Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1983

Årsmelding Maridalens Venner 1983

I 1983 har styret bestått av følgende:
Ulf Thorshaug, formann
Viggo Ree, viseformann
Olaf Lørenskogen, kasserer
Kirsten Bjune, sekretær
Per Thunsjø, styremedlem
Helene Laurvik, varamedlem
Per Pedersen, varamedlem
Styret har i 1983 avholdt i alt 4 styremøter
Styret utgav i 1983 et jubileumsskrift med tittelen “Maridalen 1982—83 Jubileumsskrift”. Skriftet ble foruten til foreningens medlemmer også sendt sentrale politikere og kommunale instanser. Eksempelvis innløp det fra Oslos ordfører følgende brev:
”Maridalens Venner
Kjære Ulf Thorshaug.
Jeg takker hjerteligst for den tilsendte jubileumsbok
— som jeg gleder meg til å lese.
Vennlig hilsen Albert Nordengen”.
Styret har ellers i det forløpne år måttet fortsette sin overvåking av arbeidet med dalen og dermed å oppfylle sin formålsparagraf. Vi vet nå at planene for golfbaneanlegget inntil videre er skrinlagt, og at andre forslag om henleggelse av virksomheter til dalen behandles med den største forsiktighet nettopp av hensyn til myndighetenes bevissthet om at det er både organisasjoner og bydelsutvalg som nøye følger utviklingen.
Oslo Helseråd har påbegynt arbeidet med en verneplan for Maridalen, og dersom denne kommer, blir vedtatt og er tilfredsstillende for Maridalens Venner, kan det ikke utelukkes at foreningen i løpet av et par år definitivt har oppfylt sin formålsparagraf.
Maridalsspillet hadde også i år en meget vellykket sesong med stort publikumsbesøk. Før premieren ble det i samarbeide med Maridalens Venner arrangert en historisk vandring. I skrivende stund synes det klart at årets sesong vil gi et pent overskudd (Maridalens Venner avsto for sin del til Maridalsspillet den royalty, som forfatteren for — for så vidt gjelder “Svartedauen”, har skjenket vår forening). Styrets formann og kasserer hadde ved noen anledninger under spillet en stand, men oppslutningen fra publikum var dessverre meget liten. Muligens var opplegget for dårlig og bør intensiveres neste år. Styret er forøvrig forvisset om at Maridalsspillet er kommet for å bli, og vil fortsette å gi et sunt bidrag til opprettholdelse av Oslos befolknings interesse for dalen og dens verdier.

Oslo, 10. november 1983
Styret

Som nevnt i forordet var det store utskiftninger i styret etter 1983-sesongen. Både Kirsten Bjune, Olaf Lørenskogen og Ulf Thorshaug trakk seg tilbake etter flere års iherdig innsats for foreningen. På vegne av det nåværende styret vil jeg få takke alle tre for all interesse og helhjertet arbeidsdeltagelse i Maridalens Venner. En spesiell takk til Olaf Lørenskogen, som i mange år har sittet som kasserer. Hans nøyaktighet og ordenssans har i høy grad inspirert hans medarbeidere i styret. Samtidig vil jeg også få rette en takk til både Jean Støen og Thomas Øvergaard, som etter flere års innsats gikk ut av spillstyret. Deres arbeid har vært av meget stor betydning, og samarbeidet har vært utbytterikt.

V. Ree

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349