Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Martinhytta
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Modell av Solbergfoss kraftverk

Modell av Solbergfoss kraftverk

Av Helge Haakenstad

Her ser du en modell av Solbergfoss kraftverk i målestokk 1:25. Under ledelse av overingeniør Sohlberg ble det her i oktober 1919 utført forsøk som var til hjelp ved kommunens Solbergfossutbygging i Glomma. Akerselvens Brukseierforening, Løvenskiold-Vækerø og Kristiania Elektrisitetsverk stilte seg positive til forsøket, og Sohlberg fikk tillatelse til å disponere halve vannføringen i Skjærsjøelva til sitt miniatyranlegg. Det ble ledet vann fra Skjærsjøen ned bekkeløpet til modellen.

Ved Solbergfoss kraftverk er vannflommens gang forbi anlegget svært viktig. Hele anleggets eksistens er avhengig av flomløpets dimensjon, beliggenhet og utforming. Modellforsøkene ved Skjærsjøelva skulle gi viktige opplysninger om det planlagte flomløpet var tilfredsstillende, og blant annet virveldannelser, vannstandsvariasjoner og oppstuvninger ble undersøkt. Forsøkene ble utført 2.–10. oktober 1919 med vannføringene 2500, 2300, 1500, 1300, 1000 og 620 m³/sek., og med forskjellige stillinger av valsene og forskjellig vannforbruk i kraftstasjonen. Glommas bunnforhold ble ved sprengning, utgraving og utstøping kopiert i en lengde av ca. 100 m., og modellen ble anlagt og bygd etter de foreliggende planer for Solbergfoss kraftverk. Glommas vannføring kunne komme opp i 4000 m³/sek., og overløpsvannet måtte ledes forbi kraftstasjonen ved hjelp av en luke som på den tid var den største av sitt slag i verden.

Modellen her ved Skjærsjøelva besto av en steinkistedam og basseng med avløp for overvann, elveløpet med tre valser, kraftstasjon, pillarer og ledemurer og en regulering av undervannet. Forsøkene viste at østre ledemur med fordel kunne forkortes med 20 m., og den gang tilsvarte dette en besparelse på 1000 m³ betong og minst 100 000 kroner. I 1923 utgjorde de totale kostnadene i forbindelse med modellforsøket 10 018 kroner. Til ingeniør Grann-Meyer ble det utbetalt en godtgjørelse på 1000 kroner, overingeniør Sohlberg fikk 300 kroner, ingeniør Fr. Claudi fikk 290 kroner og oppsynsmann Sæther fikk i alt 2700 kroner.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349