Maridalens Venner - landskap i Maridalen

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker

Velkommen til Maridalens Venner

Kulturlandskap i den fagre Maridalen
Maridalens kulturlandskap. Foto: Tor Øystein OlsenMaridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen, og tar del i arbeidet som gjør dalen til ei livskraftig og levende jord- og skogbruksbygd.


dot
Digitalisert kart over Maridalen

Verneplankartet med klikkbare (med henvisning til artikler på nettsidene) og zoombare polygoner med ulike arealtyper (som ryddet beitemark i hevd, ryddet slåttemark i hevd, fylldyrka mark) og gårder, plasser og tun, samt klikkbare punkter med tidligere gårder, plasser, bygninger, nåværende andre bygninger, andre kulturspor, naturelementer og stedsnavn er nå blitt digitalisert.

Bakgrunnskartet er Statens kartverk, der man zoomer til ønsket målestokk. Klikkbare punkter åpnes automatisk ved innzooming. Kartgrunnlaget er verneplankartet fra 2002 og egne opplysninger. Kartet ligger på en egen sørver.dot
Maridalens Venner og den statlige vedtatte forvaltningsplanen fra 16. januar 2002

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap, og en viktig industrihistorie. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner.


Kampen mot gjengroingen - og tap av arter, kulturarv, historiske spor, produksjon og opplevelser!
Solblom Foto: Tor Øystein OlsenFor 150 år siden var kunstmaleren I.C. Dahl pådriver for å redde de "trange og unyttige" stavkirkene våre og andre fortidsminnesmerker. Dagens "stavkirker" er gamle kulturmarker med et vell av ofte fargerike og trua arter og en historie eldre enn granskogen.


dot
Kulturarrangementer i Maridalen
Maridalsspillet 2004 Foto: Tor Øystein OlsenMaridalens Venner er medarrangør under kulturarrangementer i Maridalen; ved kirkeruinene i pinsa og på olsok. Dessuten arrangerer vi orkidétur. Maridalsspillet gjenoppsto i 2003 og er en storslått kulturopplevelse.

Fargerik blomstring i Maridalen
Løvenga i august Foto: Tor Øystein OlsenDe nyrestaurerte engene i Maridalen står i august i fargerik seinsommerprakt. Blåknapp, rødknapp, gullris, gulmaure, firkantperikum, skjermsveve, knoppurt og timian preger engene i blått, gult og lilla, og det er et yrende og summende insektliv. I midten av august begynner vi å slå engene, slik at de blir enda vakrere neste år...


dot
Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland
Historisk kart

Årbøker
Årbok 2024

Maridalens Venner har hvert år siden 1972 gitt ut innholdsrike årbøker (årsskrifter). Årbøkene viser historien til både Maridalen og Maridalens Venner. Disse årbøkene kan du nå laste ned som PDF-filer.dot
Insektrapport 2011
Insektrapport 2011. Forside.

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2011.


Vandringer til gårder og plasser i Maridalen
Engelsrud; Tom StensakerBli med på en vandring mellom gårder og plasser i Maridalen ved hjelp av musemarkøren og kart over Maridalen.


dot
Forvaltningsplanen for Maridalen
Forvaltningsplanen forsideHer kan du studere forvaltningsplanen som ble vedtatt i januar 2002. Det medfølgende verneplankartet finner du også her.

Verneplankartet
Verneplankart

Her kan du se verneplankartet som følger vedlagt forvaltningsplanen, og du får også muligheten til å se kartet i 100% størrelse. Bruk musemarkøren og klikk på skjøtselsonene og andre konkretiseringer av forvaltningsplanen. Et nytt vindu åpnes, og du kan lese om foreslåtte tiltak (for å fremme verneformålet) innenfor landskapsvernområdet.dot
Maridalens Venner restaurerer slåttemark på Slåttemyra
Myrflangre Foto: © Arild AndresenMaridalens Venner restaurerer gammel slåttemyr i Nittedal. Les mer om arbeidet her.

Vil du bli medlem i Maridalens Venner og Maridalsspillet?
Støtt arbeidet til foreningene Maridalens Venner og Maridalsspillet! Medlemmene får hver høst tilsendt ei innholdsrik årbok.


dot
Visste du at ...?

– Maridalens Venner ønsker at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd?

– Maridalen var ett av sju norske pilotprosjekter under Europarådets kulturlandskapskampanje i 1988–89?

– Maridalen er med blant de mest prioriterte områdene i den nasjonale oversikten over verdifulle kulturlandskap fra 1994?

– leder for Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, i 1999 fikk Oslo kommunes hagepris for pleie av kulturlandskapet i Maridalen, overrekt av Oslos ordfører?

– leder for Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, i 2003 fikk Oslo Venstre sin miljøpris, overrekt av landbruksminister Lars Sponheim?

– leder for Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, i 2005 fikk Nittedal kommunes miljøpris 2004 for arbeidet med Slåttemyra i Nittedal?

– Maridalens Venner ble for 2011 tildelt Den nasjonale kulturlandskapsprisen "for sitt systematiske og målretta arbeid med utviklingen av kulturlandskapet i Maridalen"?

– leder for Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, i 2021 fikk kulturvernprisen fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen?
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349