maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Dyrka mark
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Dyrka mark

"Med dyrka mark forstås fulldyrka mark. Fulldyrka mark vises med gul farge på kartet."

"Det er en forutsetning at dyrka mark holdes i hevd og brukes til fòr eller matproduksjon.

Det er ønskelig at det dyrkede arealet utvides, ved at arealer hvor tidligere dyrking kan dokumenteres dyrkes opp."


dot