Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1987

Årsmelding Maridalens Venner 1987

Årsberetning for Maridalens Venner 1987

1. Styret
Styret har i 1987 hatt følgende sammensetning:
Formann — Sheldon Reinholdt
Nestformann — Tore Furuberg
Sekretær — Solveig Holm
Kasserer — Egil Kvande
PR-sjef — Olaf Gulbrandsen
Varamedlemmer: Ulf Thorshaug og Roald Andresen

2. Andre tillitsverv
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen
Valgkomité: Olaf Lørenskogen, Øivind Øiestad, Eilev Granum.

3. Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter hvorav 2 også har vært arbeidsmøter for utsendelse av årsskriftet 1986/87 og innkalling til årsmøtet 1987 med vedlagt kalender for 1988.
Styret har også samarbeidet over telefonen og hatt kontakttreff i forbindelse med aktuelle saker.

4. Årsmøtet 1986
Årsmøtet ble holdt på Teknisk museum på Kjelsås 26/11—86. 40 medlemmer var til stede. Årsmøtesakene i henhold til vedtektenes § 7 ble behandlet.
Før årsmøtet deltok atskillig flere medlemmer i et åpent møte som var arrangert av Oslo Folkeakademi og hvor kåsøren var formannen i Historielaget for Grefsen, Kjelsås, Nydalen, Harry Lagert. Emnet var: “Om liv og virke ved Akerselvas øvre del i tidligere tider.”

5. Medlemstallene
Medlemsoversiktene viser følgende utvikling:
Pr 1/11 -83: 474 medlemmer
Pr 1/11 -84: 556 medlemmer
Pr 1/11 -85: 670 medlemmer
Pr 1/11 -86: 732 medlemmer
Pr 1/11 -87: 801 medlemmer
Medlemstallet har dermed økt med ca. 69 % på 4 år. Nesten 30 % av medlemmene meldte seg inn i foreningens 5 første år (1970—1974). 70 av medlemmene bor i Maridalen-Sørbråtenområdet. Vel 400 bor i postdistrikt 4 og 8 (De 70 ikke medregnet). Ca. 67 bor utenbys og utenlands. Resten, ca. 260 bor spredt i Oslo.
Medlemsøkningen er en nettoutvikling fordi det er årlig frafall p.g.a. dødsfall, flytting til ukjent adresse, enkelte utmeldinger og strykninger p.g.a. manglende kontingentinnbetaling
tross gjentatte purringer.

6. Medlemsverving
a) Postmestrene ved Grefsen, Kjelsås og Korsvoll postkontor har også i år vært velvillige og tillatt opphengt verveplakat i vel 2 måneder fra august til oktober. De 4 siste årsskrift har hengt ved siden av plakaten, og til plakaten har det vært festet en eske med postgiromedlemskort. Det har gitt mange nye medlemmer.
b) Den faste vervestand bak publikumsbenkene ved de årlige Maridalsspill har liten virkning. Bare få nye medlemmer tegnes på den måten. Effekten er meget bedre når vår forening presenteres muntlig for publikum like før forestillingen begynner og de interesserte betaler medlemskontingent og får overrakt siste årsskrift straks forestillingen er slutt. Erfaringer tyder på at det kan tegnes ca. 10 nye medlemmer pr. forestilling ved dette opplegget, som det bare lyktes å få til 1 gang i år.

7. Årsskriftet 86/87
For 4. år på rad var årsskriftet på 64 s. + omslag. Den redaksjonelle linje var igjen en blanding av kultur- og naturhistoriske artikler og bilder samt dagsaktuelt stoff.
Det synes klart at denne formen skaper størst engasjement
hos alle de som er interessert i Maridalens fortid, nutid og fremtid.
Styrets formann har vært redaktør og teknisk ansvarlig.
Samarbeidet med vårt faste trykkeri er svært godt og gir et årsskrift av høy teknisk standard til en meget lav pris.

8. Utstilling på Teknisk museum
I forbindelse med en utstilling om Akerselva i slutten av mai ble vi tilbudt et veggareale på 6m x 3m på et meget iøynefallende sted. Under mottoet “Maridalsvannet er Akerselvas kilde og Oslos kildevann” laget formannen og nestformannen en presentasjon av Maridalen i tekst, bilder og gjenstander. De senere årsskrift er opphengt sammen med kassett med postgiromedlemskort.
På grunn av interessen for utstillingen har museet spurt om vi kan ha vår stand stående vinteren 1987/88. Det har vi svart ja til.

