Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2021

Årsmelding Maridalens Venner 2021

1. Styret i 2021

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallveien 67
2742 Grua
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Nestleder Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
e-post: reiott@online.no

Kasserer Thor Furuholmen
Huk Aveny 50B
0287 Oslo
e-post: tf@vidsjaa.no

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
Maridalsveien 469
0890 Oslo
e-post: toribakk@online.no

Styremedlem Per Skorge
Øvre Kirkeby gård
Maridalsveien 500
0890 Oslo
e-post: per.skorge@skog.no

Varamedlem Alv Reidar Dale
Edvard Griegs allé 12
0479 Oslo
e-post: a.r.e.dale@admin.uio.no

Varamedlem Thor Amlie
Glads vei 17
0489 Oslo
e-post: thor.amlie@gmail.com

Varamedlem
En representant fra styret i Maridalsspillet

2. Andre tillitsverv

Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap AS
Valgkomité: Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Lasse Grønningsæter

3. Visjon for Maridalens Venner

Visjonen for Maridalens Venner er:
”Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd!”

4. Mål for Maridalens Venner 2021

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap, og en viktig industrihistorie. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen.

Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen landskapsvernområde: ”Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.” Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

 1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
 2. Kulturarrangementer
 3. Årsskrift
 4. Nettstedet www.maridalensvenner.no

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap, med dype historiske røtter. Vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og for å oppnå formålet med vernet.

Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Gamle ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger.

Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet (se også tidligere årsmeldinger for Maridalens Venner).

Maridalens Venner skal:

 1. Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte seminaturlige slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført.
 2. Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde seminaturlige beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.
 3. Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført til fulldyrka mark.
 4. Bidra til at skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt randsoner) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med størst verneverdi.
 5. Bidra til at verneverdige forfalne gårdsbygninger og andre bygninger blir restaurert.
 6. Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig bredde. Påse at veikantene blir slått med flere meters bredde hvert år og til riktig tidspunkt.
 7. Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført. På denne måten vil vi oppnå en helhetlig tilrettelegging, som vil fremme friluftslivet i dalen.

Mål 2) Kulturarrangementer (forbehold i 2021 pga. korona)
Maridalens Venner er medarrangør i forbindelse med kulturarrangementer ved kirkeruinene i pinsa. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal.

Det årlige arrangementet ”Maridalsspillet” blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no.

Medlemmene i Maridalens Venner er også medlemmer i Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2022 blir: Fuglene i Maridalen. Forfatter er Knut-Jørgen Moen, med støtte fra Simon Rix.

Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no.

5. Måloppnåelse

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av seminaturlige slåttemarker
Her vises det til kapittel 7.

• Delmål b) Restaurering av seminaturlige beitemarker
De ryddete beitemarkene blir holdt i hevd i form av beiting. Ingen nye beitemarker er blitt ryddet.

• Delmål c) Restaurering av fulldyrka mark
Her har det ikke skjedd noe nytt i 2021.

• Delmål d) Skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt randsoner) blir restaurert
Ingen nye skogbryn er blitt restaurert i 2021.

• Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert
Oslo kommune har i 2021 restaurert sidebygningen på Stor Brennenga.

• Delmål f) Rydding av veikantene
Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene.

• Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen
I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015, fattet bystyret 20. juni 2007 følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien."

På møtet i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde 11. oktober, ble det atter igjen orientert om gang- og sykkelveien langs Maridalsveien, som ble vedtatt i bystyret 20. juni 2007. Denne gangen var det representanter fra Oslo kommune og Multiconsult som orienterte. Ifølge referatet fra møtet, er dette nå saksgangen: "Endelig forslag til reguleringsplan skal sendes over vinter 2021/22. Planforslaget på offentlig høring våren 2022, og sendes til politisk behandling høsten 2022." Se referat fra møtet på nettsidene under knappen Forvaltningsplanen, og referat Rådgivende utvalg.

Gå inn på nettsidene www.maridalensvenner.no. I navigeringen til venstre på nettsidene, under "Kulturlandskap", finner du knappen "Ferdselsveiplan". Her kan du lese artikkelen "Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen". Se også tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten. Søk på saksnummer "200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren – Planprogram – Tilrettelegging for myke trafikanter".

