Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Oversikt
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Martinhytta >  Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" og stiftelsesloven

Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" og stiftelsesloven

"I flotte omgivelser, på Martinhytta i Maridalen i Oslo, var en stor gjeng fra Arbeiderpartiets partikontor samlet til sommermarkering denne uka. Jeg var invitert for å holde velkomsttale i kraft av min styreplass i stiftelsen som eier Martinhytta."
Styremedlem i stiftelsen, Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen, 22. juni 2023.

Stiftelsen er tydeligvis i funksjon, og Martinhytta blir brukt, og da er det vel på tide at § 8 i stiftelsesloven blir fulgt opp: "Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet (Stiftelsesregisteret)." Særlig etter at  Stiftelsestilsynet har informert styret i stiftelsen 8. september, og etter tre purringer (siste 30. juni 2023).

Dessuten er Martinhytta bokført som eiendel i regnskapene til Oslo Arbeiderparti for årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Se note 5 i årsregnskapene.

I prinsippet er det straffbart å bryte stiftelsesloven. Straffen er bøter eller fengsel i inntil ett år. Dessuten er det en plikt å melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet. Dermed er det straffbart ikke å melde stiftelsen til stiftelsestilsynet.


Stiftelseslov av 1980

23. mai 1980: Stiftelseslov. Ikrafttredelse 01.01.1982. "§ 10. Enhver stiftelse har regnskapsplikt etter regnskapsloven.​ Årsregnskap, årsberetning​ og revisjonsberetning skal sendes fylkesmannen senest en måned etter fastsetting av årsregnskapet." "§ 11. Enhver stiftelse har revisjonsplikt etter revisorloven." Antakeligvis har ikke stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen fulgt opp dette.


Dagens stiftelseslov, fra 2001

https://lovdata.no/lov/2001-06-15-59

15. juni 2001: Ny stiftelseslov. Ikrafttredelse 01.01.2005Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 for å kontrollere norske pengespill. I forbindelse med at lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005, overtok etaten fylkesmennenes tilsynsansvar med stiftelser. Tilsynet har sitt hovedkontor i Førde.


§ 61. Overgangsregler
"For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og særregler:
c) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft skal senest innen to år etter ikrafttredelsen være meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med § 11 første ledd. § 12 første ledd bokstavene a og b gjelder tilsvarende." Stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen fulgte ikke opp dette, og derfor har det heller aldri blitt levert revisorgodkjent regnskap til Brønnøysundregisterene.


§ 8. Stiftelsesregisteret
"Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet (Stiftelsesregisteret).
Stiftelsesregisteret skal inneholde følgende opplysninger, som skal meldes ved opprettelsen av stiftelsen, jf. § 11:

 1. datoen for opprettelsen av stiftelsen og oppretterens navn;
 2. stiftelsens adresse;
 3. hvem som er medlemmer av stiftelsens styre og hvem som er styreleder, og i tilfelle hvem som er varamedlemmer og observatører til styret;
 4. hvem som er daglig leder, hvis stiftelsen har det;
 5. hvem som er revisor, og revisors forretningsadresse og revisornummer;
 6. hvem som er regnskapsfører, hvis stiftelsen har det (jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere), og regnskapsførerens adresse og registreringsnummer;
 7. stiftelsens vedtekter."

Stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen ble opprettet av Martin Tranmæl 11. mai 1953.

Søknad fra Arbeiderpartiet og LO til Lotteri- og stiftelsestilsynet 30. juni 2022. Denne søknaden ble kjent ugyldig av Stiftelsestilsynet, i brev fra 8. september 2022. Det er kun styret i stiftelsen som kan beslutte å oppheve stiftelsen.

8. september 2022: Svar fra Stiftelsestilsynet til Arbeiderpartiet.

" ... det må velges medlemmer til (ordinært) styre i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3: Et medlem valgt sekretariatet i LO, et medlem valgt av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og ett medlem valgt av Arbeiderbladet, nå Dagsavisen. Når styremedlemmene er oppnevnt kan de i styremøte beslutte å oppheve stiftelsen, og må samtidig fatte beslutning om bruk av gjenværende midler i stiftelsen.

I tillegg må styret foreslå medlemmer til å utgjøre avviklingsstyre (se stiftelsesloven § 52). Det er ikke noe i veien for at styret som oppnevnes i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3 også foreslås som avviklingsstyre.

