Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1980

Årsmelding Maridalens Venner 1980

Styret har i 1980 bestått av følgende medlemmer:
Trond Herland - formann
Ivar Christiansen - nestformann
Olav Lørenskogen - kasserer
Kirsten Bjune - sekretær
Ole Schrøder - styremedlem
Varamedlemmer: Per Tunsjø, Kjell S. Gulbrandsen
Revisorer: Tore Brodin, Arne Jensen
Valgkomité: Eilev Granum, Arne Jensen, Jørgen Sundby
Det har vert holdt 8 styremøter.
2. Medlemmer
Sammen med utsendelse av årsskriftet Maridalen ‘79 ble også innbetalingskort for kontingent for 1980 vedlagt. Ved utgangen av 1980 har Maridalens Venner ca. 600 medlemmer. Medlemskontingenten for inneværende år beløper seg til ca. kr. 8 000,—.
3. Generalforsamling 1979
Generalforsamlingen ble holdt 28. november 1979 på Maridalen skole. Ca. 15 medlemmer var tilstede på generalforsamlingen som ble ledet av formannen Trond Herland. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Styret hadde foreslått at ordet propaganda skulle utgå i formålsparagrafen. Dette ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteen ved Eilev Granum, ledet valget og la fram valgkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
4. Maridalsspillet 1980
Fredag 8. august 1980 var det premiere på Maridalsspillet “Svartedauen” av Carl Fredrik Engelstad. Stykket fikk god omtale i pressen.
Besøket var godt til de 10 forestillingene som ble gjennomført ved Margaretha kirkens ruiner. Til styret i Maridalsspillet oppnevnte Maridalens Venner disse medlemmer:
— Erik Børresen
— Jean Steen
— Thomas Øvergaard
Som varamann ble Inger Thaugland oppnevnt.
Etter Erik Børresens bortgang, oppnevnte Maridalens Venner Ulf Thorshaug til representant i spillstyret.
I brev til Bydelsutvalg 40—Marka som også oppnevner representanter til spillstyret, foreslo Maridalens Venner at forretningsfører og kunstnerisk ansvarlig instruktør ikke skulle inngå i det valgte spillstyret, men engasjeres og lønnes av Maridalsspillet. Dette ble tiltrådt av bydelsutvalget.
Vi viser forøvrig til eget regnskap og årsberetning fra Maridalsspillet.

5. Kontakt med publikum
I 1980 ble det gjennomført to kulturhistoriske vandringer i september. Turene ble ledet av Oskar Jahnsen og Trond Herland.
Tilsammen 35 deltakere var med på vandringene som tok for seg den nordlige og midtre del av Maridalen. Styret vil benytte anledningen til å takke Oskar Jahnsen for at han gjennom flere år har vært turleder for foreningen.
Formannen har i 1980 holdt 4 kåserier om Maridalen og Maridalens Venner, noe som bl.a. har ført til en viss tilgang av medlemmer.
I forbindelse med foreningens l0-årsjubileum 9. juni 1980, hadde Maridalens Venner to ”stands” søndag 8. juni ved Låkeberget og Skar. Her ble lepesedler delt ut, og nye medlemmer tegnet.

6. Forslag om golfbane i Maridalen.
Ved årsskiftet sendte Oslo byplankontor ut forslag om golfbane ved Stubberud. Maridalens Venner har protestert sterkt mot forslaget. Vi viser her til forordet i Maridalen ‘79 og vedlagte løpeseddel.

7. Opparbeidelse av den gamle Ankerveien.
Styret har ved inspeksjoner fulgt opparbeidelsen av den gamle Ankerveien fra Blanksjø til Hammeren. Vi fryktet at veien ville bli utvidet til regulær kjørevei — noe som ikke ser ut til å skje.

8. Årsskrift / Bok
I mars 1980 sendte Maridalens Venner ut årsskriftet Maridalen ‘79 til sine medlemmer. Årsskriftet var redigert av styret. Foreningen ser utgivelsen av et årsskrift som en viktig oppgave for en forening av denne art. Det viser seg å være stor interesse for kulturhistorisk stoff. Styret har fortsatt stoff på lager, slik at vi regner med å kunne sende ut årsskrift også i 1981. Styret har vurdert nytt opplag av “Kom til den fagre Maridal”. Styret har funnet at omkostningene blir for høye. Nytt opplag vil derfor ikke bli laget foreløpig.

Styret

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349