Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2000

Årsmelding Maridalens Venner 2000

1. Styret i 2000

 

Leder Tor Øystein Olsen

Grefsenvn 66

0487 Oslo

e-post: maridalensvenner@mobilpost.com

 

Nestleder Lars Flugsrud

Gml. Maridalsv. 86

0890 Oslo

e-post: lars.flugsrud@grindaker.no

 

Kasserer Trond Hjelle

Langmyrgrenda 49

0861 Oslo

e-post: trond.hjelle@riksrevisjonen.no

 

Styremedlem Olav Bergenhus

Vestre Greverud terasse 14 B

1415 Oppegård

 

Styremedlem Otto Ullevålseter

Ullevålseter, Nordmarka

0890 Oslo

 

Styremedlem Frances Dodman

Grimstadgt. 23G

0464 Oslo

e-post: fmdodman@ulrik.uio.no

 

Styremedlem John Eirik Telle

Nes gård

Grevevn. 20

0891 Oslo

 

Varamedlem Hans Christian Thaugland

Maridalsvn. 370 b

0881 Oslo

e-post: thtraela@online.no

 

Varamedlem Geir Erik Berge

Havnabakken 18 b

0874 Oslo

e-post: geirerik@ringnett.no

 

Varamedlem Merete Gunnes

Mekanikervn. 14

0683 Oslo

e-post: merete.gunnes@asplanviak.no

 

Varamedlem Oskar Solenes

Dælenenggt. 15

0567 Oslo

e-post: oskars@student.nih.no

 

2. Andre tillitsverv

 

Revisorer er Ronny Melle og Yngvar Hestdalen.

Valgkomite: Øivind Øiestad, Anna Hoel og Helge Haakenstad.

 

3. Visjon for Maridalens Venner år 2000

 

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og mot golfbaneanlegg som sto mest i fokus. Maridalens Venner snudde en kommunal rivningsplan, til å få utarbeidet en statlig verneplan.

 

Idag står vi muligens overfor en langt større utfordring: Hvordan få realisert innholdet i verneplanen? Oppgavene er mange: Randsoner skal ryddes, gammel kulturmark skal restaureres, verneverdige hus skal bevares, trær skal beskjæres, ferdselsveier skal holdes vedlike, kulturarrangementene skal videreutvikles. Alt dette fordrer en aktiv handling iform av arbeidskraft, kompetanse, engasjement, tilstrekkelige bevilgninger og evne til å prioritere og samarbeide. Maridalens Venner vil ta initiativ til å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere til en idedugnad for å få realisert deler av innholdet i verneplanen. Vi har derfor utviklet oss fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via  å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet og i dag jobbe for en konkret handlingsplan, for neste årtusen.

 

4. Arrangementer

 

a) 2.pinsedag

 

Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner, Jubileumskomiteen bydel 22 Sogn, Markakoret og Maridalen bygdetun samarbeidet om jubileumsgudstjenesten på kirkeruinen. Preken: Biskop Gunnar Stålsett. Liturg: Prost Trond Bakkevig. Gruppe fra Oslo Kammerkor, Henning Sommero og John Pål Inderberg deltok under gudstjenesten, og hadde egen konsert etterpå. Solveig Elin Bru var musikalsk ansvarlig for messingkvartetten. 800 deltok under jubileumsarrangementet. Ordfører Per Ditlev-Simonsen, byråd for kultur og utdanning, Bård Folke Fredriksen og divisjonssjef i Friluftsetaten, Jan Frediksen, var alle spesielt invitert. Maridalen bygdetun ble offisielt åpnet for publikum etter arrangementet. De hadde laget en flott utstilling: "Maridalen gjennom 1000 år". Aftenposten dekket dagen med en halv side. Sogn bydel var medarrangør og bidro med kr 30.000,-

 

Pinse- og olsokarrangementene fikk til sammen kr 30.000,- i støtte fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Oslo kommune.

 

b) Blomsterengtur

 

Oslo og Omegn Turistforening, Skiforeningen og Maridalens Venner hadde iår to vandringer til blomsterengene rundt Blankvann: søndag 18. og 25. juni. Turene gikk fra Kobberhaughytta via Blankvannsbråten, Slakteren til Svartor. Den nyrestaurerte enga på Svartor utvikler seg svært positivt med mye innslag av enghaukeskjegg (ryddet V-98,fjerning av tennung V-2000 og hestebeitet).Tilsammen deltok 60 stk på de to turene. Tor Øystein Olsen var turleder. Akersposten hadde et fargebilde av Blankvannsbråten før den første turen.

