Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1993

Årsmelding Maridalens Venner 1993

1. Styret i 1993
Leder, Tor Øystein Olsen
Grefsenvn. 66, 0487 Oslo,
Tlf 22 15 47 05

Nestleder, Anne Hestdalen
Øvre Vaggestein gård, 0890 Oslo,
Tlf 22 23 11 69

Kasserer, Ronny Melle
Sørbråtvn. 23, 0891 Oslo,
Tlf 22 23 77 03

Sekretær, Sten Yngve Solberg
Ammerudgrenda 172, 0960 Oslo,
Tlf 22 25 91 49

Styremedlem, Øivind Øiestad
Nedre Stabburvn. 6B, 0873 Oslo,
Tlf 22 23 07 34

Styremedlem, Inger Thaugland
Sørbråtvn. 70 B, 0891 Oslo,
Tlf 22 23 89 64

Styremedlem,Geir Erik Berge
Havnabakken 18B, 0S74 Oslo,
Tlf 22 23 98 55

Varamedlem, Hanne Berg
Løvenskioldsgt. 19B, 0260 Oslo,
Tlf 22 55 01 70

Varamedlem, Inger Lise Lørenskogen
Movatn, 0891 Oslo,
Tlf 22 23 60 34

Varamedlem, Grethe Wiens
Nordbergvn. 25, 0875 Oslo,
Tlf 22 18 38 07

Varamedlem, Trond Herland
Kroken 3, 0891 Oslo,
Tlf 22 23 49 67

2. Andre tillitsverv
Revisorer, Tore Brodin, Inger Johanne Kasa
Valgkomite, Reidar Otto Ullevålseter, Johan Stang, Ivar Bakke

3. Hovedoppgaver for foreningen dette år
a. Øke kunnskapsmengden om landskapspleie og kulturlandskap generelt og om Maridalen som typisk skogsbygd spesielt. Økt kompetanse som er allmenndannende og øker forståelsen for vår nasjonale kulturarv, er en forutsetning dersom vi skal være med i forvaltningen av dalen som likeverdige deltakere sammen med offentlig miljøforvaltning.

b. Maridalsspillet som ble sett av 2.500 betalende fordelt på 10 forestillinger er vårviktigste måte å markedsføre dalen som Norges representant for en typisk skogsbygd.

Spillet fikk førstesideoppslag med fargebilde i Aftenposten, der kobling spill og Maridalens kvaliteter kom fint fram. Aftenposten fulgte opp med helsidereportasje 15. juli, Klassekampen hadde en to siders artikkel og NRK viste programmet ”Maridalen - et levende landskap” i serien ”Hus og landskap i Norge”, 7. september. Olsokfeiringen er også blitt tradisjon.

c. Vise landskapspleie i praksis. Maridalens Venner har adoptert blomsterenga rundt Kirkeruinene og tangen på Låkeberget for å verne om deler av vår kulturhistorie. Vi har gjennomført intensiv/ekstensiv skjøtsel med rydding, slått og dels raking.

d. Bindeledd mellom offentlig miljøforvaltning og Maridalens beboere. Maridalens befolkning må stå sentralt i forvaltningen av dalen dersom Maridalen skal bevare sin status som et internasjonalt verneverdig kulturlandskap.

4. Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter i løpet av året.

5. Maridalsspillet
Etter ett års samarbeid med BUL og Markautvalget, har vi gått tilbake til gammel ordning og samarbeider kun med Markautvalget. Følgende har representert Maridalens Venner:

Hanne Berg, leder
Ivar Bakke, arrangement
Ragnhild Noer, markedsføring
Grethe Flood, vara

Det vises ellers til egen årsberetning for Maridalsspillet.
 
Servering etter forestillingene av Markastuene. Galleriutstilling i Maridalen Kapell ved Karen Forberg og Antigona Qena. Statsråd Gudmund Hernes åpnet spillet.

6. Årsskrift
Tema for årsskriftet er kulturlandskap, Sten Yngve Solberg er ansvarlig redaktør.

7. Olsok
I samarbeid med Maridalen menighetsråd, Nordberg menighet og Bjørnholt, ble også Olsok 1993 markert i Kirkeruinene i Maridalen. Det beste fra vår nasjonale kulturarv ble demonstrert: Rømmegrøt og spekemat fra Nordmarksplassen Bjørnholt, slått og raking av bønder i dalen, hester med høyvogn, felespill ved Knut Trøen, trekkspill ved Kåre Limseth, folkedansere og Olsokgudstjeneste ved sogneprest Jørgen Karlsen. Tor Øystein Olsen avsluttet med et kåseri. Ca 500 deltok.

