Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Oversikt
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Martinhytta >  Martinhytta – tidslinje

Martinhytta – tidslinje

27. juni 1949: Martin Tranmæl 70 år. Arbeiderpartiet, LO og Arbeiderbladet ønsket å hedre han med en æresgave i form av ei ny hytte.

1952: Start bygging av Martinhytta. Målebrev, datert 3. juli 1952, tinglyst. Hytta er tegnet av arkitekt Knut Knutsen. Byggmester Jens Hannemyhr, var bygningsteknisk konsulent.

7. oktober 1952: Festekontrakt mellom Oslo kommune og Martin Tranmæl. "Oslo kommune som grunneier bortfester med dette til Martin Tranmæl en del av eiendommen Vaggestein, gnr.69, bnr. 1. Denne har fått betegnelsen gnr. 69, bnr. 126 og er 4.607 m2 stor. Målebrev, datert 3/7-52, tinglyst er vedlagt kommunens eksemplar av festekontrakten."

18. januar 1953: Martinhytta er ferdig bygd. Overlevering til Martin Tranmæl fra Arbeiderpartiet, LO og Arbeiderbladet, ved Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen.


11. mai 1953: Opprettelse av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen".
Stiftelsen skulle ha et styre som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Så lenge Martin Tranmæl levde, ville han også sitte i styret.

Ifølge Det Norske Arbeiderpartis beretning fra 1953, besto det første styret av Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen, med Jens Chr. Hauge som sekretær.


11. juli 1967: Martin Tranmæl dør.


1979: Styret i stiftelsen (i praksis Samarbeidskomiteen) ga Oslo Arbeiderparti disposisjonsrett og forvalteransvaret for Martinhytta, men ikke overføring av eierskap.


7. februar 1979: Brev fra advokat Jens Chr. Hauge til styret for stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen". I brevet foreslår Hauge at styret overlater forvaltningen av hytta til Oslo-partiet.

12. mars 1979: Møte i Samarbeidskomiteen om Martinhytta. "Martinhytta. Fra Jens Chr. Hauge forelå det skriv vedrørende hytta til Martin Tranmæl i Maridalen. I skrivet foreslår Hauge at styret overlater forvaltningen av hytta til Oslo-partiet, mot at de påtar seg alle utgifter vedrørende drift og forøvrig holde hytta i forsvarlig stand. Samarbeidskomiteen slutter seg til forslaget."
27. mars 1979: Brev fra LO til Jens Chr. Hauge: "Saken ble behandlet i Samarbeidskomiteen mellom LO/DNA i møte 12/3 d.å. Samarbeidskomiteen sluttet seg til ditt forslag om å overføre Martinhytta til Oslo-partiet, mot at de påtar seg alle utgifter vedrørende driften og sørge for at hytta blir holdt i forsvarlig hevd." (I vedtaket i Samarbeidskomiten står det at "styret overlater forvaltningen av hytta til Oslo-partiet".)
30. mai 1980: Jens Chr. Hauge skriver bl.a. i et brev fra 30. mai 1980 til Oslo Arbeiderparti: "Da festetiden utløp ble det som bekjent reist spørsmål om – og endog truffet vedtak om – å flytte Martinhytta til Sørmarka. Denne tanke ble oppgitt i 1979." ... "Situasjonen er for det annet den at samarbeidskomiteen har sluttet seg til forslaget om at Martinhytta forvaltes av Oslo-partiet, at Oslo-partiet påtar seg alle utgifter ved driften og sørger for at den blir holdt i forsvarlig hevd. Jeg peker særskilt på at Oslo-partiet vil være forpliktet til å bygge ut et utvendig sanitæranlegg i overensstemmelse med de nye vilkår, pkt. 4. Når det gjelder den praktiske forvaltningen av Martinhytta er den nå opp til Oslo-partiet, som står ansvarlig for forvaltningen overfor styret eller vel i praksis samarbeidskomiteen. Det vil være kjent at Einar Linderud i mange år har sørget for vedlikehold og stell og har vel også brukt hytta en del. Det er nå opp til Oslo-partiet å gjennomføre de praktiske former for forvaltningen. Jeg går ut fra at Oslo-partiet tar kontakt med Linderud. Dersom Oslo-partiet kan finne en fortsatt ordning med min gamle venn Einar Linderud, ville det glede meg; om han selv er interessert i det. Det er imidlertid klart at noen rettigheter til hytta har Einar Linderud ikke."


