Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Oversikt
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Martinhytta >  Martinhytta ved Vaggestein

Martinhytta ved Vaggestein

Les Einar Linderud sin beskrivelse av Martinhytta, Kroken i Maridalen. Fra årskrift 1991.

Martinhytta: Tegning: Frances Dodman
Martinhytta i Kroken, ved Vaggestein. Tegning: Frances Dodman

Tranmæl-hytta står det om i boken om Maridalen fra Grøndahl 1989, men det riktige navnet er Martinhytta. Den har navn etter den store taler og agitator, redaktør av Arbeiderbladet fra 1921 til 1949, Martin Tranmæl.

Da Tranmæl fylte 70 år i 1949, vedtok Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen og Arbeiderbladet å forære ham en ny hytte til erstatning for den gamle tømmerhytta han hadde på Sollerudskogen i Bærum, der kleivene begynte å bli anstrengende for den aldrende friluftsmannen.

Hytta ble tegnet av arkitekt Knut Knutsen og det var meningen at den skulle ligge ved Lillevand. Men det satte naboene seg i mot. Det ble lett etter ny tomt – i Sørkedalen, på Voksenåsen, og ved Hammeren blant annet. Endelig i 1952 gikk det i orden med en bygslet tomt på tre mål i skogkanten nordøst for Øvre Vaggestein gård i Maridalen.

Hytta ble reist på forvinteren i 1952 og sto ferdig til overlevering i januar 1953. Om de hadde tatt Martin Tranmæl med på råd ville nok hytta blitt langt mer beskjeden og enkel. Men med partisekretær Haakon Lie, advokat Jens Chr. Hauge og Werna Gerhardsen som drivkrefter ble hytta overlevert fullt ferdig og møblert. De som på innvielsesdagen representerte giverne var formannen i LO, Konrad Nordahl, formannen i Arbeiderpartiet, Einar Gerhardsen, redaktør i Arbeiderbladet, Olav Larsen – og Jens Chr. Hauge som hadde ansvaret for det juridiske.

Men Martin var litt fortvilet, han kunne jo ikke eie to hytter! Ganske raskt overførte han gamlehytta til dem han bodde hos: Søsterdatter med familie. Den nye hytta overførte han til en stiftelse; "Martinhytta i Kroken i Maridalen" som skulle eie hytta når han selv falt bort. Og han var meget lykkelig da han en dag kunne si: "I går hadde jeg to hytter – nå har jeg ingen." Men i dokumentene het det at "han disponerer hytta så lenge han lever". Han ble 88 år gammel. Han hadde så stor glede av hytta helt til sitt siste leveår – 1967.

Han samlet rundt seg eldre og yngre turvenner i helgene og i ferietiden. Ofte hadde han besøk av partiforeninger og grupper som AUFs sentralstyre, LO-sekretariatet og andre.

Som en av dem som fulgte ham på adskillige turer gjennom flere årtier (fra 1934) fikk jeg ansvaret for vedlikehold og vedforsyning. Og da det led mot slutten og jeg daglig besøkte ham for å lese avisene høyt (han mistet etter hvert synet), sa han ofte: "Du får ta vare på hytta!" Og det har jeg gjort – til denne dag. Og etter hvert er det foreninger på besøk, spesielt i vårsesongen. I 1979 overtok Oslo Arbeiderparti retten til å disponere hytta.


Red. anm.: Einar Linderud døde i august 1998. Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner undertegnet samme år en avtale om leie av Martinhytta for foreningen.

I den leieavtalen står det i punkt 1.: "Leiavtalens formål. Maridalens Venner og Oslo Arbeiderparti har som mål å ivareta Martinhytta m/eiendeler, som et levende minne etter Martin Tranmæl."

Punkt 3.: "Vedlikehold. Maridalens Venner står for vedlikehold og tilsyn av hytta. Ved behov for større investeringer, tas dette opp med Oslo Arbeiderparti."


Les Oskar Solenes artikkel om Martin Tranmæl og friluftsliv fra 2007.

Les om opprettelsen av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen".

Stiftelsen Martinhytta 1953.jpg
Utdrag fra Det Norske Arbeiderparti, beretning 1953.


Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" skulle ha et styre som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Så lenge Martin Tranmæl levde, ville han også sitte i styret.

Ifølge Det Norske Arbeiderpartis beretning fra 1953, besto det første styret av Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen, med Jens Chr. Hauge som sekretær.

28.03.1980 ble festeretten til gnr. 69 bnr. 326 overført til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", og ble dermed først da registrert i grunnboken. Festekontrakten med Martin Tranmæl ble opprettet 07.10.1952, og stiftelsen ble opprettet 11.05.1953.

