Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2011

Årsmelding Maridalens Venner 2011

1. Styret i 2011

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallveien 67
2742 Grua
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Nestleder Lars Flugsrud
Gamle Maridalsvei 86
0890 Oslo
e-post: lars.flugsrud@grindaker.no

Kasserer Thor Furuholmen
Fridtjof Nansens Vei 24 A
0369 Oslo
e-post: tf@vidsjaa.no

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
Maridalsveien 469
0890 Oslo
e-post: toribakk@online.no

Styremedlem Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
e-post: reiott@online.no

Styremedlem Per Skorge
Øvre Kirkeby gård
Maridalsveien 500
0890 Oslo
e-post: per.skorge@gmail.com

Styremedlem Ragnhild Storaker
Gamle Maridalsvei 134
0890 Oslo
e-post: rastora@online.no

Varamedlem Anne-Lise Siljeholm Hansen
Treschows gate 21
0470 Oslo
e-post: a.l.s.hansen@matnat.uio.no

Varamedlem Jan Oseth
Sørbråtv. 39
0891 Oslo
e-post: jan.oseth@gmail.com

Varamedlem Rune Martinsen
Carl Kjelsens vei 58
0880 Oslo
e-post: trommerune@gmail.com

Varamedlem Aslak Sira Myhre
Svensenga 126
0882 Oslo
e-post: aslak@litteraturhuset.no

2. Andre tillitsverv

Revisorer: Tom Thomassen og Bjørn Holter
Valgkomité: Ivar Bakke, Christian Dons og John Eirik Telle

3. Visjon for Maridalens Venner

Visjonen for Maridalens Venner er:
"Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd!"

4. Mål for Maridalens Venner 2011

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder ble revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som sto mest i fokus. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Følgende oppgaver er derfor viktige: Tiltak mot gjengroing av landskapet, bevaring og oppgradering av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen.

Maridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen. Vi tar del i arbeidet som gjør dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

 1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
 2. Kulturarrangementer
 3. Årsskrift
 4. Skar leir
 5. Stedsnavninnsamling
 6. Nettstedet www.maridalensvenner.no

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter. Vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og for å oppnå formålet med vernet.

Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Gamle ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger.

Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet:

Maridalens Venner skal:

 1. Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført.
 2. Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.
 3. Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført til dyrkamark (f.eks. Skolejordet og Hallsetjordet på Skar).
 4. Bidra til at skogsbryn (randsoner mellom dyrkamark og skogsmark) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst og i områder med størst verneverdi (f.eks. Kirkebyområdet).
 5. Bidra til at verneverdige forfalne gårdsbygninger blir restaurert.
 6. Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig bredde. Påse at veikantene blir slått med flere meters bredde hvert år og til riktig tidspunkt.
 7. Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført (helhetlig tilrettelegging for å fremme friluftslivet i Maridalen).

Mål 2) Kulturarrangementer
Maridalens Venner er medarrangør i kulturarrangementer ved kirkeruinene i pinsa og på olsok. Dessuten arrangerer vi orkidétur på Slåttemyra i Nittedal.

Det årlige arrangementet "Maridalsspillet" blir satt i scene av foreningen Maridalsspillet. Maridalsspillet er en egen medlemsorganisasjon med eget nettsted, www.maridalsspillet.no. De som er medlem i Maridalens Venner, er automatisk medlem også i Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2012 er "Markalitteraturens historie", skrevet av Bjørn Smith-Simonsen.

Mål 4) Skar leir
Oslo kommune kjøpte i 2007 Skar leir fra Forsvarsbygg. Bakgrunnen for kjøpet var todelt. Kommunen ønsket både å sikre friområder i kommunal eie og å tilrettelegge for barnehagedrift i Skar leir. Utfordringen framover blir å skape noe konstruktivt i leiren, til beste for Maridalen, Nordmarka og byens øvrige befolkning.

Mål 5) Stedsnavninnsamling
Maridalens Venner har startet et arbeid med å samle inn navn på steder og plasser i Maridalen. Disse navnene vil bli beskrevet, systematisert og avmerket på digitale kart.

Mål 6) Nettstedet www.maridalensvenner.no
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet www.maridalensvenner.no. Vi har som målsetting å utvikle et nettbasert kart over dalen i løpet av 2011.

5. Måloppnåelse

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
• Delmål a) Restaurering og årlig pleie av slåttemark
Her vises det til kapittel 7.

• Delmål b) Restaurering av beitemarker
Her vises det til kapittel 8.

