Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skjøtsel >  Byrådet kuttet støtten til Maridalens Venner med 600 000

Byrådet kuttet støtten til Maridalens Venner med 600 000

Budsjett Oslo kommune

Budsjettforslag 2021: https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjettforslag-2021-og-okonomiplan-2021-2024/?del=11

Da budsjettet ble lagt fram av byrådet i slutten av september 2020, viste tabellen uendret for Maridalens Venner – 850 000. Men i situasjonsbeskrivelsen flere sider tidligere i dokumentet, er det en reduksjon i bevilgningen på 400 000.

Side 11: "DNT legger til rette for økt bruk av marka og friluftsaktiviteter for Oslofolk. Dette er ikke minst viktig under koronaepidemien. Bevilgningen til DNT Oslo og omegn økes derfor med 400 000 og bevilgningen til Maridalens venner reduseres tilsvarende."

I tabellen 7 Tilskuddsmidler: Maridalens Venner 850 000

Dette førte til at Venstre stilte et spørsmål til byrådet.


Spørsmål fra Venstre til Byrådet

Spørsmål 14

I tabell 10.0.12 skriver byrådet at de foreslår å bevilge 850 000 til Maridalens venner, tilsvarende beløp som i fjor. I situasjonsbeskrivelsen skriver byrådet derimot at bevilgningen reduseres tilsvarende 400 000,-. Hva er riktig? Hva er i så fall bakgrunnen for at byrådet foreslår å kutte i tilskuddet til Maridalens venner for å øke tilskuddet til Oslo DNT?

Svar:

Ved en feil ble ikke tabell 10.0.12 oppdatert i henhold til teksten i situasjonsbeskrivelsen. Under pandemien har Oslo opplevd en eksplosiv vekst i innbyggernes bruk av byens grønne lunger, øyene og Marka. Natur- og friluftsorganisasjoner som Oslo DNT har bidratt til å dempe smittespredningen gjennom å oppfordre Oslofolk til å holde seg hjemme, og ikke reise til andre kommuner. Oslo DNT har mobilisert sine frivillige til å bidra med å gi turtips, turforslag, turvettregler, slik at Oslos innbyggere kunne trygt gjennomføre nærturer. Med den enorme veksten i friluftslivet tok Oslo DNT Oslo kommunes oppfordring til å mobilisere frivillige til å bistå kommunen med å spre informasjon om smittevernreglene, skogbrannfare og unngå forsøpling. Byrådet har derfor ut fra en helhetsvurdering ønsket å styrke støtten til Oslo DNT i denne omgang, for å støtte deres viktige arbeid med å bidra til å tilrettelegge Marka for byens innbyggere i en vanskelig tid.


Det opprinnelige kuttet på 400 000 ble oppdaget av Bompengepartiet, og 26. november fremmet de bl.a. følgende forslag til vedtak i bystyret (som en del av en pakkeløsning): "Bystyret ber byrådet reversere kuttene i støtte til organisasjonen Maridalens venner."

https://www.facebook.com/groups/476574102677226/permalink/1347035858964375


E-post fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, bymiljøseksjonen, til Bymiljøetaten, 2. desember 2020

2. desember 2020 sendte Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, bymiljøseksjonen, en e-post til Bymiljøetaten: "Vi viser til tildeling av budsjettmidler til Maridalens Venner i 2018- og 2019-budsjettet. Har Bymiljøetaten mottatt årsmeldinger og referat fra årsmøtene i foreningen for disse årene? Årsmeldingen for 2018 er lagt ut på Maridalens Venners nettsider, men det er fint om årsmeldingen for 2019 og årsmøtereferatene for 2018 og 2019 kan videresendes byrådsavdelingen dersom Bymiljøetaten har mottatt disse."

Bymiljøetaten svarte følgende 3. desember 2020: "Som du allerede refererer til så er årsmeldingene å finne bakerst i alle årbøkene, som ligger på denne siden: https://www.maridalensvenner.no/arboeker.15237.no.html. Årbøkene er for store til å sendes med e-post. Årsmøtereferater er ikke noe vi ber om i den årlige rapporteringen, så det har vi ikke fått."


