Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1990

Årsmelding Maridalens Venner 1990

Styret har i 1990 hatt følgende sammensetning:
Formann: Tor Øystein Olsen
Nestformann: Helge Torp
Sekretær: Roald Strand
Kasserer: Ingvar Hestdalen
Styremedlemmer:
Johan L Stang, Eilev Granum, May Solberg, Geir Erik Berge
Varamedlemmer:
Ivar Bakke, Grethe Wiens, Jan Knutsen.
Deler av det gamle styret, og det nye styret ble på Maridalen skole 21.11.90 enige om å slå seg sammen.

2. ANDRE TILLITSVERV:
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen.
Valgkomité: Roald Andresen, Tore Furuberg, Olaf Gulbrandsen

3. HOVEDOPPGAVER FOR FORENINGEN DETTE ÅR
Årsmøtet høsten 1989 var preget av strid (jfr. brev til medlemmene av 17.1.90) En viktig oppgave har vært å videreutvikle samarbeidet i foreningen og mellom foreningen og Maridalens befolkning. Dette har styrket kampen for, og økt forståelsen for, vern av dalen.

4. STYREMØTER
Det har vært avholdt 1 fellesmøte mellom det nye og det gamle styret, og 9 ordinære styremøter.

5. FELLESMØTER MED ORGANISASJONER I DALEN
Det har vært avholdt 2 fellesmøter med lokale organisasjoner i, og med tilknytning til dalen. Et møte om golfplaner (9 organisasjoner deltok) og et om trafikkforholdene i dalen (14 organisasjoner deltok). Vedtak ble sendt ansvarlige politikere og presse. Vedtaket om trafikkforholdene har medført debatt i styret i foreningen og NOA.

6. MEDLEMSKAP I OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD
Foreningen meldte seg i 1990 inn i OOF. Det førte til økt samarbeid med lokale natur- og friluftsorganisasjoner. (Befaringer om hogstplaner i Marka, fellesmøter og seminarer)

7. ÅRSMØTET 1989
Årsmøtet ble avholdt på Kjelsås skole onsdag 11.10.89. Ca. 150 medlemmer var tilstede. Før møtet holdt daværende formann Sheldon Reinholt en åpningstale han hadde kalt “Quo Vadis, Maridalens venner.”
Det sto strid om innkallingen og gyldigheten av dette årsmøtet. Derfor tok den nye formannen initiativ til et fellesmøte 24.10.89 mellom det nye og det gamle styret. Resultatet ble at deler av gamle styret og hele det nye styret slo seg sammen og ble likeverdige representanter.

8. MEDLEMSTALLENE:
1.11.83            474 medlemmer
1.11.84            556 medlemmer
1.11.85            670 medlemmer
1.11.86            732 medlemmer
1.11.87            801 medlemmer
1.11.88            925 medlemmer
1.11.89            955 medlemmer
1.11.90            1055 medlemmer
(Medlemsøkningen er en nettoøkning.)

9. MEDLEMSVERVING
Samarbeidet med postkontorene på Grefsen, Kjelsås, Maridalen, Kringsjå og Tåsen har fortsatt. Verveplakat med kassett med postgiroblanketter ble hengt opp på vårparten på godt synlige steder for publikum. Det har gitt mange nye medlemmer også i år.

10. ÅRSSKRIFTET
Geir Erik Berge, Eilev Granum og Johan L. Stang har sittet i redaksjonen med Berge som redaktør.

11. MARIDALSBOKEN
Maridalsboken kom før jul i1989. Den er utgitt på Grøndahl og sønn av Tore Furuberg, Jahn Børe Jahnsen, Rolf Rasch-Eng, Viggo Ree og Sheldon Reinholt. Boken har bidratt meget sterkt til å belyse kvaliteter i dalen.

12. MARIDALSSPILLET 1990
Heller ikke i år ble det Maridalsspill pga manglende økonomisk støtte fra Oslo Kommune.

13. KÅSERIER, TALER, AVISINNLEGG
Formannen har vært engasjert som foredragsholder i Nordberg menighet, Oslo folkeakademi, og Oslo og Omegn Turistforening. Han har videre holdt 17. mai tale i Maridalen og skrevet flere innlegg i Aftenposten, Akersposten, Klassekampen og Grefsen menighetsblad.

14. GAVE TIL MARIDALEN VEL
Styret har bevilget kr 10.000 til tilbygg på velhuset i Maridalen.

15. DISPOSISJONSPLANEN FOR MARIDALEN
Styret har drøftet deler av planen. Trafikkforholdene i dalen har vært drøftet på fellesmøte (se pkt 4). Vi har ikke fattet noe vedtak for planen.

16. VERNEPLANEN
Maridalens Venner ser frem til endelig politisk vedtak om verneplanen. Foreningen tok initiativ til et fellesmøte om golf.
Det er viktig at lokalbefolkningen får være aktivt med i utarbeidelsen av verneplanen. Foreningen følger utviklingen nøye.

17. MEDLEMSKAP I POSTGIRO MEDLEMSSERVICE FOR FORENINGER
MV har via postgiro fått alle medlemmene på data. Dette letter oversikten over medlemmer og betaling av kontingent. Styret vedtok i henhold til fullmakt fra årsmøtet kontingent på kr 40, foreningsmedlemskap på kr 90, samt at familiemedlemskap utgår.

18. FORVALTNING AV GAVER TIL GRUNNFINANSIERING AV DEN NYE MARIDALSBOKEN
(utsatt fra årsmøtet 11.10.89)
Styret vedtok 8.11.89 at hele overskuddet skulle settes på særskilt høyrentekonto og disponeres av senere årsmøter i forbindelse med vern av dalen. (alt 3 pkt 8 årsmøte 11.10.89)

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349