15. mars 1980: Festeretten til gnr. 69 bnr. 326 ble overført til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", og ble dermed først da registrert i grunnboken.
Festekontrakten med Martin Tranmæl ble opprettet 07.10.1952, og stiftelsen ble opprettet 11.05.1953.
Festekontrakten med Oslo kommune mellom stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" (fester) og Oslo kommune (grunneier), ble 15.03.1980 undertegnet av Per Brundvand (redaktør i Arbeiderbladet), Tor Halvorsen (leder i LO) og Reiulf Steen (formann i Arbeiderpartiet) på vegne av stiftelsen. Jens Chr. Hauge var én av to vitner som bekreftet festekontrakten med Oslo kommune.
I denne festekontrakten står det bl.a.: "Bestemmelsen i § 5 om at hytta bare må disponeres av en privat person til rent privat formål utgår. § 12 får følgende ordlyd: 'Ønsker festeren eller hans bo å overdra sin festerett og de bygninger som står på det festede område, har kommunen forkjøpsrett. I mangel av enighet om prisen blir den å fastsette ved skjønn som nevnt i § 3, etter den verdi bebyggelsen har når den blir stående på eiendommen. Etter at prisen er fastsatt, treffer kommunen bestemmelse om den vil overta. Overdragelsen av festeretten skal godkjennes av kommunen.' ... Festetiden for festekontrakten utvides med 10 år fra 1.8.1977. Festeforholdet fortsetter utover denne tid med 12 måneders gjensidig oppsigelse."


23. mai 1980: Stiftelseslov. Ikrafttredelse 01.01.1982. "§ 10. Enhver stiftelse har regnskapsplikt etter regnskapsloven.​ Årsregnskap, årsberetning​ og revisjonsberetning skal sendes fylkesmannen senest en måned etter fastsetting av årsregnskapet." "§ 11. Enhver stiftelse har revisjonsplikt etter revisorloven." Antakeligvis har ikke stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen fulgt opp dette.


21. september 1989 undertegnet daværende partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Rune Bjerke, festekontrakt mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti. (Denne bør være ugyldig, da styret i stiftelsen (i praksis Samarbeidskomiteen), 27. mars 1979, ga Oslo Arbeiderparti disposisjonsrett og forvalteransvaret for Martinhytta, men ikke overføring av eierskap.)


Mars 1991: Brev fra Einar Linderud: "Hytta ble reist høsten 1952 og sto ferdig i januar 1953. Men Martin Tranmæl ville at hytta skulle gå tilbake til giverne ved hans død. Det ble ordnet ved at han opprettet en stiftelse med et styre med en representant for LO, en for Arbeiderpartiet og en for Arbeiderbladet. Så det første styret besto av Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen, med Jens Chr. Hauge som sekretær. Så lenge Martin levde var det han som disponerte hytta. Han hadde flere politiske møter der – sentralstyret, sekretariatet, AUFs sentralstyre etc. Ved siden av at partilag kom på besøk i sommerhalvåret, særlig om våren."

21. oktober 1991: Verditakst Martinhytta: "Ved erklæring av 15/3-80, tinglest 20/3-80, er festeretten overført til Stiftelsen Martinhytta i Kroken. Erklæringen følger som bilag 1 til taksten. Opprinnelig festekontrakt som bilag 2. Festeavgift betales i dag med kr. 686,- pr. år. Overdragelse av festekontrakten skal godkjennes av Oslo kommune, som også har forkjøpsrett. Bebyggelsen, som er oppført ca. 1953, består av en hytte med grunnflate 55 m2, samt et tillbygg på 9,5 m2. Dessuten et anneks på 14,5 m2. Plassen mellom hovedhytta og annekset er overbygget. Bebyggelsen er oppført av laftet tømmer på betong grunnmur. Taket, som nylig er omlagt, er tekket med sementsten. Innlagt vann fra egen brønn. Innlagt strøm. Doble smårutete vinduer. Godt vedlikeholdt. Hovedhuset innholder: Kombinert stue/spisestue m/peis, kjøkken og 2 soverom. Tillbygget inneholder: Utebod samt toalettrom m/w.c. Annekset inneholder: Ett soverom. Eiendommen benyttes i dag som fritidsbolig. Verdivurdering. Verdien av festeretten med påstående bebyggelse ansetter jeg til avrundet 275.000,-."


1991: Maridalens Venner begynte aktivt å bruke Martinhytta fra 1991, da Einar Linderud (som fikk ansvaret å passe på hytta av Martin Tranmæl etter hans død) holdt et kåseri om Martinhytta og Martin Tranmæl i forbindelse med en rusletur. Etter denne dagen har hytta vært brukt av Maridalens Venner til styremøter og arrangementer, også i samarbeid med andre organisasjoner.

1995: Leieavtale mellom Maridalens Venner og Oslo Arbeiderparti. Samarbeid med Einar Linderud.

20. mai 1998: Det ble undertegnet en ny leieavtale mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner.
"§ 1: Maridalens Venner og Oslo Arbeiderparti har som mål å ivareta Martinhytta, med eiendeler, som et levende minne etter Martin Tranmæl."
Da kunne Maridalens Venner få leie Martinhytta "gratis, mot å dekke alle utgifter til løpende vedlikehold, off. avgifter mv." og "Maridalens Venner står for vedlikehold og tilsyn av hytta. Ved behov for større investeringer, tas dette opp med Oslo Arbeiderparti."

August 1998: Einar Linderud dør.

