Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Kommentarer til innsendt søknad om oppheving av stiftelse

Martinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

2022-08-03

Kommentarer til innsendt søknad om oppheving av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen"

Av Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik

Vi er to personer som – gjennom vår tilknytning til Maridalens Venner – har vært med på å ta vare på Martin Tranmæls hytte i Maridalen og på denne måten bidratt til å bevare et levende minne etter en av Norges mest betydningsfulle politikere i forrige århundre. Hytta, som sto ferdig oppført i 1953, var opprinnelig en gave til Martin Tranmæl fra Arbeiderpartiet, LO og Arbeiderbladet. Maridalens Venner har helt siden 1991 hatt tilgang til hytta, og fra 1998 og fram til mai i år har vi vært tilknyttet hytta gjennom et leieforhold. Da ble dette leieforholdet – etter Oslo Arbeiderpartis ønske – avsluttet. I forbindelse med leieforholdet har vi hatt det hele og fulle ansvaret for at hytta er blitt holdt ved like, samtidig som vi har hatt ansvaret for å dekke samtlige utgifter.

Da leieavtalen ble inngått, var det Oslo Arbeiderparti som framsto som eier av hytta. For ett års tid siden kom det imidlertid for en dag at Oslo Arbeiderparti aldri har innehatt eierskap til Martin Tranmæls hytte. Da Martin ikke ønsket å eie hytta selv, valgte han å opprette en stiftelse og overføre eierskapet til denne stiftelsen. Stiftelsen fikk navnet Martinhytta i Kroken i Maridalen (se vedlagte stiftelsesdokument av 1953). I 1979 ble Oslo Arbeiderparti – på vegne av stiftelsen – satt til å forvalte hytta, hvilket er noe helt annet enn å inneha eierskap. Den tomta som hytta står på, har hele tiden vært eid av Oslo kommune. Selv om Martin ga fra seg eierskapet til hytta, beholdt han festeretten til tomta (se vedlagte festekontrakt av 1952). Festeretten ble faktisk ikke overført til stiftelsen før i 1980, 13 år etter Martins død (se vedlagte festedokument av 1980). Festeretten ble altså overført til stiftelsen – ikke til Arbeiderpartiet eller Samarbeidskomitéen. Et søk i Kartverkets grunnboksinformasjon viser at stiftelsen fremdeles står oppført som hjemmelshaver til festeretten – ikke Arbeiderpartiet eller Samarbeidskomitéen (se vedlagte utskrift av grunnboksinformasjon).

Via omveier har vi nå fått vite at Arbeiderpartiet sentralt og LO i fellesskap har kontaktet Stiftelsestilsynet og bedt om at stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen blir opphevet. Dette for å kunne overføre hyttas eierskap til Arbeiderpartiet sentralt, for deretter – snarest mulig – å få anledning til å kvitte seg med hytta ved å selge den. Via omveier har vi også fått vite at Arbeiderpartiet sentralt har henvendt seg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten med forespørsel om de har anledning til å innløse festetomta som hytta står på.

I sin søknad til Stiftelsestilsynet legger Arbeiderpartiet og LO ved et notat hvor de skriver følgende: "I dokumentet (Martin Tranmæls stiftelsesdokument) fremgår det at styret skal bestå av èn person utpekt fra sekretariatet i LO, èn fra sentralstyret i AP og èn fra Arbeiderbladet. Det er ikke kjent at slike representanter noen gang er utpekt og Samarbeidskomiteen er i realiteten stiftelsens styre." Når Arbeiderpartiet og LO her skriver at det ikke er kjent at slike representanter er utpekt, medfører ikke dette riktighet. Dette framgår av Arbeiderpartiets egen beretning for 1953 hvor de skriver følgende: "Styret for stiftelsen er Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen, med Jens Chr. Hauge som sekretær." (se vedlagte Beretning 1953). Det framgår også av det faktum at den fornyede festekontrakten fra 1980 ble undertegnet av Reiulf Steen (leder Arbeiderpartiet), Tor Halvorsen (leder LO) og Per Brunvand (redaktør Arbeiderbladet) – på vegne av stiftelsen, ikke Samarbeidskomiteen (se vedlagte festedokument av 1980).

I notatet som er vedlagt søknaden til Stiftelsestilsynet, skriver Arbeiderpartiet og LO videre følgende: "Nå har det kommet krav fra Oslo kommune om å etablere et nytt avløpsanlegg på eiendommen fordi eksisterende avløpsanlegg på hytta ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. I tillegg kommer andre pålagte oppgraderinger knyttet til det elektriske anlegget og ordinært løpende vedlikehold. Stiftelsen har ingen økonomiske midler utover selve eiendommen, og kan følgelig ikke gjennomføre disse oppgraderingene." Til tross for at de aldri har innehatt eierskap til Martin Tranmæls hytte, er det altså Oslo Arbeiderparti som av en eller annen grunn mottar samtlige krav fra offentlige instanser. Vi registrerer at Arbeiderpartiet og LO i notatet unnlater å informere om at Maridalens Venner på eget initiativ har tatt ansvaret for å imøtekomme en god del av ovennevnte krav. Vi har blant annet sørget for – og bekostet – nytt elektrisk anlegg og nytt elektrisk forbrenningstoalett. De ordinære løpende utgiftene er det også Maridalens Venner som i alle år har tatt seg av.

