maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Plantefelt som bør ryddes
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Plantefelt som bør ryddes

"Dette omfatter dyrka mark og beiter som er tilplantet med trær for skogproduksjon."

"Det er ønskelig at noen arealer hvor det kan dokumenteres at dyrka mark og beite er tilplantet, på sikt ryddes og tilbakeføres til tidligere bruk, eller gis en mer åpen karakter. På kartet vises noen slike arealer med skrå skravur.

Området ved Svingen, som er hogd, bør holdes åpent, eventuelt ved beite, slått eller oppdyrking.

Forvaltningsmyndigheten vil ta opp en diskusjon med grunneier og berørte myndigheter om slike tiltak."


dot