Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner
      
Visjon
      
Mål
      
Oppgavene framover
      
Styret
      
Styremøtereferat
      
Regnskap og budsjett
      
Årsmøtereferat
      
Vedtekter

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Om Maridalens Venner > Årsmelding >  Årsmelding Maridalens Venner 2002

Årsmelding Maridalens Venner 2002

1. Styret i 2002

 

Leder Tor Øystein Olsen

Grefsenvn 66

0487 Oslo

e-post: maridalensvenner@mobilpost.no

 

Nestleder Lars Flugsrud

Gml. Maridalsv. 86

0890 Oslo

e-post: lars.flugsrud@grindaker.no

 

Kasserer Trond Hjelle

Langmyrgrenda 49

0861 Oslo

e-post: trond.hjelle@riksrevisjonen.no

 

Styremedlem Ole Tøsse

Nils Baysv 41 F

0855 Oslo

e-post: ole.tosse@eby.oslo.kommune.no

 

Styremedlem Otto Ullevålseter

Ullevålseter, Nordmarka

0890 Oslo

 

Styremedlem Frances Dodman

Grimstadgt. 23G

0464 Oslo

e-post: f.m.r.dodman@labmed.uio.no

 

Styremedlem John Eirik Telle

Nes gård

Grevevn. 20

0891 Oslo

 

Varamedlem Torbjørn Røberg

Lillevannsveien 11

0788 Oslo

e-post: odel@odel.no

 

Varamedlem Geir Erik Berge

Havnabakken 18 b

0874 Oslo

e-post: geirerik@ringnett.no

 

Varamedlem Merete Gunnes

Mekanikervn. 14

0683 Oslo

e-post: merete.gunnes@selberg.no

Varamedlem Oskar Solenes

Beverveien 19

0596 Oslo

e-post: oskar.solenes@nih.no

 

2. Andre tillitsverv

 

Revisorer: Ronny Melle og Yngvar Hestdalen.

Valgkomite: Anna Hoel, Helge Haakenstad og Per Dugstad.

 

3. Visjon for Maridalens Venner

 

Fra 70-åras rivningsplan, via 90-åras verneplan, til dagens handlingsplan mot gjengroing!

 

"Kom til den fagre - men gjengrodde - Maridal, bygda i byen!"

 

Maridalen skal bli et kunnskapssenter for kulturlandskap for Østlandet, ei levende jord- og skogbruksbygd i hovedstaden!

 

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og mot golfbaneanlegg som sto mest i fokus. Maridalens Venner var med og snudde en kommunal rivningsplan, til å få utarbeidet en statlig verneplan.

 

I dag står vi muligens overfor en langt større utfordring: Hvordan få realisert innholdet i verneplanen? Maridalens vernemotiv er et kultivert jord- og skogbrukslandskap, med dype historiske røtter, der vi vektlegger bevaring av naturtyper, vegetasjonstyper og et artsmangfold som viser særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap.

 

Oppgavene er mange: Gammel kulturmark skal ryddes og restaureres, randsoner skal ryddes, verneverdige hus skal bevares, styvingstrær og andre trær skal beskjæres, ferdselsveier, vann- og elveanlegg og andre kulturminner skal restaureres og holdes ved like, vil skal tilrettelegge for friluftsliv, kulturarrangementene skal videreutvikles, dalen skal ha et levende bygdemiljø, og alt dette skal folkeopplyses. Dette krever en aktiv handling i form av arbeidskraft, kompetanse, engasjement, tilstrekkelige bevilgninger og evne til å prioritere og samarbeide. Maridalens Venner ønsker å samle alle gode krefter, private og offentlige aktører, organisasjoner, lokalbefolkning og gårdbrukere, for å prøve å få realisert deler av innholdet i verneplanen. Vi har derfor utviklet oss fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via  å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet og i dag jobbe for en konkret handlingsplan mot gjengroing.

 

4. Mål for Maridalens Venner

 

Maridalens Venner jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen, og tar del i arbeidet som gjør dalen til en livskraftig jord- og skogbruksbygd. Dette oppnår vi gjennom: 1) skjøtselstiltak, 2) kulturarrangementer og 3) årsskrift.

 

Maridalens Venner setter seg følgende sju mål når det gjelder forvaltningen av landskapet:

 

1.      Fullføre restaureringen av de mest prioriterte slåttemarker i Maridalen. Årlig slått og raking.

2.      Bidra til at de mest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk.

3.      Bidra til at de mest prioriterte tilplantede/gjengrodde områder med dyrkamark blir restaurert og tilbakeført (eks. Svingen på Hammeren og "Hallsetjordet" på Skar).

