Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1985

Årsmelding Maridalens Venner 1985

Styret har i 1985 hatt følgende sammensetning:
Formann — Sheldon Reinholdt
Nestformann — Tore Furuberg
Sekretær — Marit Engh
Kasserer — Egil Kvande
Styremedlem — Aud Bruun
Varamedlemmer: Per Pedersen og Ulf Thorshaug

2. Andre tillitsverv
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen
Valgkomité: Jørgen Sundby, Inger Thaugland, Olaf Lørenskogen

3. Styremøter
Styret har hatt 7 styremøter, herav har 2 hovedsakelig vært arbeidsmøter med utsendelse av årsskriftet 84/85 og innkalling til årsmøtet 1985.
Styret har ellers hatt telefonisk kontakt med hverandre i forbindelse med en rekke saker.

4. Medlemstall og kontingentinngang
Oversiktene viser en positiv utvikling:
Pr 1/11 -83: 474 medlemmer
Pr 1/11 -84: 556 medlemmer
Pr 1/11 -85: 670 medlemmer
Fremgangen er en nettoutvikling fordi det årlig er litt frafall p.g.a. dødsfall, flytting til ukjent adresse, noen strykninger p.g.a. manglende kontingentinnbetaling og enkelte utmeldinger.
Ved hjelp av årsskriftene synes det å være lett å verve nye medlemmer, men styret har dessverre ikke hatt kapasitet til større verveaksjoner.
Kontingentinnbetalingen er noe forsinket i forhold til i 1984 fordi årsskriftet i år ble sendt ut ca. 11/2 måned senere enn forrige år. Se forøvrig regnskapet.

5. Maridalsspillet 1985
Som kjent oppnevner Maridalens Venners styre og Bydelsutvalg 40—Marka hver halvparten av et selvstendig arbeidende spillstyre. Følgende har vært oppnevnt av Maridalens Venner: Lise Kvalshaugen (1984—85), Øivind Øiestad (1984—85), Ragnhild Storaker (1985—86), varamedlem Mette Nordal Froyn (1985) og revisor Tore Brodin (1985).
Spillstyret hadde planlagt at årets spill skulle være “Gutten i steinen”, et bestillingsverk av forfatteren Tor Edvin Dahl, men under forprøvene ble dette etter ønske fra skuespillerne byttet ut med “Sancthansnatten” av Henrik Ibsen.
Spilleplanen forutsatte 8 forestillinger fordelt på 6 dager fra 17/8 til 25/8. De midtre forestillinger ble ødelagt av regn. Forøvrig henvises til egen årsmelding og regnskap fra spillstyret som fremlegges på generalforsamlingen.

6. Årsskriftet 84/85
Da styret ikke kjente noen andre som hadde forutsetninger, kapasitet og interesse for å utgi årsskriftet, påtok formannen seg å være redaktør og teknisk ansvarlig.
Som i årsskriftet 83/84 ble det lagt vekt på å lage et årsskrift med dagsaktuelt stoff blandet med kultur- og naturhistoriske artikler og bilder.
Styret mener at denne formen skaper størst engasjement hos alle som i stigende grad er interessert i Maridalens fortid, nutid og fremtid.
Samarbeidet med de siste års trykkeri er fortsatt meget godt og gir oss et årsskrift av høy teknisk standard til en svært lav pris.

7. Kontakten med publikum
a) Årsskriftet er vår viktigste kontakt utad. Det sendes gratis til alle medlemmene og til ca. 115 utvalgte enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og etater m.m. Dessuten sendes det til alle aviser i Oslo og publikasjoner som kan tenkes å være interessert i Maridalen og vår forening. Vi opplever årlig at dette er nyttig for vårt arbeid.
b) Formannen hadde en kort orientering om foreningens virksomhet før premieren på årets Maridalsspill, hvilket førte til at en del tegnet seg som medlemmer etter forestillingen. Det var planlagt at andre styremedlemmer skulle foretatt liknende medlemsvervinger i forbindelse med de andre forestillingene, men dette falt bort fordi skuespillerne visstnok opplevde foreningens initiativ som generende. En del postgiroblanketter ble delt ut ved noen forestillinger.
c) Ved velvillig imøtekommenhet på Grefsen, Kjelsås, Korsvoll og Maridalen postkontor samt Grefsen og Tåsen bokhandel, er det gitt tillatelse til å henge opp verveplakat med prøveeksemplarer på våre 2 siste årsskrift og en kassett med postgiro medlemsblanketter. Dette har også i år ført til mange nye medlemmer. Nestformannens verveaksjon v/Halvorsrud 29/9 ga nye medlemmer.
d) Formannen skrev en tosiders artikkel om foreningens virksomhet som ble trykt i årets program for Maridalsspillet. I programmet ble også gjengitt nestformannens innsamlede eventyr fra Maridalen.
e) Nestformannen har også skrevet flere innlegg i dagspressen.