Mål 2) Kulturarrangementer – se punkt 6. Se også egen årsmelding fra Maridalsspillet.
Kulturarrangementene ble sterkt preget av pandemien.

Mål 3) Årsskrift
Tittelen på årsskriftet 2022 er: Fugleliv i Maridalen. Av Knut-Jørgen Moen.

I tillegg sender vi også ut: En diskusjon om Gamle Hadelandsvei. Etterskrift juni 2021. Av Ståle Pinslie.

Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no
Arbeidet med å videreutvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig redskap i arbeidet med å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap.

6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet)

Pandemien påvirket kulturarrangementene også i 2021, men på kort varsel ble det gjennomført:

Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal
Søndag 27. juni deltok 25 personer (totalt 40 var innom) på en vandring på Slåttemyra. Denne vandringen var et samarbeid mellom Nittedal Historielag, Turkameratene Nittedal Turlag og Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet med Prøysen-sang ved Torill Lund Born. Det ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra.

7. Restaurering og årlig pleie av seminaturlige slåttemarker i 2021

Arbeid som er utført av Maridalens Venner:
Bjørkelunden – ei magereng
I august ble hele enga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått.

Rikenga
Nederste delen ble ryddet for trær og busker vinter og vår.
Flata i nordøst ble slått med ryddesag med krattkniv i juli. Graset ble raket og fjernet.
Den nordligste delen, og som grenser mot Bjørkelunden, ble slått med ryddesag med krattkniv i slutten av august. Graset ble raket og fjernet. Forrige gang det ble slått der, var i 2018.

Løvenga
Det ble ryddet noen trær og busker vinter og vår.

Bekkedalen
Det ble slått ei gate ned mot bekken, og opp til ‘bålplassen’ i juli.

Enga rundt Martinhytta ble slått i juli med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet.

Slåttemyra i Nittedal har egen årsrapport, se nettsidene til Maridalens Venner.

Familien Dons takkes for raking, fjerning av gras, rydding av trær og busker og beskjæring av styvingstrær. Rita Olsen Wiik takkes for raking av gras.

8. Statsforvalterens rådgivende gruppe

Det har vært holdt ett møte (11. oktober), i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde (forrige møte var i 2018). Tema på møtet var gang- og sykkelveien langs Maridalsveien, skjøtsel i Maridalen ved Maridalen Vel og dispensasjonssaker og hogstmeldinger. Under dette punktet ble det også tatt opp avslaget fra forvaltningsmyndighet om å anlegge ny landbruksvei til småbruket Hagastua.

9. Stortingsdebatt om Maridalens Venner torsdag 27. mai 2021

Representantforslag fra Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Ole André Myhrvold om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde.

I forslaget står det blant annet: "Siden forvaltningsplanen har hele ni referanser til Maridalens Venner, er det klart at denne frivillige organisasjonen har en viktig rolle. Det er allment anerkjent at Maridalens Venner gjør en meget god jobb for å realisere forvaltningsplanen. Det er avgjørende viktig for videre oppfølging av hele forvaltningsplanen at arbeidet til Maridalens Venner kan videreføres. Dette er et meget godt eksempel på at en organisasjon som representerer frivillig sektor, kan delta i forvaltningen av statlige vedtatte verneområder."

Torsdag 27. mai 2021 ble dette forslaget diskutert og stemt over i Stortinget. Hele saken og referatet og opptak av debatten, vises på lenka nedenfor (fra papirutgaven er det enkleste å søke inne på Stortingets sider).

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2020-2021/refs-202021-05-27/?m=20

Under denne stortingsdebatten, opplyste Lars Haltbrekken om et videomøte mellom Maridalens Venner og Klima- og miljødepartementet, der statssekretær Maren Hersleb Holsen også var til stede: "Statsråden skriver i sitt brev til komiteen i dag at regjeringen på bakgrunn av et møte 15. april ble klar over organisasjonens vanskelige økonomiske situasjon, og at det var på bakgrunn av dette at departementet utformet et forslag om støtte via revidert budsjett." Se også punkt 16.