Saksgang driftstilskudd til Maridalens Venner 2020 på e-Innsyn

Hos e-Innsyn ligger hele saksgangen i forbindelse med utbetaling av bevilget støtte fra Oslo kommune for 2020, fra tilsagnsbrev fra Bymiljøetaten 2. mars 2020, via innsendt revidert regnskap og årsmelding, og deretter innkjøpsordre fra Bymiljøetaten samme dag, til innsendt vedtatt og signert budsjett og målsetting 2020 fra Maridalens Venner 6. april 2020 (årsaken til at det ble ettersendt, var endelig avklaring om krav til statsautorisert revisor fra og med 2020, og vente på tilsendt faktura for trykking av årsskrift 2020).

e--Innsyn. Driftstilskudd Maridalens Venner
Klikk på skjermutsnitt fra e-Innsyn ovenfor, eller her.


Budsjettforlik med Rødt 7. desember 2020

Om kvelden 7. desember 2020 ble byrådspartiene og Rødt enige om et budsjettforlik. Da ble støtten til Maridalens Venner kuttet ytterligere 200 000, med begrunnelse gitt til Senterpartiet fra Rødt at årsrapport ikke var levert.

Under et møte på Teams 4. februar 2021, der Tor Øystein Olsen, leder av Maridalens Venner, professor Rune Halvorsen, Naturhistorisk museum, Vegard Ulvang, Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for SV, bystyret i Oslo, Sirin Stav, gruppeleder for MDG og Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, deltok, uttalte Sunniva Holmås Eidsvoll at det var henne som hadde informert Rødt forut for budsjettforliket med Rødt, at Maridalens Venner ikke hadde levert årsrapport for 2020.


Fra bystyredebatten, onsdag 9. desember

(https://oslo.kommunetv.no/no/archive/701, del 1):

Odd Einar Dørum, Venstre (51:48):
Ordfører. Med det alvoret som representanten Eidsvold trekker opp, så får vi ta vare på det som er bra, da. Og det som er bra er kulturminner, kulturlandskap og naturlandskap. Hva er det som da får byrådspartiene til å strupe Maridalens Venner, som går i bresjen for å sikre kulturlandskap, kulturminner og en levende natur. I fjor fikk de 850 000, så tar byrådet 400 000, og så tar man 200 000 i et budsjettforlik på 270 millioner. Hva er det Maridalens Venner har gjort, som fortjener dette strupetaket på en levende organisasjon som bidrar til mange av de vakre og flotte tingene som jo nettopp representanten Holmås nå ville snakke opp med alle delene av innlegget sitt. Det er ubegripelig for meg, ordfører. Er det en slags systemblindhet som slo inn, slik at ildsjeler som står på og leverer mye på natur- og kulturlandskap, ikke teller? Hva er forklaringen på dette, ordfører?

Sunniva Holmås Eidsvoll, SV:
Ja, ordfører. Viss representanten Dørum hadde gått inn på nettsidene til Maridalens Venner, så kan han se, at de blant annet, ikke har levert noen årsrapport for fjoråret. De har fått støtte, men de har ikke rapportert på hva de har hatt av aktiviteter. Og jeg har også notert meg når jeg har lest igjennom nettsidene deres, at siste nyhetssak, som de har oppdatert noe om arbeidet sitt, er fra 2017. Jeg er sikker på at Maridalens Venner er en veldig fin forening som kanskje også i fremtiden fortjener støtte, men vi må kunne stille noen krav fra kommunens sin side og fra flertallspartiene, for at man skal motta støtte. Så, vi kutter ut støtten nå i år, det står jeg fullt inne for, og så ønsker jeg Maridalens Venner lykke til i arbeidet videre, og håper at de kanskje kan ta opp aktiviteten litt, og få støtte igjen ved senere anledninger. Takk.

Odd Einar Dørum (1:36:40, del 3):
Ja, ordfører. Av og til så skal du måle en kommune på hvordan man betaler, behandler ideelle og frivillige organisasjoner. Og tidligere i dag tok jeg opp, hva i all verden galt hadde Maridalens Venner gjort. Så fikk jeg et svar fra Sunniva Holmås Eidsvold, fra SV, at de hadde ikke levert regnskap. Det har jeg sjekket etter. Du får ikke utbetalt støtte fra kommunen før de har levert årsmelding og regnskap. Jeg sitter da med den mailen som forteller at man har sendt inn regnskap og årsmelding, og har gjort alt det man skulle, i henhold til sin føringsoffiser i Bymiljøetaten. Da er det veldig rart i bystyret å høre at du tar ned noe. Jeg tror jo at man tar det ned for at man leiter etter penger, og så hadde man ikke bedre tanker i hodet, enn man tok en organisasjon som driver med natur, skjøtsel og kulturminnevern, og gir gode opplevelser for byens befolkning, som heter Maridalens Venner. Jeg føler, at man kan ikke behandle en organisasjon på den måten. Skal du saldere et budsjett på 270 millioner*, så går du ikke bananas med 600 000*, og tar omtrent og høvler det ned. Da fins det andre måter å gjøre det på. Og for meg, ordfører, så handler dette om respekten for ideelt arbeid som har pågått over flere tiår, og som jeg hadde ventet meg annet på. Så jeg brukte tiden da, på å sjekke alle data. Ja, det er fint, ordfører, jeg håper SVs gruppeleder har hørt veldig intenst på dette innlegget.

