Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2014

Årsmelding Maridalens Venner 2014

1. Styret i 2014

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallveien 67
2742 Grua
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Nestleder/sekretær Lars Flugsrud
Gamle Maridalsvei 86
0890 Oslo
e-post: lars.flugsrud@grindaker.no

Kasserer Thor Furuholmen
Huk Aveny 50B
0287 Oslo
e-post: tf@vidsjaa.no

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
Maridalsveien 469
0890 Oslo
e-post: toribakk@online.no

Styremedlem Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
e-post: reiott@online.no

Styremedlem Per Skorge
Øvre Kirkeby gård
Maridalsveien 500
0890 Oslo
e-post: per.skorge@bondelaget.no

Styremedlem Ragnhild Storaker
Gamle Maridalsvei 134
0890 Oslo
e-post: rastora@online.no

Varamedlem Anne-Lise Siljeholm Hansen
Treschows gate 21
0470 Oslo
e-post: a.l.s.hansen@matnat.uio.no

Varamedlem Jan Oseth
Sørbråtv. 39
0891 Oslo
e-post: jan.oseth@gmail.com

Varamedlem Rune Martinsen
Carl Kjelsens vei 58
0880 Oslo
e-post: trommerune@gmail.com

Varamedlem Aslak Sira Myhre
Svensenga 126
0882 Oslo
e-post: aslak.sira.myhre@gmail.com

2. Andre tillitsverv

Revisor: Vekstra Hadeland Regnskap AS
Valgkomité: Ivar Bakke, Christian Dons og John Eirik Telle

3. Visjon for Maridalens Venner

Visjonen for Maridalens Venner er:
"Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd!"

4. Mål for Maridalens Venner 2014

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen.

Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen landskapsvernområde: "Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter." Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

 1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
 2. Kulturarrangementer
 3. Årsskrift
 4. Nettstedet www.maridalensvenner.no

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter. Vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og for å oppnå formålet med vernet.

Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Gamle ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger.

Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet (se også tidligere årsmeldinger for Maridalens Venner).

Maridalens Venner skal:

 1. Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført.
 2. Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.
 3. Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført til fulldyrka mark.
 4. Bidra til at skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt randsoner) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med størst verneverdi.
 5. Bidra til at verneverdige forfalne gårdsbygninger blir restaurert.
 6. Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig bredde. Påse at veikantene blir slått med flere meters bredde hvert år og til riktig tidspunkt.
 7. Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført. På denne måten vil vi oppnå en helhetlig tilrettelegging, som vil fremme friluftslivet i dalen.

Mål 2) Kulturarrangementer
Maridalens Venner er medarrangør i forbindelse med kulturarrangementer ved kirkeruinene i pinsa og på olsok. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal.

Det årlige arrangementet "Maridalsspillet" blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no.

De som er medlem i Maridalens Venner, er automatisk medlem også i Maridalsspillet.
 
Mål 3) Årsskrift
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Det blir to tema for årsskriftet 2015: Bier og humler i Maridalen og Insektundersøkelser på Slåttemyra. Forfatter blir Lars Ove Hansen.

Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no.

5. Måloppnåelse

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av slåttemarker
Her vises det til kapittel 7.

• Delmål b) Restaurering av beitemarker
Her vises det til kapittel 8.

• Delmål c) Restaurering av fulldyrka mark
Her har det ikke skjedd noe nytt i 2014.

• Delmål d) Skogbryn (gradvis overgang mellom fulldyrka mark og skogsmark, også kalt randsoner) blir restaurert
Ingen nye skogbryn er blitt restaurert i år.

• Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert
Ingen nye gårdsbygninger er ferdigrestaurert.

• Delmål f) Rydding av veikantene
Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene.

• Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen
I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015 fattet bystyret 20. juni 2007 følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien."

10. april 2014 sendte Bymiljøetaten ut til høring dokumentet "Maridalsveien (Brekke–Hammeren) – Detaljregulering med konsekvensutredning – Forslag til planprogram til offentlig ettersyn". Dokumentet hadde høringsfrist 2. juni 2014. I dokumentet blir tre alternativer presentert:

3.1.1. 0-alternativet
0-alternativet representerer eksisterende situasjon. Maridalsveien har i dag varierende bredde. Veien har ikke fortau eller annen tilrettelegging for myke trafikanter.

3.1.2. Alternativ 1
Alternativ 1 er forslagsstillers planforslag. 4,5 meter bred gang- og sykkelvei som er adskilt fra kjørebanene med grøft.

3.1.3. Alternativ 2
Alternativ 2 er forslagsstillers planforslag. 2 meter bred veiskulder på begge sider av veien.

Maridalens Venner sendte en høringsuttalelse der vi ba om at følgende blir utredet:

1. Planområdet utvides til også å gjelde den nye turveien som allerede er etablert fra Brekke til Hammeren. Turveien fra Brekke til Hammeren er gang- og sykkelveien. Dersom denne turveien blir opprustet med asfalt, vil den bli benyttet av flere syklister og samtlige rulleskibrukere. Samtidig bør det etableres en gressbevokst kantsone mot dyrket mark, som slås. Denne kantsonen vil kunne benyttes av gående og joggende i sommerhalvåret, og av skiløpere om vinteren. Ved å føre turveien videre fra Brekke via Grinda til Sognsvann i vest, og mot Oset i øst, vil den naturlig knytte seg til byens gang- og sykkelveinett og føre folk gjennom Maridalen til Hammeren, og på skogsbilveiene derfra.

