Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1992

Årsmelding Maridalens Venner 1992

1 Styret
Styret har i 1991/92 hatt følgende sammensetning

Leder: Tor Øystein Olsen
Nestleder: Geir Erik Berge
Kasserer: Ronny Melle
Sekretær: Sten Solberg

Styremedlemmer:
Grethe Wiens
Arnt Myrvoll
Ivar Bakke

Varamedlemmer:
Trond Herland
Håvard Nordlie
Inger Lise Lørenskogen
Inger Thaugland

2 Andre tillitsverv:
Revisor: Tor Brodin og Inger Johanne Kasa.
Valgkomite: Johan Stang, Reidar Otto Ullevålseter, Anne Rønning

3 Hovedoppgaver for foreningen dette år.
Maridalsspillet ble sett av 2700 betalende personer fordelt på 13 forestillinger. I tillegg fikk spillet stor medieomtale (bla i “Kveldsrevyen” NRK).
Dette har økt interessen for dalens mange kvaliteter og bidrar til fremtidig vern.
 
4 Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter i løpet av året.
 
5 Maridalsspillet
Vi inngikk for 1992 en samarbeidsavtale med Bondeungdomslaget i Oslo. Instruktør for spillet var Alf Malland. Svartedauen av CF Engelstad ble spilt. Spillet har hatt en pause siden 1988. Følgende representerte Maridalens Venner i spillstyret:

Hanne Berg (2år) leder
Ivar Bakke (2 år)
Randi Oppedal (1 år)
Ragnhild Noer vara.

For 1993 er følgende oppnevnt
Nancy Henriksen (2år)
Randi Oppedal (1 år)

Revisor er Inger Kasa.
Det vises ellers til egen årsberetning for Maridalsspillet.

6 Årsmøtet 1991
Årsmøtet ble avholdt i Kirkestuen på Nordberg torsdag 16.12 1991.
 
Ca. 40 personer var tilstede. Vi hadde kulturinnslag v Bjarne Larsbråten (torader) og Tor Øystein Olsen med lysbilder fra Maridalen og Marka. Årsmøtet ble avholdt i rolige former. Etter møtet var det servering av kaffe og kaker.

7 Årsskriftet
Sten Solberg, Inger Noer og Geir Erik Berge har sittet i redaksjonen. Ragnhild Momrak har originaltegnet en rekke tegninger til årsskriftet. Styret er ansvarlig for utgivelsen. Tema for årsskriftet er et jubileumsnummer for Maridalens Venner 1972 – 1992.
8. Olsok-arrangement
I samarbeid med Maridalen menighetsråd, Nordberg menighet og Marihønene, ble også Olsok 1992 markert i Kirkeruinene i Maridalen. Biskop Gunnar Lislerud holdt prekenen, Marihønene sto for serveringen, og det ble vist en scene fra Svartedauen. Tor Øystein Olsen ledet en kulturhistorisk rusletur rundt kirkeruinene, Greveveien og kapellet.
 
Vi fikk stor mediaomtale for dagen: Helside i Akersposten, og lederstoff i Akersposten m/bilde, samt 20 minutter med Gunnar Lislerud og Tor Øystein Olsen i Østlandssendingen. Vel 200 deltok på Olsok-arrangementet.

9 Kulturlandskaps-uke i Oslo i regi av Miljøetaten.
Maridalens Venner bidro med rusletur 31. mai fra Skar via kruttmagasinet, Martinhytta og Ø.Vaggestein gård hvor Anne og Ingvar Hestdalen hadde servering i ekstrem sommervarme.
 
10 Akerselvdagen 24. mai
”Akerselva mot år 2000” sto som arrangør. Vi hadde stand ved Oset og stilte med hest og kjerre. Maridalsspillet ble presentert. Maridalens Venner ble dekket med dobbeltside-oppslag i Akersposten.
 
11 Goltbanesaken
Norges Idrettsforbund sendte 29. april 1992 et brev til fylkesmann Kåre Willoch med kopi til byrådsleder Gerhardsen for å avtale et møte vedrørende golfbane i Maridalen. Maridalens Venner protesterte gjennom presseoppslag i Aftenposten og Akersposten. Resultatet av møtet 30.6 der bl.a. Golfforbundet, naturvernforbundet, Norges idrettsforbund, fylkesmannen og byråd for miljø deltok, var en halv seier:
1: De ble enige om å gå inn for samlet plan for golfbaner i Oslo/Akershus.
2: Verneplanen for Maridalen skal utarbeides før det tas stilling til en eventuell golfbane.

Verneplanen skal påskyndes.
Dette resultatet fikk 1. side oppslag i Aftenposten 15.7 med tittel ”Golftap i Maridalen”. Akersposten fulgte opp 31.7 med 3 siders reportasje om golfsaken.
 
12 Verneplanen
Fylkesmannen har vedtatt å påskynde verneplanarbeidet. Et privat konsulentfirma skal utarbeide forvaltningsplanen under ledelse av Lars Flugsrud (landskapsarkitekt).
 

En rådgivende gruppe med 1 fra skogvesenet, 1 fra miljøetaten, 2 fra byantikvaren, 1 fra byplankontoret, 1 fra fylkesmannen, samt 1 fra hver av gruppene markautvalget, forpakter/bondelaget, og Maridalens vel er oppnevnt. Forvaltningsplanen ventes ferdig i 1992 og sendes på lokal og nasjonal høring.
 
13 Samarbeid med andre organisasjoner i Oslo Omland Friluftsråd
Vi deltar jevnlig i møter i OOF. Hovedsak i år har vært nye markaforskrifter der vi sammen med 17 andre organisasjoner sto bak en felles høringsuttalelse. Vi deltok aktivt i utformingen av uttalelsen. Hogstplaner i marka blir løpende vurdert.
 
14 Andre arrangementer
11. desember viste lederen lysbilder på Nordmarkas vels julemøte. Byrådsleder med familie deltok.
15. desember holdt lederen foredrag med lysbilder på Kikut, 26.5 i Lions klubb. 1. oktober holdt lederen foredrag om Oslo by som kulturlandskap i Oslo Bymuseum.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349