• Delmål c) Restaurering av dyrkamark
Her har det ikke skjedd noe nytt 2011.

• Delmål d) Skogsbryn (randsoner i overgangen mellom dyrkamark og skogsmark) blir restaurert
Ingen nye åkerkanter er blitt restaurert i år.

• Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert
Bymiljøetaten har videreført – men ikke fullført – restaureringa av våningshusene på Lille Brennenga gård og på Nes gård i 2011.

• Delmål f) Rydding av veikantene
Bymiljøetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i dalen slått med flere meters bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene.

• Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen
I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015 fattet bystyret i 20. juni 2007 følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien." Miljøverndepartementet (MD) har, i brev av 20. august 2010, i henhold til markalovens § 6, gitt tillatelse til at arbeidet med reguleringsplanen for sykkelveien blir igangsatt. I dette brevet presiserer MD at Oslo kommune, i tillegg til alternativet med separat gang- og sykkelvei, også må utrede et alternativ med bred veiskulder. Oslo kommune tok ingen planinitiativ for dette prosjektet i 2011. Se ellers tidligere årsmeldinger fra Maridalens Venner og følg med på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (søk på "200903491 Maridalsveien fra Brekke til Hammeren – Planinitiativ for offentlig trafikkområde – Sykkelvei").

Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6. Se egen årsmelding fra Maridalsspillet.

Mål 3) Årsskrift
Årsskriftet 2012 er "Markalitteraturen fra Asbjørnsen til Grimstad", skrevet av Bjørn Smith-Simonsen

Mål 4) Skar leir
Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten kjøpte i 2007 Skar leir fra Forsvarsbygg. Kjøpet ble foretatt på bakgrunn av et bystyrevedtak av 1. februar 2006, med et særlig ønske om å sikre Skar leir i offentlig eie inntil kommunen får avklart planstatus og kommunens interesser for eiendommen. Vi har lite nytt å melde om utviklingen av Skar leir. De eneste initiativ som er tatt, er initiativ i forbindelse med nødvendig vedlikehold av bygningene for at de ikke skal forfalle ytterligere. Følg med på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (søk på "Maridalsveien 621").

Mål 5) Stedsnavninnsamling
Maridalens Venner har startet et arbeid med å samle inn navn på steder og plasser i Maridalen. Disse stedene og plassene vil bli avmerket på åpne digitale kart, der de også, via lenker, er knyttet til artikler på maridalensvenner.no. Se www.openstreetmap.org (www.openlinkmap.org og www.openstreetmap.no) og søk på steder og plasser. På iPad og iPhone kan dere også laste ned programmet (applikasjonen) OpenMaps fra App Store. Til nå er det samlet inn over 430 navn på plasser og steder i Maridalen. Kartdataene blir bearbeidet av Vidar Bronken Gundersen for OpenStreetMap.

Mål 6) Nettstedet www.maridalensvenner.no
Arbeidet med å utvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig redskap i arbeidet for å realisere Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap. Nettinfo AS er vår samarbeidspartner. I løpet av de tolv siste månedene har nettstedet hatt til sammen 743 000 treff og 157 000 besøkende (inklusive www.maridalenbygdetun.no, www.maridalenvel.no og www.skjervengard.no).

I løpet av 2011 har vi digitalisert verneplankartet i Maridalen og alle natur- og kulturelementene som er nevnt i forvaltningsplanen. Det gjenstår å utarbeide kartet på Maridalens Venners nettsted. Arbeidet blir utført av Vidar Bronken Gundersen.

6. Kulturarrangementer (se egen årsmelding fra Maridalsspillet)

a) 2. pinsedag
Årets prostigudstjeneste ble ledet av prost Trond Bakkevig og sokneprest Helge Fisknes. Omkring 300 personer deltok under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner og Maridalen Bygdetun.

b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal
Søndag 26. juni deltok 80 personer på en vandring på Slåttemyra. Denne vandringen er et samarbeid mellom Nittedal Historielag og Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. Deretter var det prøysensang ved Øyvind Grandum og Torill Born. Det ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra.

c) Olsok
Årets olsokgudstjeneste foregikk inne i kirkeruinene og ble ledet av sokneprest Egil Stray Nordberg.

7. Restaurering og årlig pleie av slåttemarker i 2011

Arbeid som er utført:
Bjørkelunden – ei magereng
Flere store bjørketrær ble fjernet tidlig vår. Dette ble gjort for at mer lys skal nå ned på bakken. Dette vil gi ei tettere vegetasjonsmatte. Midtsommers ble enga slått med tohjulstraktor og med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og stubbeskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått.