Høsten 1998: Inntaksledning og inntakssikringsboksen ble byttet i 1998, pga. brann i anlegget (der bidro Oslo Arbeiderparti med å dekke en del av utgiftene), og vannpumpa har blitt byttet to og en halv gang siden 1998, den siste "halve gangen" måtte en del på pumpa byttes.


15. juni 2001: Ny stiftelseslov. Ikrafttredelse 01.01.2005. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 for å kontrollere norske pengespill. I forbindelse med at lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005, overtok etaten fylkesmennenes tilsynsansvar med stiftelser. Tilsynet har sitt hovedkontor i Førde.

"§ 61. Overgangsregler
For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og særregler:
c) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft skal senest innen to år etter ikrafttredelsen være meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med § 11 første ledd. § 12 første ledd bokstavene a og b gjelder tilsvarende." Stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen fulgte ikke opp dette, og derfor har det heller aldri blitt levert revisorgodkjent regnskap til Brønnøysundregisterene.


Martinhytta er bokført som eiendel i regnskapene til Oslo Arbeiderparti for årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Se note 5 i årsregnskapene. (Se avtalen mellom styret i stiftelsen – i praksis Samarbeidskomiteen – og Oslo Arbeiderparti i 1979, og festekontrakten mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti i 1989. Avtalen fra 1979 ble avviklet av Oslo Arbeiderparti i 2021/2022.)

https://www.nab.no/har-leid-martinhytta-i-aresvis-mener-oppsigelsen-fra-arbeiderpartiet-er-ugyldig/s/5-143-30540 (21.09.2022)


23. april 2020: Oslo Arbeiderparti hentet de åtte private albumene etter Martin Tranmæl, med begrunnelse at de vil bli levert til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek for digitalisering.


1. oktober 2020 fikk vi fra Oslo Arbeiderparti videresendt brev fra Vann- og avløpsetaten om varsel om vedtak om ulovlig utslipp. Det var stilet til grunneier av tomta, Oslo kommune, Bymiljøetaten. For å unngå at utslippet blir ulovlig, må det søkes om å få en utslippstillatelse fra VAV innen 01.09.2021. Dette ble høsten 2021 utsatt med ett år.

Under en telefonsamtale vedrørende varselet fra Vann- og avløpsetaten, informerte Oslo Arbeiderparti Maridalens Venner om at de ikke var interessert i å bruke penger på Martinhytta, da de ikke eide den (se nedenfor). De hadde i tillegg, ifølge Vann- og avløpsetaten, uttalt til samme etat at det enkleste var "å stenge vannet på hytta".

Maridalens Venner tok da kontakt med Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og rørleggerfirma som brukes i Maridalen. En del av søknadsprosessen i forbindelse med utslippstillatelse består i å utarbeide en fagrapport. Maridalens Venner engasjerte derfor Guro Hensel fra Norsk institutt for bioøkonomi og Knut-Jørgen Moen, Martinhyttas mangeårige rørlegger. De gjennomførte en befaring på hytta 26. mars 2021, slik at de fikk innhentet nødvendig informasjon for å kunne utarbeide en fagrapport. Vi ba Bymiljøetaten 24.06.2021 om fullmakt til å gjennomføre søknadsprosessen, og å ta det økonomiske ansvaret for å søke om utslippstillatelse, omkring kr 35 000. 26. august 2021 kom det svar fra Bymiljøetaten, om at Oslo Arbeiderparti har bedt om at all formell korrespondanse skal gå gjennom dem.


Høsten 2020: Maridalens Venner ble informert av Oslo Arbeiderparti via telefon at de ikke eier Martinhytta, men at hytta er eid av en stiftelse"Martinhytta i Kroken i Maridalen". Vi ble også informert om avtalen mellom stiftelsen – i praksis Samarbeidskomiteen – og Oslo Arbeiderparti i 1979. (Maridalens Venner var inntil da klar over stiftelsen fra 1953, men vi trodde at det hadde skjedd en eiendomsoverdragelse av hytta fra stiftelsen til Oslo Arbeiderparti i forbindelse med avtalen i 1979. Dessuten hadde vi undertegnet leiekontrakt for Martinhytta med Oslo Arbeiderparti i 1995 og 1998. Ifølge festekontrakten mellom Martin Tranmæl og Oslo kommune i 1952, står det i § 9 at "Bortleie eller fremleie av det festede område eller bygninger er ikke tillatt uten kommunens samtykke.". I festekontrakten fra 1980 står det ingenting om framleie, men i festekontrakten fra 1989 står det det samme som i 1952.)


