Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1979

Årsmelding Maridalens Venner 1979

Styret har i 1979 bestått av følgende medlemmer:
Trond Herland — formann, Ivar Christiansen — nestformann, Olav Lørenskogen — kasserer, Kirsten Bjune — sekretær, Ole Schrøder — styremedlem.
Varamedlemmer: Per Arnold Backe og Ingvald Hindbjørgmo.
Revisorer: Guttorm Berg og Arne Jensen.
Valgkomité: Eilev Granum, Arne Jensen og Jørgen Sundby
Det har vært holdt 8 styremøter. To av møtene har vært felles med styret i Maridalsspillet.

2. MEDLEMMER
Sammen med utsendelse av årsskriftet Maridalen ‘78 ble også innbetalingskort for kontingent for 1979 vedlagt. Ved utgangen av 1979 har Maridalens Venner ca. 500 medlemmer. Medlemskontingenten for inneværende år beløper seg til ca. kr. 7 000,-.

3. GENERALFORSAMLING 1978
Generalforsamlingen ble holdt 23. november 1978 på Maridalen skole. Ca. 20 medlemmer var tilstede på generalforsamlingen som ble ledet av formannen Oscar Jansen. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Det var ikke kommet inn forslag til endringer av vedtektene. Valgkomiteens formann, Eilev Granum, ledet valget og la fram valgkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

4. MARIDALSSPILLET 1979
Fredag 10. august 1979 var det premiere på Maridalsspillet “Kirkebyggeren” av Carl Fredrik Engelstad. Stykket fikk god omtale i pressen og til tross for dårlig vær under forestillingene, var besøket godt til de ni forestillingene som ble gjennomført ved Margaretha kirkens ruiner. Til styret i Maridalsspillet oppnevnte Maridalens Venner disse medlemmer:
Erik Børresen, Bjørn Jensegg, Ole Schrøder. Som varamann ble Jean Støen oppnevnt.

5. OMVISNINGER I MARIDALEN
I 1979 ble det gjennomført tre kulturhistoriske vandringer i juni og tre vandringer i september slik tradisjonen har vært gjennom flere år. Turene ble ledet av Oscar Jansen, Trond Herland og Ivar Christiansen.
Fremmøte til disse kulturhistoriske vandringer varierte en del og været får ta sin del av skylden for at fremmøte i år ikke var så godt som vi kunne ønske. Det bør også understrekes at foreningen ikke har økonomi til å avertere i pressen for disse vandringer og er derfor avhengig av at avisene tar inn meldinger uten godtgjøring. Det viste seg å by på enkelte problemer.
Søndag 14. oktober 1979 arrangerte Oslo og omegn turistforening i samarbeid med Maridalens Venner, et skogtreff i Maridalen. Turen gikk fra Hønefoten via jettegrytene og Neskroken til Nes gård der formannen kåserte om Maridalen og Maridalens Venner for ca. 400 fremmøtte. På Kirkeby ved Margaretha-kirken orienterte Gunnar Bjune om kirken og prestegården på Nedre Kirkeby. Under dette skogtreffet ble det utdelt materiell til interesserte. Styret regner med at medlemsmassen i foreningen økte etter dette samarbeidet med Oslo og omegn turistforening.

6. KONTAKT MED OSLO KOMMUNE, SKOGVESENET
Styret i Maridalens Venner tok allerede i desember 1978 kontakt med Oslo kommune, Skogvesenet og ba administrasjonen vurdere å opparbeide en sykkelvei fra Midtoddveien til Sander gård. 9. januar 1979 deltok Olav Lørenskogen, Ole Schrøder og Trond Herland i en befaring sammen med andre foreninger og Skogvesenet. Saken er senere blitt behandlet i kommunale organer og det ser ut til at veien vil kunne bygges i 1980/81. Maridalens Venner hilser dette velkommen fordi publikum da får anledning til å sykle rundt Maridalsvannet.
Maridalens Venner har også tatt opp en plan Oslo Skogvesen tidligere har lansert om et kombinert bruk av en uthusbygning ved Nedre Kirkeby. Maridalens Venner og Maridalsspillet har sammen rettet en henvendelse til Skogvesenet og bedt om at planen om et felles bygg for forpakteren på Nedre Kirkeby og lokaler for Maridalsspillet realiseres.

7. ÆRESMEDLEM
Forfatteren Carl Fredrik Engelstad har nå skrevet to skuespill spesielt beregnet på oppføring ved kirkeruinen i Maridalen. Mellom 30 og 40 000 mennesker har kommet til Maridalen for å se Maridalsspillene de fem år det har vært holdt forestillinger ved Margarethakirkens ruin. I henhold til foreningens formålsparagraf er det viktig å spre opplysning om Maridalen med å gjøre Maridalen kjent blant folk slik at dalen kan bevares som en levende bygd i Oslo. På denne bakgrunn vedtok styret enstemmig i sitt møte 25. juni 1979 å utnevne Carl Fredrik Engelstad til æresmedlem i Maridalens Venner. Utnevnelsen skjedde på premieren for “Kirkebyggeren” fredag 10. august.

8. ÅRSSKRIFT
1. mars 1979 sendte Maridalens Venner ut årsskriftet Maridalen ‘78 til sine medlemmer. Årsskriftet var redigert av Ingvald Hindbjørgmo. Foreningen ser utgivelsen av et årsskrift som en viktig oppgave for en forening av denne art. Det viser seg å være stor interesse for kulturhistorisk stoff. Styret har fortsatt stoff på lager, slik at vi regner med å kunne sende ut et årsskrift også i 1980.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349