Tinglyst festekontrakt mellom Oslo kommune og stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" 1980
Festekontrakten med Oslo kommune mellom stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" (fester) og Oslo kommune (grunneier), ble 28.03.1980 undertegnet av Per Brundvand (redaktør i Arbeiderbladet), Tor Halvorsen (leder i LO) og Reiulf Steen (formann i Arbeiderpartiet) på vegne av stiftelsen. Jens Chr. Hauge var én av to vitner som bekreftet festekontrakten med Oslo kommune.

I denne festekontrakten står det bl.a.: "Bestemmelsen i § 5 om at hytta bare må disponeres av en privat person til rent privat formål utgår. § 12 får følgende ordlyd: 'Ønsker festeren eller hans bo å overdra sin festerett og de bygninger som står på det festede område, har kommunen forkjøpsrett. I mangel av enighet om prisen blir den å fastsette ved skjønn som nevnt i § 3, etter den verdi bebyggelsen har når den blir stående på eiendommen. Etter at prisen er fastsatt, treffer kommunen bestemmelse om den vil overta. Overdragelsen av festeretten skal godkjennes av kommunen.' ... Festetiden for festekontrakten utvides med 10 år fra 1.8.1977. Festeforholdet fortsetter utover denne tid med 12 måneders gjensidig oppsigelse."


§ 4. i stiftelsesdokumentet – inntre uforutsette forhold:
"Dersom det skulle inntre uforutsette forhold – for eksempel påtvunget riving av hytta eller lignende – som medfører at formålet med stiftelsen ikke kan oppnås, skal styret treffe de bestemmelser som forholdet tilsier med sikte på å disponere hytta – eller den kapital som måtte tre istedenfor den – på en måte som best svarer til mitt formål med Stiftelsen."


Einar Linderud skriver i artikkelen fra årsskrift 1991 at "omkring 1985 overtok Oslo Arbeiderparti retten til å disponere hytta". Det foreligger et dokument i samarbeidskomiteen mellom LO og DNA fra 1979 (ikke 1985 som Linderud skriver), og et brev fra Jens Chr. Hauge, som ga Oslo Arbeiderparti disposisjonsrett til Martinhytta, men ikke overføring av eierskap.

Jens Chr. skriver bl.a. i dette brevet fra 30. mai 1980 til Oslo Arbeiderparti: "Da festetiden utløp ble det som bekjent reist spørsmål om  og endog truffet vedtak om – å flytte Martinhytta til Sørmarka. Denne tanke ble oppgitt i 1979." ... "Situasjonen er for det annet den at samarbeidskomiteen har sluttet seg til forslaget om at Martinhytta forvaltes av Oslo-partiet, at Oslo-partiet påtar seg alle utgifter ved driften og sørger for at den blir holdt i forsvarlig hevd. Jeg peker særskilt på at Oslo-partiet vil være forpliktet til å bygge ut et utvendig sanitæranlegg i overensstemmelse med de nye vilkår, pkt. 4. Når det gjelder den praktiske forvaltningen av Martinhytta er den nå opp til Oslo-partiet, som står ansvarlig for forvaltningen overfor styret eller vel i praksis samarbeidskomiteen. Det vil være kjent at Einar Linderud i mange år har sørget for vedlikehold og stell og har vel også brukt hytta en del . Det er nå opp til Oslo-partiet å gjennomføre de praktiske former for forvaltningen. Jeg går ut fra at Oslo-partiet tar kontakt med Linderud. Dersom Oslo-partiet kan finne en fortsatt ordning med min gamle venn Einar Linderud, ville det glede meg; om han selv er interessert i det. Det er imidlertid klart at noen rettigheter til hytta har Einar Linderud ikke." (Vår utheving.)


Festekontrakt mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti 1989 (ikke tinglyst)
Denne festekontrakten ble 21. september 1989 undertegnet av daværende partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Rune Bjerke.


Haakon Lie skriver om Martinhytta:
https://www.nb.no/items/3a79e9a759bd4e873ed2f8acf43835f1?page=11&searchText=%22Martin-hytta%22
https://www.nb.no/items/3a79e9a759bd4e873ed2f8acf43835f1?page=489&searchText=%22Martin-hytta%22

Bind 1 til Haakon Lie, står det også om den gamle hytta.
https://www.nb.no/items/2c273c04f58090e35550ef43a09041d1?page=19&searchText=Hytta

Den gamle hytta er også nevnt her:
https://www.nb.no/items/3a79e9a759bd4e873ed2f8acf43835f1?page=393&searchText=Skollerud%C3%A5sen
https://www.nb.no/items/3a79e9a759bd4e873ed2f8acf43835f1?page=417&searchText=Skollerud%C3%A5sen

