Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Martinhytta – tidslinje

Martinhytta – tidslinje

27. juni 1949: Martin Tranmæl 70 år.

1952: Start bygging av Martinhytta. Målebrev, datert 3. juli 1952, tinglyst.

7. oktober 1952: Festekontrakt mellom Oslo kommune og Martin Tranmæl. "Oslo kommune som grunneier bortfester med dette til Martin Tranmæl en del av eiendommen Vaggestein, gnr.69, bnr. 1. Denne har fått betegnelsen gnr. 69, bnr. 126 og er 4.607 m2 stor. Målebrev, datert 3/7-52, tinglyst er vedlagt kommunens eksemplar av festekontrakten."

Januar 1953: Martinhytta er ferdig bygd. Overlevering til Martin Tranmæl fra Arbeiderpartiet, LO og Arbeiderbladet, ved Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen.

11. mai 1953: Opprettelse av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen".
Stiftelsen skulle ha et styre som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Så lenge Martin Tranmæl levde, ville han også sitte i styret.

Ifølge Det Norske Arbeiderpartis beretning fra 1953, besto det første styret av Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen, med Jens Chr. Hauge som sekretær.

1. juli 1967: Martin Tranmæl dør.

1979: Styret i stiftelsen (i praksis Samarbeidskomiteen) ga Oslo Arbeiderparti disposisjonsrett og forvalteransvaret for Martinhytta, men ikke overføring av eierskap.

7. februar 1979: Brev fra advokat Jens Chr. Hauge til styret for stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen". I brevet foreslår Hauge at styret overlater forvaltningen av hytta til Oslo-partiet.
12. mars 1979: Møte i Samarbeidskomiteen om Martinhytta. "Martinhytta. Fra Jens Chr. Hauge forelå det skriv vedrørende hytta til Martin Tranmæl i Maridalen. I skrivet foreslår Hauge at styret overlater forvaltningen av hytta til Oslo-partiet, mot at de påtar seg alle utgifter vedrørende drift og forøvrig holde hytta i forsvarlig stand. Samarbeidskomiteen slutter seg til forslaget."
27. mars 1979: Brev fra LO til Jens Chr. Hauge: "Saken ble behandlet i Samarbeidskomiteen mellom LO/DNA i møte 12/3 d.å. Samarbeidskomiteen sluttet seg til ditt forslag om å overføre Martinhytta til Oslo-partiet, mot at de påtar seg alle utgifter vedrørende driften og sørge for at hytta blir holdt i forsvarlig hevd." (I vedtaket i Samarbeidskomiten står det at "styret overlater forvaltningen av hytta til Oslo-partiet".)
30. mai 1980: Jens Chr. Hauge skriver bl.a. i et brev fra 30. mai 1980 til Oslo Arbeiderparti: "Da festetiden utløp ble det som bekjent reist spørsmål om – og endog truffet vedtak om – å flytte Martinhytta til Sørmarka. Denne tanke ble oppgitt i 1979." ... "Situasjonen er for det annet den at samarbeidskomiteen har sluttet seg til forslaget om at Martinhytta forvaltes av Oslo-partiet, at Oslo-partiet påtar seg alle utgifter ved driften og sørger for at den blir holdt i forsvarlig hevd. Jeg peker særskilt på at Oslo-partiet vil være forpliktet til å bygge ut et utvendig sanitæranlegg i overensstemmelse med de nye vilkår, pkt. 4. Når det gjelder den praktiske forvaltningen av Martinhytta er den nå opp til Oslo-partiet, som står ansvarlig for forvaltningen overfor styret eller vel i praksis samarbeidskomiteen. Det vil være kjent at Einar Linderud i mange år har sørget for vedlikehold og stell og har vel også brukt hytta en del. Det er nå opp til Oslo-partiet å gjennomføre de praktiske former for forvaltningen. Jeg går ut fra at Oslo-partiet tar kontakt med Linderud. Dersom Oslo-partiet kan finne en fortsatt ordning med min gamle venn Einar Linderud, ville det glede meg; om han selv er interessert i det. Det er imidlertid klart at noen rettigheter til hytta har Einar Linderud ikke."

