Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1986

Årsmelding Maridalens Venner 1986

Årsberetning for Maridalens Venner 1986

1. Styret
Styret har i 1986 hatt følgende sammensetning:
Formann — Sheldon Reinholdt
Nestformann — Tore Furuberg
Sekretær — Solveig Holm
Kasserer — Egil Kvande
PR-sjef — Olaf Gulbrandsen
Varamedlemmer: Per Pedersen og Ulf Thorshaug

2. Andre tillitsverv
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen
Valgkomité: Olaf Lørenskogen, Øivind Øiestad, Eilev Granum

3. Styremøter
Styret har hatt 6 styremøter, hvorav 2 hovedsakelig har vært arbeidsmøter med utsendelse av årsskriftet 85/86 og innkalling til årsmøtet 1986.
Styret har ellers samarbeidet over telefon og gjennom uformelle kontakttreff i forbindelse med aktuelle saker.

4. Årsmøtet 1985
Årsmøtet ble holdt på Maridalen skole 27/11—85, 39 medlemmer var til stede. Årsmøtesakene i henhold til vedtektenes § 7 ble behandlet.
Etter årsmøtet var det et åpent møte for medlemmer og andre interesserte. Dette samlet 63 deltagere. Temaet var “Hva blir Maridalens fremtid? Utbygging, nedbygging eller vern?”. Fung. avd.sjef Richard Malinowski fra Byplankontoret holdt et interessant foredrag med illustrasjoner hvor han analyserte de oppdrag politikerne gir Byplankontoret og de problemstillinger etaten derved stilles overfor.

5. Medlemstallene
Medlemsoversiktene viser følgende utvikling:
Pr 1/11 -83: 474 medlemmer
Pr 1/11 -84: 556 medlemmer
Pr 1/11 -85: 670 medlemmer
Pr 1/11 -86: 732 medlemmer
Medlemstallet har derved økt med ca. 54 % på 3 år, 234 av medlemmene meldte seg inn i foreningens 5 første år (l970 — 1974). 60 av medlemmene bor i Maridalen - Sørbråtenområdet. Ca. 390 bor i postdistrikt 4 og 8 (de 60 ikke medregnet). Ca. 50 bor utenbys og utenlands (Fra Vadsø til Zambia). Resten, ca.232, bor spredt utover hele Oslo.
Medlemsøkningen er en nettoutvikling fordi det er årlig frafall p.g.a. dødsfall, flytting til ukjent adresse, enkelte utmeldinger og strykninger p.g.a. manglende kontingentinnbetaling tross gjentatte purringer.

6. Medlemsverving
a) Ved velvillig imøtekommenhet fra postkontorene på Korsvoll, Kjelsås, Grefsen og Torshov har vi hatt hengende verveplakat, de 3 siste årsskrift og en eske med postgiromedlemskort på et lett synlig sted i ca. 2 måneder på hvert av postkontorene. Det har gitt mange nye medlemmer også i år.
b) Vervestanden under årets Maridalsspill ga få nye medlemmer. 26/6 d.å. møttes 5 representanter for vårt styre og styret i Maridalsspillet til et drøftingsmøte for å finne fram til den best mulige presentasjonsform for Maridalens Venner. Det ble da bl.a. protokollert følgende: ”-- Spillstyret tar i høst opp organiseringen av fremtidig PR for Maridalens Venner. Man vil arbeide for at Maridalens Venner før den enkelte forestilling kan presentere seg fra scenen.“
c) Under kulturvandringene vervet vi også noen få medlemmer.
d) I Grefsen menighetsblad Talefoten, januar -86, fikk vi inn 1 side stoff om Maridalen. Halve siden var en betalt innmeldingsblankett som kunne fylles ut og sendes oss. Det førte bare til 5 nye medlemmer. Et liknende opplegg var planlagt i Nordberg menighetsblad, men ble skrinlagt.

7. Utenlandsk interesse
Som en kuriositet kan vi nevne at man har oppdaget oss i USA. Fra Serial Records Division, Harvard College Library, Cambridge, fikk vi i begynnelsen av 1986 en henvendelse med anmodning om å få tilsendt et eksemplar av alle våre publikasjoner siden foreningens start. Det som var mulig å sende, ble ekspedert og betalt med 40 $.

8. Årsskriftet 85/86
Som de senere år ble det laget et årsskrift på 64s + omslag. Og som de 2 forutgående år ble det lagt opp til en redaksjonell linje med en blanding av kultur- og naturhistoriske artikler og bilder blandet med dagsaktuelt stoff.
Styret mener denne formen skaper størst engasjement hos alle de som i stigende grad er interessert i Maridalens fortid, nutid og fremtid.
Styrets formann har vært redaktør og teknisk ansvarlig. Samarbeidet med de senere års trykkeri er svært godt og gir et årsskrift av høy teknisk standard til en meget lav pris.

