Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 1999

Årsmelding Maridalens Venner 1999

1. Styret 1999
Leder Tor Øystein Olsen
Grefsenveien 66
0487 Oslo
Nestleder Lars Flugsrud
Omi. Maridalsv. 86
0890 Oslo
Kasserer Trond Hjelle
Langmyrgrenda 49
0861 Oslo
Styremedlem Olav Bergenhus
Bakken
Grevevn. 40
0891 Oslo
Styremedlem Reidar Otto Ullevålseter
Ullevålseter, Nordmarka
0890 Oslo
Styremedlem Frances Dodman
Grimstadgt 23G
0464 Oslo
Styremedlem John Eirik Telle
Nes gård
Grevevn. 20
0891 Oslo
Varamedlem Ole Svendsen
Nordmarksvn. 10
0890 Oslo
Varamedlem Hans Christian Thaugland
Maridalsveien 370 b
0881 Oslo
Varamedlem Geir Erik Berge
Havnabakken 18b
0874 Oslo
Varamedlem Eldbjørg Ness
Teisenveien 6
0664 Oslo

2. Andre tillitsverv
Revisorer er Ronny Melle og Yngvar Hestdalen
Valgkomite: Øivind Øiestad, Anna Hoel og Helge Haakenstad.

3. Hovedoppgave for foreningen dette året
Maridalens Venner er av den oppfatning at å realisere intensjonen i verneplanen er en langt større utfordring enn å få vedtatt selve planen.
Et verneforslag med skjøtselsplan er meningsløs uten at den blir fulgt opp med aktiv handling for å få virkeliggjort vyene for Maridalen.
Maridalens Venner tar ansvar for å restaurere de mest verdifulle gjengrodde slåtteengene rundt kirkeruinen. Kultursenteret i dalen med sine kulturarrangementer, blir dermed omgitt av et landskap som forsterker kulturen på kirkeruinen. Maridalens Venner tar dermed gjennom aktiv skjøtsel del i arbeidet for å verne om de kulturbetingede truede ”rødlisteartene” nevnt i den ”nasjonale rødlisten for truede arter i Norge 1998” (DN-rapport 1999-3). Restaurering av ”artenes levesteder og naturtyper er det viktigste enkeltstående tiltak en kan gjøre for å bevare arter.”(side 17) Dermed forsvarer vi at Maridalen blir vernet etter naturvernloven gjennom at vi bevarer de naturtypene som naturlig hører hjemme i dalen.

4. Arrangementer
a) 2. pinsedag
Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner, Spellaget i BUL og Markakoret samarbeidet igjen om et helhetlig kulturarrangement på kirkeruinen. Det var gudstjeneste ledet av prest Jan Otto Kvalheim. Markakoret serverte, men dessverre ble Maridalsspillet (Svartedauen) avlyst da en kraftig regnbyge satte inn akkurat da Spellaget i BUL var klar med sin forestilling. Ca 500 deltok under gudstjenesten. NRK Dagsrevyen dekket igjen gudstjenesten. Aftenposten viste over to sider hvordan regnet stoppet Maridalsspillet.
Pinse- og Olsok-arrangementene fikk til sammen kr 30.000,- i støtte fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Oslo kommune.
b) Blomsterengtur
Oslo og Omegn Turistforening, Akershus Bondelag, Skiforeningen og Maridalens Venner samarbeidet igjen om en tur på de nasjonalt verneverdige blomsterengene rundt Blankvann søndag 20. juni. Turen ble avsluttet på Svartor for å se på effekt av førsteårs hestebeite etter restaurering. Leietakerne på Blankvannsbråten har gjort en kjempejobb med å slå og rake engene på plassen. Tor Øystein Olsen ledet turen med 30 deltakere i regnvær.
c) 0lsok
Årets stevne samlet over 500, og var igjen et samarbeid mellom Maridalen og Nordberg menighet, Maridalens Venner, Spellaget i BUL og Markakoret. Hans Petter Hansen ledet den første timen med folkedansere fra Sogn og Fjordane-ringen og Åge Grundstads trio. Markakoret serverte og Ivar Bakke ledet rakinga av enga. Kapellan Ketil Rosnes ledet Olsokgudstjenesten.
Efter gudstjenesten orienterte Tor Øystein Olsen om status for verneplanen, igjen. Til slutt viste Spellaget i BUL utdrag fra Svartedauen, en kjempesuksess!
Aftenposten markedsførte stevnet med ei helside. Akersposten dekket arrangementet over to sider. Reiseradioen hadde sending på direkten om morgenen fra kirkeruinen med Øyvind Grandum og Tor Øystein Olsen. Sendingen vekslet mellom Stiklestad, Sarpsborg og Maridalen!
Pinse og Olsok fikk kr. 30.000 i støtte fra Byråd for kultur og utdanning, Oslo kommune.
d) Orkidetur til Slåttemyra, Nittedal
Nittedal historielag tok initiativ til vandring på den nyrestaurerte Slåttemyra søndag 1. august. Tom Christoffersen fra historielaget (nyvalgt ordfører i Nittedal) ledet vandringen fra Nittedal og Tor Øystein Olsen viste rundt på myra. 18 åringen Trond Asle Sønsteby fra Nittedal spilte fiolin, 75 deltok. Lokalavisa ”Varingen” omtalte turen over en hel ren side.
e) Kulturminnevandring langs Skjærsjøelva
Oslo Energi A/S, Skog-og friluftsetaten i Oslo, Vann- og avløpsetaten i Oslo og Maridalens Venner samarbeidet for tredje gang om en kulturminnevandring langs Skjærsjøelva søndag 22. august. Åse Kleveland holdt tale, Henning Sommero/John Pål Inderberg og Grorud mandskor holdt konsert. Gratis grillmat og kaffe/kaker. Flere foredrag og tilbud om hesteskyss. 300-500 deltok underveis. Aftenposten lagde en halvsides forhåndsomtale. Det ble rykket inn annonser i Aftenposten og Dagsavisen.
f) Kultur-skaukaffe-vandring fra Martinhytta
Maridalens Venner ønsker å ha et aktivt miljø på Martinhytta med kultur, vandring, bål og kaffekoking. Søndag 24. oktober holdt Reidar Hirsti kåseri om Martin Tranmæl. Reidar Jonger fortalte om livet på hytta og Ådne Løkken spilte trekkspill. 30 deltok i regnvær.