7. september 2021: Fra Byantikvaren: 69/326 – Martinhytta – Øvre Vaggestein – Melding om oppføring på Gul liste.
"Oppføringen omfatter fritidsbolig med originalt inventar, hage og brønnhus. Eiendommen føres også på Byantikvarens oversikt over fredningsverdige bygninger og anlegg."
"Formålet med å føre Martinhytta på Gul liste, er å bevare en fritidsbolig tegnet av Knut Knutsen, og spesialtegnet for og brukt av Martin Tranmæl, en av arbeiderbevegelsens fremste ledere på 1900-tallet. Dette i seg selv er med på å gi hytta svært høy kulturminneverdi. Hytta har klare objektkvaliteter og en interessant og moderne tilnærming til den tradisjonelle lafteteknikken. Hytta har ingen åpenbare svakheter og er godt egnet for videre bruk og til formidling av både arbeiderbevegelsens historie, men også friluftslivets økte betydning og hyttelivets fremvekst etter krigen. Hytta fremstår som svært opprinnelig, både i eksteriør og interiør. Den ligger plassert i skogbrynet og er synlig over åpne enger og jorder i forkant, og bidrar til områdets miljøkvaliteter."

Vårt Oslo 12. april 2022.

10–13. september 2021: E-poster mellom Byantikvaren og Oslo Arbeiderparti angående tilbakelevering av de private albumene til Martin Tranmæl, og Martinhytta på Gul liste (se 23. april 2020).


30. september 2021: Varsel om tilsyn av elektrisk anlegg fra Elvia.

21. oktober 2021: Tilsynsrapport fra Elvia. I den rapporten ble det slått fast at det var mange avvik, og at avvik må utbedres av en godkjent elektrovirksomhet innen 20.01.2022. Se 28. desember 2021.


20. november 2021: Leieavtalen mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner om leie av Martinhytta sies opp, slik at ny åremålsperiode ikke fornyes fra 20. mai 2022.
"Som kjent eies hytta av Stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen' og forvaltes p.t. av Oslo Arbeiderparti. OAP inngikk avtale 20. mai 1998 med Maridalens Venner. Avtalen gir Maridalens Venner rett til å leie hytta gratis bl.a. mot å dekke løpende driftsutgifter." "OAP vil nå ta kontakt med de som, ifølge stiftelsesdokumentet fra 11. mai 1953, er satt til å peke ut stiftelsens styre, for å drøfte fremtidig eierskap og forvaltning av hytta. Vi vil i den forbindelse også videreformidle at Maridalens Venner fortsatt er interessert i å leie hytta. Leie etter 20. mai 2022 forutsetter imidlertid at Maridalens Venner inngår ny avtale med eier av hytta."


28. desember 2021: Brev fra Elvia: "Vi viser til kontroll av deres elektriske anlegg utført den 21.10.2021 i Maridalsveien 583, 0890 OSLO. Vi har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding om at avvik er utbedret. Saken er nå avsluttet." Hele det elektriske anlegget ble ferdig skiftet ut rett før jul, til en pris av kr 135 428, i sin helhet finansiert av Thor Furuholmen.


2021/2022: Oslo Arbeiderparti avvikler avtalen fra 1979 med stiftelsen, om forvalteransvaret av Martinhytta. Se e-post fra 20. november 2021: "Som redegjort for i møtet, ønsker OAP å avvikle sin forvaltning av hytta og bidra til avklaring av hyttas fremtidige eierforhold og forvaltning." Se også e-post til Brann- og redningsetaten fra Oslo Arbeiderparti 5. oktober 2021: "Oslo Arbeiderparti er nå i en prosess for å avklare og formalisere eierskapet til hytta. Denne prosessen vil ta noe tid og vil ikke være klar innen den utsatte fristen for tiltakene, 30. november 2021. For Oslo Arbeiderparti er det ønskelig at vi får eierskapet avklart før det settes i gang tiltak som medfører utgifter." Brann- og redningsetaten hadde da etter tilsyn av fyringsanlegg 23. april 2020, henvendt seg 13. mai 2020, ifølge grunnboken, til eier av Martinhytta, stiftelsen.


28. januar 2022: Montering av Cinderella forbrenningsdo. Pris: kr 43 000, finansiert av Maridalens Venner. For første gang er det nå etablert godkjent do på Martinhytta.


19. mai 2022 (én dag før oppsigelsen) fikk vi en sms fra Oslo Arbeiderparti: "Arbeiderpartiet sentralt overtar nå håndteringen av Martinhytta. De sier at dersom dere ønsker det, kan dere disponere hytta til over sommeren."

Mai 2022: Muntlig informasjon fra DNT Oslo og Omegn om at Oslo Arbeiderparti hadde tatt kontakt med spørsmål om Turistforeningen er interessert i Martinhytta.