Og her, og noen sider framover:
https://www.nb.no/items/77da2488c9fa0429b1eae6e9855e462f?page=241&searchText=Hytte

Aksel Zachariassen skrev i 1939 en bok om Martin Tranmæl i anledning Martins 60-årsdag.
Tittel: Martin Tranmæl.
Forlag: Tiden
2. utgave av boken ble gitt ut i 1979 i anledning det som ville vært Martins 100-årsdag.
Til slutt i denne boken har Einar Gerhardsen et langt tilleggskapittel: Tranmæl i krigs- og etterkrigstid, side 272–319.
Sidene 314–318 omhandler «De siste leveår». Her skriver Gerhardsen bl.a. om Martinhyttas tilblivelse, som en gave til Martin.
Her er det også et fint bilde av Martin selv som bedriver høytlesning på Martinhytta.
https://www.nb.no/items/77da2488c9fa0429b1eae6e9855e462f?page=315&searchText=Aksel%20Zachariassen%20Martin%20Tranm%C3%A6l


Martinhytta er bokført som eiendel i regnskapene til Oslo Arbeiderparti for årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Se note 5 i årsregnskapene.
Dette til tross for at stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" ble opprettet i 1953, og Arbeiderpartiet og LO har sendt en søknad 31. juni 2022 til Lotteri- og stiftelsestilsynet om opphevelse av stiftelsen. I denne søknaden står det også: "(…) med et mål om å selge hytta så raskt som mulig. Inntektene fra salget vil gå til Arbeiderpartiet". Når kom Martinhytta inn i regnskapene til Oslo Arbeiderparti som en eiendel? Har det vært en formell eiendomsoverdragelse fra stiftelsen til Oslo Arbeiderparti?
Stiftelsen ble opprettet i 1953, og festekontrakten mellom stiftelsen og Oslo kommune ble undertegnet i 1980. I denne festekontrakten står det bl.a.: "Ønsker festeren eller hans bo å overdra sin festerett og de bygninger som står på det festede område, har kommunen forkjøpsrett. I mangel av enighet om prisen blir den å fastsette ved skjønn som nevnt i § 3, etter den verdi bebyggelsen har når den blir stående på eiendommen. Etter at prisen er fastsatt, treffer kommunen bestemmelse om den vil overta. Overdragelsen av festeretten skal godkjennes av kommunen."

Oslo Arbeiderparti fikk, gjennom et vedtak i 1979, forvalteransvaret for Martinhytta, på vegne av stiftelsen, men ikke en eiendomsoverdragelse. Arbeiderpartiet sentralt og LO søkte Lotteri- og stiftelsestilsynet om oppheving av stiftelsen 30. juni 2022, med et mål om å selge hytta så raskt som mulig, der inntektene fra salget vil gå til Arbeiderpartiet. Samtidig har Arbeiderpartiet i e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten undersøkt mulighetene for å innløse festet av tomta. Her er det åpenbart noen logiske brister! Se nedenfor.

Festekontrakt mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti 1989 (ikke tinglyst)
Denne festekontrakten ble 21. september 1989 undertegnet av daværende partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Rune Bjerke.

I brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Arbeiderpartiet 6. oktober 2022, skriver EBY: "Vi forstår det slik at Arbeiderpartiet eier bygningen ...", og "Som det fremkommer av festekontrakten av 21.9. 1989, er det nå Arbeiderpartiet som er fester." Men festekontrakten fra 1989 er ikke med Arbeiderpartiet, men med Oslo Arbeiderparti.

Da er det naturlig at det stilles noen spørsmål:
Hvem er det som eier hytta "Martinhytta"? Er det stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", som det vises til i grunnboken fra 1980? Hvordan kan da Oslo Arbeiderparti undertegne en festekontrakt med Oslo kommune i 1989? Må en slik festekontrakt være tinglyst hos Kartverket, som i 1980, og i 1952? Kan det ha skjedd en eiendomsoverdragelse av Martinhytta, en gang mellom 1980 og 1989, slik regnskapene til Oslo Arbeiderparti viser? Må en slik eventuell eiendomsoverdragelse tinglyses? Men da må i så fall stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" ha blitt opphevd en gang mellom 1980 og 1989. Men det har ikke skjedd! Ingen bestrider at det er stiftelsen som eier Martinhytta. Hvordan kan det da ha seg at Einar Linderud i artikkelen fra 1991, viser til at Oslo Arbeiderparti overtok retten til å disponere hytta, jamfør avtalen mellom stiftelsen (Samarbeidskomiteen) og Oslo Arbeiderparti i 1979? I e-post datert 20. november fra Øyvind Slåke, partisekretær i Oslo Arbeiderparti, til Maridalens Venner, står det følgende: "Som kjent eies hytta av stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen' og forvaltes p.t. av Oslo Arbeiderparti." Visste ikke Oslo Arbeiderparti på den tiden om festekontrakten fra 1989? "Samarbeidskomiteen bestående av tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og LO vedtok i sitt møte 13. juni 2022 å søke og oppheve stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'." Visste heller ikke de om festekontrakten fra 1989?