9. Golf på Brekke utfartsparkeringsplass
Like før årsskriftet 86/87 skulle gå i trykken, fikk styret kjennskap til at det underhånden ble arbeidet intenst for å omdanne utfartsparkeringsplassen til et slagtreningsfelt for golf.
Styrets innledningsartikkel i årsskriftet ble derfor en oppsummering av saksgangen frem til april 1987 med sitater fra tilgjengelige dokumenter fra golfinteressene og myndighetene. Artikkelen ble avsluttet med noen av våre prinsipielle synspunkter på vern av Maridalen og mot anlegg av en flere hundre mål stor golfbane som de golfinteresserte ønsker å anlegge på jordene og i skogen vest for Maridalsveien mellom Brekke og Lokkeberget.
Lørdag l3.juni startet anleggsvirksomheten på parkeringsplassen som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo skogvesen og golfinteressene til tross for at Oslo formannskap 8/5—85 hadde vedtatt ”--- å avvente verneplanarbeidet for Maridalen før man tar stilling til et golfanlegg i Maridalen. ---”
I løpet av sommeren sendte vi 3 2-siders protestbrev mot den ulovlige anleggsvirksomheten. Brevene ble sendt til: Oslo skogvesen, Oslo formannskap, Oslo byråd, Teknisk direktør, Stadsfysikus i Oslo, Miljøvernavd. v/fylkesmannen, Miljøverndepartementet, og kopi til Maridalen Vel og Østlandske Naturvernforening. Protestene ble også sendt Finansdirektøren.
I tillegg til våre protester ble det også protestert fra Maridalen Vel, Bydelsutvalg 40-Marka, Oslo og Omland Friluftsråd, Østlandske Naturvernforening og flere enkeltpersoner.
På et tidspunkt så det ut til at Miljøvernmyndighetene ville vedta midlertidig vern av Maridalen bygd på naturvernlovens § 18.3.
Men anleggsvirksomheten fortsatte sommeren igjennom, og i et brev datert 1/10—87 aksepterer Fylkesmannen det fullførte slagtreningsfeltet etter å ha fått et brev fra Oslo kommune hvor det blir lovet at det ikke vil bli foretatt ytterligere inngrep i Maridalen, uten i samråd med fylkesmannen, før vernespørsmålet er avklaret.
Ingen av de kommunale instanser vi protesterte overfor har besvart våre brev. Men i en uttalelse i en annen sammenheng av 3/9—87 bekrefter Oslo Fremskrittsparti at anleggsvirksomheten var ulovlig.
Og så kunne skogsjef B. Mjaaland holde åpningstale og slå det første golfslag under et åpningsarrangement søndag 18/10.

10. Ny vei opp til tunet på plassen Bakken
I løpet av våren ble det opparbeidet en ny, bred vei opp til Bakken av skogvesenet. Vi protesterte fordi Bakken hører til det spesielle Neskroken-området. Det bor bare en enslig pensjonist der uten bil eller andre kjøretøyer. Han har heller ikke bedt om noen ny vei. Skogvesenet forsvarte veianlegget med at det var nødvendig p.g.a. renovasjonen. Styret er ikke tilfreds med svaret.

11. Maridalsspillet
I henhold til vedtektene oppnevner Maridalens Venners styre 3 og Bydelsutvalg 40-Marka 2 av et spillstyre på 5 personer. Dessuten oppnevner begge instanser hver et varamedlem og en revisor.
Følgende har vært oppnevnt av Maridalens Venner: Dagfinn Kristoffersen (1986—87), Else Langeland (1986—87) og Solveig Holm (1987—88). Varamedlem: Tove Monsrud (1987). Revisor Inger Johanne Knudsen (1987).
I 1987 ble spillet avviklet før sommerferien og man spilte samme spill som i 1986: “Prinsessa og trollnøkkelen” av Trond Brænne og Magne Olav Brevik.
På grunn av mye dårlig vær var det dårlig tilslutning fra publikum, og kommunen måtte yde et ekstra tilskudd.
Se forøvrig egen årsmelding og regnskap som spillstyret legger frem på generalforsamlingen.

12. Kalender 1988
I håp om å skaffe noe startkapital til en ny utgave av boka “Kom til den fagre Maridal” har styret fått laget en enkel kalender og sendt den ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen 1987. Medlemmene anmodes om å gi et gavebeløp til dekning av utgiftene og bokformålet. 4 firmasponsorer har gitt 5000,— kroner til dette.

13. “Kom til den fagre Maridal”
Det spørres etter boka som forlengst er utsolgt. Styret har tatt opp arbeidet med en ny utgave. 3 trykkerier har hittil gitt tilbud. Om finansiering se punkt 12.

14. Kulturvandringer + radioprogram
Blant annet formannen har deltatt i kulturvandringer 2/6 og 13/6 arrangert av Grefsen—Kjelsås husflidslag og Østlandske Naturvernforening. Han deltok også i et radioprogram om Wergeland og Maridalen i mai.

Styret i Maridalens Venner

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349