Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1998

Årsmelding Maridalens Venner 1998

1. Styret 1998
Leder Tor Øystein Olsen
Grefsenveien 66
0487 Oslo
Nestleder Lars Flugsrud
Gamle Maridalsveien 86
0890 Oslo
Sekretær Øivind Gromholt
trakk seg fra styret 29.4.98
Kasserer Trond Hjelle
Langmyrgrenda 49
0861 Oslo
Styremedlem Olav Bergenhus
Bakken
Greveveien 40
0891 Oslo
Styremedlem Grethe Wiens
Nordbergveien 25
0875 Oslo
Styremedlem Reidar Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
Varamedlem Frances Dodman
Grimstadgt. 23G
0464 Oslo
Varamedlem John Eirik Telle
Nes gård
Greveveien 20
0891 Oslo
Varamedlem Ole Svendsen
Nordmarksveien 10
0890 Oslo
Varamedlem Ole Viggo Svendsen
Moreneveien 50
2743 Harestua

2. Andre tillitsverv
Revisorer er Britt Brodin og Ingvar Hestdalen.
Valgkomiteen: Ivar Bakke, Anne Hestdalen og Øivind Øiestad.

3. Hovedoppgave for foreningen dette året
Forvaltning av landskapet i Maridalen ble hovedsaken i 1998.
Forstkandidat Henrik Holmberg fra Sverige har utarbeidet en skjøtselsplan for restaurering av gammel kulturmark i Maridalen. Denne skjøtselsplanen virkeliggjør intensjonen med vern av Maridalen og begrunner i praksis hvorfor dalen skal vernes etter naturvernloven. En velbegrunnet plan uten handling er meningsløs. Restaurering av slåttemark er det beste argumentet mot at selveste Maridalsporten skal omgjøres til en urban park for golfspillere.

4. Byrådet støtter golfplanene i Maridalen og bystyreflertallet er positiv
Et flertall av Oslos bystyre er positiv til at hele innfallsporten til Maridalen omgjøres til et golflandskap. Flertallet bestående av Høyre, Krf. og Fr.p. vedtok 23. september i praksis at de går imot intensjonene i verneplanen og formålet med vern av dalen.
29. juni sendte gruppelederne i Høyre, Frp, Krf. og Venstre et utenomparlamentarisk brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus der de varslet en positiv holdning til golfbane i Maridalen. Fylkesmannen svarte på brevet 3. august. Der slo han fast at «golfbane er et fremmedelement i Maridalen og er uforenlig med verneformålet.» Oslo og Omland Friluftsråd protesterte mot golfplanene 17. august. Rådet slo fast behovet «for at alle parter bidrar til at verneplanen og forvaltningsplanen settes ut i livet.» Høyrebyrådet foresto at bystyret skulle vedta at «verneplanen gis en slik utforming et det blir mulig å etablere et golfbaneanlegg.»
23. september vedtok bystyret et forslag fra Krf., der de viser en positiv holdning til golfbane i Maridalen og derfor vil ha en konsekvensutredning. Bare SV og RV støttet Venstres forslag om full støtte til verneplanen og avvisning av golf i Maridalen.
Den Norske Turistforening. Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF, Natur og Ungdom, Fortidsminneforeningen, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Oslo og Omegn Turistforening. Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Maridalens Venner protesterte kraftig forut for bystyremøtet. Den 8. oktober sendte de samme organisasjonene et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus der de krevde at «arbeidet med Maridalen landskapsvernområde må forseres.» Saken må sendes fra Fylkesmannen til Direktoratet for Naturforvaltning for sentral behandling.
Den politiske ledelsen i Oslo har dermed varslet at de i praksis går mot formålet med vern av Maridalen. Det er tragisk og oppsiktsvekkende, da Oslo kommune er grunneier i dalen, og et godt samarbeid med grunneieren er en forutsetning for en god forvaltning av de kulturbetinga verneområdene i Norge.
Mye positivt har kommet ut av denne striden. Vi har på en positiv måte fått fram kvalitetene i dalen gjennom media.
Her kommer en oversikt over de viktigste medieoppslag:
7. august, Østlandssending radio: Lars Flugsrud i studio, 28. august Akersposten: Maridalens Venner protesterer over en helside, med oppfølger 16. september. 3. september, Østlandssendingen: Radiodebatt mellom Tor Øystein Olsen og byråd Olaf Stene, TV innslag samme kveld, 10. september, Aftenposten over to sider: Protester mot golfbane med oppfølger 24. september, 12. oktober, Aftenposten hadde helsides TV-omtale av «Golfkrigen» utenfor Bergen med illustrasjoner fra Maridalen, 30. september, 7. oktober og 22. oktober, Aftenposten hadde tre hele sider med debatt. Talefoten Grefsen støttet i praksis golf i Maridalen med hele framsida. Søndag 27. september, Aftenposten: På en helside med førstesidehenvisning ble Maridalens og verneplanens kvaliteter presentert. Særlig ble det fokusert på forvaltning av landskapet.18. september, 16. oktober, 23. oktober og 30. oktober, Aftenposten: «Ukens turtips» ved Oslo og Omegn Turistforening var viet Maridalen.