8. Diverse saker
a) Gang-/sykkelvei (Brekke—Kapellet)
Da styret ble kjent med at myndighetenes nyeste alternativ er en 2,5 — 4 m bred vei på østsiden av Maridalsveien, ny bro over elven ved Hammeren og veifyllinger derfra forbi kirkeruinene og over det verneverdige område ved Lautabekkens utløp, ble det sendt en grundig protest til Oslo bygningsråd med kopi til en rekke instanser. Som alternative løsninger foreslo vi et tidligere alternativ, hvilket var en vei fra Brekke og/eller fra Grinda langs kraftledningen med sammenknyting ved Låkeberget parkeringsplass med den eksisterende grusvei derfra til Hammeren. Som nytt alternativ foreslo vi et vanlig fortau på ca. 1,5 m bredde mellom Brekke og Hammeren hvor den største trafikken er. Det er ikke kommet reaksjoner fra myndighetene på dette. Vårt brev til myndighetene er gjengitt i årsskrift 84/85.
b) Verneplan eller disposisjonsplan
Miljøverndepartementet ba i skriv av 15/4 d.å. til Stadsfysikus i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det måtte bli utarbeidet forslag til landskapsvernområde i Maridalen.
22/5 ble det etter initiativ fra foreningens styre avholdt et informasjonsmøte for å få klarlagt forskjeller og likheter mellom en verneplan og en disposisjonsplan. Innledere var konsulent K. Sandaas fra Helserådet og avd. arkitekt G. Hoel fra Byplankontoret. Innbudt var vårt styre, styret i Maridalen Vel og Distriktsutvalget (Medlemmer av Bydelsutvalg 40). 16 + de 2 innlederne var til stede.
Møtet var nyttig ved at deltagerne fikk en mengde saklig informasjon.
20/6 fikk styret vite at Planutvalget i Oslo dagen etter skulle behandle et forslag om å sette i gang arbeidet med en disposisjonsplan for Maridalen. Styret fikk innlevert en protest før møtet hvor det ble bedt om at “--- Planutvalget utsetter sitt standpunkt til forslaget til en disposisjonsplan for Maridalen inntil det er nærmere utredet hva slags plan lokalbefolkningen og verneinteressene er best tjent med.”
Men vi ble ikke hørt. Protesten og Planutvalgets vedtak samt kommentarer til dette er gjengitt i årsskrift 84/85.
Pr. i dag vet vi lite om sakens videre utvikling. Men det er av de politiske myndigheter nedsatt en hurtigarbeidende komité som skal finne fram til ca. 10 000 mål villatomter i Oslo. Slike områder antas å måtte ligge innenfor Markagrensen, og da går neppe Maridalen fri. En verneplan antas å ville hindre slikt.
c) Skar militærforlegning
Styret har henvendt seg til forskjellige myndigheter for å hindre riving av bolighus og verneverdige bygninger på området. Byantikvaren har svart at de mener kommandantboligen burde bevares. Andre har ikke svart.
d) Nedre Vaggestein gård
Styret har henvendt seg til byantikvaren fordi man var redde for at bruksendringen til pedagogiske formål ville ødelegge stedets karakter av gårdsbruk. Byantikvaren har svart at den nye bruk ikke ville endre stedets karakter og at de ”--- ønsker å følge opp rehabiliteringen av bebyggelsen på gården.”
e) Golfbanen
Det foreligger ikke noe nytt siden forrige årsmøte.
f) Kontakt med Maridalen Vel
Etter fellesmøtet med styret i Maridalen Vel og Distriktsutvalget 22/5, som vårt styre hadde tatt initiativ til, foreslo styret i Vellet et nytt møte i høst. Vårt styre har satt pris på dette, men uforutsette omstendigheter for begge styrer har hindret møtet. Ellers har vi sendt hverandre kopier av brev og dokumenter for å være orientert om hverandres standpunkter. Vårt styre mener at der hvor det synes å vare uenighet, mer er snakk om en skinnuenighet enn en saklig uenighet. Målet skulle i hovedsak være den samme for begge foreninger, men “veiene” kan man tidvis være uenige om

9. Regnskap — økonomi
Det vises til revidert regnskap etter at årsmøtet 1984 hevet medlemskontingentene fra enkeltmedlem kr. 15,— til kr. 25,—, familie kr.20,— til kr. 35,—, institusjon/forening kr. 50,— til kr. 75,—.

For styret, Sheldon Reinholdt, formann.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349