30. juni 2022: Søknad om opphevelse av stiftelsen – MARTINHYTTA I KROKEN I MARIDALEN


https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--982391490--2800--2022&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--982391490--2022--2800--1--2022

Søknad fra Arbeiderpartiet og LO til Lotteri- og stiftelsestilsynet 30. juni 2022:

"Søknad om opphevelse av stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'
Samarbeidskomiteen bestående av tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og LO vedtok i sitt møte 13. juni 2022 å søke og oppheve stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'.
Juridisk vurdering fra Dæhlin Sand Advokatfirma AS for oppheving av stiftelsen finner dere vedlagt.
Samarbeidskomiteen foreslo i samme vedtak et avviklingsstyre bestående av Andre Nerheim (LO), Mari Aaby West (AP) samt Erik Hoff Lysholm (Dagsavisen) for videre håndtering av hytta, med et mål om å selge hytta så raskt som mulig.
Inntektene fra salget vil gå til Arbeiderpartiet, og vil deretter brukes etter stiftelsens formål om å '(...) skape et sted der arbeiderbevegelsens tillitsmenn kan komme sammen i ro og kameratslige former'.
I dag finnes det ingen resterende midler i stiftelsen.
Martin Tranmæl hadde ingen barn, og vi kjenner heller ikke til noen gjenlevende slektninger da Martin Tranmæl forble ugift og barnløs frem til sin død."


Denne søknaden ble kjent ugyldig av Stiftelsestilsynet, se brev fra 8. september 2022, da det er kun styret i en stiftelse som kan søke om oppheving av en stiftelse. Valg av nytt styre for stiftelsen 25. oktober 2022. 18. august 2023 kom det pålegg fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen: Stiftelsen skal være registrert i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8.


20. juli 2022: Brev fra Arbeiderpartiet til Oslo kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY): Martinhytta – Øvre Vaggestein – gnr./bnr. 69/326 – Innløsning av festetomt
"Jeg tar kontakt for å se på muligheter for å innløse gnr. 69 og bnr. 326. Dette er en tomt vi har hatt feste på siden 1952.
Legger ved de opprinnelige festeavtalene, hvor det også fremgår at Oslo kommune har forkjøpsrett av tomta." (Vår utheving.)


https://www.nab.no/mesterarkitekt-tegnet-ap-legendens-hytte-na-vil-jonas-gahr-store-selge-til-hoystbydende/s/5-143-21592 (03.08.2022)

https://www.nab.no/vanvittig-oppsving-men-dette-trekker-ned-verdien-til-den-historiske-hytta-ap-vil-kvitte-seg-med/s/5-143-22026 (06.08.2022)

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/strid-om-ap-hytte-et-sjokk/76797008 (05.08.2022)

2. august 2022: Brev fra Knut Jarle Wiik og Rita Olsen Wiik til Stiftelsestilsynet.

31. august 2022: Brev fra EBY til stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen. Der informerte etaten om kommunens praksis for innløsning av festetomter og aktuelle lovbestemmelser.

3. september 2022: Gudmund Hernes på Facebook, etter innlegg i Klassekampen av Stein Øberg.

7. september 2022: Intervju med Aftenposten. Mari Aaby West, assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet (se 25. oktober 2022), Gudmund Hernes og Tor Øystein Olsen ble intervjuet. 

8. september 2022: Sms fra Aftenposten: Hei igjen! Skulle bare gi beskjed om at jeg ikke går videre med denne saken akkurat nå, men har sitatene i banken for bruk til senere eventuelt.


7. september 2022: Telefonsamtale mellom Stiftelsestilsynet og Mari Aaby West, assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet.

8. september 2022: Svar fra Stiftelsestilsynet til Arbeiderpartiet (se også 5. oktober 2022).

" ... det må velges medlemmer til (ordinært) styre i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3: Et medlem valgt sekretariatet i LO, et medlem valgt av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og ett medlem valgt av Arbeiderbladet, nå Dagsavisen. Når styremedlemmene er oppnevnt kan de i styremøte beslutte å oppheve stiftelsen, og må samtidig fatte beslutning om bruk av gjenværende midler i stiftelsen.

I tillegg må styret foreslå medlemmer til å utgjøre avviklingsstyre (se stiftelsesloven § 52). Det er ikke noe i veien for at styret som oppnevnes i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3 også foreslås som avviklingsstyre.

Bakgrunnen for at det ikke er tilstrekkelig at det utpekes at avviklingsstyre allerede nå (slik det går frem av søknaden at dere har gjort) er at avviklingsstyret har myndighet som er saklig avgrenset i henhold til stiftelsesloven § 52 (i korte trekk: gjennomføre avvikling). Myndighet til å fatte vedtak om å oppheve stiftelsen og om hvordan restmidler skal disponeres, er det bare stiftelsens ordinære styre som har. Hva restmidlene er tenkt brukt til må gå frem av styreprotokoll, og det er ønskelig at styret gir en kort begrunnelse for hvorfor den tiltenkte anvendelsen av restmidler anses å være i tråd med stiftelsens formål (se stiftelsesloven § 47 andre ledd). Kravene til styrets saksbehandling, herunder avholdelse av møte og protokollføring, går frem av stiftelsesloven § 31." (Se 25. oktober 2022.)


13. september 2022: Informasjon fra Bymiljøetaten til EBY om festekontrakt mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti fra 1989. Denne festekontrakten ble 21. september 1989 undertegnet av daværende partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Rune Bjerke.
Informasjon om tinglysingsplikt fra Kartverket (9. november).