10. Byrådet og bystyreflertallet kuttet støtten til Maridalens Venner med 600 000

I årsmeldingen for 2020 er dette kuttet gjort rede for. Dette førte til et stort engasjement, som Nordre Aker Budstikke fulgte godt opp (se også punkt 9 og 16):
11. januar: Professor Rune Halvorsen: – Helt uakseptabelt! sier professor om kutt i pengestøtten til Maridalens Venner
4. mars: Vegard Ulvang: – En uredelig prosess som ikke gir tillit til den politiske behandlingen.
Denne artikkelen var et resultat av et møte 4. februar, der Tor Øystein Olsen, Vegard Ulvang og professor Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum, møtte på Teams Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Andreas Halse (Ap) og Sirin Stav (MDG). Årsaken til møtet var alle medieoppslagene i etterkant av kuttet på 600 000 til Maridalens Venner.
17. mars: Spleis: Stor sum allerede etter noen timer: Vennene samler seg om kronerulling i Maridalen
8. april: Per Olaf Lundteigen (Sp): Maridalens Venner: Kan få hjelp fra "oven"
11. mai: Ola Elvestuen (V): Elvestuen: Regjeringen redder Maridalen-arbeidet i år
15. juni: Bjørg Sandkjær (Sp): Revidert budsjett Oslo kommune: Senterpartiet foreslår penger til Maridalens Venner
27. september: Stein Erik Kirkebøen: Kutter også i år: "Hvorfor ønsker byrådet å kvele Maridalens Venner?"
13. oktober: Kulturvernprisen for 2020 fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen til Tor Øystein Olsen
20. desember: May-Brith Døssland (V): Prøvde nok en gang å sikre penger til Maridalens Venner

11. "Gi beng i å ødelegge Maridalen!"

Maridalen forpakterlag hadde en svært vellykket aksjon for bevaring av bondekulturen i Maridalen, gjennom å sikre langsiktige forpaktningskontrakter med Oslo kommune. Se blant annet Facebook-gruppa "Gi beng i å ødelegge Maridalen!".

12. Søknad om ny landbruksvei til Hagastua

Maridalens Venner støtter fullt ut søknaden fra Carsten Bakke og begrunner det med følgende:
Hagastua er den eneste gjenværende tidligere husmannsplassen av denne typen i Maridalen, som er bevart som en sjølstendig enhet, og som også er i privat eie, med fulldyrka mark med driveplikt, driftsbygninger og bolighus, litt skog, og med eget gårds- og bruksnummer (gnr. 69 bnr. 11). Hagastua får dermed en meget høy kulturhistorisk verneverdi innenfor Maridalen landskapsvernområde og må derfor bevares som en helhet, der en helt nødvendig gårdsvei (landbruksvei) fram til plassen inngår som en viktig del av denne helheten. Men for at vernekvalitetene skal bestå, er det en forutsetning at dyrkamarka drives, at det blir anlagt en gårdsvei helt fram, bygningene blir restaurert og tatt hånd om, og at de to bolighusene igjen får status som helårsboliger, slik at vi igjen får "liv på Hagastua".

Les mer om saken ved å lese artikkelen om ny landbruksvei til Hagastua på nettsidene til Maridalens venner.

13. Martinhytta

Martinhytta er hytta bak Øvre Vaggestein gård, som Martin Tranmæl fikk av Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen og Arbeiderbladet i forbindelse med at han fylte 70 år i 1949. Hytta ble ferdig i januar 1953, og 11. mai samme år, overførte han hytta til en stiftelse; "Martinhytta i Kroken i Maridalen", som skulle eie hytta når han selv falt bort. Stiftelsen skulle ha et styre som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Denne stiftelsen er ikke registrert i Stiftelsesregisteret i Førde, og heller ikke med lovpålagt organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Maridalens Venner har aktivt brukt Martinhytta siden 1991, da Einar Linderud (som fikk ansvaret å passe på hytta av Martin Tranmæl etter hans død) holdt et kåseri om Martinhytta og Martin Tranmæl i forbindelse med en rusletur. Etter denne dagen ble hytta brukt av Maridalens Venner til styremøter og arrangementer, også i samarbeid med andre organisasjoner.