4.      Bidra til at randsoner mellom dyrkamark og skogsmark blir ryddet og restaurert, særlig mot sør og øst, og i områder med størst verneverdi (eks. Kirkebyområdet).

5.      Bidra til at verneverdige forfalte gårdsbygninger blir restaurert.

6.      Bidra til at veikantene langs Gamle og nye Maridalsvei blir restaurert i en forsvarlig bredde. Årlig veikantslått til riktig tidspunkt.

7.        Bidra til at Ankerveien blir ferdigrestaurert, som en del av et helhetlig ferdselsvei, sti og skiløypenett til, i, gjennom og fra Maridalen.

 

5. Vurdering av måloppnåelse

 

-         Mål 1 Restaurering av slåttemark: Se 8. Skjøtsel av slåtteenger i 2002.

 

-         Mål 2 Restaurering av beitemarker: Hauger gård og Øvre Vaggestein gård har fått STILK-midler og har startet ryddingen av, og gjerdet inn, gjengrodde gamle havnehager nord for tunene.

 

-         Mål3 Restaurering av dyrkamark: Der har det foreløpig skjedd lite.

 

-         Mål 4 Randsoner blir restaurert: Øvre Kirkeby gård har fått STILK-midler og har slått åkerkantene med den nye kantslåeren som Aker og Oslo Bondelag har kjøpt inn. Det er gjort noe rydding av trær og busker på eiendommen. Også andre gårdsbruk i Maridalen har brukt kantslåeren til kantslått.

 

-         Mål 5 Gårdsbygninger blir restaurert: Friluftsetaten har i løpet av året restaurert den gamle drengestua på Skjerven gård.

 

-         Mål 6 Restaurering av vegkantene: Arnt Myrvoll på Store Brennengen gård har frivillig slått kantene fra Brekke til Hammeren. Oslo Vei slo seint på året videre inn i dalen der det er mulig å slå, fordi vegkantene i Maridalen mange steder er gjengrodd av busker og trær.

 

-         Mål 7 Helhetlig friluftslivplan: Friluftsetaten har i løpet av sommeren restaurert "Påls vei" fra Låkeberget til Hammeren. Friluftsetaten har også ryddet flere viktige knutepunkter for skiløyper gjennom dalen, som ved Hammeren og Skar, og har nymerket hovedløypene. Dessuten har Oslo og Omland Friluftsråd engasjert seg sterkt for en helhetlig friluftslivplan for Maridalen, og de har fått kr. 15 000 fra Fylkesmannen for å lage denne planen. Det har vært tema i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde, det har vært "daglig leder-møte" med alle friluftsorganisasjonene der dette har vært tema, det har vært flere befaringer gjennom dalen, møter med bøndene og med Friluftsetaten. Akersposten presenterte friluftslivplanen gjennom et nesten helt forsideoppslag.

 

6. Arrangementer         

 

a) 2. pinsedag

 

Vestre Aker prosti, Maridalen menighetsråd, Maridalens Venner, Markakoret og Maridalen Bygdetun samarbeidet om et helhetlig kulturarrangement ved Kirkeruinen, med prostigudstjeneste på Kirkeruinen og aktiviteter på Maridalen Bygdetun. Professor Berge Furre prekte, mens prost Trond Bakkevig og kapellan Fredrik Ulseth var liturger. Musikalsk ansvarlig var organist Karsten Ærø.

 

Maridalen Bygdetun, på Øvre Kirkeby gård, hadde utstillinger fra Maridalen, husdyr på tunet, underholdning og aktiviteter for barn, servering og musikk.

 

200 personer deltok på arrangementet, der vi i år var uheldig med været; det regnet hele dagen.

 

2. pinsedag i Maridalen fikk igjen et innslag på NRK Dagsrevyen (6. gang siden 1993).

Akersposten skrev om arrangementet over en halv side.

 

Pinse- og olsokarrangementene fikk til sammen kr. 25 000 i støtte fra Oslo kommune ved Byrådsavdeling for kultur og utdanning.

 

b) Blomsterengtur

 

Skiforeningen og Maridalens Venner samarbeidet i år også om en vandring til blomsterengene rundt Blankvann søndag 23. juni. Turen gikk fra Kobberhaughytta via Blankvannsbråten, Slakteren til Svartor. 30 personer deltok på arrangementet, i noe duskregn. Karsten Blankvandsbråten bidro med mye interessant kulturhistorie, mens Tor Øystein Olsen var turleder.