2. Skulder langs Maridalsveien. Landeveissyklistene og enkelte andre syklister vil ikke benytte en separat gang- og sykkelvei og vil sykle på Maridalsveien. Vi foreslår derfor at Maridalsveien, som i dag er asfaltert i ca. åtte meters bredde, utvides med kun én meter, til ni meters bredde med asfalt. Videre foreslår vi at kjørefeltene merkes med seks meter mellom de hvite stripene (ingen gul midtlinje). Dette vil gi 1,5 meter asfaltert skulder på hver side av veibanen (utenfor de hvite stripene). Denne løsningen er i tråd med bystyrevedtaket fra 2007, og bør videreføres helt fram til Skar.

3. Parkeringsmuligheter ved Brekke. Det er ønskelig at turgåere, joggere, syklister, rulleskibrukere og skiløpere starter turen ved Brekke i starten av Maridalen. Det er derfor sterkt behov for en ny parkeringsplass ved Brekke. Denne kan etableres med enkle tiltak i øvre deler av den tidligere anleggsveien mot Oset. Vi ber om at dette utredes.

Gå inn på nettsidene www.maridalensvenner.no. I navigeringen til venstre på nettsidene, under "Kulturlandskap", finner du knappen "Ferdselsveiplan". Her kan du lese artikkelen "Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen". Se også tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten. Søk på saksnummer "200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren – Planinitiativ for offentlig trafikkområde – Sykkelvei".

Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6. Se også egen årsmelding fra Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Tittelen på årsskriftet 2015 er: Pollinerende insekter i Maridalen. Forfatter er Lars Ove Hansen.

Mål 4) Nettstedet www.maridalensvenner.no
Arbeidet med å videreutvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig redskap i arbeidet for å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap.

6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet)

a) 2. pinsedag
Årets prostigudstjeneste ble ledet av fungerende biskop Trond Bakkevig. Omkring 250 personer deltok under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighet, Maridalens Venner og Maridalen Bygdetun.

b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal
Søndag 29. juni deltok 50 personer på en vandring på Slåttemyra. Denne vandringen var et samarbeid mellom Nittedal Historielag og Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. Deretter var det Prøysen-sang ved Hans Christian Høie, Torill Lund Born, Henning Værnes og Hilde Irene Sunde. Det ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra.

c) Olsok
Årets olsokgudstjeneste foregikk inne i kirkeruinene og ble ledet av sokneprest Egil Stray Nordberg.

7. Restaurering og årlig pleie av slåttemarker i 2014

Arbeid som er utført av Maridalens Venner (se også punkt 8):
Bjørkelunden – ei magereng
Midtsommers ble hele enga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått.

Rikenga
Størstedelen av enga ble midtsommers slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet, og noen styvingstrær ble også ”lauvet” (beskåret). Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Flere hasselbusker ble tynnet etter 15 års vekst.

Løvenga
Størstedelen av enga ble slått med ryddesag med krattkniv midtsommers. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og rotskudd på styvingstrærne ble fjernet, og noen styvingstrær ble også "lauvet" (beskåret).

Den mest artsrike delen av enga rundt Martinhytta ble på forsommeren slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Kratt og busker ble ryddet nord for hytta. Hele Martinhytta ble ferdig beiset. Jobbet ble utført av Knut Jarle og Rita Wiik. En stor takk til dem!

Familien Dons takkes for raking, rydding av trær og busker og brenning av kvist. Rita Wiik takkes for raking av gras.

8. Rydding av beitemark i Maridalen i 2014

Maridalens Venner ønsker å bidra til at årlig nødvendig vedlikehold (fjerning av uønsket oppslag) blir utført i de ryddede havnehagene.

Oppsummering av utført arbeid i Øvre Kirkebyhagen og Vaggesteinhagen i 2014:
I løpet av beitesesongen har Øvre Kirkeby gård og Øvre Vaggestein gård fjernet uønsket oppslag i de ryddede delene av havnehagene. Maridalens Venner har i 2014 støttet dette arbeidet med til sammen kr 15 000 (inklusive støtte til slått rundt Kirkeruinene, slått av åkerholmer og slått av turveien fra Hammeren – via Kirkeby – til Hønefoten).

9. Fylkesmannens rådgivende gruppe

Det har vært avholdt to møter i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde. På møtet 3. april var det orientering om forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde, med informasjon om saksbehandling og regelverk. 22. mai ble planprogrammet for gang- og sykkelvei fra Brekke til Hammeren diskutert. Dessuten ble forholdet mellom markaloven og forskrift om Maridalen landskapsvernområde (med tilhørende forvaltningsplan) tatt opp i et eget punkt.

For mer informasjon, gå inn på nettsidene www.maridalensvenner.no. I navigeringen til venstre på nettsidene, under "Kulturlandskap", finner du knappen "Rådgivende utvalg" under "Forvaltningsplanen".

10. Bystyret i Oslo bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2013 budsjett for Oslo kommune for 2014. I dette budsjettvedtaket ble det bevilget kr 850 000 til Maridalens Venner.

11. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

Brutto årslønn til leder i 2014 var 463 500 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og administrering av lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349