Bakgrunnen for at det ikke er tilstrekkelig at det utpekes at avviklingsstyre allerede nå (slik det går frem av søknaden at dere har gjort) er at avviklingsstyret har myndighet som er saklig avgrenset i henhold til stiftelsesloven § 52 (i korte trekk: gjennomføre avvikling). Myndighet til å fatte vedtak om å oppheve stiftelsen og om hvordan restmidler skal disponeres, er det bare stiftelsens ordinære styre som har. Hva restmidlene er tenkt brukt til må gå frem av styreprotokoll, og det er ønskelig at styret gir en kort begrunnelse for hvorfor den tiltenkte anvendelsen av restmidler anses å være i tråd med stiftelsens formål (se stiftelsesloven § 47 andre ledd). Kravene til styrets saksbehandling, herunder avholdelse av møte og protokollføring, går frem av stiftelsesloven § 31."

25. oktober 2022 ble det etablert et nytt stiftelsesstyre (første siden 1980) i stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen. Styret består av Eirik Lysholm (Dagsavisen), André Nerheim (LO) og Mari Aaby West (Arbeiderpartiet). Styret er også bekreftet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. (Se 8. september 2022.)

1. desember 2022: Informasjon og purring fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen:
"Som nevnt i vår e-post 8. september er det styret i stiftelsen som kan beslutte å oppheve stiftelsen, og som samtidig må fatte beslutning om bruk av gjenværende midler i stiftelsen. I tillegg må styret foreslå medlemmer til å utgjøre avviklingsstyre for stiftelsen under avvikling (se stiftelsesloven § 52). Det er ikke noe i veien for at styret som oppnevnes i henhold til bestemmelsen i stiftelsesdokumentet § 3 også foreslås som avviklingsstyre. Vi imøteser informasjon om styrets beslutning, slik at vi kan fortsette behandlingen av saken. For å oppsummere informasjon vi har gitt tidligere om stiftelsen og stiftelsesloven, slik at også de øvrige styremedlemmer får denne informasjonen: Alle stiftelser skal som utgangspunkt være registrert i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8. Ettersom stiftelsen det gjelder etter det opplyste skal søkes avviklet, avventer vi med å kreve stiftelsene registrert. Dersom lovens vilkår for å oppheve stiftelsene er til stede, vil det bare innebære unødvendige kostnader og arbeid for stiftelsen å besørge registrering av en stiftelse som uansett ville ha blitt slettet fra Stiftelsesregisteret ved avvikling."

"Avvikling av stiftelse er en prosess som består av

 1. søknad fra styret om oppheving, med påfølgende vedtak om oppheving fra Stiftelsestilsynet. I vedtaket om oppheving oppnevnes det et avviklingsstyre for stiftelsen, og det blir gitt orientering om avviklingsstyrets oppgaver og ansvar,
 2. avviklingsstyret trer i kraft og gjennomfører avviklingen, dvs. realisere eiendeler, gjøre opp gjeld, foreta sluttutdeling av eventuelle restmidler og sette opp avviklingsregnskap og sende det inn til Stiftelsestilsynet
 3. når avviklingsstyrets oppgaver er gjennomført, skal Stiftelsestilsynet kontrollere avviklingsregnskapet og fatte vedtak om å slette stiftelsen fra Stiftelsesregisteret. Når stiftelsen er slettet fra Stiftelsesregisteret er den endelig opphørt som selvstendig rettssubjekt.*

*Når stiftelsen ikke er registrert, ses bort fra det som står om Stiftelsesregisteret. Slettevedtaket vil medføre at stiftelsen er endelig opphørt som selvstendig retssubjekt."

10. februar 2023: E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen (purring): "Hei, viser til vår e-post med orientering til styret 1. desember 2022, som for ordens skyld ligger vedlagt. Vi avventer informasjon om styrets beslutning mtp avvikling. Til orientering har vi mottatt ytterligere skriv fra Knut Jarle Wiik i sakens anledning. Kopi av skrivet vedlegges."

30. juni 2023Svar fra Stiftelsestilsynet (ny purring til styret i stiftelsen): "Hei igjen, det stemmer at det ikke har skjedd mer i saken siden vi sendte vår e-post til styret i februar. Vi har i hele denne perioden hatt redusert saksbehandlingskapasitet og derfor ikke prioritert å følge opp saken ved å purre på styret. Vi har i dag sendt e-post til Mari Aabye West og bedt om en statusoppdatering."


22. juni 2023: Styremedlem i stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen, Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og adm.dir. i Dagsavisen: "I flotte omgivelser, på Martinhytta i Maridalen i Oslo, var en stor gjeng fra Arbeiderpartiets partikontor samlet til sommermarkering denne uka. Jeg var invitert for å holde velkomsttale i kraft av min styreplass i stiftelsen som eier Martinhytta."

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/06/22/instruerte-partiet-fra-redaktorkontoret/

Da er stiftelsen tydeligvis i funksjon, og Martinhytta blir brukt, og da er det vel på tide at "§ 8. Stiftelsesregisteret Alle stiftelser skal være registrert i et sentralt register som føres av Stiftelsestilsynet (Stiftelsesregisteret)." i stiftelsesloven blir fulgt opp, etter informasjon til stiftelsen fra Stiftelsestilsynet 8. september 2022, og etter tre purringer fra Stiftelsestilsynet (1. desember 2022, 10. februar 2023 og 30. juni 2023).


