Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1976

Årsmelding Maridalens Venner 1976

1.      Ved generalforsamlingen 28. mai 1975 ble bl.a. vedtektene forandret slik at generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av november. Det ble også vedtatt at det sittende styre skulle fungere frem til det nye tidspunkt for generalforsamlingen.
2.      Sommeren og høsten 1975 var hele styret engasjert i arbeidet med gjennomføringen av Maridalsspillet ‘75. Programmet for Maridalsspillet ‘75, som gir fyldige opplysninger omkring spillet, er sendt til alle medlemmene.
3.      Etter avtale med forfatteren Carl Fredrik Engelstad tilfalt royalty av Maridalsspillet ‘75, kr. 7.200,- Maridalens Venner. Dette beløpet er overført videre til Maridalen skole, som har fått kr. 5.000,- til innkjøp av piano, og til Maridalsspillet ‘76, som har fått et tilskudd på kr. 2.200,-.
4.      Det styret som ble valgt ved generalforsamlingen 4. desember 1975 har bestått av: Oskar Jahnsen, formann, Olav Aarnes, nestformann, Olaf Gulbrandsen, kasserer, Grete Randsborg, sekretær, og Rolf Rasch-Engh, styremedlem. Varamedlemmer har vært Inger Laurvik og Turid Frimo. Som revisorer har fungert Jørgen Sundby og Guttorm Berg. Følgende nye kontingentsatser ble vedtatt på generalforsamlingen: Enkeltpersoner kr. 15,-familier kr. 20,-, grupper kr. 50,- og støttemedlemmer kr. 300,-.
5.      Det har vært holdt 9 styremøter i 1976. Fra styret er det blitt sendt ut 2 rundskriv til foreningens ca. 600 medlemmer.
6.      I styret for Maridalsspillet ‘76 har Gerd Bjørndal, Aage Kummen, Rolf Rasch-Engh, Olav Aarnes og Oskar Jahnsen deltatt fra Maridalens Venner. Det ble i år oppført et synge- og dansespill, «Med kirkesang og dans på Vang», og det ble avviklet i alt 6 forestillinger mellom 15. og 22. august. Spillet ble sett av ca. 3.000 mennesker, og dette ga tilstrekkelige inntekter, sammen med kommunale og statlige tilskudd til å dekke utgiftene. Programmet for Maridalsspillet ‘76 vil bli sendt til alle medlemmene.
7.      Av forskjellige årsaker, bl.a. trykktekniske, ble det ikke sendt ut noe årsskrift til medlemmene for 1975. Det er imidlertid under arbeid et årsskrift som vil få tittelen MARIDALEN ‘75 — ‘76, og det vil bli ferdig utpå nyåret. Som tidligere vil det inneholde historiske artikler om Maridalen, informasjon om Maridalen i dag og foreningsstoff.
8.      Styret har oppnevnt følgende valgkomite til å forberede valget ved generalforsamlingen 1976: Eiliv Granum, formann, Jørgen Sundby og Oskar Jahnsen.

Oskar Jahnsen

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349