Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1984

Årsmelding Maridalens Venner 1984

Formann - Viggo Ree
Nestformann - Per Tunsjø
Sekretær - Marit Engh
Kasserer - Sheldon Reinholdt
Styremedlem - Aud Bruun
Varamedlemmer: Helene Laurvik og Per Pedersen
Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen
Valgkomité: Jørgen Sundby, Inger Thaugland og Ulf Thorshaug
Det har vært avholdt i alt 5 styremøter.

2. Kontingent og medlemsantall
I tråd med innarbeidet praksis har innbetalingskort for kontingent og purreskriv til de som sto med restanse for tidligere år blitt sendt ut sammen med årsskriftet. Kontingentinngangen har vært god, og medlemstallet har steget til 556 registrerte medlemmer (82 nye medlemmer i regnskapsåret). For inngang av medlemskontingent vises til årsregnskapet.

3. Maridalsspillet 1984
Representanter fra Maridalens Venner i styret i Maridalsspillet var Roger Bakken og Lise Kvalshaugen, sistnevnte rykket opp som fast medlem dette året. Som nye medlemmer av spillstyret ble Mette Nordal Froyn og Øivind Øiestad oppnevnt. Disse avløste Jean Støen og Thomas Øvergaard. Årets spill, ”Kirkesølvet” av Carl Fredrik Engelstad, ble framført på 7 dager, og publikumsoppslutningen var god, men noe mindre enn i fjor. Etter innbydelse til en rekke forfattere har spillstyret bestemt seg for Tor Edvin Dahls stykke “Gutten i steinen” (arbeidstittel) til neste år. Det vises forøvrig til egen årsberetning og regnskap fra Maridalsspillets styre som vil bli framlagt på årets generalforsamling.

4. Årsskrift
Som i tidligere sesonger har foreningen ved egen redaksjon sendt ut sitt årsskrift. ”Maridalen 1983—84” fikk i år stor oppslutning blant bidragsyterne, og heftet ble på hele 68 sider. Stoffet var variert, og inkluderte bl.a. innslag om økende press på dalen i form av trafikkproblemer, orientering og moderne skogsdrift, så vel som, artikler av historisk art. Årsskriftet fikk omtale i både Aftenposten og Ullern Avis/Akersposten, noe som resulterte i flere henvendelser fra publikum. Gledelig er det at flere forfattere allerede har meldt sin interesse for det kommende åreskrift.

5. Kontakt med publikum
En informasjonsplakat med opplysning om foreningen, samt representative årshefter og innbetalingskort er blitt montert på postkontorene på Grefsen, Korsvoll og Maridalen. Dette har resultert i mange nye medlemmer. Årsskriftet for 1983—84 er i tillegg til de faste medlemmer også sendt ut til en rekke organisasjoner, politikere etc., og dette har også resultert i nye medlemmer.

6. Ny golfbanesak
Foreningen var i år høringsinstans i forbindelse med en ny golfbanesak. Denne gangen var det Brekke utfartsparkeringsplass som ble foreslått som treningsfelt for golf. ”Maridalen golfklubb” har søkt om å få benytte dette området, og Oslo kommunes skogvesen har gått inn for saken. Styret Maridalens Venner svarte på saken i brev av 11.9., og i samsvar med foreningens vedtekter, ble det protestert på de foreslåtte planer. Det ble bl.a. presisert at ethvert inngrep i dalen i tilknytning til golfanlegg representerer et fremmedelement. Vårt ønske er å bevare det eksisterende kulturlandskap og det nåværende bygdemiljø i dalen for kommende slekter. I likhet med flere andre instanser foreslo styret at parkeringsplassen ved Brekke ble tilplantet med skog. En liten del av området kan eventuelt benyttes som utfartsplass for trimere i tilknytning til en eventuell sykkel- og gangsti langs Maridalsveien. I dag parkerer et stort antall trimere som benytter Maridalsveien sine biler i veikanten ved starten på dalen, og i dette området oppstår det daglig mange trafikkfarlige situasjoner. Saken vil innen årsskiftet bli behandlet av Frilufts- og miljøvernrådet og Helserådet (politikerne). Deretter vil den bli avgjort i Formannskapet.

7. Andre saker
Spørsmålet om ny utgivelse av boken ”Kom til den fagre Maridal”, utgitt av Maridalen Skole og Maridalens Venner i 1972, har vært diskutert, bl.a. etter henvendelse fra Maridalen Rotaryklubb, som ønsket å være med som utgiver av en eventuell annenutgave. Styret har diskutert saken, og foreslått at en ny utgave bør inneholde nytt stoff så vel som en del rettelser av det eksisterende. En eventuell tredje utgiver bør imidlertid bidra med en del nytt materiale. Saken ble utsatt til vinteren 1984/85.
Kassereren har anskaffet arkivskap for oppbevaring av årshefter og diverse papirer i Maridalen skole.
Ellers har formannen som privatperson skrevet avisinnlegg og artikler om skogsdriftens innflytelse på dyrelivet i Maridalen. Problemene i tilknytning til den moderne skogsdriften dalen vil bli fulgt opp i tiden som kommer.
Styrets kasserer har forøvrig lagt hele medlemsarkivet inn på adresse-etikettsystem. Dette har bedret situasjonen vesentlig i forbindelse med utsendelsene til medlemmene.

8. Regnskap
Det vises til vedlagte regnskapsoppstilling, gjennomgått og godkjent av foreningens revisorer.

For styret
Viggo Ree

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349