Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1988

Årsmelding Maridalens Venner 1988

Styret har i 1986 hatt følgende sammensetning:
Formann — Sheldon Reinholdt
Nestformann — Tore Furuberg
Sekretær — Solveig Holm
Kasserer — Egil Kvande
PR-sjef — Olaf Gulbrandsen
Varamedlemmer: Roald Andresen og Arne Albe (I brev av 6/9-88 ba han seg fritatt p.g.a. utenbys opphold.)

2. Andre tillitsverv
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen.
Valgkomité: Ulf Thorshaug, Øivind Øiestad og Viggo Ree.

3. Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter hvorav 2 har vært kombinert med utsendelse av årsskriftet 1987/88 og innkalling til årsmøtet 1988 med vedlagte prospektkort. Forøvrig samarbeider styret over telefonen og i mindre grupper om forskjellige saker.

4. Årsmøtet 1987
Årsmøtet ble avholdt i møtesalen på Korsvoll torsdag 26/11—87. Før selve årsmøtet var 67 personer til stede under Per Nilsens lysbildekåseri om “Kulturminneregistrering i Maridalen”.
46 medlemmer var til stede under årsmøtet. Årsmøtesakene i henhold til § 7 i vedtektene ble behandlet.

5. Medlemstallene
Medlemsoversiktene viser følgende utvikling:
Pr 1/11 -83: 474 medlemmer
Pr 1/11 -84: 556 medlemmer
Pr 1/11 -85: 670 medlemmer
Pr 1/11 -86: 732 medlemmer
Pr 1/11 -87: 801 medlemmer
Pr 1/11 -88: 925 medlemmer
Medlemstallet har dermed økt med ca. 95 % på 5 år. Nesten 25 % av medlemmene meldte seg inn i foreningens første 5 år (l970—l974). Ca. 70 av medlemmene bor i Maridalen-Sørbråtenområdet. Vel 450 bor i postdistriktene 4 og 8. (De 70 ikke medregnet). Ca. 90 bor utenbys og utenlands. Resten, ca. 315, bor spredt i Oslo.
Medlemsøkningen er en nettoutvikling fordi det årlig er et frafall p.g.a. dødsfall, flytting til ukjent adresse, enkelte utmeldinger og strykninger p.g.a. manglende kontingentinnbetalinger tross purringer.

6. Medlemsverving
a) Samarbeidet med postkontorene på Grefsen, Kjelsås og Korsvoll har fortsatt. I vel 2 sommermåneder har verveplakat med kassett med postgiroblanketter og de siste 5 årenes årsskrift hengt på lett synlig sted for publikum. Det har gitt mange nye medlemmer også i år.
b) Under årets Maridalsspill ble foreningen presentert for publikum rett før flere forestillinger. Medlemskap ble tegnet rett etter forestillingene med innbetaling av kontingent og utlevering, av siste årsskrift. Man tegner lett ca. 15 medlemmer pr. forestilling.

7. Årsskriftet 1987/88
På grunn av den omfattende debatt som har foregått omkring golftreningsanlegget på Brekke utfartsparkeringsplass ble årsskriftet utvidet til 96 sider + omslag. 50 sider ble brukt til å gjengi tilgjengelige dokumenter og debattinnlegg i pressen om golf i Maridalen.
Forøvrig var innholdet som vanlig variert. Denne redaksjonelle linje skaper interesse og engasjement langt utover medlemmenes rekker og bidrar sterkt til å øke medlemstallet.
Styrets formann har vært redaktør og teknisk ansvarlig. Samarbeidet med vårt faste trykkeri er svært godt. En del speidere har igjen hjulpet styret med pakking for utsendelse.

8. “Kom til den fagre Maridal II”
Styret har oppnevnt følgende redaksjonskomite: Jahn Børe Jahnsen, Rolf Rasch-Engh, Tore Furuberg, Viggo Ree og Sheldon Reinholdt. Det arbeides med bok på ca. 200 sider. 14 forfattere er i arbeid med 25 forskjellige hovedkapitler. Foreløpig regner vi med bilder fra minst 10 fotografer. Vi har hittil drøftet samarbeid med 2 kjente forlag og håper utgivelse vil bli mulig i 1989. De 2 førstnevnte i red.komiteen var med i 3-mannskomiteen for den første Maridalsboka.

9. Maridalsspillet 1988
Vårt styre oppnevner 3 og Bydelsutvalg Marka 2 av et spillstyre på 5 medlemmer. I 1988 har disse vært oppnevnt av oss:
Solveig Holm (1987—88), Liv Monsrud (1988—89), Tove Monsrud (1988—89), Elin Haugen (1988) (varamedlem), Inger Johanne Knudsen (1988) (revisor). Formann for spillstyret 1988 har vært Solveig Holm.
I år spilte man “Kirkebyggeren” før sommerferien. Se forøvrig egen årsmelding og eget regnskap.