15. september 2022 sendte Byantikvaren en henvendelse til Riksantikvaren med forespørsel om å starte fredningssak.

18. september 2022: E-post fra Knut Jarle Wiik til EBY: "Vi kan ikke se i den utgaven som er fra 1996 (tomtefesteloven), at det i § 32 gis anledning til å kreve å få innløst ei festetomt til fritidshus hver gang det er gått to nye år etter at det er gått 30 år av festetiden."

31. august–23. september 2022: E-post fra assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet, Mari Aaby West, til Maridalens Venner, angående tilbakelevering av nøkler. Svar fra Maridalens Venner.

https://www.nab.no/har-leid-martinhytta-i-aresvis-mener-oppsigelsen-fra-arbeiderpartiet-er-ugyldig/s/5-143-30540 (21.09.2022)

25. september 2022: Åpen dag på Martinhytta. https://www.nab.no/fredag-skulle-de-ha-levert-hyttenoklene-til-arbeiderpartiet-sondag-inviterte-de-til-apen-dag/s/5-143-31721 (26.09.2022)

26. september 2022: Svar fra EBY til Knut Jarle Wiik: "Det har dere rett i, for fritidsboliger er det tiårsintervaller. Her var vi unøyaktige. Takk for at dere gjorde oss oppmerksom på feilen. Vi sender et korrigerende brev til festeren."

5. oktober 2022: Orientering fra Stiftelsestilsynet angående registrering i Brønnøysund- og Stiftelsesregisteret for uregistrerte stiftelser. "Dersom vilkårene for å avvikle denne stiftelsen er til stede (noe vi vil ta stilling til når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon til søknaden) så kan stiftelsen avvikles uten at man går veien om å først registrere den."

6. oktober 2022: Brev til stiftelsen fra EBY: Innløsning av festetomt – Martinhytta – Øvre Vaggestein Gnr/bnr 69/326. "Vi må derfor konkludere med kommunen ikke er forpliktet til å samtykke til innløsning av tomten, om slikt krav skulle fremmes."

https://www.nab.no/arbeiderpartiet-far-ikke-innlose-festetomta-til-den-historiske-martinhytta-som-store-og-co-vil-selge/s/5-143-298755 (13.11.2022)

https://www.nab.no/arbeiderpartiet-vil-selge-en-del-av-partiets-sjel/o/5-143-300160 (13.11.2022)


18. oktober 2022: E-post fra assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet, Mari Aaby West, til Stiftelsestilsynet: "Vedlagt finner du vedtak fra LO, Dagsavisen og Arbeiderpartiet på medlemmer til styret i stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'. Styret skal bestå av medlemmer i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3: Et medlem valgt av sekretariatet i LO, et medlem valgt av Sentralstyret i Arbeiderpartiet og ett medlem valgt av Arbeiderbladet, dagens Dagsavisen."

25. oktober 2022 ble det etablert et nytt stiftelsesstyre (første siden 1980) for stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen (stiftelsesmøte). Styret består av André Nerheim (LO), styreleder i stiftelsen, Mari Aaby West (Arbeiderpartiet) og Eirik Lysholm (Dagsavisen). Lars West Johnsen (Dagsavisen) erstattet Eirik Lysholm, etter at Lysholm sluttet i Dagsavisen høsten 2023. Styret er også bekreftet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. (Se 8. september 2022.)


30. oktober 2022: Besøk av Arild Rønsen, knyttet til Klassekampen i over 30 år, på Martinhytta. Førte til ingenting i Klassekampen.


1. desember 2022: E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen: "Som nevnt i vår e-post 8. september er det styret i stiftelsen som kan beslutte å oppheve stiftelsen, og som samtidig må fatte beslutning om bruk av gjenværende midler i stiftelsen. I tillegg må styret foreslå medlemmer til å utgjøre avviklingsstyre for stiftelsen under avvikling (se stiftelsesloven § 52). Det er ikke noe i veien for at styret som oppnevnes i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3 også foreslås som avviklingsstyre. Vi imøteser informasjon om styrets beslutning, slik at vi kan fortsette behandlingen av saken." ... "Alle stiftelser skal som utgangspunkt være registrert i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8. Ettersom stiftelsen det gjelder etter det opplyste skal søkes avviklet, avventer vi med å kreve stiftelsene registrert. Dersom lovens vilkår for å oppheve stiftelsene er til stede, vil det bare innebære unødvendige kostnader og arbeid for stiftelsen å besørge registrering av en stiftelse som uansett ville ha blitt slettet fra Stiftelsesregisteret ved avvikling.   Stiftelsesloven gjelder uavhengig av om stiftelsen er registrert eller ikke, og fremgangsmåten ved avvikling av uregistrerte stiftelser er den samme som for registrerte stiftelser."


12. desember 2022: Fra Riksantikvaren: Martinhytta – vurdering av fredning – forespørsel om tilbakemelding fra eier.