5. 2. pinsedag
Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner, Spellaget BUL og Markakoret samarbeidet om et storslått helhetlig kulturarrangement på kirkeruinen. Det var gudstjeneste ledet av Oslos nye biskop Gunnar Stålsett. Markakoret serverte før Spellaget i BUL viste utdrag fra sommerens Maridalsspill. Over 800 var tilstede. Både TV2 og NRK Dagsrevyen sendte reportasjer fra arrangementet to ganger i løpet av kvelden. Aftenposten hadde en helsides forhåndsomtale og Akersposten dekket arrangementet med en side. Pinse og Olsok fikk kr. 30.000 i støtte fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Oslo kommune.

6. Blomsterengtur
Oslo og Omegn Turistforening, Akershus Bondelag, Skiforeningen, Spellaget i BUL og Maridalens Venner gjentok samarbeidet med tur i de flotte blomsterengene rundt Blankvann søndag 21.juni. Turen ble avsluttet på Svartor for bla å se nyrydding av 10-15 mål gjengrodde gamle slåtteenger som blir omgjort til hestebeite. Tor Øystein Olsen ledet turen med 60 deltakere. Spellaget i BUL framførte Prøysentekster. Ingen medier lagde forhåndsomtale av turen. Østlandssendingen lagde en flott radiosekvens som ble sendt dagen etterpå. Oslo kommune støttet ikke arrangementet. (kr.15. 000 i 1996, kr.10. 000 i 1997)

7. Olsok
Årets stevne samlet over 400 i regnbyger. Hans Petter Hansen ledet den første timen med bygdedans, folkedans og sangdans fra Oslo Songdanslag. Folkemusikkinstrumenter ble presentert av Harald Stølen og Øyvind Grandum. Markakoret serverte og Ivar Bakke ledet rakinga av enga. Olsokgudstjenesten ble ledet av Ørnulf Steen. Etter gudstjenesten orienterte Tor Øystein Olsen om pleie av kulturlandskapet og presenterte skjøtselsplanen til Henrik Holmberg. Til slutt viste Spellaget i BUL en storslått forestilling: Maridalsspillet «Gjøglerne kommer». Aftenposten markedsførte stevnet med nesten en helside. Dagen etterpå fikk vi et storslått oppslag med midtsidene og førstesida. Akersposten lagde også et flott midtsideoppslag. Pinse og Olsok fikk kr.30.000 i støtte fra Byråd for kultur og utdanning, Oslo kommune.

8. Skjærsjøelva
For andre gang samarbeidet Oslo Energi A/S, Skog- og friluftsetaten i Oslo, Oslo vann- og avløpsverk og Maridalens Venner om en kulturminnevandring langs Skjærsjøelva søndag 23. august. Statsråd Odd Einar Dørum åpnet turen og den nye kulturminnestien og han holdt også dagens tale i parken rundt peisestua til Oslo energi A/S. Markakoret holdt konsert. 150 personer fikk gratis grillmat og kaffe og kaker. Kun Akersposten lagde en kort forhåndsomtale. Det ble rykket inn annonser i Aftenposten og Dagsavisen.