 

Akersposten hadde før turen en fin forhåndsomtale over en halv side.

 

c) Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal

 

Søndag 30. juni deltok 70 personer på en vandring på Slåttemyra, et samarbeid mellom Nittedal Historielag og Maridalens Venner. Tor Øystein Olsen var turleder, og det ble servert skaukaffe.

 

Østlandssendingen radio hadde en reportasje på Slåttemyra forut for turen. Varingen omtalte arrangementet etterpå over en hel side.

 

Aftenposten hadde søndag 1. september en hel sides artikkel om gresshopper, med utgangspunkt i restaureringen av Slåttemyra.

 

d) Olsok

 

Årets stevne samlet ca 400 personer i et strålende vær. Arrangementet var et samarbeid mellom Maridalen og Nordberg menighet, Maridalens Venner, Maridalen Bygdetun og Markakoret.

 

Tone Eid ledet den første timen med folkedansere fra Sogn og Fjordaneringen og Åge Grundstads trio. Markakoret serverte og Ivar Bakke ledet rakingen av enga.

 

Kapellan Kjersti Håland ledet Olsokgudstjenesten.

 

Leder av Oslo Venstre, Ola Elvestuen, holdt et engasjert innlegg for Maridalen etter gudstjenesten.

 

Arrangementet ble avsluttet med en stemningsfull konsert av Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen, der de presenterte middelaldermusikk og folkemusikk.

 

Maridalen Bygdetun hadde aktiviteter på Øvre Kirkeby gård før arrangementet.

 

Akersposten lagde en fin omtale av Olsok i Maridalen over hele baksida.

Aftenposten hadde en fin forhåndsomtale.

 

Pinse- og olsokarrangementene fikk til sammen kr. 25 000 i støtte fra Oslo kommune ved Byrådsavdeling for kultur og utdanning.

 

e) Kulturminnevandring Maridalen, med åpning av ny natur- og kultursti i Kirkebyområdet

 

E-CO Energi, Friluftsetaten i Oslo, Vann- og avløpsetaten i Oslo og Maridalens Venner samarbeidet søndag 25. august for sjette gang om en kulturminnevandring. I år ble det åpnet en ny natur- og kultursti med start fra Bjørkelunden på Hammeren. Stien er et samarbeid mellom Maridalen skole og Friluftsetaten, og det var Maridalen skole som offisielt åpnet stien. Stien går gjennom de nyrestaurerte engene ved Hammeren ("Kjerkebyhagan"), via Kirkeruinen til Maridalen Bygdetun. Under arrangementet var det en lengre stopp der. Videre går den nordover mot Greveveien til Hønefoten, og derfra passerer den en svartorbestand, for så å gå sørover gjennom den gamle gjengrodde "Langhagan", før den slutter på Bjørkelunden ved Hammeren igjen.

 

Etter vandringen var det konsert med Jørn Simen Øverli og Stian Carstensen i parken ved Peisestua på Hammeren. Etter konserten holdt byrådsleder Erling Lae en engasjert tale om Maridalen. Det var gratis servering av grillmat, kaffe og kaker. Ca. 200 personer deltok på vandringen og ca. 100 var tilstede på konserten og talen ved Peisestua. Det var godt varmt sommervær hele dagen. Akersposten hadde en fin forhåndsomtale, og en helsides reportasje etter arrangementet. Det ble rykket inn annonser i Aftenposten og Dagsavisen.

 

7. Utvidete styremøter, temamøter

 

I år har vi gjennomført en serie med utvidete styremøter (temamøter). Vi ønsker at Maridalens Venner skal være et forum for debatt, studier og folkeopplysning. Vi har invitert ulike kommunale etater, friluftsrådet og folk fra dalen (særlig gårdbrukerne). Møtene har hatt godt oppmøte, rundt 15 har møtt hver gang.

 

Følgende temaer har vært diskutert:

 

-         Helhetlig friluftslivplan

-         Randsoner mellom dyrkamark og skogsmark

-         Helhetlig forvaltning av kulturmark

-         Gjennomgang av prioriterte skjøtselbehov i Maridalen

-         Helhetlig kulturminneforvaltning

-         Gamle flybilde- og kartstudier

 

Vi har variert møtestedene for å bli bedre kjent i dalen. Vi har vært på Gjestistua, Drengestua på Skjerven, Maridalen Bygdetun, Sandermosen stasjon og Maridalsprosjektet.

