Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Oversikt
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Martinhytta >  Martinhytta etter 1991

Martinhytta etter 1991

Martinhytta er hytta bak Øvre Vaggestein gård, som Martin Tranmæl fikk av Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen og Arbeiderbladet i forbindelse med at han fylte 70 år i 1949. Hytta ble ferdig i januar 1953, og 11. mai samme år, overførte han hytta til en stiftelse; "Martinhytta i Kroken i Maridalen", som skulle eie hytta når han selv falt bort. Stiftelsen skulle ha et styre som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Denne stiftelsen er ikke registrert i Stiftelsesregisteret i Førde, og heller ikke med lovpålagt organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Maridalens Venner har aktivt brukt Martinhytta siden 1991, da Einar Linderud (som fikk ansvaret å passe på hytta av Martin Tranmæl etter hans død) holdt et kåseri om Martinhytta og Martin Tranmæl i forbindelse med en rusletur. Etter denne dagen ble hytta brukt av Maridalens Venner til styremøter og arrangementer, også i samarbeid med andre organisasjoner.

 I 1995 fikk Maridalens Venner nøkkel til hytta og det ble skrevet kontrakt med Oslo Arbeiderparti (som ikke er eier av hytta, men fikk disposisjonsretten og det daglige ansvaret for hytta, i 1979), og fra dette året ble Martinhytta en fast base for foreningen, der vi hadde styremøter, men også en rekke andre arrangementer og foredrag om Martin Tranmæl og arbeiderbevegelsen, og da i tett samarbeid med Einar Linderud. Vi kunne bruke hytta gratis, mot at vi tok ansvaret for daglig vedlikehold, og å sikre vedforsyning. Naturtomta ble ryddet, og det ble etablert seminaturlig slåtteeng sør og vest for hytta, og som har blitt årlig slått og vedlikeholdt siden 1995, og fram til og med 2022. Store trær og busker ble ryddet, og stor skog som sto tett inntil hytteveggen, og som skygget den seminaturlige enga, ble etter hvert også gradvis fjernet, og da i samarbeid med grunneier av tomta, den gangen Skogvesenet, og senere Friluftsetaten og nåværende Bymiljøetaten.

20. mai 1998 ble det undertegnet en ny leieavtale mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner. Da kunne vi få leie Martinhytta "gratis, mot å dekke alle utgifter til løpende vedlikehold, off. avgifter mv." og "Maridalens Venner står for vedlikehold og tilsyn av hytta. Ved behov for større investeringer, tas dette opp med Oslo Arbeiderparti." Fra denne dag har vi tatt det økonomiske ansvaret for at hytta er i den stand den er i dag, hytta har nesten ikke råteskader, og den ble derfor med god grunn plassert på Gul liste av Byantikvaren 7. september 2021.

Siden vi begynte å bruke hytta i 1991, har den blitt beiset to ganger, først av Einar Linderud sommeren 1992, og somrene 2013–2015 ble hytta grundig vasket utvendig og beiset og malt av ekteparet Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik. Inntaksledning og inntakssikringsboksen ble byttet i 1998, pga. brann i anlegget (der bidro Oslo Arbeiderparti med å dekke en del av utgiftene), og vannpumpa har blitt byttet to og en halv gang siden 1998, den siste "halve gangen" måtte en del på pumpa byttes.

Rita Olsen Wiik kom inn i arbeidet med vedlikehold av Martinhytta sommeren 2005. Hun tok da tak i jobben med å vaske hytta grundig, fikk orden på gardiner og sengetøy, reparerte møbler og fikk reparert mange innelamper, og gikk til anskaffelser av mange nye lamper i samme smijernsstil som de opprinnelige, men også sengelamper. Det ble også foretatt en storstilt opprydding på tomta under hennes ledelse, der massevis av nedgravd søppel ble kjørt bort til avfallshåndtering. Nytt lokk til septiktanken ble også ordnet.

Fra 2010 kom også hennes kommende ektemann, Knut Jarle Wiik, sterkt inn i arbeidet med å bevare Martinhytta, og fra 2010 har disse to i praksis fungert som "vaktmestere" av hytta. Det er umulig å tallfeste innsatsen til disse to, og den eneste økonomiske støtten har vært et symbolsk honorar fra Maridalens Venner, innenfor skattereglenes grenser.

