Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2012

Årsmelding Maridalens Venner 2012

1. Styret i 2012

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallveien 67
2742 Grua
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Nestleder/sekretær Lars Flugsrud
Gamle Maridalsvei 86
0890 Oslo
e-post: lars.flugsrud@grindaker.no

Kasserer Thor Furuholmen
Fridtjof Nansens Vei 24 A
0369 Oslo
e-post: tf@vidsjaa.no

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
Maridalsveien 469
0890 Oslo
e-post: toribakk@online.no

Styremedlem Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
e-post: reiott@online.no

Styremedlem Per Skorge
Øvre Kirkeby gård
Maridalsveien 500
0890 Oslo
e-post: per.skorge@bondelaget.no

Styremedlem Ragnhild Storaker
Gamle Maridalsvei 134
0890 Oslo
e-post: rastora@online.no

Varamedlem Anne-Lise Siljeholm Hansen
Treschows gate 21
0470 Oslo
e-post: a.l.s.hansen@matnat.uio.no

Varamedlem Jan Oseth
Sørbråtv. 39
0891 Oslo
e-post: jan.oseth@gmail.com

Varamedlem Rune Martinsen
Carl Kjelsens vei 58
0880 Oslo
e-post: trommerune@gmail.com

Varamedlem Aslak Sira Myhre
Svensenga 126
0882 Oslo
e-post: aslak@litteraturhuset.no

2. Andre tillitsverv

Revisor: Tore Julsrud
Valgkomité: Ivar Bakke, Christian Dons og John Eirik Telle

3. Visjon for Maridalens Venner

Visjonen for Maridalens Venner er:
"Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd!"

4. Mål for Maridalens Venner 2012

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen.

Maridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen. Vi tar del i arbeidet som gjør dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

 1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
 2. Kulturarrangementer
 3. Årsskrift
 4. Stedsnavninnsamling
 5. Nettstedet www.maridalensvenner.no

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter. Vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og for å oppnå formålet med vernet.

Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Gamle ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger.

Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet:

Maridalens Venner skal:

 1. Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført.
 2. Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.
 3. Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført til dyrkamark (f.eks. Hallsetjordet på Skar).
 4. Bidra til at skogsbryn (gradvise overganger mellom dyrkamark og skogsmark, også kalt randsoner) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med størst verneverdi (f.eks. Kirkebyområdet).
 5. Bidra til at verneverdige forfalne gårdsbygninger blir restaurert.
 6. Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig bredde. Påse at veikantene blir slått med flere meters bredde hvert år og til riktig tidspunkt.
 7. Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført. På denne måten vil vi oppnå en helhetlig tilrettelegging som vil fremme friluftslivet i dalen.

Mål 2) Kulturarrangementer
Maridalens Venner er medarrangør i kulturarrangementer ved kirkeruinene i pinsa og på olsok. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal.

Det årlige arrangementet "Maridalsspillet" blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no. De som er medlem i Maridalens Venner, er automatisk medlem også i Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2013 blir: Skilting av kulturminner i Maridalen.

Mål 4) Stedsnavninnsamling
Maridalens Venner har startet et arbeid med å samle inn navn på steder og plasser i Maridalen. Disse navnene vil bli beskrevet, systematisert og avmerket på digitale kart.

Mål 5) Nettstedet www.maridalensvenner.no
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no. Vi har som målsetting å utvikle et nettbasert kart over dalen i løpet av 2012.

5. Måloppnåelse

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av slåttemark
Her vises det til kapittel 7.

• Delmål b) Restaurering av beitemarker
Her vises det til kapittel 8.

• Delmål c) Restaurering av dyrkamark
Her har det ikke skjedd noe nytt 2012.

• Delmål d) Skogsbryn (gradvise overganger mellom dyrkamark og skogsmark, også kalt randsoner) blir restaurert
Ingen nye skogsbryn er blitt restaurert i år.

• Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert
Bymiljøetaten har videreført og fullført restaureringa av våningshuset på Lille Brennenga gård, men har ikke fullført restaureringa av våningshuset på Nes gård i 2012.