(* rettet opp feil tall)


Fra bydelsdebatten, Nordre Aker bydel, 17.12.20

https://www.facebook.com/watch/live/?v=446737623027382&ref=watch_permalink

(2:05:25)
May-Brith Døssland, Venstre:
Tredje forslag. Og det gjelder Maridalens Venner, hvor vi ønsker en særskilt bevilgning til dem i år. Vi foreslår å gi en økonomisk støtte på 300 000, til deres arbeid på å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen. Venstre er svært skuffet over at flertallet i bystyret, med Byrådet i spissen, har vedtatt å redusere bevilgningen til Maridalens Venner fra 850 000 til 200 000, og til og med basert på feilaktige påstander om at regnskap og årsberetning ikke var levert. Så Venstre oppfordrer nå bydelen til å ta en del av ansvaret for en bærekraftig utvikling i Maridalen, med en særskilt bevilgning i år, pga. den akutte situasjonen som har oppstått hos Maridalens Venner.

(2:32:30)
May-Brith Døssland, Venstre
Når det gjelder den særskilte bevilgningen til Maridalens Venner, som vi foreslår på 300 000, så er det fordi bystyret har gitt 200 000, selv om vi gjerne skulle ha sett at de tok hele potten på 850 000, men de ga jo 200 000, og viss vi gir 300 000, så har de 500 000. Og så kan de søke statlige midler også, for det resterende beløp, som de trenger for driften sin av Maridalen. Det er jo viktig at den økonomiske støtten til Maridalens Venner fremover går over Oslo bystyre sitt budsjett, og ikke bydelen, men i år så mener jeg vi må støtte dette unntaksvis.

(3:16:20)
Aase-Marie Olafsen, MDG:
Jeg er ikke helt enig i Venstres framstilling av saken. Ja, de har fått kutt. Jeg forholder meg til Nordre Aker budstikke, og hva de har skrevet. Når vi snakker om gjengroing av Maridalen, så kan vi de siste årene si, at de har ikke brukt noe særlig mye penger på faktisk rydding i Maridalen. De har brukt rundt 110 000, eller noe sånt noe. Den største budsjettposten til Maridalens Venner er lønn. Og da tenker jeg, at viss vi ser på de andre interesseforeningene, sånn som Østensjøvannets venner, blant annet. Maridalens Venner har stått i en særstilling, og de midlene som de skulle ha fått, har nå gått over til Turistforeningen, for da å skape opplevelser og turer, opplevelser i skog og mark for barn og unge, blant annet, og eldre. Og så er det også fra kommunens sin side lagt opp til tre millioner kroner i en pott, som Maridalens Venner kan søke om tilleggsbevilgning fra. I tillegg har de faktisk en del penger på bok. De sitter med 425 000 kroner i egenkapital, ifølge regnskapet for 2019. Så akkurat i år, så tenker jeg at Maridalens Venner klarer seg både med stilling og da med aktiviteter. Så kan man heller se på hvordan man kan gjøre det neste år. Så derfor er ikke jeg villig til å gi noe til Maridalens Venner i år. De kan søke frivillighetsmidler de også, som alle andre, og jeg ble kontaktet av den hyggelige lederen der, en veldig hyggelig mann, så vil jeg foreslå at han gjør det. Og at han da søker også på den potten på tre millioner som ligger der fra Oslo kommune. Men jeg syns ikke vi skal bruke av vårt budsjett, for å gi til Maridalens Venner når de har faktisk penger, og de kan søke et annet sted fra.

May-Brith Døssland, Venstre:
Ja, jeg har en kommentar. Fordi at det nedlegges utrolig mange arbeidstimer i løpet av et år, i spissen med han Olsen, som er leder av Maridalens Venner. Og han får med seg andre mennesker også, som jobber med å holde stiene åpne, tar vare på kulturlandskapet, samtidig som de rydder. Det kreves en ekspertise, hvem som helst kan ikke gjøre det, og han sitter inne med en spesialkunnskap på dette, og derfor kan vi ikke slippe han. Han er veldig viktig for det arbeidet som gjøres i Maridalen, og viss vi ikke støtter dette nå, så sa han at de hadde penger til å drive videre til cirka april/mai. Så det er ikke sånn at de har veldig mye penger på bok til å gjøre dette arbeidet i hele år, ifølge leder av Maridalens Venner.

