maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Slåtteeng
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Slåtteeng

"Med slåtteenger menes enger, strandenger og myrer hvor graset tidligere var slått til fôr. Gammel kulturmark, som slåtteenger og naturlige beitemarker, er sentrale elementer i et tradisjonelt kulturlandskap."

"Like viktig er det at disse arealtypene ofte huser en særpreget og artsrik flora og fauna som er avhengig av at områdene skjøttes ved at de holdes åpne på tradisjonelt vis.

Det foreslås å gjenoppta slått av noen tidligere enger og slåttemarker på sentrale steder i landskapsvernområdet. Dette gjelder spesielt områder hvor det i tillegg finnes lauvingstrær, gamle steingjerder og veifar. Forslag om slåtteeng vises med lys grønn farge på kartet.

I tillegg er det ønskelig at det holdes åpent rundt gamle plasser og hustufter, som f.eks. Sanderstua, Slåttebråtan, Bråten m.fl.

Skjøtsel foregår ved at områder som er under gjengroing ryddes, og noen trær og busker fjernes. Dette bør gjøres midtsommers for å unngå for mye oppslag og stubbeskudd. Slått utføres hvert år etter medio juli, og alt gras fjernes. Rydding utføres etter behov. Dersom det finnes lauvingstrær i slåtteenga, bør lauving gjenopptas på enkelte av disse og noen nye lauvingstrær etableres. Slåtteengene skal ikke gjødsles.

Rydding og slått er forvaltningsmyndighetens ansvar. Tiltakene utføres i samråd og samarbeid med grunneier eller bruker og eventuelt andre interesserte."

Les mer om slåtteenger og andre typer slåttemarker ved å trykke på knappen nedenfor:

  application/octet-streamSlåttemark

dot