Det er også en del annen informasjon vi savner i søknaden som Stiftelsestilsynet har mottatt fra Arbeiderpartiet og LO. Blant annet mener vi at søknaden burde ha inneholdt informasjon om at Oslo kommune har forkjøpsrett i forbindelse med salg av hytta. Vi mener også at det burde ha vært informert om at overdragelse av festeretten skal godkjennes av grunneier, som er Oslo kommune.

Vi har forstått det slik at en søknad om opphevelse av en stiftelse skal inneholde uttalelser fra eventuelle berørte parter. Dette er også noe vi savner i søknaden. Selv om Oslo Arbeiderparti har sørget for å avslutte det mangeårige leieforholdet med Maridalens Venner, anser vi oss i høyeste grad berørt av det som Arbeiderpartiet nå foretar seg. Det at vi i mer enn tretti år har hatt tilgang til og tatt vare på Martinhytta, har naturligvis bidratt til at vi har opparbeidet oss sterke bånd til dette klenodiet. Dette i tillegg til at vi har hatt stor nytte av hytta i forbindelse med virksomheten vår.      

I fjor tok Maridalens Venner ved undertegnede kontakt med Byantikvaren for å undersøke hvorvidt det var interesse for å verne Martin Tranmæls hytte. Byantikvaren viste umiddelbar interesse for hytta, og det endte med at den – sammen med inventaret – ble ført opp på Gul liste. I tillegg ble hytta ført inn i Byantikvarens fredningsstrategi. Heller ikke dette forholdet – som vi i Maridalens Venner anser for å være av svært stor betydning – har Arbeiderpartiet og LO nevnt i søknaden til Stiftelsestilsynet.

Bakgrunnen for at Maridalens Venner nå henvender seg til Stiftelsestilsynet, er at vi er bekymret for Martinhyttas skjebne dersom den skulle havne i hendene på noen som ikke føler det samme ansvaret for vern og ivaretagelse som det vi har gjort – og fortsatt gjør. For oss betyr det svært mye at denne kulturarven og dette levende kulturminnet etter Martin Tranmæl fortsatt blir hegnet om og tatt vare på. Vi ber derfor Stiftelsestilsynet ta hensyn til ovennevnte momenter når Arbeiderpartiets og LOs søknad blir behandlet.

Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik


Fra: Knut Jarle Wiik
Sendt: søndag 7. august 2022 23.32
Til: 'Lotteri- og stiftelsestilsynet'
Emne: VS: Kommentarer til innsendt søknad om oppheving av stiftelse

Hei

Etter at vi sendte nedenstående e-post til Stiftelsestilsynet, har vi sett litt nærmere på stiftelsesloven kapittel 6 og Stiftelsestilsynets veiledning i forbindelse med oppheving og avvikling av stiftelser.

Vi forstår det slik at det bare er stiftelsen selv ved dens styre som kan søke om oppheving og avvikling av stiftelsen når oppretteren er død – slik som er tilfelle med stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen. I angjeldende tilfelle er det ikke stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen selv som søker om oppheving og avvikling, men Arbeiderpartiet og LO. Videre forstår vi det derfor slik at Stiftelsestilsynet ikke kan behandle Arbeiderpartiets og LOs søknad. Har vi forstått dette riktig?

Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik


Fra: Knut Jarle Wiik
Sendt: mandag 8. august 2022 00.42
Til: 'Eiendoms- og byfornyelsesetaten'
Emne: Kommentar til forespørsel om innløsing av festetomt

Hei

Vi har via omveier fått vite at Arbeiderpartiet sentralt har henvendt seg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten med spørsmål om å få innløst festetomt med gnr. 69 og bnr. 326. Arbeiderpartiet påstår at de har hatt festerett på denne tomta siden 1952. Dette medfører ikke riktighet. Vedlagte dokumenter bekrefter at det bare er Martin Tranmæl og stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen som har hatt / har festerett på tomt med gnr. 69 og bnr. 326.

Vi forstår tomtefesteloven slik at det bare er festeren selv som kan be om å få innløst festetomta. I angjeldende tilfelle er det ikke stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen selv som ber om å få innløst festetomt med gnr. 69 og bnr. 326, men Arbeiderpartiet. Videre forstår vi det derfor slik at Eiendoms- og byfornyelsesetaten ikke kan behandle Arbeiderpartiets forespørsel. Har vi forstått dette riktig?

Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik


Til Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik

Jeg viser til deres e-post av 8. august.

For å behandle en forespørsel om innløsning av festetomt må vi avklare hvem som er rettmessig representant for festeren. Dette arbeidet pågår.

Vennlig hilsen

Øivind Stabenfeldt

Jurist II

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune


Les om "Martinhytta i Kroken".

Les om Martinhytta etter 1991 under punkt 13, årsmelding Maridalens Venner 2021.

Les om Martinhytta i Årbok Maridalens Venner 2020, side 25.

Les om Martinhytta Gul liste i Årbok Maridalens Venner 2022, side 129

  application/pdf1953.05.11 Opprettelse av Stiftelsen Martinhytta i Kroken (Vedtekter).pdf
application/pdf1952.10.07 Festekontrakt Martin Tranmæl og Oslo kommune.pdf
application/pdf1980.03.15 Festeretten overføres fra Martin Tranmæl til Stiftelsen.pdf
application/pdf2022.08.02 Grunnboksutskrift_0301_69_326_0_0 (1).pdf
application/pdf1954 Det Norske Arbeiderparti Beretning 1953 (utdrag).pdf
application/pdf1954 Det Norske Arbeiderparti Beretning 1953 (hele).pdf

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349