 

8. Skjøtsel av slåtteenger i 2002

 

Arbeid utført:

 

Bjørkelunden

Den nye natur- og kulturstien går gjennom Bjørkelunden. Den ble ryddet og slått i flere meters bredde med ryddesag med krattkniv.

 

Insektekspert Lars Ove Hansen oppsøkte Bjørkelunden på Hammeren 20. juni, for bl.a. å lete etter insekter som kun lever på rødlistearten solblom. Han fant solblombåndflue, som er utelukkende knyttet til solblom, og kun 10 funnlokaliteter foreligger til nå, de fleste fra Akershus. Den er ny for Oslo. Han fant også solblommalmveps, som også utelukkende er knyttet til solblom, hvor den utvikler seg som parasitt på solblombåndflue. Kun fire funnlokaliteter foreligger til nå (Enebakk, Aurskog-Høland, Nes), alle fra Akershus. Den er også ny for Oslo.

 

Friskmarksenga

Restaureringen av dette området fortsatte i 2002. Det ble ryddet mye gjengrodd skog, særlig i nord, men også helt i sør. Kvist ble brent, og veden ble kjørt ut. Et gammelt og forfallent styvingstre av ask ble beskåret og restaurert. Maridalens Venner har med dette treet restaurert alle de sju gamle styvingstrærne av ask ("askekaller") i dette området.

 

Løvenga

Slåtteavfallet fra i fjor ble fjernet og brent på vårparten. Enga ble slått med ryddesag med krattkniv i august, og den ble raket. Styvingstrærne ble ryddet for uønskede rotskudd og stammeskudd.

 

Bekkedalen

Den restaurerte delen ble slått med ryddesag med krattkniv tidlig vår (fjorårets "daugras"), og enga ble deretter svidd av. Stubbeskudd og rotskudd, samt stammeskudd på nyetablerte styvingstrær ble ryddet og brent. I den gjengrodde delen av bekkedalen ble nye trær ringbarket, for å hindre framtidig oppslag av rotskudd og stubbeskudd (mange trær ble også ringbarket våren 1999, og mange av disse trærne er i dag døde).

 

Tørrenga rundt kirkeruinen

Den permanente kulturenga nord (og delvis sør) for ruinen ble slått med gressblad og raket i forbindelse med olsok. Vegetasjonen inne i ruinen ble også slått.

 

Kirkebjørkelunden

Enga rundt kirka i dalen ble slått med ryddesag med krattkniv, og ble raket. De sjeldne buskene rognasal og geitved ble bevisst skånet.

 

Låkeberget

Enga i skråningen og på åkertangen har vært slått siden 1993, og gir utsynet utover dalen en fin forgrunn. Den ble slått med ryddesag med krattkniv, og ble raket.

 

I tillegg ble enga rundt Martinhytta også slått med krattkniv og raket. Den er fargerik med mye ballblom, knollerteknapp og orkideen grov nattfiol. Martinhytta blir rammet inn på en vakker måte.

 

 

Vi vil rette en spesiell takk til Skjerven gård, med sønnene Carsten og Jon Ivar, for felling og utkjøring av trær, restaurering av gammelt styvingstre og raking og bortkjøring av gras. Øvre Kirkeby gård takkes for lån av traktor og for kantslått av engene ved Kirkeby. Dessuten vil vi takke Store Brennenga gård for gratis vegkantslått.

 

Den skyldige statlige bevilgete STILK-støtten for 1998 og 1999, på i alt kr. 28 000, pluss årlig støtte for 2001, ble utbetalt i januar 2002. Konsernbygg A/S forskutterte det skyldige beløpet i 2000, og gjorde beløpet om til støtte i 2001. Konsernbygg A/S ønsker at støttebeløpet allikevel ikke skal tilbakebetales, selv om staten har utbetalt pengene, over 3 år etter forventet utbetaling.

 

9. Årsskrift 2002: "Verdifull kulturmark Blankvann, Maridalen og Slåttemyra"

 

Årets bok er skrevet av Stein Flatby, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Tor Øystein Olsen, med tegninger av Målfrid Voll og Frances Dodman.

 

Fjorårets årsskrift ble støttet av Konsernbygg A/S med kr. 39 000, og Nordmarken Velforening med kr. 1 000 (Oslo kommunes Nordmarka-midler).

 

10. Nettsted

 

Arbeid med eget nettsted har kommet i gang. Nettinfo er vår samarbeidspartner for å få dette til. Når dette leses, er forhåpentligvis maridalensvenner.no på nett.

