Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1981

Årsmelding Maridalens Venner 1981

Styret har i 1981 bestått av følgende medlemmer:
Ulf Thorshaug — formann
Kirsten Bjune — sekretær
Olaf Lørenskogen — kasserer
Kjell Gulbrandsen — styremedlem
Per Tunsjø — styremedlem
Varamedlemmer: Viggo Ree, Øyvind Øyestad
Revisorer: Tore Brodi, Jørgen Sundby
Valgkomité: Eilev Gramuin, Trond Herland, Jørgen Sundby
Det har vært holdt 4 styremøter.

2. Medlemmer
Sammen med utsendelse av årsskriftet Maridalen 1980 ble også innbetalingskort for kontingent for 1981 vedlagt. Ved utgangen av 1981 vil Maridalens Venner ha ca. 500 medlemmer. Medlemskontingenten for inneværende år utgjør kr. 7.600,-.

3. Generalforsamling 1980
Generalforsamling ble holdt 24. november 1980 på Maridalen skole. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Revidert formålsparagraf ble vedtatt. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

4. Maridalsspillet 1981
Maridalsspillet hadde i år urpremiere på Carl Fredrik Engelstads stykke “Kirkesølvet” som danner tredje ledd i trilogien om Maridalens historie. Spillet var også i år en suksess og ble meget godt besøkt. Det vises til egen beretning og eget regnskap.

Til styret i Maridalspillet ble for 1981 oppnevnt:
— Thomas Øvergaard
— Jean Støen og
— Gunnar Bjune
Som varamann ble Trond Herland oppnevnt.

5. Kontakt med publikum
I 1981 ble det i juni måned arrangert 2 kulturhistoriske vandringer i midtre og nordre del av dalen. Turene ble ledet av Trond Herland. Styret vil benytte anledningen til å takke Trond Herland også for denne del av hans mangesidige innsats for Maridalens Venner.

6. årsskrift
Også i 1981 har styret ved egen redaksjon sendt ut sitt årsskrift. Det begynner nå å bli mangel på kulturhistorisk stoff i foreningens eget arkiv og styret vil gjennom dette rette en henstilling til medlemmer som måtte ha interessant stoff om å sende dette til styret slik at det kan grunnlag også for et årsskrift i 1982.

7. Golfbane i Maridalen
Styret er nå gjort kjent ned at kontoret for Park- og idrett har fremmet nytt forslag til anlegg av en golfbane i Maridalen på området mellom Brekke og frem til bebyggelsen ved Store Brennenga. Forslaget er revidert i forhold til det opprinnelige forslag ved at et mindre treningsfelt samt klubbhus er lagt til vestre side av Maridalsveien. Det var opprinnelig forutsetningen at Bygningsrådet skulle få planen til behandling på sitt møte i november 1981, men det er nå opplyst at saken av ulike årsaker blir utsatt til Bygningsrådets møte i januar 1982. Styret har drøftet en foreløpig slagplan for sin aksjon mot dette prosjekt, og anser at dette i det kommende år vil bli den viktigste sak for Maridalens Venner og at det må legges alt mulig arbeid i å mobiliseres all mulig ekspertise i denne sak. Styret vil om nødvendig gå ut med ekstraordinær informasjon til medlemmene. Byplankontoret opplyser en der vurderer saken som så stor og betydelig at det vil bli gitt lang tid for høring i de ulike instanser.

Styret

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349