Aase-Marie Olafsen, MDG:
Når vi ser på regnskapet deres, May-Brith, for 2019, så ser jeg at det går en del penger, men det er vel i forhold til at vi skal beholde han, det er vel egentlig det du vil gi penger til, penger til hans lønn, slik at han blir der.

May-Brith Døssland, Venstre:
Ja, blant annet han, og flere som er med han.

Petter Færevaag, Rødt:
Ja, jeg bare sier, at det er mye rart med Maridalens Venner. 640 000 til lederen, 55 000 til mobil og internett, bare 100 000 til skjøtselstiltak, har jeg fått opplyst fra Byrådet. Så, jeg syns de skal tenke seg litt om, og gjøre som Aase-Marie sier her, og så får de søke de pengene fra frivillighetsmidler, eller fra kommunen. Og så får de ordne litt opp i organisasjonen, og ta litt grep, og så får de komme tilbake. Jeg støtter ikke forslaget fra Venstre.


Argumentasjonen for kuttet har endret seg over tid

Det startet med begrunnelsen at det ikke var levert årsrapport, selv om revidert årsregnskap og årsmelding beviselig ble sendt til Bymiljøetaten 2. mars 2020, og at regnskap og årsmeldinger ligger åpent tilgjengelig på nettsidene fra 1980 og 1973.  Så ble lønnen til Tor Øystein Olsen tema, men dette kunne umulig ha vært et argument da det endelige kuttet ble bestemt i budsjettforliket med Rødt 7. desember 2020, fordi det da ble hevdet at årsrapport ikke var levert. Deretter ble det sagt at det var manglende aktivitet, og så argumentet om likebehandling med andre organisasjoner.


I Aftenposten 17. desember ble det vist til at lederlønn i 2001 var 190 000, mot litt over 500 000 i 2019. Men å sammenligne lederlønn i 2001 med 2019 (nesten 20 år), er totalt urimelig, da støtten fra Oslo kommune først startet i 2004 (450 000) og at det viktigste bidraget i 2001 kom fra Konsernbygg (Thor Furuholmen).


Representantforslag om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde

Representantforslag 290 S (2020–2021)
Fra: Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Ole André Myhrvold (Senterpartiet). 8. april 2021.

Forslag:
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å sikre statlig delfinansiering over Klima- og miljødepartementets budsjett av det arbeidet som den ideelle organisasjonen Maridalens Venner i Oslo utfører for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde.


Riksrevisjonen kom i 2006 med rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. Der skriver de: "Etableringen av et kunnskapsbasert forvaltningssystem og en styrket forvaltning og skjøtsel av verneområdene var to viktige tiltak som ble lansert i St.meld. nr. 42 (2000–2001), en melding som skulle være et politisk verktøy for å følge opp forpliktelsene i FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Riksrevisjonen kan ikke se at denne ambisjonen er oppnådd for myndighetenes arbeid på de to reviderte områdene." 


https://nab.no/nyheter/hvorfor-vil-mdg-at-maridalen-gror-igjen/19.22609

https://nab.no/nyheter/elvestuen-og-ulvang-tar-maridalens-venner-i-forsvar/19.22648

https://nab.no/reverserte-frivillig-kutt-og-ansetter-jordmor-helsesykepleier-og-kommunikasjonsradgiver/19.22689

https://nab.no/nyheter/helt-for-javlig/19.22821

https://nab.no/nyheter/maridalens-venner/19.23259

https://nab.no/nyheter/na-samler-vennene-seg-om-kronerulling-i-maridalen/19.23520

https://nab.no/nyheter/far-kanskje-hjelp-fra-oven/19.23759

https://www.aftenposten.no/oslo/i/1BvyKe/de-roedgroenne-kutter-70-prosent-av-stoetten-til-naturorganisasjon-vil-h

  application/pdfAngående et mulig møte på hytta i Maridalen etter arbeiderlederen Martin Tranmæl Martinhytta 2021.02.22.pdf
application/pdfRe- Kutt på 600 000 for Maridalens Venner og hva det innebærer å forvalte, tilrettelegge og formidle vernekvalitetene i Maridalen 2021.02.21.pdf
application/pdfMøte mellom Klima og miljødepartementet og Maridalens Venner 2021.04.06.pdf

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349