9. Maridalsspillet 1998
6. april undertegnet Maridalens Venner og Spellaget i BUL en avtale om Maridalsspillet. Spellaget får rett til å framføre spillet over en 5-års periode. Spellaget har det hele økonomiske og juridiske ansvaret. Maridalens Venner støttet spillet med kr.10.000. Spillet gikk i perioden 24. juni - 30. juni. Se ellers Olsok og Pinse.

10. Skjøtsel i dalen
Forstkandidat Henrik Holmberg fra Sverige har utarbeidet en grundig og detaljert skjøtselsplan for slåttemark i Maridalen. Planen lar utgangspunkt i området rundt kirkeruinen. Langs den gamle ferdselsveien fra Hammeren til ruinen, restaurerer vi fem forskjellige kulturmarkstyper, som representerer ulike biotoper, utviklet i samspill mellom menneske og forskjellige naturgrunnlag. Samtidig gir dette også et tverrsnitt av dalen fra vest mot øst.
Helt i vest har vi en skrinn bjørkelund på 9 mål med innslag av nye styvingstrær av ask, lind, rogn og selje. Dette området vil ta lang tid å restaurere da området var svært overgrodd av gammel tennung (=kratt) og tett løvskog. Synlige resultater er oppnådd: Lunden hadde i 1997 fine sterile matter av solblom og i år blomstret de. I år ble trærne tynnet kraftig, kvist brent, løvtrær styvet, tennung fjernet og noe ble slått med slagslåer (påmontert traktor) og tohjulstraktor.
Hovedjobben neste år blir noe tynning i åkerkanten og å holde tennungen nede. Noe slått vil skje i framtida, f. eks hvert 3. år.
Løvenga (ny for året) på 1 mål vil muligens bli det fineste området av slåttemark i dalen. Fem gamle styvingstrær av ask er restaurert. En del nye trær er også styvet (lønn, ask, selje og lind). Kratt og trær er ryddet, kvist brent og enga ble slått med ljå og raket og årets tennung fjernet. Det er fin spiring og timian preger enga allerede.
Bekkedalen lenger øst er neste prosjekt. Der er arbeidet foreløpig stoppet av Skogvesenet p.g.a. manglende støtte fra Fylkesmannen (se senere). Området er på 7 mål gjengrodd mark siden 60-tallet.
Tørrenga rundt ruinen blir holdt i hevd og blir bare finere og finere (tettere vegetasjonsdekke). Hele enga ble slått og raket med tohjulstraktor og ljå.
Strandenga ved lautabekkens utløp ble ryddet for trær og busker og kvist brent. Graset på strandenga og fastmarksskråningen i vest ble slått med ryddesag med firkantblad. Rakinga blir dessverre utsatt til våren. Det er allerede stor forskjell fra fjorårets slått. Referanseområdet viser at tuene går gradvis tilbake, nye arter kommer inn, og den totaldominerende vassrørkvein skygger mindre (bare steril).
Kirkebjørkelunden ble ryddet for trær og kratt, kvist brent og enga ble slått med slagslåer (påmontert traktor) og tohjulstraktor og raket. Den utviklet seg svært positivt med tettere vegetasjonsdekke.
I tillegg ble åkertangen og utsiktspunktet på Låkeberget ryddet og slått med ljå og firkantblad. Her er området også utvidet ved at området lenger nord også er blitt ryddet/tynnet og kvist brent og enga slått. Bjørk ble også tynnet helt i vest. En del av rakinga blir utsatt til våren.
Dette til sammen utgjør over 35 mål.
Vi vil takke gårdbrukerne på Skar, Ødegården, Bakken, Øvre og Nedre Kirkeby, Skjerven og Store Brennenga for utkjøring av ved og hjelp til slått og raking. Skogvesenet får takk for utlån av Agria slåmaskin og slagslåer og reparasjon av vår egen Fort mikro. Skjerven for lån av ryddesag. Vi har også kjøpt en brukt ryddesag. Vi vil også takke Sogn videregående skole, linje for naturbruk og elevene Guven og Ronny.
Maridalens Venner tar formålet med vern av Maridalen på alvor og i praksis følger opp verneplanens forvaltningsplan En veloverveid skjøtsel er en forutsetning dersom staten skal verne Maridalen etter naturvernloven. Det betyr at vi følger opp myndighetenes mål om bevaring av det biologiske mangfold. Det blir dermed samsvar mellom ord og handling.
Midlene fra Direktoratet for naturforvaltning ble redusert til 0,1 mill kroner på landsbasis. Derfor søkte vi i år STILK-midler (spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap). STILK har i Oslo og Akershus hele 3,7 mill kroner til fordeling. Maridalen er i følge den «nasjonale registrering av verdifulle kulturlandskap» ett av tre høyest prioriterte i Oslo og Akershus. Maridalens Venner søkte om kr. 2000 pr mål i engangsrydding, kr. 1000 pr mål til årlig slått over en femårsperiode. I tillegg kr. 10.000 kr for utarbeiding av skjøtselsplanen. Vi ble anbefalt av fylkesmannens miljøvernavdeling å søke om fullfinansiering (vanligvis bare 70 % støtte). Dette blir til sammen kr. 70.000 i engangsstøtte og kr. 35.000 i årlig støtte over fem år.
Ifølge telefonsamtale med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen 19.10.98 fikk vi opplyst at det bevilges kr. 5.200 i engangsstøtte og kr. 4.200 i årlig støtte.
I forbindelse med behandlingen av søknaden er det gjennomført to befaringer, en med fylkesmannens landbruksavdeling og landbrukskontoret, og en med fylkesmannens kulturlandskapsgruppe. Ellers har det også vært tre befaringer med representanter fra vannverket, byantikvaren, miljøetaten, Skogvesenet og Sogn bydel.
På grunn av manglende støtte har Skogvesenet bedt Maridalens Venner stoppe nyrydding av bekkedalen.
Denne saken forteller oss at vi må sette forvaltning av verneområder i Maridalen og ellers i Norge på dagsorden, da det er vanskelig å se at det er samsvar mellom ord og handling i statens vernepolitikk og politikernes målsetning om bevaring av det biologiske mangfold. Vi støtter Skogvesenets krav at det må bevilges øremerkede midler over Statsbudsjettet til Maridalen for å kunne oppfylle verneplanens intensjoner. Fylkesmannens miljøvernsjef, Åsmund Sæther, uttalte på folkemøtet ved presentasjonen av verneplanen i Maridalen velhus høsten 1996: «Den største bjørnetjenesten vi gjør verneplanen for Maridalen er ikke å bevilge nok penger for å oppnå verneformålet.»

