Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1997

Årsmelding Maridalens Venner 1997

1. Styret 1997
Leder Tor Øystein Olsen
Grefsenveien 66
0487 Oslo

Nestleder Lars Flugsrud
Gamle Maridalsvei 86
0890 Oslo

Sekretær Øivind Øiestad
Nedre Stabbursvei 6 B
0873 Oslo

Styremedlem Per Ersdal
Skaugveien 47
1911 Fladeby

Styremedlem Reidar Otto Ullevålseter
Ullevålseter. Nordmarka
0890 Oslo

Styremedlem Olav Bergenhus
Bakken
Greveveien 40
0891 Oslo

Styremedlem Grethe Wiens
Nordbergveien 25
0875 Oslo

Varamedlem og kasserer John Eirik Telle
Nes gård
Greveveien 20
0891 Oslo

Varamedlem Geir Erik Berge
Havnabakken 18 B
0874 Oslo

Varamedlem Ole Svendsen
Nordmarksveien 10
0890 Oslo

Varamedlem Ole Viggo Svendsen
Moreneveien 50
2743 Harestua

2. Andre tillitsverv
Revisorer er Britt Brodin og Ingvar Hestdalen.
Valgkomité: Ivar Bakke, Anne Hestdalen, Johan L. Stang.

3. Hovedoppgave for foreningen dette året.
Maridalens Venner fikk sitt store mediegjennombrudd i kulturminneåret 1997. «Ut i naturen», NRK. viste filmen om Maridalen 2. påskedag med reprise søndagen etterpå. 600 000 så programmet. Pinsearrangementet fikk ett av fire hovedoppslag på Dagsrevyen. Sommeråpent, NRK, sendte 10 minutter på direkten fra Olsokstevnet. Serien «Natur og kultur», med et innslag fra blomsterengene rundt Blankvann, ble vist på østlandssendingen og i reprise på NRK.

4. 2. pinsedag
Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner, Aker og Oslo Bondelag, Spellaget i BUL, DrammensRallarna og Markakoret samarbeidet om et helhetlig kulturarrangement på kirkeruinen. Det var gudstjeneste ledet av biskop Andreas Aarflot. Markakoret serverte og Spellaget i BUL framførte sang, stev og diktlesning. DrammensRallarna avsluttet dagen med rallarsang, spill og dans, for å markere kulturminneåret 1997. Frances Dodman hadde salgsutstilling. Det var fullt på kirkeruinene, ca. 600 mennesker. Ett av fire hovedoppslag på Dagsrevyen var fra pinsearrangementet. TV Norge hadde også et innslag. Aftenposten viet markeringen en halv side og Akersposten brukte baksida si. Pinse og Olsok arrangementene fikk 30 000 kr. i støtte fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Oslo kommune.

5. Blomsterengtur
Oslo og Omegn Turistforening, Akershus bondelag, Spellaget i BUL, Maridalens Venner og Skiforeningen hadde en ny tur i de flotte blomsterengene rundt Blankvann søndag 22. juni. Tor Øystein Olsen ledet turen i øsende regnvær for 40 deltakere. Spellaget i BUL framførte Prøysentekster og Akersposten hadde ei fin bakside fra arrangementet. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune støttet arrangementet med 10 000 kr.

6. Olsok
Årets stevne samlet 600 mennesker til en allsidig og helhetlig Olsokkveld. Hans Petter Hansen og Ole Svendsen ledet den første timen med allsang, Barnelaget i BUL danset, folkemusikkinstrumenter ble demonstrert og Markakoret sto for serveringen. Ivar Bakke stilte med hest og høyvogn og ledet slått og raking av slåtteengen. Olsokgudstjenesten ble ledet av Ørnulf Steen. Etter gudstjenesten orienterte byråd Grete Horntvedt om verneplanen for Maridalen. Tilslutt framførte DrammensRallarna rallarsang, spill og dans. NRKs Sommeråpent, med Ingunn Kyrkjebø, sendte 10 minutter direkte fra arrangementet (opptak gudstjenesten/den første timen og DrammensRallarna på direkten.) Aftenposten dekket kvelden med ei hel side. Pinse og Olsok fikk 30 000 kr. i støtte fra Byråd for kultur og utdanning, Oslo kommune.

7. Skjærsjøelva
Kulturminneåret 1997 ble i samarbeid mellom Oslo energi, Oslo skogvesen, Oslo vann og avløpsverk og Maridalens Venner markert gjennom en kulturminnevandring langs Skjærsjøelva søndag 24. august. Markakoret hadde konsert i parken rundt Peisestua til Oslo energi og skogssjef Ragnar Andreassen holdt tale. Over 300 fikk også grillmat og kaffe/kaker. Ingen presse dekket Oslo kommune sitt offisielle bidrag til kulturminneåret i Marka!