10. Maridalsspillets fremtid
I brev av 10/2—88 fra Kulturdirektøren i Oslo, som hadde fått oppdraget fra Byrådet, ble Maridalens Venner, Spillstyret og BU-Marka bedt om å samarbeide om en plan for Maridalsspillets fremtid. I et møte 10/3 avga 2 representanter for hver av de 3 parter en enstemmig uttalelse. Et nytt møte 28/9 bekreftet uttalelsen fra 10/3. Konsekvensene av denne enighet er grunnlaget for de forslag til endringer av Maridalsspillets vedtekter som fremlegges på årsmøtet 30/11—88.
Det er vedtatt følgende spilleplan:
1989: “På eventyrvandring i Maridalen” og l990: ”Svartedauen”.
Spilleplanen kan ikke gjennomføres uten tilstrekkelige offentlige tilskudd, som må være delvis tilgjengelige i januar.

11. 8 prospektkort til medlemmene
Oppmuntret av suksessen med kalenderen vi sendte ut i nov. -87 har vi gjennomgått fargedias hos noen medlemmer og latt trykke 8 som prospektkort. Medlemmene oppfordres til å gi en gave for kortene og til grunnfinansiering av den nye Maridalsboka.

12. Maridalskalenderen 1988
Nettoinntekten var på nærmere kr. 15 000,— og gavebeløpene på nærmere kr. 50,— i gjennomsnitt pr. giver.

13. Utstillingen på Teknisk museum
Vår stand dekket ca. 15 m2 med bilder, kart, målsetting, årsskrift, kassett med postgiroblanketter og funn fra dalen. Utstillingen varte fra mai -87 til juni -88. God reklame for oss.

14. Høyspentmaster og transformator v/Maridalen kapell
I brev av 28/4—88 ble vi av Oslo lysverker orientert om planlagt omlegging av høyspentnettet fra Haugermosan til Maridalsveien. I vår kommentar ba vi blant annet innstendig om at man fjernet den skjemmende transformatormasten foran kapellet og ryddet opp i virvaret av ledninger der. Miljøetaten tok kontakt med Lysverkene og rapporterte etterpå meget optimistisk at det var muligheter for store forbedringer. Nå i oktober skjer forandringene. Riktignok er transformatoren kommet ned på bakken, men en ny og mer dominerende mast reises rett ved siden av den gamle. Dessuten er det blitt minst 2 større og kraftigere master ved østsiden av veien. En jordkabel mellom Lautabekken og Maridalsveien ville vært løsningen, Dette var skuffende.

15. Gave til Maridalen kapells 100 år
Høsten 1987 fikk vi et oljemaleri av kirkeruinene fra et av våre medlemmer på Grefsen. Det hadde hengt i hans barndomshjem siden 1913. Det ga vi til kapellet etter gudstjenesten 6/12—87. Maleriet henger nå på veggen under orgelgalleriet.

16. Golfbane-saken
Golftreningsfeltet på Brekke har vært i bruk sommeren 1988. Det har vært noen konfrontasjoner mellom forskjellige interesser i løpet av denne tiden. Den offentlige debatt har fortsatt. Vi tror vi har medvirket til å hindre ytterligere forbedringer av anlegget. Politikere har drøftet saken og det er mulig at det vil bli fremmet sak i bystyret om tillatelse til anlegg av l8-hulls golfbane mellom Brekke og Lokkeberget. Vi har sendt brev til samtlige bystyremedlemmer og bedt dem stemme “Nei” til et slikt forslag. Et “Ja” ville bety at også andre interessegrupper må kunne kreve anlegg i Maridalen. I 100 år har kommunens linje vært nedtrapping av all aktivitet og virksomhet i dalen av hensyn til byens hovedmagasin for drikkevann. Vern av drikkevannet må prioriteres foran alle andre interesser.

17. Undervisningsopplegg for Grefsen videregående skole m.fl.
Gjennom en ekskursjon for en gruppe lektorer ved skolen og informasjon gjennom salg av våre årsskrifter ble skolen inspirert til et undervisningsopplegg som ble gjennomført for et stort antall elever på forsommeren 1988.
Også Grefsen 1—9 skole har meldt seg inn i vår forening og kjøpt tilgjengelige årsskrift med henblikk på undervisningsopplegg.
Bjølsen skole har også kjøpt årsskrift og hatt studieopplegg. For lærerne på Bryn skole ble det gjennomført en ekskursjon våren 1988.

18. Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
Tidlig på året ble vi bedt om å avgi en kommentar til de nye retningslinjene. Intensjonene synes gode og vi uttalte oss positivt bortsett fra at det ett sted ble nevnt at Formannskapet 29/1—86 hadde vedtatt anlegg av en ny parkeringsplass ved Hammeren.

19. Hogst av kratt vest for Engelsrud og ved Lautabekkens utløp
Vi har kritisert Oslo skogvesen for å ha tillatt dette.

20. Salg av større arealer i Maridalen
Under revisjonen av Oslos budsjett i sommer vurderte man salg av større eiendommer. Vi protesterte mot dette i brev til alle bystyremedlemmene.

Styret i Maridalens Venner.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349