Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2010

Årsmelding Maridalens Venner 2010

1. Styret i 2010

Leder Tor Øystein Olsen
Konvallveien 67
2742 Grua
e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Nestleder Lars Flugsrud
Gamle Maridalsvei 86
0890 Oslo
e-post: lars.flugsrud@grindaker.no

Kasserer Thor Furuholmen
Fridtjof Nansens Vei 24 A
0369 Oslo
e-post: tf@vidsjaa.no

Styremedlem Jon Ivar Bakke
Skjerven gård
Maridalsveien 469
0890 Oslo
e-post: toribakk@online.no

Styremedlem Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
e-post: reiott@online.no

Styremedlem Per Skorge
Øvre Kirkeby gård
Maridalsveien 500
0890 Oslo
e-post: per.skorge@gmail.com

Varamedlem Anne-Lise Siljeholm Hansen
Treschows gate 21
0470 Oslo
e-post: a.l.s.hansen@matnat.uio.no

Varamedlem Jan Oseth
Sørbråtv. 39
0891 Oslo
e-post: jan.oseth@gmail.com

Varamedlem Geir Erik Berge
Havnabakken 18 b
0874 Oslo
e-post: geirerik@ringnett.no

Varamedlem Aslak Sira Myhre
Svensenga 126
0882 Oslo
e-post: aslak@litteraturhuset.no

2. Andre tillitsverv

Revisorer: Ragnhild Noer og Ola Kjær
Valgkomite: Gerd Enger Jacobsen, Ivar Bakke og John Eirik Telle

3. Visjon for Maridalens Venner

Visjonen for Maridalens Venner er:
"Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap, og ei levende og livskraftig kulturbygd!"

4. Mål for Maridalens Venner 2010

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som sto mest i fokus. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro isteden til å få utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen; det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner. Tiltak mot gjengroingen av landskapet, bevaring og videreutvikling av bygningsmassen i Maridalen og tiltak for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen blir dermed viktige oppgaver.

Maridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen og tar del i arbeidet som gjør dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom:

 1. Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
 2. Kulturarrangementer
 3. Årsskrift
 4. Skar leir
 5. Gårdskafé
 6. Registrering av insekter
 7. Nettsted

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Dagens utfordring er: Hvordan forvalte vernevedtaket i praksis for å oppnå formålet med vernet? Maridalen er et jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter. Vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse, og som sammen viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere for å få realisert innholdet i verneplanen og for å oppnå formålet med vernet.

Etter at Maridalen ble vernet som landskapsvernområde, har vi fått mange oppgaver å ta tak i. Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres. Verneverdige hus skal vedlikeholdes. Styvingstrær og andre trær skal beskjæres. Ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og vedlikeholdes. Det skal tilrettelegges for friluftsliv. Kulturarrangementene skal videreutvikles. Dalen skal ha et levende bygdemiljø med aktive og sjølstendige bønder. Alt dette skal folkeopplyses. For at disse oppgavene skal kunne omsettes til aktiv handling i samsvar med målet for vern av Maridalen, kreves kompetanse, engasjement, arbeidskraft, evne til å prioritere og samarbeide, og tilstrekkelige bevilgninger.

Maridalens Venner har sju delmål når det gjelder forvaltningen av landskapet:

Maridalens Venner skal:

 1. Fullføre restaureringen av de høyest prioriterte slåttemarkene i Maridalen. Årlig slått og raking vil bli gjennomført.
 2. Bidra til at de høyest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.
 3. Bidra til at de høyest prioriterte tilplantede og/eller gjengrodde områdene med fulldyrka mark blir restaurert og tilbakeført (f.eks. Skolejordet og Hallsetjordet på Skar).
 4. Bidra til at skogsbryn (randsoner mellom dyrkamark og skogsmark) blir ryddet og restaurert, særlig mot sør, vest og øst, og i områder med størst verneverdi (f.eks. Kirkebyområdet).
 5. Bidra til at verneverdige, forfalne gårdsbygninger blir restaurert.
 6. Bidra til at veikantene langs hovedveiene i Maridalen blir ryddet i en forsvarlig bredde. Påse at veikantene blir slått i god bredde hvert år og til riktig tidspunkt.
 7. Bidra til at byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen blir fullført (helhetlig tilrettelegging for å fremme friluftslivet i Maridalen).

Mål 2) Kulturarrangementer
Maridalens Venner er medarrangør i kulturarrangementer ved kirkeruinene i pinsa og på olsok.

Mål 3) Årsskrift
Hvert år gir vi ut et innholdsrikt årsskrift. Tema for årsskriftet 2011 blir: "Maridalens industrihistorie" ved Dag Brodin.