8. Pinsegudstjeneste
3. pinsedag 1643 var siste offisielle gudstjeneste i St. Margarethakirken. 2. pinsedag 1993 var 350 års markering av dette. Prost Tor Gøsta Haka holdt prostigudstjeneste (Vestre Aker) for ca 500 mennesker. Kikutstua sto for servering av rømmegrøt og spekemat. 100 mennesker deltok på rusletur til Neskroken ledet av Tor Øystein Olsen. Fint innslag i Kveldsnytt ved Olav Gran Olson der han også fikk fram Maridalens plass i vår kulturhistorie.

9. Akerselvdagen 6. mai
”Akerselva mot år 2000” sto som arrangør. Vi hadde stand ved Oset. Hest med kjerre, skuespillere, Maridalstroll og prinsesse vandret nedover langs Akerselva.

10. Styrket samarbeid med Markakulturen
Markastuene har stått for serveringen under Maridalspillet, pinse- og Olsokarrangementene. Hanne Berg og Tor Øystein Olsen deltok på julemøtet til Nordmarken Vel 9. desember 1992. 9. september var det et fellesmøte mellom Oslo og Omland Friluftsråd, Nordmarken Vel og Maridalens Venner i Martinhytta.
Tema var ”Fastboende i marka og kulturlandskap”.

11. Golfbanesaken
Plan og bygningsetaten i Oslo kommune sendte i mars ut et høringsutkast med forslag til golfbaner i Oslo. Maridalen var et sentralt forslag til 18 hulls golfbane i Oslo. Maridalens Venner protesterte over en hel side i Aftenposten Weekend 21. april. Vi sendte høringsuttalelser sammen med Oslo og Omegn Friluftsråd. Det konkluderes med at utkastet faglig sett er meget svakt og at golfbane i Maridalen er helt uaktuelt. OOT anbefaler at etaten trekker utkastet tilbake.

12. Sandermosen stasjon
Aftenposten meldte 20. oktober at NSB ønsker at Sandermosen stasjon skal rives fordi den er skjemmende for OL-94. Byantikvaren protesterte i samme avis. Maridalens Venner vil på det sterkeste fordømme en slik riving. Stasjonen er tiltenkt en mulig sentral rolle i verneplanutkastet for dalen.

13. Urnelund i Maridalen
Plan og bygningsetaten i Oslo kommune har sendt ut et høringsutkast angående gravplasser i Oslo. Maridalens Venner er svært positive til urnelund i tilknytning til Maridalen Kapell. En slik urnelund vil berike kulturlandskapet i Maridalen.

14. Verneplanen
Planen er ennå ikke offisielt godkjent av Direktoratet for Naturforvaltning for ekstern høring. Vi ser fram til utkastet i spenning.

15. Skjøtsel i dalen
Maridalens Venner i samarbeide med bønder i dalen, gjennomførte gammeldags slått med raking på Kirkeruinen på Olsok. Maridalens Venner fulgte opp med slått, tynning av kratt og noe raking rundt ruinen og på åkertangen på Låkeberget. Hensikten er å få fram tidligere tiders vegetasjon for å vise århundreders samspill mellom menneske/ljå/beite/natur. Resultatet vil bli en vakker blomstereng som viser spor av våre kulturelle røtter, vår nasjonale kulturarv.

16. Medlemskap i OOF
Vi er betalende medlem av Oslo og Omegn Friluftsråd. Kontingenten er 2.500 kr pr år. Vi deltar aktivt på møter i OOF.
 
17. Befaringer
26. juli deltok Tor Øystein Olsen på befaring på Kirkeruinen sammen med byantikvar Hans Jakob Hansteen og Kjell Sandås fra Miljøetaten. 8. oktober var han også på tur i Maridalen sammen med botaniker Stein Flatby, fylkesmannnen i Oslo og Akershus.

18. Andre arrangementer
3. desember 1992 var det møte anledning friluftslivets år i Oslo kommune. 21. januar 1993 var det møte med Skiforeningen angående profilering av Maridalsspillet. 4. mai viste lederen lysbilder i Solemskogen Vel. 22. mai var det fellesarrangement med Kikutstua. Lederen guidet ca 20 personer rundt Maridalsvannet og inn til Kikut. Karen Forberg åpnet galleriutstilling på Kikut. Motivene var hentet fra Marka og Maridalen.

7. juni viste lederen lysbilder for Koll-veteran. 8. juni besøkte lederen Tåsen skole. Informasjonsmøte for lærerne og en times undervisning for en 7. klasse. 17. juni ledet lederen en sykkeltur med samme 7. klasse samt foreldre inn til Neskroken. 15. august informerte lederen om kulturlandskap på Bondelagets ”Åpen Gård” i Sørkedalen.

6., 11. og 20. oktober kåserte lederen om kulturlandskapsproblematikk for lærere i Oslo og Akershus i regi av Statens Utdanningskontor. 11. oktober viste lederen lysbilder for Nordberg Lions. 14. oktober deltok lederen i diskusjon omkring utarbeidelse av nye læreplaner for Norsk Reiselivsskole.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349