Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Kulturminner
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Kulturminner

"Dette kapitlet baseres i hovedsak på byantikvarens gule liste og på registreringer i rapporten "Ei bynær bygd. Kulturminner og kulturlandskap i Maridalen" (Per Nilsen, 1989). I tillegg til Greveveien og Ankerveien er gamle veifar funnet igjen i terrenget etter gransking av gamle kart og flyfotos."

"I det følgende omtales et utvalg kulturminner hvor det foreslås tiltak i løpet av skjøtselperioden. Noen tiltak er omfattende og krever stor innsats, ikke minst økonomisk. Gjennomføring er avhengig av bidrag til finansiering fra flere kilder. Dette gjelder f.eks. K1 og fløtningsanleggene langs Skjærsjøelva og Skarselva med damanlegg, K2 og K11, alle viktige kulturminner som forteller om dalens historie.

Forvaltningsmyndigheten må ta kontakt med berørte parter, bl.a. drikkevannsmyndighetene og byantikvaren, om forholdet mellom vern og bruk, og arbeide videre med spørsmål om finansiering av eventuelle tiltak.

I andre tilfeller dreier det seg om enkle tiltak som kan utføres ganske raskt. Det gjelder rydding og istandsetting av steingjerder, se K4 og K7. Noen gamle veifar og stier foreslås ryddet slik at de ikke forsvinner eller blir ødelagt ved uhell. Senere vil man ta stilling til om anleggene bør settes i stand eller restaureres. Dette gjelder K3, K5, K6, K8, K9 og K10.

Når grunnlagsmaterialet og rapporten "En bynær bygd" er videre bearbeidet kan det foretas en prioritering av verneverdier og tiltak. Det er i imidlertid viktig å være oppmerksom, slik at kulturminnene ikke ødelegges. Se verneforskriften kap. IV, pkt. 1 og 7.1.

All skjøtsel av kulturminner utføres i samråd og samarbeid med antikvariske myndigheter.

 • K1:

  Ankerveien ved Bakken og bru over Skjærsjøelva. Den siste delen av Ankerveien fram til Skjærsjøelva er ikke vedlikeholdt og delvis gjengrodd. Brua over Skjærsjøelva er borte, mens rester av brokarene finnes.

  Denne delen av Ankerveien bør restaureres. Det gamle brustedet bør erstattes av en enkel trebru for fotgjengere.

 • K2:

  Elveforbygninger i Skjærsjøelva og Skjærsjødammen. Elveforbygningene, både steinmurer og tømmerforbygninger «flaking» bør holdes ved like slik at fløting kan utføres som demonstrasjon. Gjelder også dammen med luker og andre innretninger.

 • K3:

  Greveveien øst for Brenners er pløyd opp. Veitraseen bør gro til med gras og skiltes i begge ender slik at den ikke forsvinner.

 • K4:

  Gammel steingard langs veien til Sørbråten gård fristilles, renskes og vedlikeholdes.

 • K5:

  Gammel gårdsvei mellom Hauger gård og Sørbråten gård bør ryddes der den er gjenvokst.

 • K6:

  Gammel gårdsvei mellom Hauger gård og Søndre Skar gård. Tiltak som K5.

 • K7:

  Steingard langs Gamle Maridalsvei ryddes for trær og kratt. Enkelte partier settes i stand.

 • K8:

  Gammelt veifar mellom Sørbråten gård og Enga. Tiltak som K5.

 • K9:

  Gammelt veifar mellom Enga og Movannsbekken. Tiltak som K5.

 • K10:

  Gammelt veifar langs Skarselva, vises i terrenget som sti, som holdes åpen.

 • K11:

  Elveforbygninger i Skarselva og Øyungsdammen. Steinmurer og tømmerforbygninger bør holdes vedlike slik at de viser tidligere tiders bruk.

 • K12:

  Gammel vei mellom Vaggestein og Tømte. Tiltak som K5.

  Traseen fortsetter gjennom Mellomkollen naturreservat.

 • K13:

  Greveveien fra Hammeren til Hønefoten. Tiltak som K5."

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349