Mål 4) Skar leir
Oslo kommune kjøpte i 2007 Skar leir fra Forsvarsbygg. Bakgrunnen for kjøpet er todelt. Kommunen ønsker både å sikre friområder i kommunal eie, og å tilrettelegge for barnehagedrift i Skar leir. Utfordringen framover blir å fylle leiren med et innhold til beste for Maridalen, Nordmarka og byens øvrige befolkning.

Mål 5) Gårdskafé
Maridalens Venner ønsker å støtte etableringen av gårdskafé i Maridalen, for på denne måten å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen.

Mål 6) Registrering av insekter
Maridalens Venner ønsker å støtte registrering av rødlistede insektarter i Maridalen. Dette arbeidet blir utført av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Mål 7) Nettstedet www.maridalensvenner.no
En stor oppgave blir å videreutvikle nettstedet maridalensvenner.no.

5. Måloppnåelse

Mål 1) Skjøtselstiltak – kampen mot gjengroingen!
Delmål a) Restaurering og årlig pleie av slåttemark
Her vises det til kapittel 7.

Delmål b) Restaurering av beitemarker
Her vises det til kapittel 8.

Delmål c) Restaurering av dyrkamark
Vi har lite nytt å melde for 2010.

Delmål d) Skogsbryn (randsoner i overgangen mellom dyrkamark og skogsmark) blir restaurert
Ingen nye åkerkanter er blitt restaurert i år.

Delmål e) Gårdsbygninger blir restaurert
Friluftsetaten har startet restaurering av våningshusene på Lille Brennenga gård og på Nes gård i 2010.

Delmål f) Rydding av veikantene
Skjerven gård og Store Brennenga gård har på eget initiativ slått veikantene i flere meters bredde der jordene deres grenser mot Maridalsveien.

Samferdselsetaten slo veikantene i en meters bredde på forsommeren. Seinere ble veikantene i dalen slått i god bredde. Det er ikke foretatt noen restaurering av veikantene.

Delmål g) Fullføre byggingen av egne turveier til, i, gjennom og fra Maridalen
I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015, fattet bystyret i juni følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien." I 2009 startet Samferdselsetaten opp et forprosjekt for sykkeltiltak i Maridalsveien, fra Brekkekrysset til Hammeren. Dette forprosjektet ble av samme etat presentert i mai 2010. Forprosjektet konkluderer med at det bør etableres gang- og sykkelvei separat fra bilveien. På bakgrunn av dette anbefaler Samferdselsetaten at det jobbes videre med følgende to av fire alternativer: "Alternativ 1: Separat gang- og sykkelvei med bredde 5 meter" og "Alternativ 3: Separat gang- og sykkelvei med bredde 5 meter kombinert med delvis innsnevret kjørebane". Disse anbefalingene er ikke i tråd med Oslo bystyres enstemmige vedtak og er i konflikt med forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde. Miljøverndepartementet har etter markalovens § 6 gitt tillatelse til oppstart av reguleringsplan for sykkelveien.

De nye turveiene i Maridalen og lysløypa fra Brekke til Hammeren har blitt en kjempesuksess, og de har bidratt til å fremme friluftslivet i Maridalen. Men denne suksessen har medført parkeringskaos langs Maridalsveien nord for Brekkekrysset. Neste oppgave blir derfor å få realisert en utfartsparkeringsplass ved Brekke, eller å få til brøyting av et åpent område i vinterhalvåret i påvente av en permanent løsning. Den samme utfordringen har vi også i området ved Grindajordet. Tilrettelegging for parkering på disse to stedene må derfor bli inkludert i den kommende reguleringsplanen for den asfalterte sykkelveien på veiskulderen langs Maridalsveien.

I forbindelse med Kulturminneåret 2009 igangsatte Riksantikvaren og Byantikvaren et prosjekt med skilting av kulturminner i Maridalen. I 2010 ble ti skilt satt opp mellom Brekke og Hammeren. Du kan også studere skiltene på vårt nettsted.

Mål 2) Kulturarrangementer – se kapittel 6

Mål 3) Årsskrift
Årsskriftet 2011 er "Godseiere og tømmerkjørere", skrevet av Dag Brodin.

Mål 4) Skar leir
Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten kjøpte i 2007 Skar leir fra Forsvarsbygg. Kjøpet var en følge av bystyrevedtak av 1. februar 2006, med et særlig ønske om å sikre Skar leir i offentlig eie inntil kommunen får avklart planstatus og kommunens interesser for eiendommen. Vi har lite nytt å melde om utviklingen av Skar leir. Oslo kommunes (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) nettsted om Skar leir ble sist oppdatert 13. august 2009. Vi viser ellers til årsmeldingen for 2009.

Mål 5) Gårdskafé
Maridalens Venner ønsker å støtte etableringen av gårdskafé i Maridalen, for på denne måten å fremme og tilrettelegge for friluftsliv i dalen. Lite har skjedd med dette prosjektet i 2010.

