Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1989

Årsmelding Maridalens Venner 1989

Styret har i 1989 hatt følgende sammensetning:
Formann — Sheldon Reinholdt
Nestformann — Helge Torp
Sekretær — Solveig Holm
Kasserer — Ingvar Hestdalen
Medlemsverver — Eilev Granum
Varamedlemmer: Roald Andresen og Ivar Bakke

2. Andre tillitsverv
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen.
Valgkomité: Viggo Ree, Øivind Øiestad, Ulf Thorshaug

3. Møter for styremedlemmer
25/1—89 hadde formannen innkalt til et felles møte for styremedlemmene for 1988 og de nyvalgte for 1989. I alt møtte 9 stykker. Noen spørsmål ble drøftet til felles informasjon. Deretter konstituerte styret for 1989 seg og behandlet en rekke saker som gjaldt l. halvår 1989.
Nestformannen innkalte til et møte 22/6 for behandling av noen saker. Der møtte 3 av de nyvalgte styremedlemmer.

4. Årsmøtet 1988
Årsmøtet ble holdt i møtesalern på Korsvoll skole onsdag 30/11—88.
Før saksbehandlingen holdt Viggo Ree et timelangt kåseri ledsaget av lysbilder og med tittelen ”Den fagre Maridal året rundt — og inngrepene som ødelegger.” Ca. 90 personer var til stede, hvilket er rekord for foreningens samlinger.
Ca. 60 personer var tilstede under selve årsmøtet.

5. Medlemstallene
Medlemsoversiktene viser følgende utvikling:
Pr. 1/11 -83:    474 medlemmer
Pr. 1/11 -84:    556 medlemmer
Pr. 1/11 -85:    670 medlemmer
Pr. 1/11 -86:    732 medlemmer
Pr. 1/11 -87:    801 medlemmer
Pr. 1/11 -88:    925 medlemmer
Pr. 1/9 -89:      955 medlemmer
Medlemstallet har dermed økt med 100 % på 6 år. Vel 20 % av medlemmene har vært med siden foreningens startperiode (1970—1974).
Ca. 75 av medlemmene bor i Maridalen—Sørbråten-området. Vel 470 bor i postdistriktene 4 og 8 (De 75 ikke medregnet). Ca. 90 bor utenbys og utenlands. Resten, ca. 320, bor sprett i Oslo. Medlemsøkningen er en nettoøkning.

6. Årsskriftet 1988/89
Formannen har også denne gang vært ansvarlig redaktør og fortsatt den redaksjonelle linje med variert stoff, kulturhistorisk så vel som dagsaktuelt. Det har vært tatt inn stoff som viser forskjellige syn, som f.eks. på anlegget av en golfbane og på organisasjonsspørsmål i foreningen.
Årsskriftet var også denne gang på 96 sider + omslaget. Skriftet medvirker sterkt til medlemsøkningen.
Redaktøren har ordnet alt det tekniske og har hatt en del av sine unge speidervenner til å foreta pakking for utsendelse uten annen godtgjørelse enn et måltid snitter + mineralvann.
Det ble sendt ut nærmere 1100 eksemplarer.

7. Maridalsboka 1989
Vi gjengir følgende brev fra redaksjonskomiteen, datert 31/8—89:
Til Maridalens Venners medlemmer!
Under samarbeidet mellom redaksjonskomiteen og Grøndahl & Søn Forlag A/S er det blitt klarlagt at forlaget av prinsipielle grunner ikke har villet inngå noen utgivelsesavtale med Maridalens Venner. Forlaget har bare villet forholde seg til redaksjonskomiteen som frittstående enkeltpersoner.
Det innebærer at redaksjonskomiteen er fristilt i forhold til foreningen og at Maridalens Venner og redaksjonskomiteen ikke har noen forpliktelser eller rettigheter overfor hverandre.
Foreningen har intet ansvar for Maridalsbokas innhold. Den har heller ikke noe ansvar for økonomien idet dette ligger hos forlaget.
Vi anser dette som en positiv melding til foreningens medlemmer fordi det har vist seg umulig å skaffe de meget store beløp som måtte til for å gi ut en bok av det format og den høye standard som er blitt mulig i samarbeidet med Grøndahl & Søn Forlag A/S.
Vi har satt stor pris på samarbeidet med redaksjonssjefen hos forlaget, Jan Ivar Hangen, som har hatt et avgjørende ord ved utvelgelsen av stoff og bilder. I utgangspunktet hadde vi materiale til ganske sikkert 2 bøker. Men forlaget mener det ikke er marked for mer enn 1 bok på ca. 250 sider. Mange bilder er derfor sortert ut, og de fleste artikler komprimert eller innarbeidet i andre.
Redaksjonskomiteen håper boka vil bli et solid bidrag til det pågående arbeid for et statlig vernevedtak for Maridalen slik at dette enestående område kan bli til glede også for kommende slekter.
Før jul 1989 vil ”Maridalen — vakker og verneverdig“ være til salgs hos bokhandlerne.