8. Skjøtsel i dalen
Områder som blir ryddet og slått er fordoblet siden 1996. Fylkesmannens miljøvernavdeling og Skogvesenet deltok på befaring og godkjente sammen med miljøetaten og vannverket skjøtsel av fem områder på til sammen 23 dekar i henhold til verneplanen. Enga påLåkeberget ble slått og kvisthauger ble brent. Østlige del ble slått første gang i fjor mens resten er blitt slått i fem år. Det er markert forskjell mellom teigene. Bringebærkratt preger ennå de nyslåtte områdene. Kirkeruinenga ble for femte året slått i forbindelse med Olsok. Enga foran ruinen fikk i år hvile. Bjørkelunden rundt Maridalen kirke ble slått for tredje gang. Ruinen og Maridalen kirke ble slått med nyinnkjøpt brukt tohjulstraktor til 8000 kr. (Fort mikro)
Lautabekkens utløp og bjørkelunden ved Gamle Maridalsvei (gammel hamn til Nedre Kirkeby) er årets nye prosjekter. Lautabekkens utløp blir delt i to. Området øst for bekken får foreløpig utvikle seg fritt, for å skape variasjon og for sammenligne med og uten skjøtsel. Strandenga vest for bekken ble tynnet for trær og busker og ble slått med ryddesag m/plastkniver. Gras (dessverre) og kvist ble brent og noe «daugras» ble også brent. Store tuer vil forhåpentligvis forsvinne etter hvert og her vil utviklingen i artssammensetning nøye bli fulgt. (Fullstendig artsliste før skjøtsel finnes).
Bjørkelunden på Hammeren ble ryddet for kratt og trær ble tynnet. Kvisthauger ble brent. Siden området var kraftig gjengrodd, siden 1967, er det viktig av hensyn til oppblomstring av nitrogenelskende arter, at rydningen går gradvis over flere år. Første slått vil antagelig skje neste sommer. Men allerede i år dukket solblom opp overalt i sterile matter. Dette vil bli en perle av en løveng (ask og selje vil bli stuvet og lauvet), med fin utsikt utover Maridalen. Direktoratet for naturforvaltning støtter skjøtselen med samme beløp som i 1996, 15 000 kr.! Slåttemyra i Nittedal er et eget prosjekt i regi av fylkesmannen (60 mål myr).

9. Verneplanen for Maridalen
Vår høringsuttalelse støttet selvfølgelig verneplanen varmt. Men vi gikk i mot opprettelse av naturreservatene (Vaggestein og Sørbråtamyra) da de ikke oppfyller kravene i naturvernloven. Vi fikk full støtte for dette fra Botaniske hage og museum, Universitetet i Oslo. En skjøtselsplan på linje med andre områder i landskapsvernområdet, er tilstrekkelig form for vern av de foreslåtte reservater.
Hvem som har krav på tilskudd fra det offentlige, bør også konkretiseres (eier/driver). En helhetlig plan for friluftslivet må lages (sti/løypeplan). Oslo kommune og friluftsorganisasjonene støtter verneplanen i grove trekk. Vi venter nå på fylkesmannens oppsummering av høringene og eventuell revidering av verneplanen som igjen skal ut på nasjonal høring.

10. Sandermosen stasjon
Plan og bygningsetaten varslet 24. september om reguleringsplan for stasjonsområdet Sandermosen stasjon! (spesialområder-bevaring: bolig, bevertning, kultur, jernbaneformål og sporområde). Igjen er en rivningsplan i Maridalen omgjort til en offentlig verneplan!

11. Martinhytta
Det gode samarbeidet med Oslo Arbeiderparti og Einar Linderud fortsetter. Alle våre møter blir holdt her. (ett møte på Gjestistua).

12. Pressedekning
Vårt gjennombrudd på NRK-fjernsynet er nevnt (punkt 3). «Ut i naturen» ble markedsført gjennom ei helside i Aftenposten, fin notis med bilder i TV-bilagene i ukebladene og i Dagbladet. Akersposten lagde et tosiders portrett av lederen før påske og lokalavisa «Sør- Trøndelag» det samme. (Oppvokst i Orkdal). Til Skogs (OOT) noe liknende.
Olsok/pinse/blomstereng-pressedekning er nevnt. Norgesglasset på P1 har laget tre reportasjer med lederen om vår/sommertegn i Maridalen. Østlandsendingen radio hadde en reportasje i forbindelse med kulturminneåret 21. juni. Ellers har det vært diverse avisoppslag om golfbanen, parkeringsplass på Hammeren, markagrensen og strømforsyning til Nordmarksplassene.

13. Andre utvalgte arrangementer
3. november 1996
Tur fra Martinhytta til Gaupekollen med Oslo og Omegn Turistforening. 100 deltagere.
7. april
Foredrag om Slåtteenger og Slåttemyra på årsmøtet til Lillomarkas Venner.
1. juni
Ledet tur for Oslo og Omegn Turistforening i forbindelse med åpningen av Tømtehytta. 100 deltakere.
10. juni
Foredrag for Sogn bydel om Maridalen.
14. juni
Orientering om blomsterengen på Mago for Nordberg menighets speidere m/familier.

15. juni
Ledet blomsterengvandring til Sørskogen, Nordskogen og Sinober for Lillomarkas venner.

Tor Øystein Olsen sitter også i en faglig referansegruppe i regi av Oslo og Omland Friluftsråd: Kulturminner i Marka.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349