9. Maridalsspillet 1986
I henhold til vedtektene oppnevner Maridalens Venners styre 3 og Bydelsutvalg 4o — Marka 2 av et selvstendig arbeidende spillstyre på 5 personer. Dessuten oppnevner begge instanser hver 1 varamedlem. Men spillstyret er bare ansvarlig overfor Maridalens Venner, som fastsetter vedtektene.
Følgende har vært oppnevnt av Maridalens Venner: Ragnhild Storaker (1985—86), Dagfinn Kristoffersen (1986—87), Else Langeland (1986—87) og varamedlem Solveig Holm (1986).
Revisor Inger Johanne Knudsen (1986).
I år ble det satt opp et eventyrspill for barn og voksne. Stykket het “Prinsessa og trollnøkkelen” og er skrevet av Trond Brenne og Magne Olav Brevik. De var også instruktører og skuespillere. Stykket ble veldig godt mottatt av publikum, men pressen ga ingen anmeldelse. Under forestillingene var det mye dårlig vær med regn, torden og kaldt. Av 11 oppsatte forestillinger ble 2 avlyst p.g.a. regn.
Forøvrig henvises til egen årsmelding og regnskap som spillstyret legger frem på generalforsamlingen.

l0. Kulturvandringer
Styret arrangerte 2 kulturvandringer fra Kapellet til Neskroken lørdag 16/8 kl. 1400 og søndag 17/8 kl. l400. Vandringene var på 2 timer og lagt slik at publikum kunne delta etter eller før en av Maridalsspillets forestillinger. Det ble annonsert for over kr. 3300,— i Arbeiderbladet og Aftenposten i dagene forut.
Bare 9 personer deltok lørdag (dårlig vær) og nesten 30 på søndag. Det ble vervet medlemmer og solgt årsskrift for ca. kr. 300,—. Formannen var guide med assistanse av kassereren.

11. Gang-/sykkelvei (Brekke—Kapellet)
Så vidt vi kjenner til arbeides det ikke med saken hos myndighetene for tiden.

12. Disposisjonsplan og verneplan
Styret kjenner ikke til at det arbeides med noen disposisjonsplan hos myndighetene for tiden.
I forbindelse med verneplanarbeidet har kommunen ansatt en mann som driver registrering av kulturminner.

13. Skar militærforlegning
Styret har ikke engasjert seg i arbeidet som har foregått for å få endret den snart 20 år gamle avtalen mellom Oslo kommune og Forsvaret som forutsetter at forlegningen innen 1989 skal være omdannet til lager for Forsvaret med minimal bosetning. Maridalen Vel og Bydelsutvalg 40 ønsker større bosetning av hensyn til miljøet og serviceinstitusjoner i dalen. Vårt styre har bedt om at bl.a. kommandantboligen p.g.a. alder og arkitektur bevares. Byantikvaren støtter dette.
Pr. i dag er det ikke avgjort om den gamle avtalen vil bli endret.

14. Nedre Vaggestein gård
Gården forvaltes for tiden av Skogvesenet og Skolesjefen i samarbeid. Ungdomsskoleelever i Oslo har her for tiden et alternativt skoletilbud med delvis rehabilitering av gården. Opplegget går under betegnelsen Maridalsprosjektet.

15. Golfbanen v/ Brekke
Heller ikke i år foreligger det noe nytt i saken.

16. Klubbhus for Nydalen skiklubb
I medlemsbladet for klubben, nr. 1, mars -86, luftes tanken om et nytt klubbhus på Brekke, eventuelt i samarbeid med en golfklubb. Et slikt anlegg vil måtte ligge innenfor Markagrensen. Styret har behandlet saken og besluttet å motarbeide planer som måtte bli lagt frem.

17. Kompostanlegg på Hauger gård
I følge Aftenposten 29/7—86 har Oslo helseråd vært på befaring på gården i sommer for å se på anlegget som eieren har drevet i en rekke år. Spørsmålet om lovligheten av anlegget har vært under vurdering av Vannverket, Bygningskontrollen og Helserådet.

18. Et brev til Skogvesenet
Brevet er gjengitt i vårt årsskrift 85/86 s. 30 og datert 17/5. Et svar datert 22/4 opplyser at Sittpå og Nordby vil bli planlagt restaurert/reparert i 1987 og at alle bygninger trenger utvendig maling. Men vårt ønske om å stanse uttaket av sand ved Nordbråten og tynningshogst noen steder langs veien på østsiden av Maridalsvannet for å bedre utsikten og naturopplevelsen, ble ikke besvart.

19. Regnskap og økonomi
Se egen oversikt.

Styret i Maridalens Venner.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349