7. september 2021 fra Byantikvaren69/326 – Martinhytta – Øvre Vaggestein – Melding om oppføring på Gul liste
"Oppføringen omfatter fritidsbolig med originalt inventar, hage og brønnhus. Eiendommen føres også på Byantikvarens oversikt over fredningsverdige bygninger og anlegg."

"Formålet med å føre Martinhytta på Gul liste, er å bevare en fritidsbolig tegnet av Knut Knutsen, og spesialtegnet for og brukt av Martin Tranmæl, en av arbeiderbevegelsens fremste ledere på 1900-tallet. Dette i seg selv er med på å gi hytta svært høy kulturminneverdi. Hytta har klare objektkvaliteter og en interessant og moderne tilnærming til den tradisjonelle lafteteknikken. Hytta har ingen åpenbare svakheter og er godt egnet for videre bruk og til formidling av både arbeiderbevegelsens historie, men også friluftslivets økte betydning og hyttelivets fremvekst etter krigen. Hytta fremstår som svært opprinnelig, både i eksteriør og interiør. Den ligger plassert i skogbrynet og er synlig over åpne enger og jorder i forkant, og bidrar til områdets miljøkvaliteter."


30. juni 2022: Søknad om opphevelse av stiftelse – MARTINHYTTA I KROKEN I MARIDALEN

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--982391490--2800--2022&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--982391490--2022--2800--1--2022

Søknad fra Arbeiderpartiet og LO til Lotteri- og stiftelsestilsynet 30. juni 2022:

"Søknad om opphevelse av stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'
Samarbeidskomiteen bestående av tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og LO vedtok i sitt møte 13. juni 2022 å søke og oppheve stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'.
Juridisk vurdering fra Dæhlin Sand Advokatfirma AS for oppheving av stiftelsen finner dere vedlagt.
Samarbeidskomiteen foreslo i samme vedtak et avviklingsstyre bestående av Andre Nerheim (LO), Mari Aaby West (AP) samt Erik Hoff LyshoIm (Dagsavisen) for videre håndtering av hytta, med et mål om å selge hytta så raskt som mulig.
Inntektene fra salget vil gå til Arbeiderpartiet, og vil deretter brukes etter stiftelsens formål om å '(...) skape et sted der arbeiderbevegelsens tillitsmenn kan komme sammen i ro og kameratslige former'.
I dag finnes det ingen resterende midler i stiftelsen.
Martin Tranmæl hadde ingen barn, og vi kjenner heller ikke til noen gjenlevende slektninger da Martin Tranmæl forble ugift og barnløs frem til sin død."


I brevet fra Arbeiderpartiet til Arkivtenesta fra 5. juli 2022, står det følgende: "Sender med dette over søknad for å oppheve stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'. Hytta som tilhører stiftelsen gnr: 69 og bnr. 326." (Vår utheving.) Hytta står på festa grunn, der stiftelsen fester av Oslo kommune, se festekontrakten fra 1952 mellom Martin Tranmæl og Oslo kommune, og mellom stiftelsen og Oslo kommune fra 1980.

20. juli 2022: Brev fra Arbeiderpartiet til Oslo kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Martinhytta – Øvre Vaggestein – gnr./bnr. 69/326 – Innløsning av festetomt
"Jeg tar kontakt for å se på muligheter for å innløse gnr. 69 og bnr. 326. Dette er en tomt vi har hatt feste på siden 1952.
Legger ved de opprinnelige festeavtalene, hvor det også fremgår at Oslo kommune har forkjøpsrett av tomta." (Vår utheving.)

Brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten til Arbeiderpartiet 6. oktober 2022
"Vi må derfor konkludere med kommunen ikke er forpliktet til å samtykke til innløsning av tomten, om slikt krav skulle fremmes."


Per juli 2023 er stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" ikke registrert i Stiftelsesregisteret i Førde, og heller ikke med lovpålagt organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Ifølge stiftelsesloven fra 2001, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59, står det i § 8. Stiftelsesregisteret: "Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet (Stiftelsesregisteret)."