Med vennlig hilsen fra redaksjonskomiteen
Tore Furuberg, Jahn Børe Jahnsen, Rolf Rasch-Engh, Viggo Ree, Sheldon Reinholdt

På bakgrunn av ovenstående fremmes det flere alternative forslag overfor årsmøtet l989 om hvordan gavebeløpene på i alt ca. kr. 31 000,- kan forvaltes.

8. Maridalsspillet 1989
På s. 4 i årsskriftet 1988/89 er det redegjort for hvordan situasjonen var for et maridalsspill i år. Tidspunktet var slutten av april.
Oslo kommune bevilget ikke det nødvendige minimumsbeløp på kr. 250 000,- og dermed var de omfattende forberedelser som spillstyret under ledelse av Solveig Holm hadde gjort, bortkastet.
Det var planlagt å gjenta en liknende forestilling som i 1977, “På eventyrvandring i Maridalen”.

9. Ekskursjoner
Formannen ledet en ekskursjon i Maridalen søndag 21/5 for en farmasøytisk forening.
Torsdag 8/6 var formannen og tidligere nestformann Tore
Furuberg guide på hver sin buss da Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen hadde invitert til tur i Maridalen. Det ble tegnet en del nye medlemmer på begge turer.

10. Golfbanen på Brekke
I årsskriftet s. 2 er det opplyst at Golfklubben i brev av 15/3 d.å. bilagt tegninger fremla sine nyeste ønskemål som er en utvidet bane på nærmere l000 mål og som ville omfatte hele området mellom Brekke i syd til Låkeberget parkeringsplass i nord og mellom veien i øst til kraftlinjen og vel så det i vest. Se kartet på midtsidene i årsskriftet.
Golfklubbens ønsker førte til denne korreks fra Park- og idrettsvesenet 29/3:
”-- Vi må imidlertid presisere at verneplanen først må vedtas og golfbanen innpasses i denne før en kan komne videre med prosjektet. For saken sin del vil vi anbefale golfklubben å vise tålmodighet og la den demokratiske prosessen som behandlingsmåten av verneplanen er, gå sin gang”
2 styremedlemmer deltok i et drøftingsmøte som Norges Golfforbund og Maridalen golfklubb inviterte til våren 1989.

11. Verneplanen
Fylkesmannen sendte 14/8 d.å. verneplandokumenter med kart til grunneiere og beboere i Maridalen til foreløpig høring. Frist 15/9. Organisasjoner har ikke fått saken. Senere kommer den omfattende høringsrunden. Så vidt vites omfatter høringen bare de som bor eller eier grunn innenfor verneplanområdet; altså ikke Sørbråten og Solemskogen.

12. Disposisjonsplan
Markautvalgets forslag til disposisjonsplan for Maridalen har ikke vært forelagt Maridalens Venner til uttalelse. Men den inneholder en rekke interessante punkter som antagelig lett vil kunne innpasses i verneplanen.

13. 8 postkort til medlemmene
Postkortene i november 1988 ble en suksess. Det kom inn ca. kr. 31600,- fra medlemmene. Utgiftene til trykking og konvolutter var på ca. 16.500,-. Det ga en netto på ca. 15100,-, som er omtrent samme netto som for kalenderne i 1987.

14. Randsonebefaring må Skjerven gård
Oslo skogvesen inviterte til en randsonebefaring 31/5 på grunn av kritikk fra flere hold. 14 parter var invitert. Fra oss møtte 3 styremedlemmer. Det kom lite ut av befaringen p.g.a. dårlig fremmøte fra andre.

Oslo, 1/9 1989

Sheldon Reinholdt
Formann


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349