Styret i stiftelsen argumenterer mot fredning, se 20. desember.

https://www.nab.no/riksantikvaren-vurderer-a-frede-den-omstridte-ap-hytta-dette-kan-det-bety/s/5-143-306268 (12.12.2022)


19. desember 2022: Brev fra styret i stiftelsen til Maridalens Venner om overlevering av nøkler innen 14. januar 2023.
Med dette brevet må Maridalens Venner flytte ut av Martinhytta, og levere tilbake nøkkelen innen 14. januar. Årsaken er at nå har styret i stiftelsen (første offisielle henvendelse fra styret i stiftelsen til Maridalens Venner) sendt oss et brev om dette, og ingen bestrider at stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", er eier av Martinhytta. Vårt argument for å ikke flytte ut, var at henvendelsene ikke kom fra eieren av hytta.

20. desember 2022: Stiftelsesstyrets tilbakemelding til Riksantikvaren.

31. desember 2022: Brev fra Gudmund Hernes til styret i stiftelsen.

https://www.nab.no/leverer-noklene-na-har-vi-ikke-noe-valg/s/5-143-309677 (03.01.2022)

13. januar 2023: Maridalens Venner overleverer nøkler til stiftelsen.

20. januar 2023: E-postkorrespondanse mellom Riksantikvaren og Viken fylkeskommune, vedrørende arbeiderbevegelsens hytter.

23. januar 2023: Brev fra Rita Olsen Wiik til Riksantikvaren.

9. februar 2023: Brev fra Knut Jarle Wiik og Rita Olsen Wiik til Stiftelsestilsynet.

10. februar 2023: E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen: "Hei, viser til vår e-post med orientering til styret 1. desember 2022, som for ordens skyld ligger vedlagt. Vi avventer informasjon om styrets beslutning mtp avvikling. Til orientering har vi mottatt ytterligere skriv fra Knut Jarle Wiik i sakens anledning. Kopi av skrivet vedlegges."

https://www.kapital.no/inside/2023/02/17/7983841/strid-om-arbeiderpartiet-kan-opplose-stiftelse-og-selge-martin-tranmaels-hytte-i-maridalen (17.02.2023)

7. mars 2023: Møte mellom styret i stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen og Riksantikvaren.


13. mai 2020–7. mars 2023: Brev fra Brann- og redningsetaten: "Brann- og redningsetaten gjennomførte tilsyn av fyringsanlegget Martinhytta i 2020. Det ble da avdekket avvik på fyringsanlegget og behov for feiing. Det er ikke mulig å gjennomføre feiing da det ikke er tilfredsstillende adkomst. I tillegg er skorsteinen slitt over tak." (7. mars 2023)
"Hytten eies av stiftelsen Martinhytta i Kroken som ble opprettet i 1953. Der bestod styret av representant for LO, Arbeiderpartiet og Arbeiderbladet. Stiftelsen har ikke organisasjonsnummer, noe som styret kan gjøre ved å kontakte enhetsregisteret. Alle stiftelser skal være registrert i stiftelsesregistreret, jf, stiftelsesloven. Etter det Brann- og redningsetaten kjenner til er ikke stiftelsen registrert der." (1. desember 2020)
"Om vi skal rette saken til en stiftelse, må vi ha et organisasjonsnummer. Inntil det er på plass vil saksgangen rettes til Oslo Arbeiderparti." (7. mars 2023)
"Om det fattes et fredningsvedtak etter kulturminneloven vil tiltak på fyringsanlegget kreve søknad til enten Riksantikvaren eller Byantikvaren og våre frister kan tilpasses deretter." (7. mars 2023)


19. juni 2023: Brev fra Rita og Knut Jarle Wiik til Stiftelsestilsynet: "Vi viser til Stiftelsestilsynets e-post til styret i stiftelsen Martinhytta i Kroken Maridalen 1. desember i fjor. Stiftelsestilsynet skriver i denne e-posten følgende: 'Alle stiftelser skal som utgangspunkt være registrert i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8. Ettersom stiftelsen det gjelder etter det opplyste skal søkes avviklet, avventer vi med å kreve stiftelsene registrert. Dersom lovens vilkår for å oppheve stiftelsene er til stede, vil det bare innebære unødvendige kostnader og arbeid for stiftelsen å besørge registrering av en stiftelse som uansett ville ha bli slettet fra Stiftelsesregisteret ved avvikling.'

Nå viser det seg at stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen allikevel ikke er blitt avviklet – i alle fall ikke så langt, som vi kan se. Hvor lenge vil Stiftelsestilsynet avvente en eventuell søknad om avvikling av stiftelsen før dere krever at stiftelsen allikevel registreres, slik stiftelsesloven sier? Opererer loven med noen frist i slike saker?"

22. juni 2023: Styremedlem i stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen, Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen: "I flotte omgivelser, på Martinhytta i Maridalen i Oslo, var en stor gjeng fra Arbeiderpartiets partikontor samlet til sommermarkering denne uka. Jeg var invitert for å holde velkomsttale i kraft av min styreplass i stiftelsen som eier Martinhytta."