28. mars 1980: Festeretten til gnr. 69 bnr. 326 ble overført til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", og ble dermed først da registrert i grunnboken.
Festekontrakten med Martin Tranmæl ble opprettet 07.10.1952, og stiftelsen ble opprettet 11.05.1953.
Festekontrakten med Oslo kommune mellom stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" (fester) og Oslo kommune (grunneier), ble 28.03.1980 undertegnet av Per Brundvand (redaktør i Arbeiderbladet), Tor Halvorsen (leder i LO) og Reiulf Steen (formann i Arbeiderpartiet) på vegne av stiftelsen. Jens Chr. Hauge var én av to vitner som bekreftet festekontrakten med Oslo kommune.
I denne festekontrakten står det bl.a.: "Bestemmelsen i § 5 om at hytta bare må disponeres av en privat person til rent privat formål utgår. § 12 får følgende ordlyd: 'Ønsker festeren eller hans bo å overdra sin festerett og de bygninger som står på det festede område, har kommunen forkjøpsrett. I mangel av enighet om prisen blir den å fastsette ved skjønn som nevnt i § 3, etter den verdi bebyggelsen har når den blir stående på eiendommen. Etter at prisen er fastsatt, treffer kommunen bestemmelse om den vil overta. Overdragelsen av festeretten skal godkjennes av kommunen.' ... Festetiden for festekontrakten utvides med 10 år fra 1.8.1977. Festeforholdet fortsetter utover denne tid med 12 måneders gjensidig oppsigelse."

23. mai 1980: Stiftelseslov. Ikrafttredelse 01.01.1982. "§ 10. Enhver stiftelse har regnskapsplikt etter regnskapsloven.​ Årsregnskap, årsberetning​ og revisjonsberetning skal sendes fylkesmannen senest en måned etter fastsetting av årsregnskapet." "§ 11. Enhver stiftelse har revisjonsplikt etter revisorloven." Antakeligvis har ikke stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen fulgt opp dette.

21. september 1989 undertegnet daværende partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Rune Bjerke, festekontrakt mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti.

1995: Leieavtale mellom Maridalens Venner og Oslo Arbeiderparti. Samarbeid med Einar Linderud.

20. mai 1998: Det ble undertegnet en ny leieavtale mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner.
"§ 1: Maridalens Venner og Oslo Arbeiderparti har som mål å ivareta Martinhytta, med eiendeler, som et levende minne etter Martin Tranmæl."
Da kunne Maridalens Venner få leie Martinhytta "gratis, mot å dekke alle utgifter til løpende vedlikehold, off. avgifter mv." og "Maridalens Venner står for vedlikehold og tilsyn av hytta. Ved behov for større investeringer, tas dette opp med Oslo Arbeiderparti."

August 1998: Einar Linderud dør.

15. juni 2001: Ny stiftelseslov. Ikrafttredelse 01.01.2005. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 for å kontrollere norske pengespill. I forbindelse med at lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005, overtok etaten fylkesmennenes tilsynsansvar med stiftelser. Tilsynet har sitt hovedkontor i Førde.

"§ 61.Overgangsregler
For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og særregler:
c) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft skal senest innen to år etter ikrafttredelsen være meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med § 11 første ledd. § 12 første ledd bokstavene a og b gjelder tilsvarende." Stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen fulgte ikke opp dette, og derfor har det heller aldri blitt levert revisorgodkjent regnskap til Brønnøysundregisterene.

Martinhytta er bokført som eiendel i regnskapene til Oslo Arbeiderparti for årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Se note 5 i årsregnskapene.

https://www.nab.no/har-leid-martinhytta-i-aresvis-mener-oppsigelsen-fra-arbeiderpartiet-er-ugyldig/s/5-143-30540 (21.09.2022)

23. april 2020: Oslo Arbeiderparti hentet de åtte private albumene etter Martin Tranmæl, med begrunnelse at de vil bli levert til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek for digitalisering.