 

c) Orkidetur til Slåttemyra, Nittedal

 

Søndag 2. juli deltok 150 på en vandring på Slåttemyra! Tom Christophersen fra Nittedal Historielag ledet vandringen fra Nittedal og Tor Øystein Olsen fra Movatn stasjon. Spellaget i BUL framførte Prøysentekster og det ble servert skaukaffe. Lokalavisa "Varingen" dekket arrangementet med hele baksida.

 

Søndag 23. juli presenterte Aftenposten Slåttemyra over en hel side med nydelige fargebilder. Artikkelen hadde fokus på manglende satsing på vern av kulturbetinget natur fra Miljøverndepartementets side!

 

d) Olsok

 

Årets stevne samlet over 500, og var igjen et samarbeid mellom Maridalen og Nordberg menighet, Maridalens Venner, Spellaget i BUL og Markakoret. Hans Petter Hansen ledet den første timen med folkedansere fra Sogn og Fjordaneringen og Åge Grundstads trio. Markakoret serverte og Ivar Bakke ledet rakingen av enga. Sogneprest Egil Stray Nordberg ledet Olsokgudstjenesten. Tor Øystein Olsen orienterte om verneplanen på nasjonal høring. Til slutt viste Spellaget i BUL utdrag fra Svartedauen, igjen en suksess. Akersposten dekket kvelden med ei halv side.

 

Pinse- og olsokarrangementene fikk til sammen kr 30.000,- i støtte fra Byråd for kultur og utdanning, Oslo kommune.

 

e) Kulturminnevandring langs Skjærsjøelva

 

Oslo Energi Holding A/S, Friluftsetaten, divisjon skog- og friluft, Vann- og avløpsetaten i Oslo og Maridalens Venner samarbeidet for fjerde gang om en kulturminnevandring langs Skjærsjøelva søndag 20. august i til dels pøsende regnvær. Bernt Bull holdt tale for dagen. Geirr Lystrup og Markakoret hadde i samarbeid en gnistrende konsert. Gratis grillmat og kaffe og kaker. Ca 200 deltok. Det ble rykket inn annonser i Aftenposten og Dagsavisen.

 

f) Skaukaffe og vandring fra Martinhytta

 

Søndag 22.oktober serverte vi skaukaffe på Martinhytta, og 22 vandret til Mellomkollen over Gaupekollen.

 

5. Skjøtsel i dalen

 

Maridalens Venner ønsker i praksis å forsvare verneplanen for Maridalen, som iår er ute på nasjonal høring. Vi har tatt ansvaret for å restaurere og gjennomføre årlig skjøtsel av de viktigste kulturmarkstypene som finnes i dalen. Skjøtselen tar utgangspunkt i en skjøtselsplan som ble utarbeidet av forstkandidat Henrik Holmberg fra Sverige. (Denne planen ble godkjent på et møte hos Fylkesmannens miljøvernavdeling 15. januar 1998 av Jan Fredriksen fra Friluftsetaten, Kari Hegvik fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, forstkandidat Henrik Holmberg og Tor Øystein Olsen fra Maridalens Venner.) Skjøtselsplanen ble på vårparten i år utvidet med et nytt område, friskmarkseng, som ble  telefonisk godkjent av divisjonssjef Jan Fredriksen i Friluftsetaten. Disse kulturmarkstypene vil ferdig restaurert vise et snitt av de viktigste naturtypene/kulturmarkstypene som naturlig hører hjemme i dalen, og årlig skjøtsel av disse er en forutsetning for å forsvare et vern av dalen etter naturvernloven. Årlig skjøtsel av disse engene, på tilsammen ca 40 mål, vil  i framtida bli svært ressurskrevende. Maridalens Venner vil stå overfor mange utfordringer de kommende år; i form av tilgang på nødvendig arbeidskraft, fagkompetanse, utstyr og ikke minst penger.

 

Maridalens Venner jobber også med å kartlegge floraen innenfor de forskjellige kulturmarkstypene. Dermed vil vi dokumentere artsmangfoldet av høyere plantearter på de ulike restaurerte engene i dalen. Maridalens Venner vil dermed ta ansvar for en helhetlig og forsvarlig forvaltning av artsmangfoldet i Maridalen.

 

Arbeid utført i 2000, og som vil bli utført:

På grunn av nødvendige vegetasjonsanalyser på Slåttemyra, er den årlige skjøtselen iår blitt forsinket. Vi håper at planlagt skøtsel blir utført før snøen kommer. Manglende skjøtsel vil eventuelt bli omtalt i årsmeldingen 2001.

 

Bjørkelunden på Hammeren("Kjerkebyhagan").

