Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Skogområder
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Skogområder

"Skogsonen omfatter først og fremst lisidene, som utgjør størstedelen av landskapsvernområdet. Forskjellige nøysomme barskogsamfunn dominerer, mens skogen i dalbunnen er langt mer sammensatt. Her finnes mange skogtyper og en stor variasjon i arter. Lauvinnslaget er betydelig."

"Målet for skogbehandlingen å oppnå et variert og flersjiktet skogbilde og et stabilt landskapsbilde, og å sikre livsmiljøet for planter og dyr. Samtidig er forutsetningen at skogproduksjonen og et drivverdig skogbruk opprettholdes.

Skogen drives i hovedsak etter plan, som skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. Planen utarbeides i henhold til bestemmelsene i verneforskriftens kap IV, og retningslinjer i kap 6.2.1. i denne planen. For øvrig ligger også Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) til grunn for skogbehandlingen.

Grunneier eller bruker har ansvar for å forvalte skogen i henhold til verneforskriften. Årets planer skal legges fram for forvaltningsmyndigheten. Her skal det framgå hvilke bestand som skal skjøttes eller avvirkes, og hvordan. Likeledes skal driftsmåter, driftsveier og velteplasser framgå.

Forvaltningsmyndigheten skal påse at skjøtsel og drift utføres i samsvar med godkjent plan."


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349