Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Historiske ferdselsveier
         
Vinterfôrhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie >  Hva blir bevart i Maridalen
Rivningsplanen fra 1972

Hva blir bevart i Maridalen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1972.

For medlemmene kan det være av stor interesse å se den planen som i dag, november 1972 bestemmer Maridalens utvikling (skjebne). Den bygger i det vesentlige på en betenkning fra skogsjefen avgitt 1. oktober 1971 til teknisk rådmann. Planen kalles for – Rivingsplan for kommunal bebyggelse i Maridalen, Lillomarka og Østmarkas nedslagsfelter – i et skriv fra teknisk rådmann til Oslo formannskap omfatter følgende enheter:

Om rivingen heter det at «skogsjefen skal hjelpe til med å påse at fremtidige rivingssaker i henhold til den vedtatte saneringsplan blir forelagt formannskapet etter forutgående behandling i Skogstyret.»

Videre heter det: «[...] forutsetningen er at rivingsspørsmålet tas opp når naturlig avgang, fraflytting ol. gjør det aktuelt, og hver sak vil da bli bragt inn for formannskapet.»

Art Samlet antall Foreslås revet Foreslås bevart
I. Forpakterbolig 12 Lille Brennenga, Store Brennenga, Nedre Kirkeby, Øvre Kirkeby, Bakken, Sittpå, Brenners, Vårenhus, Nordby, Turter og Sørli Skjerven, Ødegården, Nes, Sander, Sørbråten, Øvre Vaggestein
II. Skogsarbeiderboliger, skogsstuer, småbruk og husmannsplasser
a) Kombinerte småbruk og boliger


3


Ingen


Nordbråten, Kallerud og Nordseter
b) Rene skogsarbeiderboliger 12 Sanderberget, Vestby, Heia, Steinbråten, Skjærsjøen, Sørbråten Stensrud, Nordbråten, Bergerud, Halset, Skjerven sag og Haugermosen
c) Skogstuer 4 Setertjern, Koia ved Nordseter, Vaggestein Ramnagrø, Lauvlund, Aurtjern
d) Husmannsstuer 3 Ingen Lokkeberget, Salmakerstua, Engelsrud
III. Andre boliger 3 Lokkeberget syd, Steinbråten, Dusgård, Myrvold, Berntsberg, Ødegården ved Nøklevannet  
IV. Stubberudgårdene 1 (3 boliger med 12 leiligheter)  
V. Hytter bortleid 3 Vaggesteinkollen, Koia ved Skar, Hullet ved Nordbråten, AUF’s hytte i Lillomarka, Kalbakken speidertropp i Lillomarka, Norsk Trekkhundklubb i Lillomarka, Norsk Trekkhundklubb ved Ullevålseter. Kuskeboligen ved Nøklevannet
VI. Hytter på festet kommunal grunn 6 Torbjørn Halvorsrud, Thorleif Johansen, Astrid Ellefsen, Erling Schrøder Skuldhytta ved Ullevålseter, Martin Tranmæl
VII. Lagerbygninger 2 Skjerven sag Nordbråten
VIII. Sportsstuer 2 Ingen Ullevålseter, Lilloseter

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349