5. Skjøtsel i dalen
Maridalens Venner ønsker å ta verneplanens innhold på alvor og gjennomfører den årlige skjøtsel som er nødvendig for å ta vare på et minimum av slåttenger i dalen. Forstkandidat Henrik Holmberg fra Sverige utarbeidet i 1998 en grundig og detaljert skjøtselsplan for slåttemark langs den gamle middelalderkirkevei ved kirkeruinen. Denne planen forklarer mål for arbeidet og hva som er nødvendig arbeid hele året igjennom.
Arbeid utført i 1999:
Bjørkelunden på Hammeren
Flere trær ble fjernet, deriblant alle osp og gran. Begge er fremmedelementer i ei slåtteeng. Kvist ble brent. Stammene på styvingstræme ble rensket for uønsket rotskudd og kvist. Sent på høsten ble enga slått med ryddesag med krattkniv. Ikke nødvendig med raking. Det ble lagt mest vekt på å få fjernet rot- og stubbskudd (tennung). Enga nærmer seg snart ei fullgod blomstereng på 9 mål med mange blomstrende matter av rødlistearten solblom. År 2000 vil alle stubbene bli fjernet, og enga kan for første gang slåes med tohjulstraktor!
Løvenga på ett mål ble slått med krattkniv og raket for andre gang. Vegetasjonsdekket blir stadig tettere. Styvingstrærne ble ryddet for uønsket rotskudd og stammeskudd. Nye trær ble styvet (ask og rogn). Enga framstår som ferdigrestaurert. Noe stein må ryddes, men ellers er det bare årlig skjøtsel som må utføres.
Bekkedalen på 7 mål. Nedre del med sider er ryddet for store trær og kratt. Kvist er brent. Langs bekken er gråor og osp ringbarket. Disse vil i løpet av 2 år (?) dø slik at man unngår framtidige rotskudd og stubbeskudd. Vi er spent på utviklingen av slåttemarka og dens artssammensetning!
Tørrenga rundt ruinen ble slått og raket for sjuende gang med krattkniv.
Strandenga ved Lautabekkons utløp nærmer seg en ferdig restaurert strandeng. Alle uønskede trær er fjernet dvs, alle osp. Kvist er brent. Enga ble slått med krattkniv og tuene er i ferd med å bli borte! Slåttemarkarten hanekam (nellikfamilien) er i ferd med å danne tette matter og den var ikke registrert før ryddingen startet! Strandenga vil bli raket så snart den tørker opp til våren.
Kirkebjørkelunden ble slått med krattkniv og enga ble raket. Kirka blir i dag omkranset av en fullgod slåtteeng.
Låkeberget gir det flotteste utsiktspunktet i Maridalen. Her ble all slåttemark slått med krattkniv og raket. Nydalen skiklubb brukte dette motivet i markedsføringen av NM i orientering.

