Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1978

Årsmelding Maridalens Venner 1978

Styret har i 1978 bestått av følgende medlemmer: Oskar Jahnsen, formann, Ivar Christiansen nestformann, Olaf Lørenskogen, kasserer, Kirsten Bjune, sekretær og Turid Frimo, styremedlem.
Varamedlemmer: Per-Arnold Backe og Ingvald Hindbjørmo.
Per-Arnold Backe har møtt som fast styremedlem hele året i stedet for Turid Frimo.
Revisorer: Guttorm Berg og Jørgen Sundby
Valgkomite: Eilev Granum, Arne Jensen og Jørgen Sundby.
Det har vært holdt 9 styremøter.

2. MEDLEMMER
I desember 1977 ble det sendt ut innbetalingskort for kontingent for 1978 til ca. 600 registrerte medlemmer. Da en god del medlemmer ikke hadde betalt kontingenten i løpet av 1. halvår, ble det sendt purring til disse i august 1978. I samsvar med vedtektenes § 6 ble de som ikke hadde betalt for 1978 og eventuelt tidligere år innen 1. oktober, strøket som medlemmer. Dette utgjorde ca. 150 medlemmer, og det betyr at Maridalens Venner før generalforsamlingen 1978 har ca. 480 medlemmer som alle har betalt kontingenten for 1978. Av disse er ca. 30 nye medlemmer i 1978. Innkommet medlemskontingent i 1978 er ca. kr. 10.000,- mot kr. 2.000,- i 1977.

3. GENERALFORSAMLING 1977
Generalforsamlingen ble holdt 30. november 1977 i Tåsen Velhus. Ca. 45 medlemmer var til stede på generalforsamlingen som ble ledet av formannen, Olaf Gulbrandsen. Den utsendte årsberetning ble ikke godkjent av generalforsamlingen. Etter forslag ble Olav Aarnes og Erik Børresen valgt av generalforsamlingen til å omredigere årsberetningen. Den omredigerte årsberetningen ble enstemmig vedtatt. Regnskapet ble så enstemmig godkjent. Et innkommet forslag fra Trond Herland og Oskar Jahnsen angående Maridalens grenser i forbindelse med vedtektenes § 4 ble enstemmig vedtatt med et lite tillegg. Valgkomiteens formann, Eilev Granum, ledet valget og la fram valgkomiteens innstilling, som ble enstemmig vedtatt.

4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I styremøte 12. januar 1978 ble det vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for at medlemmene kunne ta stilling til et forslag til vedtekter for Maridalsspillet. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble holdt 1. februar 1978 på Maridalen skole. Ca. 35 medlemmer var til stede, og møtet ble ledet av formannen, Oskar Jahnsen. Det utsendte forslag til vedtekter for Maridalsspillet ble enstemmig vedtatt med noen mindre tillegg og presiseringer.

5. MARIDALSSPILLET 1978
Etter at nye vedtekter for Maridalsspillet var vedtatt, oppnevnte Maridalens Venner følgende medlemmer til styret for Maridalsspillet: Erik Børresen. Bjørg Jenseg og Brede Kråbøl. Ved konstitueringen av styret for Maridalsspillet ble Brede Kråbøl uttrukket til funksjonstid 1 år. Som varamedlem ble oppnevnt Turid Skolseg. Hun trakk seg senere fra vervet og som nytt varamedlem ble oppnevnt Britt Brodin. Senere ble Åsmund Aslesen oppnevnt som revisor fra Maridalens Venner. Vi viser forøvrig til eget regnskap og årsberetning fra Maridalsspillet.
6. OMVISNINGER I MARIDALEN
Etter en pause på noen år gjenopptok vi omvisningene i Maridalen høsten 1978. Søndag 10. september ble turen i søndre del med start fra Brekkekrysset gjennomført med Oskar Jahnsen som turleder. Det var gråvær og regn, men ca. 25 deltakere.
Søndag 17. september stod midtre del på programmet med start fra Hammeren. Turlederen, Trond Herland, hadde med seg ca. 45 deltakere i stiv kuling med sol.
Søndag 24. september ble omvisningene avsluttet i nordlige del med start fra Skar. Bare ca. 10 deltakere fikk turlederen, Oskar Jahnsen, med seg i tåke, yr og regn. Det ser ut til at folk kommer til omvisningene hvis været er godt, så de vil bli forsøkt arrangert også i 1979. Under omvisningene ble det vervet ca. 30 nye medlemmer.

7. ÅRSSKRIFT
Utgivelsen av årsskrift anser styret som en viktig oppgave. Årsskriftet bør være et kontakt- og informasjonsorgan overfor medlemmene, og er derfor avhengig av medlemmenes medvirkning. Styret har allerede en del stoff til et nytt årsskrift, men vil igjen oppfordre medlemmene til også å gjøre en innsats. Det vil være en mulighet til å vise at Maridalens Venner fortsatt er en levende forening. Til slutt kan vi nevne at bøker, årsskrift og annet materiell nå er samlet i eget rom på Maridalen skole, hvor foreningen vil prøve å konsentrere sin virksomhet heretter.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349