Henrik Holmberg tynnet i februar en del store bjørketrær.

Kvist ble brent, og stokkene ble fraktet ut. Enga er snart tilnærmet ferdigrestaurert! Fjerning av stubber ble desverre ikke fullført, slik at enga fremdeles vil bli slått med ryddesag med krattkniv, og styvingstrærne vil bli rensket for stammeskudd og rotskudd. Slåttavfall vil bli raket og brent, eventuelt til våren. Restaureringen har blitt svært vellykket; rødlistearten solblom ser ut til å trives bedre og bedre for hvert år som går, siden restaureringen startet våren 1997. Friluftsetaten lagde en fin rundbenk i 1999 og satte ut en ny benk og bord i år. Dessuten ble steinene mot Gamle Maridalsvei, flyttet ut mot veien.

 

Friskmarkseng.

Arbeidet med denne nye kulturmarkstypen startet i vår.

Området ligger mellom Bjørkelunden og Bekkedalen, er på 6 mål, og er en forlengelse av Løvenga, og vil forbinde denne med Bekkedalen. I de halvåpne partiene sentralt i enga er endel trær og busker fjernet og noe kvistavfall er også brent. Noen få sterile og forpjuskede individer av solblom ble funnet i krattskogen. Eventuell spredning av denne arten vil bli nøye fulgt!

 

Løvenga vil bli slått med ryddesag med gressblad. Styvingstrærne blir ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd. Kvisten blir brent.

 

Bekkedalen. Nedre del av bekkedalen ble ryddet for trær og busker, kvist ble brent og ved kjørt ut. Denne delen er nå ferdigrestaurert! På vårparten ble all rotskudd og stubbeskudd (tennung) slått med ryddesag. Vegetasjonen er blitt svært frodig, med gradvise overganger fra frodig bekkekant med mye hanekam, til tørreng på toppen med timian og solblom. Bekkedalen vil bli forsiktig slått for første gang, og all tennung vil bli fjernet.

 

Tørrenga rundt kirkeruinen ble slått med gressblad, og raket for åttende gang. Rogna foran ruinen, som ble stuvet for 3 år siden som følge av elgskade, utvikler seg til å bli en fin "rognkall". Nypekrattet nede ved veien ble fjernet. Eplenypa vil bli beskjært. Friluftsetaten har satt opp en informasjonstavle.

 

Strandenga ved Lautabekkens utløp vil bli slått med gressblad, gjerne ved barfrost. Fjorårets slått ble raket opp i vår, straks enga tørket opp. Enga er i ferd med å bli slett og fin og får den artssammensetning som er naturlig for slike standenger. Artlisten før restaurering og nye arter som kommer til, er ferdigutarbeidet.

 

Kirkebjørkelunden ble slått med krattkniv og enga ble raket, Den rammer inn kirka i dalen på en vakker måte. Friluftsetaten har satt ut benk og bord i enga.          

 

Låkeberget åpner dalen. Her ble den sørligste del slått med gressblad og krattkniv og raket. Den nordligste del vil bli slått.

 

I tillegg blir enga rundt Martinhytta også slått med krattkniv og raket. Den er fargerik med mye ballblom, knollerteknapp og orkideen grov nattfiol. Martinhytta blir rammet inn på en vakker måte.

 

Vi vil igjen rette en spesiell takk til Skjerven gård og elevene på Vestre Aker skole, for utkjøring av ved og for raking og bortkjøring av gras.

 

En ekstra takk til "Vedgruppa på Skar", Sogn bydel, for rydding av bjørkelunden, start rydding av friskmarksenga og for raking av kirkebjørkelunden. Denne innsatsen bidrar til å skape et miljø rundt arbeidet med å gjenskape det gamle slåttelandskapet i Maridalen.

 

Ole Johan og Oskar skal også ha takk for rydding av bekkedalen og Store Brennenga for vegkantslått.

 

Dagsavisen viste raking og slått på Låkeberget over en halv side 15. september.

