maridalensvenner.no

Hjem > Markaloven >  Utdrag fra årsmelding Maridalens Venner 2007 angående markaloven

Utdrag fra årsmelding Maridalens Venner 2007 angående markaloven

2007-12-07

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. § 6, samt § 21, § 22 og § 23, ble Maridalen i Oslo kommune, Oslo fylke, vernet som landskapsvernområde (med tilhørende forskrifter) ved kgl.res. av 31. august 2001, under navnet Maridalen landskapsvernområde. Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter. Bygd på verneforskriftene ble det av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i januar 2002 vedtatt en forvaltningsplan som inneholder nærmere retningslinjer for forvaltningen av området. Denne planen gjelder for en periode på ti år.

Maridalens Venner forutsetter at den kommende ”Markaloven” ikke blir gjort gjeldene for de områder i Marka som er vernet etter naturvernloven (naturreservater og landskapsvernområder). Miljøverndepartementet skriver i sitt høringsnotat til ”Markaloven” (punkt 2.9): ”En del områder i Marka er vernet ved forskrift etter naturvernloven, enten som landskapsvernområder etter §§ 5-7 eller naturreservater etter §§ 8-10. Særskilte begrensninger på arealbruken i slike områder følger av forskriftene.” Maridalens Venner forstår punkt 2.9 slik at i Maridalen landskapsvernområde vil verneforskriftene og den vedtatte forvaltningsplanen fortsatt være det som gjelder.


dot