1. oktober 2020 fikk vi videresendt brev fra Vann- og avløpsetaten om varsel om vedtak om ulovlig utslipp. Det var stilet til grunneier av tomta, Oslo kommune, Bymiljøetaten. For å unngå at utslippet blir ulovlig, må det søkes om å få en utslippstillatelse fra VAV innen 01.09.2021. Dette er nå blitt utsatt med ett år.

Maridalens Venner tok da kontakt med Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og rørleggerfirma som brukes i Maridalen. Vi ba Bymiljøetaten 24.06.2021 om fullmakt til å gjennomføre søknadsprosessen, og å ta det økonomiske ansvaret for å søke om utslippstillatelse, omkring kr 35 000. 26. august 2021 kom det svar fra Bymiljøetaten, om at Oslo Arbeiderparti har bedt om at all formell korrespondanse skal gå gjennom dem.

7. september 2021: Fra Byantikvaren: 69/326 – Martinhytta – Øvre Vaggestein – Melding om oppføring på Gul liste.
"Oppføringen omfatter fritidsbolig med originalt inventar, hage og brønnhus. Eiendommen føres også på Byantikvarens oversikt over fredningsverdige bygninger og anlegg."
"Formålet med å føre Martinhytta på Gul liste, er å bevare en fritidsbolig tegnet av Knut Knutsen, og spesialtegnet for og brukt av Martin Tranmæl, en av arbeiderbevegelsens fremste ledere på 1900-tallet. Dette i seg selv er med på å gi hytta svært høy kulturminneverdi. Hytta har klare objektkvaliteter og en interessant og moderne tilnærming til den tradisjonelle lafteteknikken. Hytta har ingen åpenbare svakheter og er godt egnet for videre bruk og til formidling av både arbeiderbevegelsens historie, men også friluftslivets økte betydning og hyttelivets fremvekst etter krigen. Hytta fremstår som svært opprinnelig, både i eksteriør og interiør. Den ligger plassert i skogbrynet og er synlig over åpne enger og jorder i forkant, og bidrar til områdets miljøkvaliteter."

Vårt Oslo 12. april 2022.

10–13. september 2021: E-poster mellom Byantikvaren og Oslo Arbeiderparti angående tilbakelevering av de private albumene til Martin Tranmæl, og Martinhytta på Gul liste.

20. november 2021: Leieavtalen mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner om leie av Martinhytta sies opp, slik at ny åremålsperiode ikke fornyes fra 20. mai 2022.
"Som kjent eies hytta av Stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen' og forvaltes p.t. av Oslo Arbeiderparti. OAP inngikk avtale 20. mai 1998 med Maridalens Venner. Avtalen gir Maridalens Venner rett til å leie hytta gratis bl.a. mot å dekke løpende driftsutgifter." "OAP vil nå ta kontakt med de som, ifølge stiftelsesdokumentet fra 11. mai 1953, er satt til å peke ut stiftelsens styre, for å drøfte fremtidig eierskap og forvaltning av hytta. Vi vil i den forbindelse også videreformidle at Maridalens Venner fortsatt er interessert i å leie hytta. Leie etter 20. mai 2022 forutsetter imidlertid at Maridalens Venner inngår ny avtale med eier av hytta."

28. desember 2021: Brev fra Elvia: "Vi viser til kontroll av deres elektriske anlegg utført den 21.10.2021 i Maridalsveien 583, 0890 OSLO. Vi har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding om at avvik er utbedret. Saken er nå avsluttet." Hele det elektriske anlegget ble ferdig skiftet ut rett før jul, til en pris av kr 135 428, i sin helhet finansiert av Thor Furuholmen.

2021/2022: Oslo Arbeiderparti avvikler avtalen fra 1979 med stiftelsen, om forvalteransvaret av Martinhytta. "Som redegjort for i møtet, ønsker OAP å avvikle sin forvaltning av hytta og bidra til avklaring av hyttas fremtidige eierforhold og forvaltning."

28. januar 2022: Montering av Cinderella forbrenningsdo. Pris: kr 43 000. For første gang godkjent do på Martinhytta.

