Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1991

Årsmelding Maridalens Venner 1991

Årsberetning for Maridalens Venner 1991

1. Styret
Styret har i 1991 hatt følgende sammensetning:
Formann: Tor Øystein Olsen
Nestformann: Helge Torp
Kasserer: Ingvar Hestedalen
Sekretær: Geir Erik Berge
Styremedlemmer:
Johan L. Stang
Grethe Wiens
Arnt Myrvoll
Varamedlemmer:
Ivar Bakke
Jan Knudsen
Ivar Brodin
Håvard Nordlie

2. Andre tillitsverv
Revisorer: Tor Brodin og Inger Johanne Kasa.
Valgkomité: Eilev Granum, Reidar Otto Ullevålseter, Anne Rønning

3. Hovedoppgaver for foreningen dette år
Vi har arbeidet for å øke interessen for dalen gjennom flere kulturaktiviteter.
Vi har deltatt i Olsok-arrangement, lagt forholdene til rette for nytt Maridalsspill 1992 og arrangert debattmøte om vern av barskog i Norge. Dette gir positiv interesse for dalen og bidrar til et fremtidig vern.

4. Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter i løpet av året.

5. Rusleturer
Før 3 av styremøtene gjennomførte styret rusleturer i deler av dalen. Dette ble gjort for å styrke kunnskapene om de store natur- og kulturverdiene i Maridalen.
15. juli gikk turen fra “Bikkjetorvet” på Brekke via Brennenga og endte på Skjerven gård.
14 august startet vi på Skar gård. Der gikk turen om kruttmagasinet - Skar militærleir med kruttverket - Nordbråten og endte på Tranmælhytta, der vi fikk et kåseri av Einar Linderud om hytta og Tranmæl.
19. september hadde vi ekskursjon på den nasjonalt verneverdige Sørbråtemyra.

6. Maridalsspillet
Etter initiativ fra Eilev Granum, Ronny Melle og Inger Thaugland er det kommet i stand et godt samarbeid med spellaget i BUL om å sette opp Maridalsspillet igjen fra 1992. Instruktør blir Alf Malland. Styret vil bli forsøkt utvidet til 10 styremedlemmer og 5 vararepresentanter på årsmøtet 1991. 2 fra Markautvalget og 4 fra Maridalens Venner og 4 fra BUL.
Maridalens Venner har oppnevnt følgende fra høsten 1991:
Hanne Berg (2 år)
Ivar Bakke (2 år)
Eilev Granum (1 år)
Randi Oppedal (1 år)
Varamedlemmer:
Ragnhild Noer (1 år)
Geir Ulfstein (1 år)
Revisor:
Inger Johanne Kasa
I 1992 er planen å sette opp stykket “Svartedauen” av Carl Fredrik Engelstad

7. Årsmøtet 1990
Årsmøtet ble avholdt på Maridalen Velhus torsdag 29.11 1990. Ca 40 personer var til stede. Vi hadde kulturinnslag v Kai Grøttumsbråten som bl.a. viste video fra tiurleik i Sørkedalen. Marihønene og Maridalen Trekkspillklubb underholdt før og etter årsmøtet. Varm takk til disse. Årsmøtet ble avholdt i rolige former. Etter møtet var det servering av kaffe og kaker.

8. Medlemstallet
Hele medlemskartoteket er nå lagt inn på data via postgiros medlemsservice og er nå ajourført til enhver tid. Det er høsten 1991 900 betalende medlemmer.
 
9. Årsskriftet
Geir Erik Berge, Eilev Granum og Johan Stang har sittet i redaksjonen. Styret har ansvaret for utgivelsen. Tema for årsskriftet er Maridalens kulturaktiviteter.

10. Avisinnlegg
Også i år har det vært flere innlegg i Aftenposten om foreningens fortid og fremtid. Lederen har engasjert seg i denne debatten.

11. Olsok-arrangementet
I samarbeid med Maridalen menighetsråd og Nordberg menighet deltok vi i en markering av Olsok i Kirkeruinene i Maridalen. Menighetsrådet sto for gudstjenesten med sogneprest Jørgen Karlsen som taler, mens Maridalens Venner serverte gratis vafler og jordbær fra Vaggestein gård i Maridalen.
Tor Øystein Olsen holdt en kort appell om Maridalens internasjonale verneinteresser etter gudstjenesten. Flere medlemmer ble vervet.
En varm takk særlig til Ø. Vaggestein og S. Brennengen gård for all hjelp til serveringen.
Etterpå arrangerte vi rusletur ved Store Brennengen og Strandholt. Før rusleturen holdt Jørgen Sundby kåseri om Maridalen på Store Brennengen.
Ca 300 deltok på gudstjenesten og ca halvparten på vandringen og kåseriet etterpå.
Aftenposten refererte arrangementet på en glimrende måte.

12. Barskogvernemøte
Torsdag 12. september arrangerte vi et debattmøte om vern av barskog i Norge med flg. innledere:
Jogeir Stokland, biolog fra Blindern
Peder Bråte, professor fra Ås
Rolf Hatlinghus, skogsjef Løvenskiold
Helge Rinden, Naturvernforbundet Oslo Akershus
Bakgrunnen for møtet var den pågående debatt om vern av barskog. Maridalens Venners styre har vedtatt å støtte opprop fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus om vern av barskog og om verneområder i Marka.
Maridalens Venner vil gjennom et slikt møte prøve å bli en brobygger mellom naturvernet og skogbruket. Møtet samlet ca 25-30 til en engasjerende debatt. Vi fikk en 1/2 sides forhåndsomtale i Aftenposten og Arbeiderbladet.

13. Markadagen
1. september var Markadagen på Maridalen skole. Vi stilte med bokstand og vi delte ut årsskrifter. Det var 3-400 hundre til stede og flere medlemmer til MV ble vervet.
 
14. Støtte til foreninger og fane, Maridalen skole
Styret har bevilget kr 2000 til Maridalen trekkspillklubb og kr 2000 til fane Maridalen skole.
 
15. Verneplan
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Maridalen, miljøetaten Oslo kommune, byplankontoret og fylkesmannens kontor, som diskuterer en fremtidig verneplan for dalen.
Vi venter spent på forslaget til skjøtselsplan som gruppen vil legge frem og som vil legge grunnlaget for varig vern av Maridalen.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349