Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1994

Årsmelding Maridalens Venner 1994

1. Styret i 1994
Leder Tor Øystein Olsen
Grefsenvn. 66
0487 Oslo
Nestleder Anne Hestdalen
Øvre Vaggestein Gård
0890 Oslo
Kasserer Ronny Melle
Sørbråtvn. 23
0891 Oslo
Sekretær Øivind Øiestad
Nedre Stabburvn. 6B
0873 Oslo
Styremedlem Sten Yngve Solberg
Ammerudgrenda 172
0960 Oslo
Styremedlem Inger Thaugland
Sørbråtvn. 70B
0891 Oslo
Styremedlem Geir Erik Berge
Havnabakken 18B
0874 Oslo
Varamedlem Hanne Berg
Løvenskioldsgt. 19B
0260 Oslo
Varamedlem Jens Erik Skjerven
Lofotgt. 1
0458 Oslo
Varamedlem Ole Svendsen
Nordmarksvn. 10
0890 Oslo
Varamedlem Grethe Wiens
Nordbergvn. 25
0875 Oslo

2. Andre tillitsverv
Revisor for Maridalens Venner er Tore Brodin og Inger Johanne Kasa.
Valgkomiteen består av Reidar Otto Ullevaalsseter, Johan Stang og Ivar Bakke.

3. Hovedoppgaver for foreningen dette året
Foreningen skal ta vare på og vise fram våre kulturelle røtter i landskapet. Maridalens Venner har fortsatt skjøtselen av slåttengene rundt Kirkeruinen og Låkeberget. Maridalens kvaliteter oppleves gjennom arrangementene på Kirkeruinen 2. pinsedag og Olsok i samarbeid med Vestre Aker prosti, Nordberg menighet og Maridalen menighetsråd. Dessuten kommer kulturen i bygda og i landskapet fint fram gjennom store presseoppslag i Aftenposten og i Akersposten.

4. Styret
Det er avholdt 4 styremøter dette året.

5. Maridalsspillet
Å drive et Maridalsspill er svært ressurskrevende for foreningen og for bygda. I år hadde vi behov for en pause. Vi kommer sterkere tilbake senere.

6. Årsskriftet
Vi fortsetter tråden fra i fjor og gir leserne mye stoff om kulturlandskapstenkning - en ny måte å forstå og oppleve landskapet i dalen på. Sten Yngve Solberg er redaktør.

7. Andre pinsedag
600 møtte til prostigudstjeneste, foredrag og rusletur 2. pinsedag. Prost Tor Gøsta Hake prekte og messingblåsere og korgruppe fra Vestre Aker kirke deltok i gudstjenesten.
Tor Øystein Olsen holdt foredrag og ledet rusletur til Blåsås og Hammeren. Bjørnholt serverte mat. Aftenposten gledet leserne ved å gi arrangementet hovedoppslaget i aftenutgaven dagen etterpå.
Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd og Maridalens Venner samarbeidet om arrangementet.

8. Olsok
Maridalen menighetsråd, Nordberg menighet og Maridalens Venner feiret Olsok i ruinene også i år. Sogneprest Jørgen Karlsen prekte, Kåre Limseth og Hans Petter Hansen fra Svingomen på Sørbråten ledet allsang. Tor Øystein Olsen holdt kåseri om Alf Prøysens natur og kulturskildringer. Skjennungstua serverte elgburgere og nydelige kaker og Ivar Bakke fra Skjerven gård stilte med hester og høyvogn og ledet rakingen etter slåtten på enga rundt Kirkeruinen. 200 deltok på arrangementet.

9. Samarbeid med Markakulturen
Skjennungstua og Bjørnholt serverte under arrangementene på Kirkeruinen. Maridalens Venner deltok på julemøtet til Nordmarken Velforening og på et velmøte 19. mai hvor ordfører Sæbønes, skogsjef Hatlinghus og Markautvalgsleder Kristoffersen deltok. Her ble Nordmarksbygdas framtid diskutert.
Maridalsspillet ble diskutert på et møte i Markautvalget 18. desember 1993. Maridalens Venner er konsulent under restaureringen av slåttengene på Bjørnholt. Dessuten knytter vi bånd mellom Maridalen og Nordmarka ved å leite opp de gamle ferdselsveiene i Marka.