19. mai 2022 (én dag før oppsigelsen) fikk vi en sms fra Oslo Arbeiderparti: "Arbeiderpartiet sentralt overtar nå håndteringen av Martinhytta. De sier at dersom dere ønsker det, kan dere disponere hytta til over sommeren."

30. juni 2022: Søknad om opphevelse av stiftelse – MARTINHYTTA I KROKEN I MARIDALEN

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--982391490--2800--2022&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--982391490--2022--2800--1--2022

Søknad fra Arbeiderpartiet og LO til Lotteri- og stiftelsestilsynet 30. juni 2022:

"Søknad om opphevelse av stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'
Samarbeidskomiteen bestående av tillitsvalgte i Arbeiderpartiet og LO vedtok i sitt møte 13. juni 2022 å søke og oppheve stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen'.
Juridisk vurdering fra Dæhlin Sand Advokatfirma AS for oppheving av stiftelsen finner dere vedlagt.
Samarbeidskomiteen foreslo i samme vedtak et avviklingsstyre bestående av Andre Nerheim (LO), Mari Aaby West (AP) samt Erik Hoff Lysholm (Dagsavisen) for videre håndtering av hytta, med et mål om å selge hytta så raskt som mulig.
Inntektene fra salget vil gå til Arbeiderpartiet, og vil deretter brukes etter stiftelsens formål om å '(...) skape et sted der arbeiderbevegelsens tillitsmenn kan komme sammen i ro og kameratslige former'.
I dag finnes det ingen resterende midler i stiftelsen.
Martin Tranmæl hadde ingen barn, og vi kjenner heller ikke til noen gjenlevende slektninger da Martin Tranmæl forble ugift og barnløs frem til sin død."

20. juli 2022: Brev fra Arbeiderpartiet til Oslo kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY): Martinhytta – Øvre Vaggestein – gnr./bnr. 69/326 – Innløsning av festetomt
"Jeg tar kontakt for å se på muligheter for å innløse gnr. 69 og bnr. 326. Dette er en tomt vi har hatt feste på siden 1952.
Legger ved de opprinnelige festeavtalene, hvor det også fremgår at Oslo kommune har forkjøpsrett av tomta." (Vår utheving.)

https://www.nab.no/mesterarkitekt-tegnet-ap-legendens-hytte-na-vil-jonas-gahr-store-selge-til-hoystbydende/s/5-143-21592 (03.08.2022)

https://www.nab.no/vanvittig-oppsving-men-dette-trekker-ned-verdien-til-den-historiske-hytta-ap-vil-kvitte-seg-med/s/5-143-22026 (06.08.2022)

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/strid-om-ap-hytte-et-sjokk/76797008 (05.08.2022)

2. august 2022: Brev fra Knut Jarle Wiik og Rita Olsen Wiik til Stiftelsestilsynet.

31. august 2022: Brev fra EBY til stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen. Der informerte etaten om kommunens praksis for innløsning av festetomter og aktuelle lovbestemmelser.

3. september 2022: Gudmund Hernes på Facebook, etter innlegg i Klassekampen av Stein Øberg.

8. september 2022: Svar fra Stiftelsestilsynet til Arbeiderpartiet.

13. september 2022: Informasjon fra Bymiljøetaten til EBY om festekontrakt mellom Oslo kommune og Oslo Arbeiderparti fra 1989. Denne festekontrakten ble 21. september 1989 undertegnet av daværende partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Rune Bjerke.
Informasjon om tinglysingsplikt fra Kartverket (9. november).

15. september 2022 sendte Byantikvaren en henvendelse til Riksantikvaren med forespørsel om å starte fredningssak.

18. september 2022: E-post fra Knut Jarle Wiik til EBY: "Vi kan ikke se i den utgaven som er fra 1996 (tomtefesteloven), at det i § 32 gis anledning til å kreve å få innløst ei festetomt til fritidshus hver gang det er gått to nye år etter at det er gått 30 år av festetiden."