 

I januar fikk vi utbetalt engangsstøtten fra STILK-midlene på kr 17.500,-  Årlig støtte på kr 14.000,- er ennå ikke utbetalt, men Konsernbygg A/S har forskuttert støttebeløpet for 1998 og 1999 på tilsammen kr 28.000,-

 

6. Områdetiltak for Maridalen 

 

Fylkesskogsjef Kjell Kappåsen sitt initiativ til et områdetiltak for Maridalen, ble videreført også for 2000 med kr 80.000,-  Pengene er øremerket lønn til koordinator, som "skal bidra til å samordne og utvikle tiltak som går ut på å forbedre miljøkvalitetene i kulturlandskapet. Dette gjelder spesielt videreføring og utvikling av skjøtselsarbeid som allerede er igangsatt, og som er i tråd med intensjonene i verneplanen for Maridalen. Arbeidet vil også omfatte videreføring av kulturarrangementer ved kirkeruinen og informasjons- og formidlingsaktiviteter." (Fra Fylkesmannens landbruksavdeling sitt vedtak av 15/5-00)

Tor Øystein Olsen fikk forlenget sitt engasjement som koordinator og faglig leder for dette arbeidet (se avtale med Oslo og Omlands Friluftsråd).

Fylkesmannens landbruksavdeling forutsatte et tett samarbeid med Oslo kommunes områdetiltak i Maridalen, angående vannkvaliteten i Maridalsvatnet og kulturlandskap. Jordbrukssjef Elisabet Frøyland er prosjektleder og Erik Brodin og Lars Grande er prosjektmedarbeidere for dette tiltaket.

 

Maridalens Venner ønsker å prioritere følgende fire oppgaver i tråd med verneplanens forvaltningsplan:

 

a)      Fullføre restaureringen av de mest prioriterte slåttemarker i Maridalen. Årlig slått og raking.

            Ansvar: Maridalens Venner har tatt ansvar.

b)      Restaurere/ta i bruk de mest prioriterte gjengrodde beitemarkene.

Ansvar: Grunneiere og forpaktere i samarbeid.

c)      Rydde/restaurere randsoner mellom dyrkamark og skogsmark, særlig i nordhellinger, og de mest verdifulle områder i samsvar med verneplanen. (særlig Kirkebyområdet)

Ansvar: Grunneiere og forpaktere i samarbeid.

d)      Restaurere verneverdige forfalte gårdsbygninger.

Ansvar: Grunneiere og forpaktere i samarbeid.

 

Tor Øystein Olsen har deltatt på tre møter/befaringer i regi av det kommunale områdetiltak: 14. juni, 14. september og 19. oktober. Deltakere har vært representanter fra Friluftsetaten, Helsevernetaten, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Vann- og avløpsetaten, kommunale landbrukskontor, samt gårdbrukere i dalen. Befaringene har vært i Kirkebyområdet, ved Sander og ved Haugen. Tema har vært randsoner og til dels beiteområder. Problemstillingene har vært: Hvordan restaurere/skjøtte randsonene? Hvem har ansvaret? Konkrete målsettinger. Formålet med randsonerydding. På møtet 19. oktober på Maridalen Velhus deltok bl.a. de fleste gårdbrukerne i dalen og divisjonssjef Jan Fredriksen Friluftsetaten. Der ble vi enige om følgende:

  1. Alle gårdbrukerne merker av på kart de viktigste randsoneområdene som må ryddes.
  2. Maridalens Venner merker også av på kart de områdene som er viktigst å rydde, i samsvar med verneplanens intensjoner.
  3. Frist er 20. november 2000
  4. Friluftsetaten samordner ønskene og utarbeider en plan for rydding av randsonene. Årlig pleie av randsonene etter restaurering, er gårdbrukernes ansvar.

Maridalens Venner ønsker å takke jordbrukssjef Elisabet Frøyland for et godt samarbeid.

 

7. Skjøtselsboka

 

15. juni ble "Skjøtselsboka" presentert av Landbruksforlaget på våre rydda enger i Maridalen. Til stede var en rekke representanter fra offentlig miljø- og landbruksforvaltning, samt hovedredaktøren av boka, Ann Norderhaug. Direktoratet for naturforvaltning, Landbruksdepartementet og Norsk museumsutvikling står bak boka. Presentasjonen førte til en helside i Nationen og to sider i Bondebladet. Hovedbudskapet fra Maridalens Venner v/Tor Øystein Olsen var: Nå har litteraturen kommet, derfor er det på tide å starte restaureringen og gjennomføre årlig skjøtsel av de mest bevaringsverdige kulturmarkstypene i landet. Dessuten er erfaringene fra Maridalen og Slåttemyra dårlige. Det er lite samsvar mellom fagre festtaler til miljøbyråkratiet om viktigheten av å verne kulturbetinget natur, med sitt mangfold av naturtyper og arter, og den reelle satsingen på dette artsmangfoldet, som dessuten er dokumentert i den nasjonale "rødlista" (DN-rapport 1999).