 

11. Møte med Landbruksminister Lars Sponheim, Statssekretær Gunnar Kvassheim, Byrådsleder Erlig Lae og Byråd Hilde Barstad

 

Den kommende forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde ble diskutert i møter (med befaringer) i Maridalen:

 

25. juli fikk vi besøk av Landbruksminister Lars Sponheim med politisk sekretær, og rådgiver i Landbruksdepartementet. Møtet ble holdt på Maridalen Bygdetun, hvor det var omvisning av Ole Svendsen. Vi hadde også befaringer til Løvenga og Bjørkelunden. Vi stilte med representanter fra aktive bønder i dalen, fra Maridalen Bygdetun og fra styret i Maridalens Venner. Østlandssendingen hadde et fint TV-innslag fra møtet samme kveld.

 

23. september kom statssekretær Gunnar Kvassheim fra Statsministerens kontor til Martinhytta. Utfordringer rundt forvaltningen av Maridalen ble diskutert.

 

7. oktober hadde vi et møte med Byrådsleder Erling Lae på Maridalen Bygdetun. Vi hadde en kort befaring for å se på gjengroingsproblemer, og Ole Svendsen hadde en kort omvisning på bygdetunet. Til stede var Byrådsleder Erling Lae og Byråd Hilde Barstad, representanter fra aktive bønder i dalen, Maridalen Bygdetun og Maridalens Venner. Vi diskuterte følgende punkter:

 

-         Landskap (gjengroing, restaurering av kulturmark, husdyrhold, forpaktningsavtaler)

-         Kulturarrangement (dalen må jo fylles med et innhold: Pinse, olsok, kulturminnevandringer, bygdetunarrangementer, Maridalsspill)

-         Levende bygdemiljø (Maridalen skole, Maridalen Bygdetun, idrettslag, forpakterlag, bondelag, Markakoret)

-         Folkeopplysning (Årbøker, nettsteder, fagmiljøer)

-         Tilrettelegging for et aktivt friluftsliv (Friluftslivplan, serveringssted(er))  

 

Maridalens Venner er av den oppfatning at det er nødvendig med en dugnadsinnsats mellom statlige og kommunale (grunneier) myndigheter, privat kapital, frivillige organisasjoner og lokalbefolkning for å prøve å nå målene i forvaltningsplanen for Maridalen.

 

De politiske signaler vi fikk fra den forrige regjering var at kostnader til merking av grenser, oppsyn, skjøtsel m.m. vil bli dekket innenfor ordinære budsjettposter. Samtidig skrev Miljøverndepartementet i sitt vernevedtak at det vil være nødvendig med en betydelig oppfølging når det gjelder skjøtsel og forvaltning dersom verneverdiene skal kunne opprettholdes. Vi vil derfra gjenta vårt krav: Det må avsettes midler over Statsbudsjettet, øremerket Maridalen landskapsvernområde, dersom det skal bli mulig å omsette deler av verneplanens vyer i praksis. 

 

Maridalens Venner ønsker å gi en ekstra takk til Leder av Oslo Venstre Ola Elvestuen. Han har vært hoveddrivkrafta bak møtene med Sponheim og Kvassheim, og har vist et sterkt personlig engasjement for å få realisert innholdet i den vedtatte forvaltningsplanen.

 

12. Fylkesmannens rådgivende gruppe

 

Følgende ble valgt inn i den rådgivende gruppa for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde: Jan Edvard Monsrud, Maridalen Vel, Anne Hestdalen, Maridalen Forpakterlag, Erik Brodin, selveiende bønder, Oddvar Rolstad, Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), Knut Samseth, Regionkontor landbruk, Inge G. Kristoffersen, Friluftsetaten og Tor Øystein Olsen, Maridalens Venner. Lars Flugsrud er vårt varamedlem. Fylkesmiljøsjef Erik Arnkværn og Kari Hegvik leder møtene.

 

Det har vært avholdt to møter, tema har vært friluftslivplanen til Maridalens Venner og Oslo og Omland Friluftsråd.

 

Fylkesmannen, i samarbeid med Maridalen Vel, har også ledet et folkemøte i Maridalen Velhus.

 

13. Godtgjøring til leder av Maridalens Venner

 

Konsernbygg A/S har sponset Maridalens Venner med kr. 15 647 pr. mnd., øremerket lønn til Tor Øystein Olsen. Fra og med september har dette beløp økt til kr. 20 000 pr. mnd.

 

Maridalens Venner har arbeidsgiveransvaret, og  Carsten Bakke er administrativ ansvarlig.

 


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349