Mål 6) Registrering av insekter
I 2007 startet Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo registrering av rødlistede insektarter i Maridalen. Prosjektet har vart i tre år. Rapportene fra insektundersøkelsen ligger ute på nettstedet vårt.

Mål 7) Nettstedet www.maridalensvenner.no
Arbeidet med å utvikle vårt eget nettsted pågår kontinuerlig. Nettstedet er et viktig redskap i arbeidet for å oppnå Maridalens Venners visjon om at Maridalen skal være et kunnskapssenter for kulturlandskap. Nettinfo er vår samarbeidspartner. I løpet av de 12 siste månedene har nettstedet hatt til sammen 655 000 treff og 148 000 besøkende (inklusive www.maridalenbygdetun.no, www.maridalenvel.no og www.skjervengard.no).

6. Kulturarrangementer

a) 2. pinsedag
Årets prostigudstjeneste ble ledet av diakon Espen Rakli og sokneprest Anne Pettersen. Omkring 250 personer deltok under gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det aktiviteter på Maridalen Bygdetun. Arrangementet er et samarbeid mellom Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner og Maridalen Bygdetun.

b) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal
Søndag 27. juni deltok 60 personer på en vandring på Slåttemyra, et samarbeid mellom Nittedal Historielag og Maridalens Venner. Arrangementet ble åpnet av Øyvind Grandum med lur og bukkehorn. Deretter var det prøysensang ved Hans Christian Høie og Torill Born. Det ble servert gratis skaukaffe. Tor Øystein Olsen ledet vandringen på myra. Avisa Varingen hadde en to siders forhåndsomtale av turen til Slåttemyra.

c) Olsok
Årets olsokarrangement ble på grunn av regn flyttet til Maridalen kirke. Gudstjenesten ble ledet av vikarprest Ole Andreas Holen.

7. Restaurering og årlig pleie av slåttemarker i 2010

Arbeid som er utført:
Bjørkelunden – ei magereng
To store bjørketrær ble fjernet tidlig vår. Dette ble gjort for at mer lys skal nå ned på bakken. Dette vil gi ei tettere vegetasjonsmatte. Midtsommers ble enga slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Stammeskudd og stubbeskudd på styvingstrærne ble fjernet. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått.

Rikenga (tidligere kalt friskmarksenga)
Enga ble midtsommers slått med ryddesag med krattkniv. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Noen store trær ble fjernet mot nord.

Løvenga
Enga ble slått med ryddesag med krattkniv midtsommers. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd.

Bekkedalen
Hele bekkedalsenga ble slått med ryddesag med krattkniv på forsommeren. Graset ble raket og fjernet. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Stubber og steiner ble fjernet for å lette framtidig slått. Noen store trær ble fjernet i kanten mot vest.

11. og 16. juni ble åkerrikse (Crex crex) observert kreksende (ikke sett) i fuktenga ved bekken i den sørligste delen av Bekkedalen.

Vi vil takke Skjerven gård for raking og bortkjøring av gras. Familien Dons takkes for raking, rydding av trær og brenning av kvist. Arild Andresen takkes for rydding av trær. Rita Olsen takkes for raking av gras.

8. Rydding av beitemark i Maridalen i 2010

Maridalens Venner ønsker å bidra til at årlig nødvendig vedlikehold (fjerning av uønsket oppslag) blir utført i de ryddete havnehagene.

Oppsummering av utført arbeid Skjervenhagen i 2010:
I løpet av beitesesongen har Skjerven gård ryddet uønsket oppslag i den ryddete delen av havnehagen. En fjerdedel av arealet ble slått med ryddesag. Maridalens Venner har i 2010 støttet dette arbeidet med kr 12 500.

9. Fylkesmannens rådgivende gruppe

Det har vært avholdt ett møte i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde. Møtet ble avholdt 22. september. Der ble det orientert om markaloven, og om gang- og sykkelvei langs Maridalsveien. Det ble også diskutert anleggelse av parkeringsplasser ved inngangen til Maridalen. Dessuten orienterte Byantikvaren om sitt kulturminneskiltsprosjekt.

10. Omvisninger

Tor Øystein Olsen har hatt omvisning i Kirkebyområdet for alle førsteklassene ved Grefsen videregående skole.

11. Bystyret i Oslo bevilget kr 800 000 til Maridalens Venner

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2009 budsjett for Oslo kommune for 2010. I dette budsjettvedtaket ble det bevilget kr 800 000 til Maridalens Venner (budsjett for Oslo kommune 2010, bystyrets vedtak, punkt nr. 540, "- Maridalens Venner 800.000").

12. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

Kr 37 850 pr. mnd. (inklusiv arbeidsgiveravgift og administrasjon) er avsatt i lønn til Tor Øystein Olsen. I tillegg kommer lovpålagt innskuddspensjon.

Maridalens Venner har arbeidsgiveransvaret, og Carsten Bakke er administrativt ansvarlig.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349