 

8. Verneplanen for Maridalen

 

22. august sendte Direktoratet for naturforvaltning verneplanen for Maridalen på sentral høring. Høringsforslaget, fylkesmannens oversendelsesbrev av 9/6-99, brev av 2/2-00 fra DN om golfbane i Maridalen, brev til DN fra Maridalens Venner av 5/4-00 med svar fra DN 13/4-00, er trykket bak i årboka.

 

DN ønsker å verne hele dalen, også området som er tiltenkt til golfanlegg. Samtidig slår DN fast at anleggelse av golfanlegg i landskapsvernområder i Norge vil være i strid med verneformålet, og er ikke forenlig med landskapsvern etter naturvernloven.

 

Fylkesmannens oversendelsesbrev har et eget kapittel om økonomi. Der understreker han sterkt at det må foreligge et økonomisk grunnlag for forvaltningen samtidig med etablering av vern. DN sitt forslag har ikke med et eget punkt om økonomi. Ifølge saksbehandler i DN (telefonisk 13/10-00), vil det være tilstrekkelig å bruke de eksisterende støtteordninger som i dag allerede finnes. Den foreslåtte oppsyns- og forvaltningsstillingen vil også falle bort. DN vil altså ikke foreslå at egne øremerkede midler blir vedtatt over Statsbudsjettet den dagen Maridalen blir vernet av "Kongen i Statsråd",  tidligst 2001. Høringsfrist er 15/11-00.

 

9. Golfbaneplanene

 

Konsekvensutredningen om golfbaneanlegg i Maridalen har foreløpig ikke kommet. Naturvernforbundet har tatt initiativ til opprettelse av en "Arbeidsgruppe for vern av Maridalen" / folkeaksjon mot golfbane i Maridalen. Hans Christian Thaugland er vår representant i gruppa. Se ellers punkt 8. Verneplanen for Maridalen og brev av 2/2-00 fra DN, er trykket bak i årboka.

 

10. "Nordmarksblomsten" Krypjonsokkoll

 

Viltvoksende finnes Krypjonsokkoll bare i et lite område mellom Laskerud og Gørjehøgda, i Nordmarka, i Norge. Den vokser i skogkanter/vegkanter og fuktige skogenger/gamle skogsbeiter/slåtteenger. Den har vært kjent fra Nordmarka siden 1874. Den har ikke vært sett siden 1984. Etter at arten ble gjenfunnet i Nesseterdalen av Tor Øystein Olsen høsten 1999, og Aftenposten presenterte funnet, har en rekke nyfunn strømmet inn: Arild Andresen fant den på Gørjehøgda, Olav Prestvik og Odd Østerhus på Laskerud og Skjerpeløkka. Alle funnene har mange livskraftige individer som sto i fine og vakre blomsteraks. Arten blander seg med den vanlige jonsokkollen, og mange overgangstyper mellom dem fins rikelig sammen med foreldreartene. Professor Klaus Høiland fant mange hybrider på Finnvollen. Primærlokaliteten synes å være fuktig skogseng som i Nesseterdalen, der den virker å være helt ren, uten innblanding fra vanlig jonsokkoll. Krypjonsokkoll er en av de mest bevaringsverdige blomsterplantene i Norge. Nærmeste lokalitet er i Sør-Skåne. 

 

11. Martinhytta

 

Alle våre møter blir holdt på Martinhytta. Hytta er i ferd med å bli et kultursenter i dalen.

Henrik Holmberg felte 3 store graner som stengte for utsikten fra og til hytta.

 

12. Samarbeid med Skoleetaten og Bydel Grefsen-Kjelsås

 

Maridalens Venner har holdt etterutdanningskurs for lærere i Oslo, og for lærere i Grefsen-Kjelsås bydel, i Maridalen. Tema: Å forstå og forvalte kulturlandskap. Kursledere har vært Oskar Solenes og Tor Øystein Olsen.

 

13. Lønn til Tor Øystein Olsen / avtale med Oslo og Omland Friluftsråd. Sponsorstøtte.

 

Tilskudd til områdetiltak fra Fylkesmannens landbruksavdeling, er øremerket lønn til koordinator, se punkt 6.

 

Konsernbygg A/S har i tillegg sponset Maridalens Venner med kr. 15.647 pr mnd, øremerket lønn til Tor Øystein Olsen.

 

Tilskuddene blir overført til Oslo og Omland Friluftsråd, som har inngått avtale med styret om å utbetale lønn mv til Tor Øystein Olsen på vegne av Maridalens Venner, mot et avtalt adm.gebyr på 10% av de tilskudd som blir gitt til Maridalens Venner for godtgjørelse for arbeid. 

I tillegg har Konsernbygg A/S sponset årboka i 1999 med kr. 35.000,-


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349