maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Beitemark
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Beitemark

"Med beitemark forstås her åpne eller halvåpne arealer som beites av husdyr gjennom sommerhalvåret. Beitemark er ikke pløyet eller fulldyrket, men kan være overflatedyrket eller tidligere slått."

"Beitemark var en viktig del av kulturlandskapet i Maridalen, og det er gunstig for kulturlandskapet at beiting gjenopptas på områder som tidligere har vært beitet. Det er også ønskelig å kunne gjenskape noen av de gamle hagemarkskogene som Maridalen har vært rik på, og som skogområdet nord for Kirkeby er et godt eksempel på.

Kartet viser noen arealer hvor det er fordelaktig med beite, bl.a. av hensyn til landskapets åpenhet. Disse vises med brunoransje farge på kartet. Noen av arealene beites i dag.

På grunn av oppslag og gjengroing er det behov for rydding av kratt og trær før beiting. Ved rydding spares enkelttrær og grupper av trær eller busker som kan utvikle seg til store dimensjoner og gi skygge og variasjon. Enkelte steder kan det være aktuelt å fristille trær som kan bli lunder. Naturlig beitemark må ikke gjødsles.

Beitetiltak må eventuelt settes i gang i samråd mellom grunneier, forvaltningsmyndighet og drikkevannsmyndighet."

Les mer om skjøtsel av beitemarker ved å klikke på knappen nedenfor:

  application/octet-streamBeitemark

dot