maridalensvenner.no

Hjem > Markaloven >  Markaloven – hva er Stortingets flertallsvilje?
Hvordan tolke en lov:

Markaloven – hva er Stortingets flertallsvilje?

Det er maktfordelingsprinsippet (statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende) som legges til grunn for forståelsen av alle lovene, også markaloven.

Stortinget er Norges folkevalgte parlament og vedtar dermed budsjett, lover og planer og retningslinjer for statens virksomhet og virkeområde, se http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_politiske_system. Ut fra dette prinsippet kan en på generelt grunnlag si at framlagte og vedtatte lovdokumenter har følgende rangering:

  1. Selve lovteksten som er vedtatt av Stortinget (Se: http://lovdata.no/all/hl-20090605-035.html)
     
  2. Flertallsmerknader fra energi- og miljøkomiteen (Se: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-058/)
     
  3. Merknader til de enkelte bestemmelser i Ot.prp. nr. 23, dvs. kapittel 4, dersom Stortinget ikke har sagt noe annet, se punkt 2 (Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-23-2008-2009-.html?id=541061)
     
  4. Generelle merknader i Ot.prp. nr. 23, dvs. øvrige kapitler, forutsatt at Stortinget ikke har sagt noe annet, se punkt 2.

Presiseringer fra Miljøverndepartementet har også betydning, dersom dette ikke er nevnt i ovenstående dokumenter. Følgende rundskriv er sendt ut: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2009/t-309-iverksetting-av-markaloven.html?id=577064.

Uttalelser fra Stortingets talerstol (representanter fra flertallet) kan til nød også brukes (se http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Odelstinget/2008-2009/o090402.pdf). Siden Erik Solheim (med Heidi Sørensen som statssekretær) fremdeles er statsråd, kan han konfronteres og ansvarliggjøres for sine uttalelser fra Stortingets talerstol, i brev og i media forut for stortingsbehandlingen (dette ble uaktuelt fra og med 23. mars 2012).


Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka (KLD 16.02.2015)

Disse retningslinjene gjelder for kommunenes, fylkesmennenes og Klima- og miljødepartementets saksbehandling av tiltak knyttet til anlegging av stier og løyper i Marka etter lov av 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende områder (markaloven) § 9

Følgebrevet kan leses her.

  application/pdfLovtolkning-Stordrange12012010.pdf
application/mswordFlertallsmerknader Stortinget markaloven.doc
application/pdfSpørsmål og svar fra Stortinget til og fra MD
text/htmlMarkaloven; hva ble endret av Stortinget?

dot