Rikenga (tidligere kalt friskmarksenga)
Enga ble midtsommers slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Noen store grantrær ble fjernet i nordenden av enga. Det var rik blomstring av klokkevintergrønn (Pyrola media) i nordøst.

Løvenga
Enga ble slått med ryddesag med krattkniv midtsommers. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd.

Bekkedalen
Hele bekkedalsenga ble slått med ryddesag med krattkniv på forsommeren. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Noen store trær ble fjernet i kanten mot vest.

Tørrenga rundt kirkeruinene
Det flate området nord for ruinene ble slått med tohjulstraktor. Graset ble raket og fjernet av foreningen Maridalsspillet. Det ble observert mange eksemplarer av den lille bregnen marinøkkel (Botrychium lunaria) sør for ruinene i juni.

Kirkebjørkelunden
Hele enga rundt kirka i Maridalen ble slått med ryddesag med krattkniv på forsommeren. Graset ble raket og fjernet. Siste gang hele enga ble slått og raket, var i 2007.

Vi vil takke Skjerven gård for raking og bortkjøring av gras. Familien Dons takkes for raking, rydding av trær og brenning av kvist. Anders T. Aasgaard og Audun Kjølseth takkes for rydding av trær. Tordis Hoem og Rita Wiik takkes for raking av gras.

8. Rydding av beitemark i Maridalen i 2011

Maridalens Venner ønsker å bidra til at årlig nødvendig vedlikehold (fjerning av uønsket oppslag) blir utført i de ryddede havnehagene.

Oppsummering av utført arbeid Skjervenhagen i 2011:
I løpet av beitesesongen har Skjerven gård fjernet uønsket oppslag i den ryddede delen av havnehagen. En fjerdedel av arealet ble slått med ryddesag. Maridalens Venner har i 2011 støttet dette arbeidet med kr 15 000. Øvre Vaggestein gård fikk kr 5 000 for tilsvarende rydding i sin havnehage.

9. Fylkesmannens rådgivende gruppe

Det har vært avholdt to møter i den rådgivende gruppa for forvaltning av Maridalen landskapsvernområde. Der ble det blant annet orientert om følgende rapport fra Norsk institutt for vannforskning og SINTEF: "ROS Maridalsvannet – Oset : Forurensningsanalyse av Maridalsvannet med nedbørfelt; Hygieniske barrierer ved Oset vannbehandlingsanlegg; Beskyttelsestiltak i nedbørfeltet". Fylkesmannens miljøvernavdeling orienterte om hogst i landskapsvernområdet, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten orienterte om planer og utfordringer for Skar leir. Ulike tiltak i Maridalen i 2011 ble også drøftet.

10. Omvisninger

Tor Øystein Olsen har hatt omvisninger i Kirkebyområdet for alle førsteklassene ved Grefsen videregående skole og for studenter ved Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

11. Bystyret i Oslo bevilget kr 800 000 til Maridalens Venner

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2010 budsjett for Oslo kommune for 2011. I dette budsjettvedtaket ble det bevilget kr 800 000 til Maridalens Venner (Budsjett for Oslo kommune 2011 – Bystyrets vedtak, punkt 540: "– Maridalens venner 800.000").

12. Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2011 til Maridalens Venner

Maridalens Venner ble for 2011 tildelt Den nasjonale kulturlandskapsprisen "for sitt systematiske og målretta arbeid med utviklingen av kulturlandskapet i Maridalen". Prisen ble delt ut av statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Ola T. Heggem, og styreleder i Norsk Kulturarv, Inger-Lise Skarstein, rett etter siste forestilling av Maridalsspillet 24. august.

Utdelingen av Den nasjonale kulturlandskapsprisen er et samarbeid mellom Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning. Prisen består av kr 50 000 og et grafisk trykk av kunstneren Hans Normann Dahl. Prisen ble i 2011 delt ut for femte gang.

Tidligere prisvinnere:
2010: Vegaøyas Venner, Vega, Nordland
2009: Nordherads-prosjektet, Vågå kommune, Oppland
2008: Herad Bygdelag, Jondal kommune, Hordaland
2007: Hjartdal kommune og ordfører Olav Thon, Telemark

13. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

Kr 38 988 pr. mnd. (inklusiv arbeidsgiveravgift og administrasjon) er avsatt i lønn til Tor Øystein Olsen. I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon.

Maridalens Venner har arbeidsgiveransvaret, og Carsten Bakke er administrativt ansvarlig.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349