Følgende overgangsregler gjelder: "§ 61.Overgangsregler For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og særregler:
c) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft skal senest innen to år etter ikrafttredelsen være meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med § 11 første ledd. § 12 første ledd bokstavene a og b gjelder tilsvarende."


Lov om tomtefeste: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-12-20-106


Samleside:
Hyttene til Martin Tranmæl: Golas (Tranmælhytta i Bærumsmarka) og Martinhytta i Maridalen


Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Martinhytta – tidslinje

Martinhytta etter 1991

Martinhytta – mediedekning

Martinhytta – Dagsavisen

Martinhytta på Facebook

Brev fra Gudmund Hernes til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"

Hyttene til Martin Tranmæl

Hva Haakon Lie, Aksel Zachariassen og Einar Gerhardsen skriver om hyttene til Martin Tranmæl

Hadde Martin Tranmæl orket politikken uten Nordmarka?

Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" og stiftelsesloven

  image/jpegMartinhytta Einar Linderud og Tor Øystein Olsen omtrent 1995.jpg
application/pdf1952.10.07 Festekontrakt MT og Oslo kommune.pdf
application/pdfArkitekttegninger Martinhytta 1952 Knut Knutsen.pdf
application/pdfArkitekttegninger Martinhytta 1952 Knut Knutsen 2.pdf
application/pdfTilsynsrapport Martinhytta 1952.pdf
application/pdfByggemelding Martinhytta 1952.pdf
application/pdfBygningskontroll – approbasjon 1952.pdf
application/pdfVedtak Helserådet Martinhytta 1952.pdf
application/pdfByplankontor kart Martinhytta 1952.pdf
application/pdfStiftelsen Martinhytta 1953.pdf
application/pdf1979.03.27 Brev fra LO til Jens Chr. Hauge.pdf
application/pdf1980.03.15 Festeretten overføres fra MT til Stiftelsen.pdf
application/pdf1980.05.30 Brev fra Jens Chr. Hauge til Oslo AP.pdf
application/pdf1991.03.00 Brev fra Einar Linderud til Oslo AP - vedlagt stiftelsens vedtekter.pdf
application/pdf1991.10.21 Verditakst - vedlagt kart festeerklæring og festekontrakt.pdf
application/pdfLeieavtale Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner Martinhytta 1998.pdf
application/pdfMartinhytta E-post til Oslo Arbeiderparti 25.11.2020.pdf
application/pdfMartinhytta E-post til Oslo Arbeiderparti 26. mars 2021.pdf
application/pdfRegnskap Oslo Arbeiderparti 2016 og 2017.pdf
application/pdfRegnskap Oslo Arbeiderparti 2018, 2019 og 2020.pdf
application/pdfBer om fullmakt fra Bymiljøetaten til å gjennomføre søknadsprosessen og dermed ta det økonomiske ansvaret for å få utslippstillatelse fra Martinhytta. 24.06.2021.pdf
application/pdfAnmodning om vernevurdering E-post til Byantikvaren april og august 2021.pdf
application/pdfAnmodning om vernevurdering E-post 17.08.21 Byantikvaren.pdf
application/pdf69326 – Martinhytta – Øvre Vaggestein – Melding om oppføring på Gul liste.07.09.2021pdf
application/pdf69326 – Martinhytta – Øvre Vaggestein – Kulturminneskjema.pdf
application/pdfSvar - Ber om fullmakt fra Bymiljøetaten til å gjennomføre søknadsprosessen, og dermed ta det økonomiske ansvaret, for å få utslippstillatelse fra Martinhytta. 26.08.2021.pdf
application/pdfSV_ Fotoalbumene i Martinhytta 2021.09.13.pdf
application/pdfMartinhytta E-post til Oslo Arbeiderparti 2021.10.04.pdf
application/pdfMartinhytta svar fra Oslo Arbeiderparti 06.10.2021.pdf
application/pdfVS Martinhytta Utsettelse av frist for innsending av søknad om utslippstillatelse 07.10.2021.pdf
application/pdfUtsatt frist - Martinhytta - Maridalsveien.Ildsted 07.10.2021.pdf
application/pdfElvia. Tilsynsrapport Martinhytta. Forhåndsvarsel om vedtak 22.10.2021.pdf
application/pdfInvitasjon til møte om Martinhytta Oslo Arbeiderparti 08.11.2021.pdf
application/pdfOppsigelse av leieavtale Oslo Arbeiderparti 2021.11.20.pdf
application/pdfElvia.Sak avsluttet.2021.12.28.pdf
image/jpegSms fra Slåke om fortsatt leie av Martinhytta 2022.05.19.jpg

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349