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/06/22/instruerte-partiet-fra-redaktorkontoret/

30. juni 2023: Svar fra Stiftelsestilsynet: "Hei igjen, det stemmer at det ikke har skjedd mer i saken siden vi sendte vår e-post til styret i februar. Vi har i hele denne perioden hatt redusert saksbehandlingskapasitet og derfor ikke prioritert å følge opp saken ved å purre på styret. Vi har i dag sendt e-post til Mari Aabye West og bedt om en statusoppdatering."

30. juni 2023: E-post fra Gudmund Hernes: "Jeg spurte en kollega her på Institutt for rettsvitenskap om følgende: Kan de – altså det nåværende styret i Martinstiftelsen – få til en teknisk-juridisk knockout her fordi stiftelsen ikke er registrert? Det er vel i prinsippet ulovlig? Så skal styret i stiftelsen kunne avvikle stiftelsen, som vel ikke uten videre er akseptabel praksis (slik vi har argumentert for tidligere siden det er styret selv som har forsømt seg), fordi de  heller ikke har registrert stiftelsen?
Og svaret fra min juristkollega er: 'I prinsippet er det straffbart å bryte stiftelsesloven. Straffen er bøter eller fengsel i inntil ett år. Og så er det en plikt til å melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet. Så dermed er det straffbart ikke å melde stiftelsen til stiftelsestilsynet.'
Det undrer meg ellers at Stiftelsetilsynet tar så lang tid i en sak som er så prinsipielt viktig.
Ellers er jeg enig i at Riksantikvaren bør få et lite 'nudge' – og om mulig å få pressen interessert nå i agurktiden."

16. august 2023: E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen.


18. august 2023: E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen: "Viser til gårsdagens telefonsamtale hvor det gikk frem at dere ikke vil søke om å få stiftelsen opphevet med det første. Stiftelsen skal være registrert i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8." Orientering om fremgangsmåte ved registrering av stiftelse i Stiftelsesregisteret.


19. september 2023: E-post fra Rita Olsen Wiik til Vann- og avløpsetaten. "I oktober 2021 ga Vann- og avløpsetaten Øyvind Slåke i Oslo Arbeiderparti frist til 01.09.2022 med å sende inn søknad om utslippstillatelse for Martinhytta i Maridalen. Er denne søknaden tilgjengelig for allmennheten?" (Se 1. oktober 2020.)
Svar fra Vann- og avløpsetaten: "Det har ikke kommet inn noen søknad for Martinhytta. Hytten skal ikke være i bruk per dags dato, så vi har avventet litt med å følge opp saken." Rita Olsen Wiik informerte da at hytta er i bruk av stiftelsen:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/06/22/instruerte-partiet-fra-redaktorkontoret/
Det kom da følgende svar fra Vann- og avløpsetaten: "Ok ja dette var nytt for oss, vi skal følge opp saken med Ap."


12. november–30. november 2023: E-poster mellom Rita Olsen Wiik og Oslo Arbeiderparti, vedrørende oversendelse av regnskap for Oslo Arbeiderparti for 2021 og 2022.

Partiloven. § 23. Innsyn i partiers regnskaper og avtaler med bidragsytere: "Partier eller partiledd som er omfattet av denne loven, plikter på forespørsel å gi enhver innsyn i det regnskap som er utarbeidet for siste år."


1. desember 2023:  E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen, som 30. november har sendt tre (to?) styreprotokoller: "Hei, og takk for oversendelse av styreprotokoller. For at stiftelsen skal bli registrert må dere sende inn opplysningene via samordnet registermelding. Den går først til Brønnøysundregistrene, som tildeler stiftelsen et organisasjonsnummer, og deretter sender meldingen videre til oss."

(Etter Stiftelsestilsynets henstilling til styret i stiftelsen om å registrere stiftelsen 30. juni og 18. august – med utførlig veiledning om hvordan gjøre det – er tre (to?) styreprotokoller alt styret har klart å framskaffe innen 30. november …)


7. februar 2024: Brev fra Riksantikvaren til Byantikvaren. "Riksantikvaren har vurdert saken nøye og vil med dette støtte at Byantikvaren kan starte fredningssak."

Lovhjemmelen er kulturminneloven §§ 15, 19 og 20, jf. § 22.

https://www.nab.no/na-har-riksantikvaren-bestemt-seg-om-hytta/s/5-143-438963


Samleside:
Hyttene til Martin Tranmæl: Golas (Tranmælhytta i Bærumsmarka) og Martinhytta i Maridalen


Martinhytta ved Vaggestein

Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Martinhytta etter 1991

Martinhytta – mediedekning

Martinhytta – Dagsavisen

Martinhytta på Facebook

Brev fra Gudmund Hernes til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"

Hyttene til Martin Tranmæl

Hva Haakon Lie, Aksel Zachariassen og Einar Gerhardsen skriver om hyttene til Martin Tranmæl

Hadde Martin Tranmæl orket politikken uten Nordmarka?

Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" og stiftelsesloven


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349