Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2018

Årsmelding Maridalens Venner 2018

1. Styret i 2018

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallveien 67
2742 Grua
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Nestleder Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
e-post: reiott@online.no

Kasserer Thor Furuholmen
Huk Aveny 50B
0287 Oslo
e-post: tf@vidsjaa.no

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
Maridalsveien 469
0890 Oslo
e-post: toribakk@online.no

Styremedlem Per Skorge
Øvre Kirkeby gård
Maridalsveien 500
0890 Oslo
e-post: per.skorge@bondelaget.no

Varamedlem Lasse Grønningsæter
Gamle Maridalsvei 102
0890 Oslo
e-post: lagr@me.com

Varamedlem Thor Amlie
Glads vei 17
0489 Oslo
e-post: thor.amlie@gmail.com

Varamedlem Rune Martinsen
Carl Kjelsens vei 58
0880 Oslo
e-post: trommerune@gmail.com

Varamedlem Steinar Bakken
Rabakken 2
0880 Oslo
e-post: steinar.bakken@me.com

2. Andre tillitsverv

Revisor: Vekstra Hadeland Regnskap AS
Valgkomité: Nils Jørgen Brodin, Lars Flugsrud og Ragnhild Storaker

3. Visjon for Maridalens Venner

Visjonen for Maridalens Venner er:
"Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd!"

4. Mål for Maridalens Venner 2018

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen.

Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen landskapsvernområde: "Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter." Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

 1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
 2. Kulturarrangementer
 3. Årsskrift
 4. Nettstedet www.maridalensvenner.no

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter. Vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og for å oppnå formålet med vernet.

Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Gamle ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger.

Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet (se også tidligere årsmeldinger for Maridalens Venner).

Maridalens Venner skal:

 1. Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført.
 2. Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.
 3. Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført til fulldyrka mark.
 4. Bidra til at skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt randsoner) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med størst verneverdi.
 5. Bidra til at verneverdige forfalne gårdsbygninger blir restaurert.
 6. Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig bredde. Påse at veikantene blir slått med flere meters bredde hvert år og til riktig tidspunkt.
 7. Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført. På denne måten vil vi oppnå en helhetlig tilrettelegging, som vil fremme friluftslivet i dalen.

Mål 2) Kulturarrangementer
Maridalens Venner er medarrangør i forbindelse med kulturarrangementer ved kirkeruinene i pinsa. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal.

Det årlige arrangementet "Maridalsspillet" blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no.

Medlemmene i Maridalens Venner er også medlemmer i Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2019 blir: Fiske i Nordmarka. Fra matauk til "fang og slipp". Forfatter er Lars Nilssen.

Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no.

5. Måloppnåelse

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av slåttemarker
Her vises det til kapittel 7.

• Delmål b) Restaurering av beitemarker
De ryddete beitemarkene blir holdt i hevd i form av beiting. Ingen nye beitemarker er blitt ryddet.

Delmål c) Restaurering av fulldyrka mark
Her har det ikke skjedd noe nytt i 2018.

Delmål d) Skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt randsoner) blir restaurert
Ingen nye skogbryn er blitt restaurert i 2018.

Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert
Oslo kommune har i 2018 gjennomført noe vedlikehold på gårdene Ødegården, Sander, Store Brennenga og Nedre Vaggestein.

Delmål f) Rydding av veikantene
Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene.

Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen

I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015, fattet bystyret 20. juni 2007 følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien."

Ifølge Nordre Aker Budstikke (nab.no) 29. oktober 2018, skriver byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, blant annet følgende i svar til bystyrerepresentant Espen Ophaug (V):

"Etter behandling i byrådsavdelingen sendte jeg den 15. oktober en bestilling til Bymiljøetaten der etaten ble bedt om å arbeide videre med utgangspunkt i konseptet 'utvidet skulder'. Løsningen er etter min vurdering den som best imøtekommer brukernes behov, og den ivaretar trafikksikkerheten til de myke trafikantene samtidig som det tas hensyn til kulturminnevern og matjord ved at arealinngrepet er moderat."

Ifølge nab.no viser hun til Bymiljøetaten, som forventer at "utvidet skulder" på Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren kan være ferdigstilt innen rundt seks år, med forventet planleggingstid på rundt fire år og forventet byggetid på rundt to år. I tillegg kommer det frem av svaret at kostnaden for en slik "utvidet skulder" er forventet å bli 90 millioner kroner. I denne summen ligger også full istandsetting av eksisterende veibane, og løser utfordringene knyttet til vedlikeholdsetterslep på Maridalsveien gjennom reasfaltering og masseutskifting.

Gå inn på nettsidene www.maridalensvenner.no. I navigeringen til venstre på nettsidene, under ”Kulturlandskap”, finner du knappen "Ferdselsveiplan". Her kan du lese artikkelen "Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen". Se også tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten. Søk på saksnummer ”200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren – Planprogram – Tilrettelegging for myke trafikanter".

Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6. Se også egen årsmelding fra Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Tittelen på årsskriftet 2019 er: Nordmarka – en fiskehistorie. Forfatter er Lars Nilssen.

Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no
Arbeidet med å videreutvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig redskap i arbeidet med å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap.

Verneplankartet med klikkbare (med henvisning til artikler på nettsidene) og zoombare polygoner med ulike arealtyper (som ryddet beitemark i hevd, ryddet slåttemark i hevd, fylldyrka mark) og gårder, plasser og tun, samt klikkbare punkter med tidligere gårder, plasser, bygninger, nåværende andre bygninger, andre kulturspor, naturelementer og stedsnavn, ble i desember digitalisert. Dette digitale interaktive kartet ble publisert på nettsidene 14. februar 2019 (et nytt domene ble opprettet, maridalenkart.no).

Bakgrunnskartet er Statens kartverk, rasterkart, der man zoomer til ønsket kartgrunnlag. Kartgrunnlaget er verneplankartet fra 2002 og egne opplysninger.

En stor takk til Vegard Årthun Bergane for denne jobben, og til Vidar Gundersen som hadde lagt grunnlaget. I forbindelse med publiseringen på nettsidene, rettes det også en stor takk til Heidi Lyngby og John Brataas.

6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet)

a) 2. pinsedag
Årets prostigudstjeneste ble ledet av prost Trond Bakkevig. 200–300 personer deltok under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighet, Maridalens Venner og Maridalen Bygdetun.

b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal
Søndag 24. juni deltok 50–60 personer på en vandring på Slåttemyra. Denne vandringen var et samarbeid mellom Nittedal Historielag, Turkameratene Nittedal Turlag, Lillomarkas Venner og Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. Deretter var det Prøysen-sang ved Hans Christian Høie, Torill Lund Born, Jennifer Andersen, Nathalie Andersen og Christine Andersen. Det ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra.

7. Restaurering og årlig pleie av slåttemarker i 2018

Arbeid som er utført av Maridalens Venner:
Bjørkelunden – ei magereng
I april/mai ble flere styvingstrær beskåret (”lauvet”). Flere hasselbusker ble også ryddet, beskåret og tynnet. I august ble hele enga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått.

I september ble det satt ut et stort eikebord, en sittebenk og store steiner å sitte på, sør i Bjørkelunden. Dette er en gave fra Torstein Riiber.

Rikenga
Bymiljøetaten gjennomførte hogst nord for Rikenga på seinvinteren. Noen kvisthauger ble liggende igjen i nordenden av enga. Disse haugene ble ryddet bort i slutten av april.

Hele området ble slått med ryddesag med krattkniv for oppslag i mai, og noe av slåtteavfallet ble fjernet. Trær og busker ble ryddet på våren og forsommeren (mange små granbusker og hasselkjerr) og kvist ble fjernet. Siste gang mesteparten av Rikenga ble slått var i 2014 (fire års gjengroing).

I juni/juli ble den vestlige delen av Rikenga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. I august ble den østlige delen også slått og raket.

Løvenga
Flere styvingstrær ble beskåret i april/mai, deriblant ett av de store gamle.

Løvenga ble slått med ryddesag med krattkniv for oppslag i mai, og noe av slåtteavfallet ble fjernet. Trær og busker ble ryddet på våren og forsommeren (mange små granbusker og hasselkjerr) og kvist ble fjernet. Siste gang mesteparten av Løvenga ble slått var i 2014 (fire års gjengroing).

I juli ble hele Løvenga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet.

Bekkedalen
Midtre og nordlige del ble ryddet for kratt og busker, og store deler av disse områdene ble også slått med ryddesag med krattkniv i løpet av mai/juni. Gras og annet slåtteavfall ble fjernet. Flere styvingstrær ble beskåret. Bekkedalen var kraftig gjengrodd, da denne enga ble slått siste gang i 2012 (seks års gjengroing).

Enga rundt Martinhytta ble slått i juli med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Rogn og annet løvtrær ble ryddet mot vest i mai, og vindfelte grantrær ble ryddet i september.

Slåttemyra i Nittedal har egen årsrapport, se nettsidene til Maridalens Venner.

Familien Dons takkes for raking, fjerning av gras, rydding av trær og busker og beskjæring av styvingstrær. Eirik Stangeland takkes for fjerning av gras og busker og felling og kapping av trær. Rita Wiik takkes for raking av gras. Iver Nicolai Gjersøe takkes for beskjæring av styvingstrær.

8. Fylkesmannens rådgivende gruppe

Det har vært avholdt ett møte i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde (det ble også avholdt ett møte i 2017). Tema på møtet var hogst i Maridalen, gang- og sykkelvei og skjøtsel.

9. Bystyret i Oslo bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2017 budsjett for Oslo kommune for 2018. I dette budsjettvedtaket ble det bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner.

10. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

Brutto årslønn til leder i 2018 var kr 504 180 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og administrering av lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349