• Delmål f) Rydding av veikantene
Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene.

• Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen
I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015 fattet bystyret 20. juni 2007 følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien." Miljøverndepartementet (MD) har, i brev av 20. august 2010, i henhold til markalovens § 6, gitt tillatelse til at arbeidet med reguleringsplanen for sykkelveien blir igangsatt. I dette brevet presiserer MD at Oslo kommune, i tillegg til alternativet med separat gang- og sykkelvei, også må utrede et alternativ med bred veiskulder.

Høsten 2012 ble det gjennom annonse i dagspressen meldt om oppstart av planarbeid i forbindelse med tiltak for myke trafikanter langs Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren.

I vårt høringsbrev viste vi til verneformålet for Maridalen landskapsvernområde og til verneforskriftene. Videre viste vi til følgebrevet til den vedtatte forvaltningsplanen fra 21. januar 2002: "Det innses at det kan være behov for gang- sykkelforbindelse av trafikksikkerhetsgrunner. En gang- og sykkelvei må imidlertid gis en trasé som føyer seg inn under landskapets former og karakter, fortrinnsvis ved å utnytte og eventuelt ruste opp deler av det gamle ferdselsnettverket i dalen."
I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Miljøverndepartementet 16.06.10, står det: "Tiltaket ble i brev fra Samferdselsetaten 19. januar 2010 beskrevet som: 'sykling på utvidet skulder / sykkelfelt'. Ut fra det skisserte omfanget var Fylkesmannen positiv til planoppstart. I de nye opplysningene fremkommer at det er utarbeidet fire alternative forslag med ulikt omfang. Ut fra disse opplysningene er miljøvernavdelingen skeptisk til at større arealer beslaglegges i landskapsvernområdet og viser til vår tidligere uttalelse: 'Det er ønskelig at utbedringen av skulderen langs veien blir terrengtilpasset og at bredden på traseen minimaliseres.'"

På bakgrunn av dette ber Maridalens Venner om følgende:

1. Planområdet utvides til også å gjelde den nye turveien som allerede er etablert fra Brekke til Hammeren. Turveien fra Brekke til Hammeren er gang- og sykkelveien. Dersom denne turveien blir opprustet med asfalt, vil den bli benyttet av flere syklister og samtlige rulleskibrukere. Samtidig bør det etableres en gressbevokst kantsone mot dyrket mark, som slås. Denne kantsonen vil kunne benyttes av gående og joggende i barmarksperiodene og av skiløpere om vinteren. Ved å føre turveien videre fra Brekke via Grinda til Sognsvann i vest, og mot Oset i øst, vil den naturlig knytte seg til byens gang- og sykkelveinett og føre folk gjennom Maridalen til Hammeren og videre på skogsbilveiene derfra.

2. Skulder langs Maridalsveien. Landeveissyklistene og enkelte andre syklister vil ikke benytte en separat gang- og sykkelvei og vil sykle på Maridalsveien. Vi foreslår derfor at Maridalsveien, som i dag er asfaltert i ca. åtte meters bredde, utvides til ni meters bredde med asfalt. Videre foreslår vi at kjørefeltene merkes med seks meter mellom de hvite stripene (ingen gul midtlinje). Dette vil gi 1,5 meter asfaltert skulder på hver side av veibanen (utenfor de hvite stripene). Denne løsningen er i tråd med bystyrevedtaket fra 2007 og bør videreføres helt fram til Skar.

3. Parkeringsmuligheter ved Brekke.

Se hele høringsuttalelsen på www.maridalensvenner.no under menyvalg "Ferdselsveiplan".

Se ellers tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten. Søk på saksnummer "200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren – Planinitiativ for offentlig trafikkområde – Sykkelvei".

Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6. Se egen årsmelding fra Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Tittelen på årsskriftet 2013 er "Maridalen kultur- og natursti. Byantikvarens skilting av kulturminner og landskap i Maridalen".