10. Rusletur på gamle ferdselsveier gjennom Nordmarka til Maridalen
25. september ledet Tor Øystein Olsen i samarbeid Kikutstua en vandring på gamle ferdselsveier fra Hakadal til Skar via Gruvåsen, Finnvollen og Tømtekleivene. 75 var med på turen. 30. oktober ledet Tor Øystein Olsen en liknende tur fra Skar opp til Tømtekleivene til Tømtehytta i forbindelse med Oslo og Omegn Turistforenings offisielle åpning av hytta, 300 deltok. Begge arrangementene fikk helsides forhåndsomtale i Aftenpostens weekendutgave.

11. 17. maitog fra Hammeren til Kikut
I samarbeid med Kikutstua ledet Maridalens Venner et sykkeltog til Kikut.

12. Skjøtsel i dalen
Slått og raking ble gjennomført på slåtteenga rundt Kirkeruinen på Olsok. Slått og raking (intensiv pleie) fortsatte utover høsten på Kirkeruinen og på Låkeberget. Kvisthaugen på Låkeberget ble også brent.
Enga rundt ruinen framstår nå som en nyrestaurert slåtteeng som rammer inn ruinen på en historisk korrekt måte. Den er snart en fullgod blomstereng som viser levende spor av våre kulturelle røtter fram mot kunstgjødslas inntreden i landbruket etter 2. verdenskrig. Blomsterenga har et stort kulturelt og biologisk mangfold som varierer vakkert gjennom alle årstidene.
På Låkeberget vil restaureringen ta lengre tid. Her hadde forfallet gått lengre. Men allerede i år blomstret kvitveis om våren og skogstorkenebb om forsommeren, i mengder. Utover ettersommeren grodde området imidlertid igjen med kratt (tennung), bringebær og geiterams. Etter intensiv pleie (rydding, slått, raking og brenning av kvisthaug) vil enga allerede neste år nærme seg en flott blomstereng, med artsmangfold av blomster, innsekter og dyr, en vakker forgrunn til et av Maridalsvannets flotteste utsiktspunkter.

13. Sandermosen stasjon
Maridalens Venner protesterte i Aftenposten mot riving av Sandermosen stasjon. Byutviklingskomiteen i Oslo kommune har vedtatt å ikke rive bygningen. Tore Frisell Haagensen i Kulturplakaten har tatt initiativ til opprettelse av stiftelsen KulturPUNKTET Sandermosen stasjon. Vi viser her til egen artikkel i årsskriftet.

14. Samarbeid med Grefsen Videregående skole og Maridalens skoler
Maridalens Venner ønsker at skolene i og rundt bygda skal utvikle seg til å bli kompetansesentre for forståelse og opplevelse av Maridalens kvaliteter. Undervisningen vil bli tilpasset, men likeverdig med annen undervisning ved å ta utgangspunkt i Maridalen. Maridalens Venner hjelper til med utformingen av undervisningen på skolene.

15. Medieoppslag
Akersposten hadde helsider før pinse og Olsokmarkering. Dessuten hadde avisen midtsidereportasje om Maridalen.
Aftenposten viet hovedoppslaget etter pinsa til pinsegudstjenesten. Dessuten var det helsider i weekendutgaven i forbindelse med rusleturene gjennom Nordmarka. Restaureringen av engene i regi av Nordmarka skole (Nordmarksprosjektet) og Bjørnholt med Maridalens Venner som konsulent, er lovet mediadekning.

16. Andre arrangementer
Under årsmøtet i Oslo og Omland friluftsråd 21. mars holdt Tor Øystein Olsen åpningsforedraget under tittelen ”Fart og naturopplevelse?”.
Kristi Himmelfartsdag holdt lederen foredrag etter Lilleborg menighets gudstjeneste i Kirkeruinen, 150 deltok.
13. august informerte Tor Øystein Olsen om kulturlandskapet på Bondelagets Åpen gård på Sandbråten gård i Sørkedalen.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349