Siden 1998 har Maridalens Venner tatt det økonomiske ansvaret for å bevare hytta. Ifølge regnskapene ble det utgiftsført for Martinhytta kr 21 650 i 2020 og 25 374 i 2019. I 2016 og 2017 rundt 27 000, i 2014 31 206, så med andre ord, foreningen har sikkert brukt langt over en halv million kroner på Martinhytta de siste 23 år, altså siden 1998. Hva dette hadde kostet, om denne jobben skulle ha blitt satt bort til et firma, er vel umulig å si.

1. oktober 2020 fikk vi videresendt brev fra Vann- og avløpsetaten om varsel om vedtak om ulovlig utslipp. Det var stilet til grunneier av tomta, Oslo kommune, Bymiljøetaten. For å unngå at utslippet blir ulovlig, må det søkes om å få en utslippstillatelse fra VAV innen 01.09.2021. Dette er nå blitt utsatt med ett år.

Tilsynsrapport fra Elvia 21.10.2021. I den rapporten ble det slått fast at det var mange avvik, og at avvik må utbedres av en godkjent elektrovirksomhet innen 20.01.2022.

12. november ble Maridalens Venner invitert til et møte med Oslo Arbeiderparti, ved partisekretær for lokalpartiet, Øyvind Slåke, vedrørende fremtidig eierskap og bruk av Martinhytta i Kroken. I e-post datert 20. november fra Øyvind Slåke til Maridalens Venner, står det følgende: "Som kjent eies hytta av Stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen' og forvaltes p.t. av Oslo Arbeiderparti. OAP inngikk avtale 20. mai 1998 med Maridalens Venner. Avtalen gir Maridalens Venner rett til å leie hytta gratis bl.a. mot å dekke løpende driftsutgifter. Leieavtalen gjelder for tre år ad gangen og fornyes automatisk for tre nye år hvis ingen av partene sier den opp innen 6 måneder før åremålsperioden går ut, jf. leieavtalen § 4. Inneværende åremålsperiode går ut 20. mai 2022 og fornyes dermed automatisk om den ikke sies opp innen 20. november 2021.

Som redegjort for i møtet, ønsker OAP å avvikle sin forvaltning av hytta og bidra til avklaring av hyttas fremtidige eierforhold og forvaltning. I den forbindelse er det vesentlig å ha færrest mulige heftelser på hytta og det er derfor ikke mulig å videreføre en åremålsavtale som binder opp bruken av hytta i tre nye år. Leieavtalen mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner om leie av Martinhytta sies derfor med dette opp, slik at ny åremålsperiode ikke fornyes fra 20. mai 2022.

OAP vil nå ta kontakt med de som, ifølge stiftelsesdokumentet fra 11. mai 1953, er satt til å peke ut stiftelsens styre, for å drøfte fremtidig eierskap og forvaltning av hytta. Vi vil i den forbindelse også videreformidle at Maridalens Venner fortsatt er interessert i å leie hytta. Leie etter 20. mai 2022 forutsetter imidlertid at Maridalens Venner inngår ny avtale med eier av hytta."

Rett etter dette møtet tok Thor Furuholmen initiativ til å få utbedret alle feilene i det elektriske anlegget på Martinhytta. Godkjent elektrovirksomhet ble kontaktet, og hele det elektriske anlegget ble ferdig skiftet ut rett før jul, til en pris av kr 135 428, i sin helhet finansiert av Thor Furuholmen.

For aktiviteter i og rundt Martinhytta etter 2021, se årsmelding 2022:
https://maridalensvenner.no/cppage.6592648-17329.html

Og årsmelding 2023:
https://maridalensvenner.no/cppage.6648476-17329.html

Se tidslinja her:
https://maridalensvenner.no/martinhytta-tidslinje.6550954-595413.html


Samleside:
Hyttene til Martin Tranmæl: Golas (Tranmælhytta i Bærumsmarka) og Martinhytta i Maridalen


Martinhytta ved Vaggestein

Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Martinhytta – tidslinje

Martinhytta – mediedekning

Martinhytta – Dagsavisen

Martinhytta på Facebook

Brev fra Gudmund Hernes til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"

Hyttene til Martin Tranmæl

Hva Haakon Lie, Aksel Zachariassen og Einar Gerhardsen skriver om hyttene til Martin Tranmæl

Hadde Martin Tranmæl orket politikken uten Nordmarka?

Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" og stiftelsesloven


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349