31. august–23. september 2022: E-post fra assisterende partisekretær i Arbeiderpartiet, Mari Aaby West, til Maridalens Venner, angående tilbakelevering av nøkler. Svar fra Maridalens Venner.

https://www.nab.no/har-leid-martinhytta-i-aresvis-mener-oppsigelsen-fra-arbeiderpartiet-er-ugyldig/s/5-143-30540 (21.09.2022)

25. september 2022: Åpen dag på Martinhytta. https://www.nab.no/fredag-skulle-de-ha-levert-hyttenoklene-til-arbeiderpartiet-sondag-inviterte-de-til-apen-dag/s/5-143-31721 (26.09.2022)

26. september 2022: Svar fra EBY til Knut Jarle Wiik: "Det har dere rett i, for fritidsboliger er det tiårsintervaller. Her var vi unøyaktige. Takk for at dere gjorde oss oppmerksom på feilen. Vi sender et korrigerende brev til festeren."

5. oktober 2022: Orientering fra Stiftelsestilsynet angående registrering i Brønnøysund- og Stiftelsesregisteret for uregistrerte stiftelser. "Dersom vilkårene for å avvikle denne stiftelsen er til stede (noe vi vil ta stilling til når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon til søknaden) så kan stiftelsen avvikles uten at man går veien om å først registrere den."

6. oktober 2022: Brev til stiftelsen fra EBY: Innløsning av festetomt – Martinhytta – Øvre Vaggestein Gnr/bnr 69/326. "Vi må derfor konkludere med kommunen ikke er forpliktet til å samtykke til innløsning av tomten, om slikt krav skulle fremmes."

https://www.nab.no/arbeiderpartiet-far-ikke-innlose-festetomta-til-den-historiske-martinhytta-som-store-og-co-vil-selge/s/5-143-298755 (13.11.2022)

https://www.nab.no/arbeiderpartiet-vil-selge-en-del-av-partiets-sjel/o/5-143-300160 (13.11.2022)

25. oktober 2022 ble det etablert et nytt stiftelsesstyre (første siden 1980) i stiftelsen Martinhytta i Kroken i Maridalen. Styret består av Eirik Lysholm (Dagsavisen), André Nerheim (LO) og Mari Aaby West (Arbeiderpartiet). Styret er også bekreftet av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

1. desember 2022: E-post fra Stiftelsestilsynet til styret i stiftelsen.

12. desember 2022: Fra Riksantikvaren: Martinhytta – vurdering av fredning – forespørsel om tilbakemelding fra eier.

https://www.nab.no/riksantikvaren-vurderer-a-frede-den-omstridte-ap-hytta-dette-kan-det-bety/s/5-143-306268 (12.12.2022)

19. desember 2022: Brev fra styret i stiftelsen til Maridalens Venner om overlevering av nøkler innen 14. januar 2023.
Med dette brevet må Maridalens Venner flytte ut av Martinhytta, og levere tilbake nøkkelen innen 14. januar. Årsaken er at nå har styret i stiftelsen (første offisielle henvendelse fra styret i stiftelsen til Maridalens Venner) sendt oss et brev om dette, og ingen bestrider at stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", er eier av Martinhytta. Vårt argument for å ikke flytte ut, var at henvendelsene ikke kom fra eieren av hytta.

20. desember 2022: Stiftelsesstyrets tilbakemelding til Riksantikvaren.

31. desember 2022: Brev fra Gudmund Hernes til styret i stiftelsen.

https://www.nab.no/leverer-noklene-na-har-vi-ikke-noe-valg/s/5-143-309677 (03.01.2022)

13. januar 2023: Maridalens Venner overleverer nøkler til stiftelsen.

23. januar 2023: Brev fra Rita Olsen Wiik til Riksantikvaren.

9. februar 2023: Brev fra Knut Jarle Wiik og Rita Olsen Wiik til Stiftelsestilsynet.

https://www.kapital.no/inside/2023/02/17/7983841/strid-om-arbeiderpartiet-kan-opplose-stiftelse-og-selge-martin-tranmaels-hytte-i-maridalen (17.02.2023)

  text/htmlMartinhytta ved Vaggestein
text/htmlMartinhytta etter 1991
text/htmlMartinhytta på Gul liste. Brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349