 I 1995 fikk Maridalens Venner nøkkel til hytta og det ble skrevet kontrakt med Oslo Arbeiderparti (som ikke er eier av hytta, men fikk disposisjonsretten og det daglige ansvaret for hytta, like før 1980), og fra dette år ble Martinhytta en fast base for foreningen, der vi hadde styremøter, men også en rekke andre arrangementer og foredrag om Martin Tranmæl og arbeiderbevegelsen, og da i tett samarbeid med Einar Linderud. Vi kunne bruke hytta gratis, mot at vi tok ansvaret for daglig vedlikehold, og å sikre vedforsyning. Naturtomta ble ryddet, og det ble etablert seminaturlig slåtteeng sør og vest for hytta, og som har blitt årlig slått og vedlikeholdt siden 1995. Store trær og busker ble ryddet, og stor skog som sto tett inntil hytteveggen, ble etter hvert også gradvis fjernet, og da i samarbeid med grunneier av tomta, den gangen Skogvesenet og Friluftsetaten.

20. mai 1998 ble det undertegnet en ny leieavtale mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner. Da kunne vi få leie Martinhytta "gratis, mot å dekke alle utgifter til løpende vedlikehold, off. avgifter mv." og "Maridalens Venner står for vedlikehold og tilsyn av hytta. Ved behov for større investeringer, tas dette opp med Oslo Arbeiderparti." Fra denne dag har vi tatt det økonomiske ansvaret for at hytta er i den stand den er i dag, hytta har nesten ikke råteskader, og den ble derfor med god grunn plassert på Gul liste av Byantikvaren 7. september 2021 (se vedlegg etter årsrapporten).

Siden vi begynte å bruke hytta i 1991, har den blitt beiset to ganger, først av Einar Linderud sommeren 1992, og somrene 2013–2015 ble hytta grundig vasket utvendig og beiset og malt av ekteparet Rita Olsen Wiik og Knut Jarle Wiik. Inntaksledning og inntakssikringsboksen ble byttet i 1998, pga. brann i anlegget (der bidro Oslo Arbeiderparti med å dekke en del av utgiftene), og vannpumpa har blitt byttet to og en halv gang siden 1998, den siste "halve gangen" måtte en del på pumpa byttes.

Rita Olsen Wiik kom inn i arbeidet med vedlikehold av Martinhytta sommeren 2005. Hun tok da tak i jobben med å vaske hytta grundig, fikk orden på gardiner og sengetøy, reparerte møbler og fikk reparert mange innelamper, og gikk til anskaffelser av mange nye lamper i samme smijernsstil som de opprinnelige, men også sengelamper. Det ble også foretatt en storstilt opprydding på tomta under hennes ledelse, der massevis av nedgravd søppel ble kjørt bort til avfallshåndtering. Nytt lokk til septiktanken ble også ordnet.

Fra 2010 kom også hennes kommende ektemann, Knut Jarle Wiik, sterkt inn i arbeidet med å bevare Martinhytta, og fra 2010 har disse to i praksis fungert som "vaktmestere" av hytta. Det er umulig å tallfeste innsatsen til disse to, og den eneste økonomiske støtten har vært et symbolsk honorar fra Maridalens Venner, innenfor skattereglenes grenser.

Siden 1998 har Maridalens Venner tatt det økonomiske ansvaret for å bevare hytta. Ifølge regnskapene ble det utgiftsført for Martinhytta kr 21 650 i 2020 og 25 374 i 2019. I 2016 og 2017 rundt 27 000, i 2014 31 206, så med andre ord, foreningen har sikkert brukt langt over en halv million kroner på Martinhytta de siste 23 år, altså siden 1998. Hva dette hadde kostet, om denne jobben skulle ha blitt satt bort til et firma, er vel umulig å si.

1. oktober 2020 fikk vi videresendt brev fra Vann- og avløpsetaten om varsel om vedtak om ulovlig utslipp. Det var stilet til grunneier av tomta, Oslo kommune, Bymiljøetaten. For å unngå at utslippet blir ulovlig, må det søkes om å få en utslippstillatelse fra VAV innen 01.09.2021. Dette er nå blitt utsatt med ett år.

Tilsynsrapport fra Elvia 21.10.2021. I den rapporten ble det slått fast at det var mange avvik, og at avvik må utbedres av en godkjent elektrovirksomhet innen 20.01.2022.