§ 14. Grunnkapital
"Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner."

§ 15. Grunnkapital i andre eiendeler enn penger
"Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven, kan ikke brukes som grunnkapital. En plikt til å utføre et arbeid eller en tjeneste for stiftelsen kan ikke i noe tilfelle brukes som grunnkapital.
Eiendeler som skal brukes som grunnkapital, kan ikke settes til høyere verdi enn den virkelige verdi på dagen for åpningsbalansen."

(For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og særregler:
a. Kravet i § 14 første ledd om at stiftelser skal ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner ved opprettelsen, gjelder ikke for stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft.)


Martinhytta er bokført som eiendel i regnskapene til Oslo Arbeiderparti for årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020Se note 5 i årsregnskapene.

Øyvind Slåke, partisekretær i Oslo Ap, svarte slik om dette, i en e-post til Nordre Aker Budstikke:

– Oslo Arbeiderparti har oppført hytta som et anleggsmiddel, en langsiktig eiendel, i årsregnskapene. Ved regnskapsavleggelsen legges det vekt på den faktiske situasjonen knyttet til en eiendel, ikke bare den juridiske. Oslo Arbeiderparti har i lang tid forvaltet og betalt tilknyttede utgifter. Det er derfor vurdert å gi et riktigere bilde av den faktiske økonomiske situasjonen å føre den opp som en eiendel i årsregnskapene, selv om den formelt har en annen eier. Hytta er løpende avskrevet og sto ved utgangen av 2021 med en svært beskjeden verdi. Ettersom situasjonen nå er endret, vil hytta bli ført ut av Oslo Arbeiderpartis balanse i 2022. Vi understreker at den regnskapsmessige behandlingen ikke har noen påvirkning på det juridiske eierforholdet.

https://www.nab.no/har-leid-martinhytta-i-aresvis-mener-oppsigelsen-fra-arbeiderpartiet-er-ugyldig/s/5-143-30540 (21.09.2022)


Kapittel 6. Omdanning

§ 45. Omdanning
Med omdanning menes i loven her endring eller opphevelse av den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter.
I tillegg til endring eller opphevelse av enkeltbestemmelser i den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, eller i stiftelsens vedtekter, kan omdanning blant annet gå ut på:

 1. at stiftelsen oppheves og avvikles,"

§ 46. Vilkår for omdanning
"Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen

 1. ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,
 2. er åpenbart unyttig,
 3. er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
 4. er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig."

§ 51. Stiftelsestilsynets prøving av omdanningsvedtak
"Når Stiftelsestilsynet har fått melding om omdanningsvedtak, jf. § 48 annet ledd tredje punktum, skal det prøve om vedtaket er i samsvar med denne lov og stiftelsens vedtekter før vedtaket registreres i Stiftelsesregistret. Dersom Stiftelsestilsynet finner at omdanningsvedtaket ikke er i samsvar med denne lov eller vedtektene, skal vedtaket nektes registrert."


§ 58. Straff
"Oppretter, styremedlem, person med verv i organ som nevnt i § 36, daglig leder og revisor som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil ett år."

Gudmund Hernes i e-post 30. juni 2023, med henvisning til ekspert på stiftelsesloven: "I prinsippet er det straffbart å bryte stiftelsesloven. Straffen er bøter eller fengsel i inntil ett år. Og så er det en plikt til å melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet. Så dermed er det straffbart ikke å melde stiftelsen til stiftelsestilsynet."


§ 59. Gransking
"Stiftelsestilsynet kan beslutte å granske opprettelsen av en stiftelse, forvaltningen av den eller nærmere angitte forhold ved forvaltningen eller regnskapene. Stiftelsestilsynet skal gi stiftelsen eller i tilfelle den som granskingen ellers vil omfatte, anledning til å uttale seg før avgjørelsen treffes."


Samleside:
Hyttene til Martin Tranmæl: Golas (Tranmælhytta i Bærumsmarka) og Martinhytta i Maridalen


Martinhytta ved Vaggestein

Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Martinhytta etter 1991

Martinhytta – tidslinje

Martinhytta – mediedekning

Martinhytta – Dagsavisen

Martinhytta på Facebook

Brev fra Gudmund Hernes til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"

Hadde Martin Tranmæl orket politikken uten Nordmarka?

Hyttene til Martin Tranmæl

Hva Haakon Lie, Aksel Zachariassen og Einar Gerhardsen skriver om hyttene til Martin Tranmæl


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349