Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Randsoner
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Randsoner

"Randsoner er overgangssoner mellom skog og treløse områder som dyrka mark, nakent fjell eller ur, eller overgang mellom skog og stier og veier, land og vannareal. I begrepet inngår også åkerrenner, åkerholmer og veikanter. Mellom skog og dyrka mark starter randsonene på utsiden av avskjæringsgrøfter."

"Randsonene har en rekke økologiske funksjoner og tjener flere formål for naturmiljø, landskap og friluftsliv. Ifølge verneforskriften kap IV pkt 4, skal randsonene bevares.

Det er ønskelig at randsonene består og skjøttes slik at de forblir stabile og karakteristiske elementer i kulturlandskapet. Randsonene tynnes for å få fram og ta vare på en sjiktvis oppbygging med feltsjikt, et velutviklet busksjikt og et variert tresjikt. Lauvtrær og furu bør ivaretas, likeledes busker og trær med blomster og bær. Eldre trær bør få stå og dø på en naturlig måte. Langs bekker og elver bør innslag av or, hassel og selje ivaretas særlig. Store osper bør spares.

Mot innmark skal lavtvoksende og stedegne busk- og trearter, som f.eks. nype og hassel ivaretas, samt lauvtrær og furu. Av landskapshensyn er det fordelaktig med et skrånende skogbryn, som også gir minst skyggevirkning for jordbruket. Mot skogen bør randsonens dybde tilsvare én normal trehøyde. Mot stier og veier bør randsonen gis et åpent preg med stort innslag av lauvtrær. Åkerholmer bør i størst mulig grad skjøttes i samsvar med tidligere bruk.

Veikanter bør slås. Særlig gjelder dette Maridalsveien som bør slås årlig. Enkelttrær og alleer samt frittvoksende busker bevares.

Skjøtsel av randsonene er en naturlig del av bruken av tilstøtende arealer og utføres vanligvis av grunneier. I noen tilfeller kan forvaltningsmyndigheten delta i slik skjøtsel."


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349