Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
         
Rådgivende utvalg
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Karakteristiske natur- og kulturelementer
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Karakteristiske natur- og kulturelementer

"Dette omfatter et utvalg av mindre forekomster som er eller har vært, karakteristiske innslag i landskapet i dalen, i første rekke store trær og alleer. Disse forekomstene bør skjøttes, eventuelt reetableres. De må ikke fjernes."

"Ansvar for skjøtselen vil variere, avhengig av grunneiers interesse. Forvaltningsmyndigheten vil foreta en årlig prioritering av tiltakene, som grunnlag for søknad om støtte:

 • N1:

  Allé ved Stubberud. Allétrær av ask, bjørk og lønn av høy alder og varierende tilstand.

  Det bør foretas en fagmessig beskjæring av trærne for å bedre allmenntilstanden og hindre råteskader. Utgåtte trær bør suppleres.

 • N2:

  Alle ved Lille Brennengen. Tiltak som N1.

 • N3:

  Alle ved Strandholt. Tiltak som N1.

 • N4:

  Trerekke ved Låkeberget. Eksisterende trerekke langs sør-vestsiden av veien består av gammel bjørk i til dels dårlig forfatning.

  Skadede trær stelles. Trerekka bør suppleres med nyplanting av bjørk. Planteavstand som før eller ca. 7 m.

 • N6:

  Trerekke ved Hammeren. Tiltak som 1.

 • N7:

  Gamle lauvingstrær av ask. Lauving av disse gjenopptas og noen nye trær lauves. Skjøtsel er igangsatt av Maridalens Venner.

  Tiltakene må ses i sammenheng med tilstøtende arealer.

 • N8:

  Trerekke langs gårdsveien inn til Nes fra øst og vest er fjernet. Nye trerekker av lønn kan plantes.

 • N9:

  Trerekke av lønn vest for Nes. Tiltak som N1

 • N10:

  Kongeeikene ved Nes. Faglig ettersyn utføres regelmessig, og beskjæring og stell etter behov. Jordbearbeidingen må ikke skade rotsystemet.

 • N11:

  Gammel trerekke mot Kasa er fjernet. Ny rekke av bjørk kan plantes.

 • N12:

  Gammel trerekke mot Måsan er fjernet. Ny rekke kan plantes.

 • N13:

  To store jettegryter ved Grønndalen bør merkes.

 • N14:

  Gamle asketrær på Turter gis faglig ettersyn og vedlikehold.

 • N15:

  Kandelaberbjørk på Turter gis faglig ettersyn og vedlikehold.

 • N16:

  Granhekk langs gårdsveien til Sørbråten gård bør vedlikeholdes.

 • N17:

  Trerekke av bjørk langs Gamle Maridalsvei. Trerekka gis faglig ettersyn og stell, og ny bjørk kan plantes i stedet for utgåtte trær.

 • N18:

  Allé ved Nordre Skar. Tiltak som N17."

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349