Vi vil takke gårdbrukeme på Øvre og Nedre Kirkeby for utkjøring av ved og til Store Brennenga for veikantslått. En spesiell takk til Skjerven gård og bonde Ivar Bakke med sønnene Jon Ivar og Karsten for felling av store trær i bjørkelunden og på strandenga og all annen hjelp og bistand. En takk også til hestejentene på gården for bortkjøring av slåttegras. En takk også til arbeidsgruppa i Sogn bydel på ”Støpern” på Skar. De raker, rydder trær og brenner kvist. Til slutt en stor takk til Sogn videregående skole, linje for naturbruk og elevene Ronny og Guven for felling av trær i bekkedalen.
Rockwool A/S, Arbor Trading A/S, Jern og Bygg A/S og H. C. Thauglands Trelast A/S sponset Maridalens Venner med ny ryddesag og hørselvern med radio. En stor takk til disse.

Fylkesmannens miljøvernavdeling støttet Skjøtselsplanen utarbeidet av Henrik Holmberg med kr 15.000,-i 1998. Dette var eneste offentlige støtte til skjøtselsarbeid i Maridalen i 1998. Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilget kr 15.000 i bruttolønn til Tor Øystein Olsen for utført skjøtsel i Maridalen i 1999. Vi søkte STILK-midler i februar 1998 (spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap). Etter mange protester (se årsmelding 1998) ble disse øket fra kr 5.200 til kr 17.500 i engangsstøtte, og fra kr 4.200 til kr 17.500 i årlig støtte over en fireårsperiode. Vi skriver november 1999 og beløpet er ennå ikke overført til Maridalens Venner fra Fylkesmannen. Vi har derfor ikke fått noen STILK-midler for praktisk skjøtsel for l998 og 1999.

6. Nasjonal rødliste for truede arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
I denne rapporten understrekes det at ”de nasjonale målene er å sikre et bredest mulig mangfold i kulturpåvirkede miljøer.” ”Særlig viktig er det å verne om truede og sårbare naturtyper og ivareta kulturlandskap.” ”Den store variasjonen vi ser i artsmangfoldet i Norge kan forklares med den store variasjon i livsmiljø og ytre påvirkningsfaktorer vårt land tilbyr, som klima, eksposisjon og menneskets bruk av landskapet. Å bevare artenes levesteder er det viktigste enkeltstående tiltak en kan gjøre for å bevare arter.”
Av hovednaturtyper er bl.a. følgende nevnt:
Skog: ”Ulike typer edelløvskog med ulik grad av kulturpåvirkning – ”navskog” dvs skog av edelløvtrær dominert av styvingstrær, beiteskoger.”
Myr og våtmark: ”Spesielt rike myrtyper er viktige, ofte kulturpåvirkede av slått (slåttemyrer).”
Kulturlandskap — Jordbrukets kulturlandskap: ”ulike typer kulturbetinget eng (tørreng og fukteng” ”For rødlistearter har spesielt ekstensivt drevne enger (uten årlig pløying og bruk av kunstødsel og/eller sprøytemidler) stor betydning, Det gjelder for eksempel gamle slåtte- og beitemarker.”
Hovedtyper av trusler: ”opphør av beite og slått og påfølgende gjengroing, opphør i tradisjonell styving av trær.”
For karplantene understrekes det at ”vel en fjerdedel av artene er knyttet til jordbrukslandskapet.” Arten som er avtegnet for å illustrere truede karplanter er Myrflangre som finnes på Slåttemyra.

Maridalens Venner tar arbeidet med å bevare de kulturbetingede artene på alvor. Maridalens Venners veloverveide skjøtselsplan er et viktig bidrag for å bevare levestedene for de truede artene i Norge!

7. Områdetiltak for Maridalen
Som en følge av Maridalens Venners protest mot de bevilgede STILK-midlene (se årsmelding 1998), tok Fylkesskogsjef Kjell Kappåsen initiativ til et områdetiltak for Maridalen. Vi fikk for 1999 tildelt kr 80.000 som ble øremerket lønn til koordinator for arbeidet med å restaurere slåttemark i Maridalen.
Tor Øystein Olsen ble engasjert som koordinator og faglig leder for dette arbeidet (se avtale med Oslo og Omland Friluftsråd). En stor takk til Kjell Kappåsen og prosjektleder Iver Solsrud for dette initiativet. Koordinatoren har hatt befaring med Iver Solsrud, Dag Heintz fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Elisabeth Frøyland fra det kommunale landbrukskontor. Der ble følgende prioriterte oppgaver i tråd med verneplanens forvaltningsplan diskutert (Maridalens Venners forslag):
a.       Fullføre restaurering av slåttemarkene som er startet opp av Maridalens Venner.
Årlig slått og raking.
Ansvar: Maridalens Venner har tatt ansvar.
b.      Restaurere / ta i bruk prioriterte gjengrodde beitemarker.
Ansvar: Grunneiere og forpaktere i samarbeid.
c.       Rydde randsoner mellom dyrka mark og barskog (særlig i nordhellinger)
Ansvar: Grunneiere og forpaktere i samarbeid.
d.      Restaurere verneverdige forfalte gårdsbygninger.
Ansvar: Grunneiere og forpaktere i samarbeid.
 