Mål 4) Stedsnavninnsamling
Dette arbeidet fortsetter. Se årsmeldingen for 2011.

Mål 5) Nettstedet www.maridalensvenner.no
Arbeidet med å videreutvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig redskap i arbeidet for å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap.

Vi har ikke fullført arbeidet med å utvikle et nettbasert kart over dalen.

6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet)

a) 2. pinsedag
Årets prostigudstjeneste ble ledet av kapellan Marit Skjeggestad, prost Trond Bakkevig og sokneprest Ingeborg Sommer. Omkring 250 personer deltok under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighet, Maridalens Venner og Maridalen Bygdetun.

b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal
Søndag 24. juni deltok 70 personer på en vandring på Slåttemyra i øsende regnvær. Denne vandringen var et samarbeid mellom Nittedal Historielag, Maridalens Venner og Hadeland Turlag. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. Deretter var det Prøysen-sang ved Øyvind Grandum, Torill Lund Born, Linnea Lund og Henning Værnes. Det ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra. Avisa Varingen dekte arrangementet over ei hel bakside.

c) Olsok
Årets olsokgudstjeneste foregikk inne i kirkeruinene og ble ledet av kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad.

d) Markaviser fra Nordmarka og Krokskogen
Søndag 9. september var det utendørskonsert på Midtodden ved Maridalsvannet – "Markaviser fra Nordmarka og Krokskogen" – med Jørn Simen Øverli, Stian Carstensen, Frode Haltli og Øyonn Groven Myhren. Det var også slipp av Jørn Simen Øverlis bok og CD "Markaviser". Maridalens Venner bidro med bål og kaffeservering.

7. Restaurering og årlig pleie av slåttemarker i 2012

Arbeid som er utført:
Bjørkelunden – ei magereng
Midtsommers ble nesten hele enga slått med tohjulstraktor og med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og stubbeskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått.

Rikenga (tidligere kalt friskmarksenga)
Størstedelen av enga ble midtsommers slått med ryddesag med krattkniv og med tohjulstraktor. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrær ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Noen store bartrær ble fjernet i nordenden av enga.

Løvenga
Deler av enga ble slått med ryddesag med krattkniv midtsommers. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrær ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd.

Bekkedalen
Størstedelen av bekkedalsenga ble slått med tohjulstraktor og med ryddesag med krattkniv på forsommeren. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrær ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Noen store trær ble fjernet i kanten mot vest.

I perioden fra 26. juni til 4. juli ble åkerrikse (Crex crex) daglig observert kreksende (ikke sett) i fuktenga ved bekken i den sørligste delen av Bekkedalen. Dessuten vokser langstarr (Carex elongata) i mengder langs bekken.

Familien Dons takkes for raking, rydding av trær og brenning av kvist. Anders T. Aasgaard og Audun Kjølseth takkes for rydding av trær. Rita Wiik takkes for raking av gras.

8. Rydding av beitemark i Maridalen i 2012

Maridalens Venner ønsker å bidra til at årlig nødvendig vedlikehold (fjerning av uønsket oppslag) blir utført i de ryddede havnehagene.

Oppsummering av utført arbeid i Vaggesteinhagen i 2012:
I løpet av beitesesongen har Øvre Vaggestein gård fjernet uønsket oppslag i den ryddede delen av havnehagen. Maridalens Venner har i 2012 støttet dette arbeidet med kr 5 000.

9. Omvisninger

Tor Øystein Olsen har hatt omvisninger i Kirkebyområdet for elever fra Elvebakken videregående skole og for studenter ved Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

10. Bystyret i Oslo bevilget kr 800 000 til Maridalens Venner

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2011 budsjett for Oslo kommune for 2012. I dette budsjettvedtaket ble det bevilget kr 800 000 til Maridalens Venner.

11. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

Brutto årslønn til leder i 2012 var 421 217 (eksklusiv arbeidsgiveravgift og administrering av lønn). I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon.

Maridalens Venner har arbeidsgiveransvaret, og Carsten Bakke er administrativt ansvarlig.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349