12. november ble Maridalens Venner invitert til et møte med Oslo Arbeiderparti, ved partisekretær for lokalpartiet, Øyvind Slåke, vedrørende fremtidig eierskap og bruk av Martinhytta i Kroken. I e-post datert 20. november fra Øyvind Slåke til Maridalens Venner, står det følgende: "Som kjent eies hytta av Stiftelsen 'Martinhytta i Kroken i Maridalen' og forvaltes p.t. av Oslo Arbeiderparti. OAP inngikk avtale 20. mai 1998 med Maridalens Venner. Avtalen gir Maridalens Venner rett til å leie hytta gratis bl.a. mot å dekke løpende driftsutgifter. Leieavtalen gjelder for tre år ad gangen og fornyes automatisk for tre nye år hvis ingen av partene sier den opp innen 6 måneder før åremålsperioden går ut, jf. leieavtalen § 4. Inneværende åremålsperiode går ut 20. mai 2022 og fornyes dermed automatisk om den ikke sies opp innen 20. november 2021.

Som redegjort for i møtet, ønsker OAP å avvikle sin forvaltning av hytta og bidra til avklaring av hyttas fremtidige eierforhold og forvaltning. I den forbindelse er det vesentlig å ha færrest mulige heftelser på hytta og det er derfor ikke mulig å videreføre en åremålsavtale som binder opp bruken av hytta i tre nye år. Leieavtalen mellom Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner om leie av Martinhytta sies derfor med dette opp, slik at ny åremålsperiode ikke fornyes fra 20. mai 2022.

OAP vil nå ta kontakt med de som, ifølge stiftelsesdokumentet fra 11. mai 1953, er satt til å peke ut stiftelsens styre, for å drøfte fremtidig eierskap og forvaltning av hytta. Vi vil i den forbindelse også videreformidle at Maridalens Venner fortsatt er interessert i å leie hytta. Leie etter 20. mai 2022 forutsetter imidlertid at Maridalens Venner inngår ny avtale med eier av hytta."

Rett etter dette møtet tok Thor Furuholmen initiativ til å få utbedret alle feilene i det elektriske anlegget på Martinhytta. Godkjent elektrovirksomhet ble kontaktet, og hele det elektriske anlegget ble ferdig skiftet ut rett før jul, til en pris av kr 135 428, i sin helhet finansiert av Thor Furuholmen.

14. Film om Maridalen

Johnny Fagerstrøm har laget en film om Maridalen.
Takk til John Brataas som lastet den opp på Vimeo. Filmen kan spilles av via høyrespalta på nettsidene.

15. Bystyret i Oslo bevilget kr 250 000 til Maridalens Venner

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2020 budsjett for Oslo kommune for 2021. I dette budsjettvedtaket ble det bevilget kr 250 000 (kutt på kr 600 000, se årsmelding 2020 og punkt 10) til Maridalens Venner.

16. Maridalens Venner med egen post på statsbudsjettet 2021 og 2022

11. mai 2021 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.
"Tilskudd til Maridalens venner. Det foreslås å benytte 0,4 mill. kroner av midlene på kap. 1400, post 76 for å gi et engangstilskudd til Maridalens venner. Foreningens formål er å bevare Maridalens nåværende bebyggelse og miljø, og den arbeider blant annet med å opprettholde kulturlandskapet i Maridalen landskapsvernområde gjennom skjøtselstiltak. Foreningen har en utfordrende finansiell situasjon på grunn av et uventet inntektsbortfall, og tilskuddet gis som en midlertidig overgangsstøtte for at foreningen kan bidra i skjøtselsarbeidet i det statlige verneområdet i inneværende år." Side 165.

I statsbudsjettet for 2022, ble denne posten videreført med kr 300 000, ferdigbehandlet i Stortinget 21. desember 2021:
"Maridalens venner (0,3 mill. kroner). Foreininga sitt formål er å bevare Maridalens noverande busetnad og miljø, og foreininga arbeider blant anna med å oppretthalde kultur- landskapet i Maridalen landskapsvernområde gjennom skjøtselstiltak. Foreininga har ein utfordrande finansiell situasjon på grunn av eit uventa inntektsbortfall. Tilskotet blir gjeve som ein mellombels overgangsstønad for at foreininga kan yte i skjøtselsarbeid i det statlege verneområdet." Side 81.

17. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

Brutto vedtatt årslønn til leder i 2021 ble videreført uendret fra 2020, vedtatt av styret gjennom budsjettvedtak 6. april 2020. Den var kr 534 876 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og administrering av lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349