8. Oslo kommunes hagepris for 1999.
Oslo kommune, komiteen for premiering av hager og grøntanlegg, tildelte Tor Øystein Olsen, leder av Maridalens Venner, en av årets 6 førstepriser.
Begrunnelse: ”Han har gjort en enestående innsats med konservering og pleie av kulturlandskapet i Maridalen gjennom foreningen Maridalens Venner. Særlig vekt har han lagt på området ved kirkeruinen, enkelte myrer, bjørkeskogen nord for Hammeren og landskapet ved Låkeberget. Her er det blitt åpnet for en praktfull utsikt over Maridalsvannet. Han rydder kraft og går selv med ljåen. Hans arbeid er preget av fagkunnskap og praktisk sans, entusiasme og tro på de grønne verdiene. Dette sprer glede.”
Prisen ble overrakt av byens ordfører. Dagsavisen presenterte Tor Øystein Olsen som ”dagens ansikt” 19. oktober i forbindelse med prisutdelingen.

9. Verneplanen og Melding om golfbane.
25. februar ble Melding med forslag til utredningsprogram for golfbane på Brekke i Maridalen lagt ut på høring. Maridalens Venner avga i samarbeid med Maridalen forpakterforening, Aker og Oslo bondelag og forpakteren på Store Brennenga en uttalelse 9. april.
Alle høringsinstansene, unntatt Oslo idrettskrets (ikke Oslo orienteringskrets) uttrykte seg i sine kommentarer til meldingen svært negativt til golf. Særlig Fylkesmannens miljøvernavdeling, Helsevernetaten i Oslo kommune, Byantikvaren, Maridalen Velforening, Oslo orienteringskrets og Oslo og Omland Friluftsråd leverte grundige høringsuttalelser. Meldingen ligger nå hos Plan- og bygningsetaten som skal utarbeide et endelig program for Konsekvensutredning som så skal godkjennes av Fylkesmannen.
Den 10. juni oversendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus verneplanen til Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen ønsker ”å få startet sentral behandling av de ulike deler av planen som ikke er i konflikt med en eventuell etablering av golfbane.”
Fylkesmannen viser til brev av 8. oktober 1998 og opprop datert 23.09.98 fra 11 organisasjoner som krever at arbeidet med verneplanen for Maridalen forseres. Fylkesmannen slår også fast at et golfanlegg er i strid med verneformålet for Maridalen. ”Til skogs” hadde en lengre artikkel om golfplanen og verneplanen.

10. NM i orientering.
Den 2. til 5. september arrangerte Nydalen Skiklubb NM i orientering. Maridalens Venner bidro med tildeling av samlingsplass på gammel beitehage bak Øvre Kirkeby gård. I programmet var det en artikkel om Maridalen og Svartedauen ble satt opp i forbindelse med premieutdelingen. Et minnerikt arrangement.

11. Martinhytta.
Hytta har igjen blitt et kultursenter i dalen. Vi har mange møter og aktiviteter på hytta. Enga rundt hytta er slått og framstår som ei mellomrik blomstereng med mye ballblom og grov nattfiol.

12. Maridalen bygdetun.
Maridalens Venner deltok som stifter med kr 1000 på stiftelsesmøtet for Maridalen bygdetun 18. februar. Lars Flugsrud representerer Maridalens Venner og ble valgt til nestleder i stiftelsens styre.

13. Lønn til Tor Øystein Olsen/avtale med Oslo og Omland Friluftsråd.
Tilskudd til områdetiltak på kr. 80.000 for 1999 fra Fylkesmannen er øremerket lønn til koordinator for arbeidet med å restaurere slåttemark i Maridalen. (se pkt 6)
Konsernbygg A/S ga i tillegg kr 9.780 pr mnd fra april til september øremerket lønn til Tor Øystein Olsen. Fra oktober økte beløpet til kr 15.647 pr mnd.

Tilskuddene blir overført til Oslo og Omland Friluftsråd som har inngått avtale med styret om å utbetale lønn mv til Tor Øystein Olsen på vegne av Maridalens Venner mot et avtalt adm. gebyr på 10 % av de tilskudd som blir gitt til Maridalens Venner for godtgjørelse av arbeid.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349