Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner

Skjøtselsoner og verneplankartet

verneplankartet er verneområdet inndelt i soner med forskjellige krav til behandling. Hovedkategoriene er dyrka mark og skog. I og mellom disse er det delområder hvor det foreslås tiltak for å fremme verneformålet, eller områder hvor verneformålet best ivaretas dersom det ikke foretas inngrep.

Skjøtselsforslagene bygger på foreliggende kunnskap, bl.a. på bakgrunn av eldre flybilder. Ny erfaring og kunnskap kan gi grunnlag for revisjoner.

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Områder som skjøttes spesielt
"Dette er områder som i dag utpeker seg som særlig verdifulle og karakteristiske elementer i Maridalens landskap. Områdene har verneverdier forbundet med f.eks. vegetasjonstyper, dyreliv, kulturpåvirkning eller spesielle landskapstrekk."

dot
Utdrag fra forvaltningsplanen:
Slåtteeng
"Med slåtteenger menes enger, strandenger og myrer hvor graset tidligere var slått til fôr. Gammel kulturmark, som slåtteenger og naturlige beitemarker, er sentrale elementer i et tradisjonelt kulturlandskap."

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Beitemark
"Med beitemark forstås her åpne eller halvåpne arealer som beites av husdyr gjennom sommerhalvåret. Beitemark er ikke pløyet eller fulldyrket, men kan være overflatedyrket eller tidligere slått."

dot
Utdrag fra forvaltningsplanen:
Dyrka mark
"Med dyrka mark forstås fulldyrka mark. Fulldyrka mark vises med gul farge på kartet."

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Plantefelt som bør ryddes
"Dette omfatter dyrka mark og beiter som er tilplantet med trær for skogproduksjon."

dot
Utdrag fra forvaltningsplanen:
Randsoner
"Randsoner er overgangssoner mellom skog og treløse områder som dyrka mark, nakent fjell eller ur, eller overgang mellom skog og stier og veier, land og vannareal. I begrepet inngår også åkerrenner, åkerholmer og veikanter. Mellom skog og dyrka mark starter randsonene på utsiden av avskjæringsgrøfter."

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Karakteristiske natur- og kulturelementer
"Dette omfatter et utvalg av mindre forekomster som er eller har vært, karakteristiske innslag i landskapet i dalen, i første rekke store trær og alleer. Disse forekomstene bør skjøttes, eventuelt reetableres. De må ikke fjernes."

dot
Utdrag fra forvaltningsplanen:
Kulturminner
"Dette kapitlet baseres i hovedsak på byantikvarens gule liste og på registreringer i rapporten "Ei bynær bygd. Kulturminner og kulturlandskap i Maridalen" (Per Nilsen, 1989). I tillegg til Greveveien og Ankerveien er gamle veifar funnet igjen i terrenget etter gransking av gamle kart og flyfotos."

Utdrag fra forvaltningsplanen:
Skogområder
"Skogsonen omfatter først og fremst lisidene, som utgjør størstedelen av landskapsvernområdet. Forskjellige nøysomme barskogsamfunn dominerer, mens skogen i dalbunnen er langt mer sammensatt. Her finnes mange skogtyper og en stor variasjon i arter. Lauvinnslaget er betydelig."

dot
Verneplankartet i fullversjon (NB! 5Mb!)
NB! Dette er fullversjon av verneplankartet, og er på 5 Mb!
På dette store verneplankartet kan du la musemarkøren gli over kartet.
Klikk på skjøtselsonene, andre konkretiseringer av forvaltningsplanen, samt gårder og plasser som blir markert.
En ny side med forklaringer åpnes i et nytt vindu. Lukk dette vinduet når du vil tilbake til kartet. Lykke til!


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349