11. Henrik Holmberg
Forstkandidat Henrik Holmberg fra Sverige har uten lønn hjulpet Maridalens Venner med skjøtsel av Maridalen og utarbeidet skjøtselsplan. Hans bistand og deling av sine kunnskaper er umulig å måle og er et svært viktig bidrag i arbeidet med å profesjonalisere skjøtselen i dalen. Maridalens Venner ønsker ved dette å takke vår svenske import.

12. Martinhytta
Einar Linderud døde i august. Vi vil med dette takke familien for godt samarbeid over en tiårsperiode og for at vi fikk dele den enorme kunnskapen og entusiasmen Einar hadde for Martinhytta, Martin Tranmæl og arbeiderbevegelsens nåtid og fortid. Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner undertegnet en leieavtale over 3 år om leie av Martinhytta.
Store grantrær (60 år gamle) som stod tett inntil hytta er fjernet (for å hindre råte) og enga blir slått og ryddet. (Mellomrik med mye grov nattfiol.)

13. Maridalen Bygdetun
Maridalens Venner støtter arbeidet med etablering av bygdetun på Øvre Kirkeby. Lars Flugsrud er vår representant i styret.

14. Pressedekning
Golfstriden, Pinse, Olsok og blomsterengtur er nevnt. 26. juni lagde østlandssendingen radio en reportasje om «Kongeeikene» med lederen. TV2 hadde et svært fint innslag på nyhetene 5. juli om blomsterengene ved Blankvann ved lederen. «Til Skogs» nr 3-98 presenterte skjøtselen i Maridalen over 6 sider.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349