maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen >  Geologi i Maridalen
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Geologi i Maridalen

Her kan du lese en kort innføring i Maridalens geologi.

Jettegryte ved Hauger gård; Frances Dodman"Fjellgrunnen i Maridalen er dannet av bergarter fra permtiden og består vesentlig av kvartssyenitter og nordmarkitter. Nordmarkitt har for øvrig sin originallokalitet i dette området. Noen steder finner man yngre porfyrganger i syenitten. Alle disse bergartene forvitrer sakte og gir lite næringsbidrag til jordsmonnet.

Sin endelige utforming fikk dalen under siste istid, da isen eroderte og brakte med seg store mengder løsmasser. Under isens tilbaketrekning ble det dannet større og mindre morenerygger. Maridalsvannet er demmet opp av den store Maridalsmorenen.

Da isen trakk seg tilbake trengte havet inn i Maridalen. Rester av sjødyr som er funnet ved Skar, viser at den marine grense ligger 215 m over nåværende havnivå. Det er leire under marin grense og israndav-setninger og bekkedeltaer med terrasser i den marine grense. Over er det vesentlig blottet fjell med sparsomt dekke av bregrus.

Over marin grense finnes rikelig med godt undersøkte småstrukturer fra istiden, som for eksempel skuringsstriper. I Grøndalen, vest for Dausjøen, finner vi et fint område med jettegryter, hvor også en av de største kjente jettegrytene nær Oslo finnes, med en diameter på cirka 3,5 meter. Maridalsvannet er et godt eksempel på en morenedemt sjø.

Kvartærgeologisk og geomorfologisk, som landskapsform, har Maridalen høy verdi. Kvartærgeologien er godt undersøkt, og brukes som ekskursjons- og kursobjekt, velegnet for undervisning på flere trinn."

Jettegryte ved Hauger gård. Tegning: Frances Dodman


dot